Lakiotteita

Kiistö

Olen pyrkinyt tekemään oheiset viittaukset huolellisesti, mutta en vastaa näiden viittausten oikeellisuudesta, joten tätä dokumenttia tulee käyttää vain ohjeellisena johdatuksena aiheen lakipykäliin.

Linkit Säädösteksteihin kokonaisuudessaan
Olen päivittänyt tiedot vuoden 1999 lopun asetuksia vastaaviksi.


Telemarkkinalaki (396/1997)

1 luku. Yleiset säännökset

3 § Soveltamisala

Teletoiminnassa ja tilaajaluetteloiden tarjoamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa säädetään. Televerkon osana olevista radiolaitteista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, teletoiminnassa ja tilaajaluetteloiden tarjoamisessa noudatetaan yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annettua lakia (565/1999).

Tämä laki ei koske:

1) teletoimintaa omaa tarvetta varten;

2) radiolaitteiden käyttöä yleisradiolähetystoimintaan tai muuhun kuin yleiseen teletoimintaan;

3) televerkkojen ja telepalveluiden jälleenmyyntiä;

4) teletoimintaa, joka liittyy pääasiallisesti muuhun televiestintään kuin puheluiden välittämiseen, siinä laajuudessa kuin ministeriö erikseen päättää; eikä

5) lain soveltamisen kannalta vähäistä teletoimintaa sen mukaan kuin ministeriö erikseen päättää.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, siinä tarkoitettuun sovelletaan sovelletaan 3 ja 9 luvun säännöksiä siinä laajuudessa kuin ministeriö erikseen määrää.

Yleisen televerkon osaksi tai yleisen televerkon liittymään liitettävästä televerkosta on lisäksi voimassa, mitä 12-14 §:ssä säädetään.

Telepäätelaitteiden ja eräiden muiden laitteiden ja järjestelmien maahantuonnissa, myynnissä, kaupanpidossa, hallussapidossa, käytössä ja myynninedistämisessä on lisäksi noudatettava, mitä 7 luvussa säädetään.

4 § Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) teletoiminnalla televerkkojen rakentamista ja ylläpitoa sekä televiestin ohjausta niissä;

2) yleisellä teletoiminnalla teletoimintaan kuuluvien suoritteiden tarjoamista yleisesti käytettäväksi;

3) televerkolla siirtojärjestelmiä, jotka tekevät mahdolliseksi viestien siirron määrättyjen liityntäpisteiden välillä johtimella, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla;

4) yleisellä televerkolla veleverkkoa, jota osaksi tai kokonaan käytetään yleisten telepalveluiden tarjontaan;

...

22) suojauksen purkujärjestelmällä laitetta, laitteen osaa tai muuta järjestelmää, jonka tarkoituksena on poistaa televerkossa välitettävän viestin erityisellä teknisellä järjestelmällä toteutettu suojaus; sekä

...

7 luku. Telepäätelaitteet

25 § Suojauksen purkujärjestelmät

Suojauksen purkujärjestelmän oikeudeton hallussapito, käyttö, valmistus, maahantuonti, kaupanpito ja myynninedistäminen on kielletty.

Telehallintokeskus voi antaa luvan 1 momentissa tarkoitetun järjestelmän käyttöön.

27 § Tilaustelevisiopalvelun tarjonta

Sen, joka tarjoaa tilaustelevisiopalveluita yhteisölle tulee tarjota oikeudenmukaisin, tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin kaikille yleisradiotoiminnan harjoittajille sellaisia teknisiä palveluita, että käyttäjät, joilla on käytössään palvelun tarjoajan hallitsema suojauksen purkulaite, voivat ottaa vastaan yleisradiotoiminnan harjoittajien digitaalisia yleisradiolähetyksiä.

Tilaustelevisiopalvelua tarjoavan yrityksen tulee pitää tästä toiminnastaan erillistä kirjanpitoa.

Yleisradiotoiminnan harjoittajan tulee julkaista suojatuista lähetyksistä hinnasto, josta käy ilmi, sisältyvätkö suojauksen purkulaitteet lähetysten vastaanotosta tehtävään sopimukseen.

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset siitä, mitä erillistä kirjanpirtoa pidettäessä on otettava huomioon.

9 luku. Ohjaus ja valvonta

39 § Markkinavalvonta

Telehallintokeskuksen määräämät tarkastajat valvovat telepäätelaitteiden ja suojauksen purkujärjestelmien maahantuontia, kaupanpitoa ja myynninedistämistä.

Tarkastajalla, joka esittää selvityksen 1 momentissa tarkoitetusta Telehallintokeskuksen antamasta määräyksestä, on oikeus valvonnan suorittamiseksi päästä paikkaan, jossa on telepäätelaite tai suojauksen purkujärjestelmä tai jossa sellaisen todennäköisin syin epäillään olevan. Tarkastusta ja valvontaa ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa, ellei ole erityistä syytä epäillä, että 45 §:n 1 momentin 1, 2 tai 5 kohdan säännöksiä on rikottu.

Jos todennäköisin syin epäillään, että telepäätelaitteen maahantuontia tai kaupanpitoa koskevia säännöksiä tai 25 §:ää on rikottu, tarkastajalla on oikeus ottaa laite tutkittavaksi ja kieltää laitteen tai järjestelmän kaupanpito tai edelleen luovuttaminen viivytyksettä suoritettavan tutkimuksen ajaksi. Sille, jolta laite tai järjestelmä on otettu tutkittavaksi, on annettava todistus, josta ilmenee tutkittavaksi otetun omaisuuden määrä ja tutkittavaksi ottamisen syy.

Tarkastajan pyynnöstä tulee telepäätelaitteita kaupan pitävän antaa tarkastajalle tietoja laitteiden ja järjestelmien teknisestä rakenteesta, niiden luovutuksista sekä lisäksi sen, joka pitää kaupan telepä ätelaitteita, tietoja niiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta.

10 luku. Pakkokeinot, seuraamukset ja muutoksenhaku

45 § Teletoiminnasta annettujen säännösten rikkominen

Joka tahallaan

1) liittää telepäätelaitteen yleiseen televerkkoon vastoin 15 §:n 1 momentin 4 kohdan säännöstä,

2) rikkoo telepäätelaitteiden maahantuontia, myyntiä ja kaupanpitoa koskevia 23 §:n säännöksiä,

3) suorittaa 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun työn ilman säännöksessä tarkoitettua valtuutusta,

4) laiminlyö televerkon omistajalle 13 §:ssä säädetyt velvollisuudet, tai

5) pitää hallussaan, valmistaa, käyttää, maahantuo tai pitää kaupan suojauksen purkujärjestelmää taikka edistää sen myyntiä 25 §:n vastaisesti

on tuomittava, jollei teosta muussa laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, teletoiminnasta annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.

Rangaistus 50 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

46 § Menettämisseuraamukset

Edellä 44 ja 45 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekijälleen ja sille, jonka hyväksi hän toiminut, tuottamaan taloudelliseen hyötyyn ja rikoksen tekemiseen käytettyyn esineeseen sovelletaan, mitä siitä rikoslaissa säädetään. Edellä 45 §:n 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoitetun rikoksen kohteena käytetty telelaite tai suojauksen purkujärjestelmä on julistettava menetetyksi, jolleivät asianhaarat ole erittäin lieventävät.


Radiolaki (517/1988)

2 luku. Radiolaitteiden hallussapito ja käyttö

7 § Radiosalaisuus

Joka vastaanottaa muun kuin hänelle tarkoitetun radiolähetyksen, jota ei ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi, ei saa tallentaa sitä, eikä ilmaista tai käyttää hyväksi sen sisältöä taikka tietoa sen olemassaolemasta.

Sellaisen laitteen hallussapito on kielletty, jonka käyttötarkoituksena on poistaa 1 momentissa mainitun radiolähetyksen erityisellä teknisellä järjestelmällä toteutettu suojaus. Telehallintokeskus voi antaa luvan tällaisen laitteen hallussapitoon.

...


Rikoslaki (578/1995)

38 luku. Tieto- ja viestintärikoksista

3 § Viestintäsalaisuuden loukkaus

Joka oikeudettomasti

1) avaa toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin taikka suojauksen murtaen hankkii tiedon sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla tallennetusta, ulkopuoliselta suojatusta viestistä,

2) salaa teknisen erikoislaitteen avulla kuuntelee tai salaa teknisellä laitteella tallentaa toisen puhetta, joka ei ole hänen tietoonsa eikä muidenkaan ulkopuolisten tietoon tarkoitettu, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole ollut syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, taikka

3) hankkii tiedon televerkossa välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-, kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta,

on tuomittava viestintäsalaisuuden loukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

4 § Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus

Jos viestintäsalaisuuden loukkauksessa

1) rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi asemaansa yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetussa laissa (565/1999) tarkoitetun teleyrityksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa,

2) rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemistä varten suunniteltua tai munnettua tietojenkäsittelyohjelmaa tai teknistä erikoislaitetta tai rikos muuten tehdään erityisen suunnitelmallisesti taikka

3) rikoksen kohteena oleva viesti on sisällöltään erityisen luottamuksellinen taikka teko huomattavasti loukkaa yksityisyyden suojaa

ja viestintäsalaisuuden loukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.


Liikenneministeriön päätös telemarkkinalain soveltamisalasta ja teletoiminnan ilmoitusvelvollisuudesta (475/1997)

1 § Soveltamisala

Telemarkkinalain soveltamisalaan kuulumatonta teletoimintaa on tämän päätöksen 3 §:ssä tarkoitettu teletoiminta.

Asianomainen ministeriö voi hakemuksesta erikseen päättää, että jotakin muutakin teletoimintaa on pidettävä telemarkkinalain soveltamisalaan kuulumattomana.

Teletoiminnan ilmoitusvelvollisuuden piiristä on vapautettu tämän päätöksen 4 §:ssä tarkoitettu teletoiminta.

Asianomainen ministeriö voi hakemuksesta erikseen päättää, että jonkin muunkin teletoiminnan harjoittaminen on vapautettu ilmoitusvelvollisuuden piiristä.

2 § Noudatettavat määräykset ja verkkojen yhteenliittäminen

Telemarkkinalain soveltamisalaan kuulumattomassa teletoiminnassa on noudatettava, mitä telemarkkinalain 3 ja 9 luvussa säädetään.

Televerkko, jossa harjoitetaan telemarkkinalain soveltamisalaan kuulumatonta teletoimintaa, voidaan liittää yleisiin televerkkoihin ja telemarkkinalain soveltamisalaan kuulumattomiin televerkkoihin. Teleyritys määrittelee 1 momentissa tarkoitetut tekniset määräykset ottaen huomioon yhteenliittämisen ehdot ja tavan.

3 § Telemarkkinalain soveltamisalaan kuulumaton teletoiminta

Telemarkkinalain 3 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaista teletoimintaa on:

1) kytkentäinen datasiirto; ja

2) kuvan siirto datasiirtoverkossa.

...

6 § Tarkemmat ohjeet

Asianomainen ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta ottaen huomioon tätä toimintaa koskevat Euroopan yhteisöjen säädökset.

...


Linkkejä säädöksiin

Alla linkkeinä aiheeseen liityviä suomalaisia säädöksiä, joita löytyy Valtion Säädöstietopankista.

HTML Muodossa

Sähköisen säädöskokoelman vihkot PDF-muodossa (vanhimmat eivät löydy PDF:inä)