Kuka antaa pyhän hengen?

Julkaissut Petteri Haipola  •  18.9.2016  • 

Kolmiyhteiseen jumalaan uskovat väittävät, että Jeesus kristus on isän vertainen Jumala, koska hän lähettää opetuslapsiin pyhän hengen ja täyttää heitä pyhällä hengellä. Asia ei ole kuitenkaan niin kuin he sanovat. Raamatun mukaan on epäselvää, kumpi hengen lähettää: isä vai poika.

Kun eri kohdat yhdistetään toisiinsa ristiriidattomaksi opetukseksi ja otetaan huomioon enemmistönä olevat kohdat, niin voimme päätellä Jumalan (isän) lähettäneen pyhän hengen, mutta hengen lähettäminen tuli mahdolliseksi vasta sen jälkeen, kun Jeesus oli mennyt taivaaseen isän tykö. (Joh 7:37-39; 16:7) Jeesus vaikutti pyhän hengen lähettämiseen siten, että pyysi isää lähettämään sen. (Joh 14:16) Näin ollen isä on hän, joka on hengen lähettänyt ja joka täyttää hengellään, mutta Jeesus kristus on vaikuttanut toiminnallaan pyhän hengen lähettämiseen: ei kuitenkaan Jumalana vaan Jumalan tykö ylös nousseena ja kuolleista herätettynä ihmisenä, jonka Jumala on korottanut kaikkien luotujen herraksi ja kuninkaaksi kirjoitusten mukaan. Aamen.

Käsittelen vielä eri kohtia, joissa hengen lähettämisestä puhutaan ja aloitan siitä, jota on käytetty yhtenä perusteluna Jeesuksen jumaluudesta todistettaessa.

Apt 2:33 on epäselvä sen suhteen, onko pyhän hengen vuodattanut Jeesus kristus vai hänen isänsä. Sen vuoksi eri käännöksissä on eroja ja osa käännöksistä näyttäisi tukevan sitä, että isä on vuodattanut pyhän hengen, mutta suurin osa kuitenkin kääntää siten, että vuodattaja olisi Jeesus.

http://biblehub.com/multi/acts/2-33.htm

Luukas sanoi evankeliuminsa lopussa, että Jeesus on lähettävä pyhän hengen sen lupauksen mukaan, jonka hän on saanut isältään. (Luuk 24:49) Jakeissa Apt 1:4-8 Jeesus puhuu Luukkaan mukaan edelleen isän antamasta lupauksesta ja sen täyttymisestä, mutta ei sano, kuka pyhän hengen lähettää. Jakeissa Apt 2:17-18 on viittaus Jooeliin: hän ja muut profeetat sanovat Jumalan lähettävän pyhän hengen. (esim. Hes 36:26-27; Jes 63:9-11)

Pietari sanoo myöhemmin Jumalan (isä) vuodattaneen pyhän hengen heihin niin kuin myös pakanoihin (Apt 15:8). Tämän perusteella voidaan tulkita Pietarin puhuneen myös aiemmin siitä, että isä on vuodattanut pyhän hengen pojan sijasta. (Apt 2:17-18, 32-33) Pietari ja muut apostolit sanoivat toisessa tilanteessa, että Jumala (isä) on antanut pyhän hengen niille, jotka häntä tottelevat. (Apt 5:29-32)

Jakeissa Tiit 3:3-7 Paavali sanoo selvästi isän vuodattaneen pyhän hengen poikansa Jeesuksen kautta. Luukkaan mukaan Jeesus sanoi isän antavan pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. (Luuk 11:13)

Jakeen Matt 3:11 mukaan Johannes kastaja sanoi Jeesuksen täyttävän pyhällä hengellä ja tulella.

Johanneksen mukaan Jeesus oli anova isää, että tämä lähettäisi pyhän hengen. (Joh 14:16) Jeesus sanoi heti tämän jälkeen, että isä on lähettävä pyhän hengen Jeesuksen nimessä. (j. 26) Jakeissa Joh 15:26 ja 16:7 lähettäjä on kuitenkin Jeesus. Jakeessa Joh 3:34 Jumala (isä) antaa henkeä.

Paavali ja Johannes sanovat kirjeissään, että Jumala (isä) on antanut hengen ja antaa henkeään. (2Kor 5:5; 1Joh 4:13; 5:11) Paavali sanoo sen toistuvasti. (1Kor 6:19; 2Kor 1:22; Gal 3:5; Efe 1:17; 1Tess 4:8; 2Tim 1:7; Tiit 3:3-7)

Jaakob sanoo, että Jumala (isä) on pannut meihin henkensä asumaan. (Jaak 4:5)

Kun tutkitaan pyhän hengen lähettämistä ja antamista tai pyhällä hengellä täyttymistä, niin voidaan nähdä se, että pyhä henki ei ole itsenäisesti ajatteleva, suunnitelmia tekevä ja toimiva persoona, jollaisena hänet kolmiyhteisen jumalan opissa kuvataan. Jumala jakaa henkeä tahtonsa mukaan ja toimii henkensä kautta. (Hebr 2:4, esim. 1Kor 12:4-13) Jumala lähettää henkensä (Joh 14:16, 26), antaa henkeään juotavaksi (1Kor 12:12-13), voitelee hengellään (2Kor 1:21), kastaa hengessä (1Kor 12:12-13), täyttää hengellä (Apt 2:1-18) ja vaikuttaa henkensä kautta opetuslapsissa puhetta (Apt 13:2), matkaan lähettämistä (j. 4), ohjeita seurakunnalle (Apt 15:28-29), armolahjojen saamista (1Kor 12:4-13) ja palvelustehtäviin valitsemista (Apt 20:28; Room 12:3-8; 1Tim 3:1-13; Tiit 1:5-9).

Niin kuin näistä kohdista nähdään, ei pyhä henki toimi itsenäisesti vaan Jumala toimii henkensä kautta yhteistyössä palvelijoidensa kanssa. Me olemme Jumalan työtovereita ja yhtä henkeä hänen kanssaan. (1Kor 3:8-9; 6:17) Kun me rukoilemme hengellä tai henki rukoilee meissä, niin silloin me rukoilemme Jumalan hengen opettamalla tavalla ja huokaamme myös sanattomasti Jumalan puoleen pyhässä hengessä (Room 8.26-27; 1Kor 14:11-14). Meidän henkemme todistaa yhdessä Jumalan hengen kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. (Room 8:13-16; Gal 4:6) Meissä oleva pyhä henki kuulee sen, mitä isällä ja pojalla on meille sanottavaa, niin että me voimme sitten oman suumme kautta puhua sen sanan, jonka olemme Jumalalta kuulleet. (Joh 16:13-15; Apt 4:25; 2:16; 13:2, jne.) Jumala asuu meissä ja vaikuttaa meihin henkensä kautta. (Apt 11:28; 21:4; 1Joh 3:24-4:16; 1Kor 12:1-27)

Kun Jeesus oli opetuslasten tykönä, niin hän oli heidän puolustajansa ja auttajansa fyysisenä olentona, liharuumiissa heidän keskellään. Kun Jeesus meni isän tykö taivaaseen, lähetti isä pyhän hengen opetuslapsiin, niin että tämä henki auttaa ja puolustaa opetuslapsia ruumiillisen kristuksen sijasta. Pyhä henki on siten "toinen puolustaja", samanlainen kuin Jeesus kristus on, mutta eri muodossa. (Joh 14:14-26; 15:26-27; 16:7-11) Toinen puolustaja on totuuden henki, joka ei ole lihaa ja verta oleva ihminen, mutta asuu lihaa ja verta olevissa ihmisissä, niin kuin isä asui pojassaan tämän "lihan päivinä" henkensä kautta. (Joh 1:32-34; 10:34-38; 14:9-11) Jumala asuu nyt samalla tavalla henkensä kautta omissa lapsissaan. (1Joh 3:24; 4:9-16) Se, että Jumala asuu meissä henkensä kautta, ei tee pyhästä hengestä itsenäistä persoonaa.

Jeesus sanoi, että hän sekä isä tulevat molemmat asumaan siihen opetuslapseen, joka pitää hänen sanansa ja jossa sana pysyväisesti asuu. (Joh 14:23-24; 17:6, 8, 14; vrt. 1Joh 2:14, 24; 1Tess 1:5-6; 2:13; 1Piet 1:3, 21-25; Joh 5:38; 10:35) Jeesus sanoi ihmisenä maan päällä, että isä asuu hänessä: isä on hänessä ja hän on isässä. (Joh 10:34-38; 14.9-11) Isä asui hänessä henkensä kautta. Nyt kun pyhä henki on tullut opetuslapsiin, niin isä asuu henkensä kautta myös meissä. Meillä on sen saman pyhän hengen kautta yhteys myös Jeesukseen, joka on isän tykönä. (1Joh 1:1-7; Joh 17:11, 20-23)

Tätä hengen yhteyttä isään ja poikaan sanotaan "asumiseksi" meissä. Isä asuu meissä, poika asuu meissä ja pyhä henki asuu meissä. (vrt. Room 8:9-16) Se ei tarkoita sitä, että meissä asuu Jumalan kolme eri persoonaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on pyhän hengen kautta yhteys isään ja poikaan, jotka ovat taivaassa. Meillä on hengen kautta yhteys Jeesukseen, joka on taivaassa esikoisena kuolleista herätettyjen joukossa, ja meillä on hengessä pääsy isän tykö. (Efe 1:10; 2:10-22)

Tätä aihetta käsittelevät myös kirjoitukset:

Sivun alkuun