Puhdasta Jumalan sanaa

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 05.04.2006

Jos Jumala on olemassa, niin on olemassa myös 100-prosenttinen sana Jumalalta. Ellei ole Jumalaa, niin silloin ei ole Jumalan sanaakaan.

Raamatussa on taltioituna 100-prosenttista Jumalan sanaa. Mm. kymmenen käskyä ovat Jumalan itsensä kirjoittamat, puhdasta Jumalan sanaa. 2Moos.20 Jeesuksen puheet olivat myös Jumalan sanaa puhtaimmillaan, sillä hän puhui sen, mitä Isä käski hänen puhua. Myös profeettojen ja apostolien kautta tullut sana on Jumalan sanaa, sillä Pyhä Henki antoi ne sanat heille jaettavaksi maailman kuulla.

Raamattu ei ole silti sanasta sanaan puhdasta Jumalan puhetta niin kuin monet fundamentalistit uskovat. Raamatussa on ihmisten sanaa ja inhimillisiä virheitä sekä heikkouksia. Raamatussa kerrotaan Jumalasta ja Jumala puhuu Raamatun kautta, mutta jokainen sana siellä ei ole Jumalan omasta suusta lähtenyttä puhetta.

Puhtainta Jumalan sanaa ja suoraa puhetta ovat tietysti kymmenen käskyä ja Jeesuksen puheet, sikäli kuin ne on sanasta sanaan taltioitu Raamattuun. Näin ei varmaankaan jokaisen sanan kohdalla ole tapahtunut, mutta tuskin hänen sanansa ovat kovin paljon muuttuneet esimerkiksi muistamattomuuden tms. inhimillisen seikan vuoksi.

Uusi testamentti on luotettava kokoelma Jeesuksen opetuksia. Kaikki Raamatun kirjoitukset pitävät yhtä pelastushistoriallisen sisällön suhteen. Raamatun sanaan voidaan luottaa täysin, mutta tiettyä tekstikritiikkiä on syytä ja tuleekin harjoittaa.

Raamatun kääntäminen eri kielille tuo aina mukanaan ongelmia alkuperäisen sanoman ymmärtämiselle. Raamatun kääntämisessä on kullekin kohdalle olemassa useita eri käännösvaihtoehtoja, joiden mukaan myös sanoman merkitys jonkin verran muuttuu. Sanoma voi muuttua merkitykseltään jopa päinvastaiseksi, jos se käännetään kahdella eri tavalla alkukielestä kohdekielelle. Näin ollen Raamatun kääntäjillä on erittäin suuri vastuu, kun he kääntävät Jumalan sanan ilmoitusta kohdekielille.

Käännöksiin päätyy valitettavan usein kääntäjän teologinen ennakko-oletus, mistä syystä yksikään käännös ei ole täysin luotettava ja virheetön. Tämän lisäksi käännöksiin tulee muitakin inhimillisiä virheitä, joten luotettavimmat kirjoitukset ovat aina alkukielellä kirjoitetut kopiot. Nekään eivät ole täysin virheettömiä, koska alkuperäisiä kirjoja ei ole säilynyt meille asti, vaan jokainen meille säilynyt teksti on kopio sitä edeltävästä kopiosta, ja kopioitaessa on tullut jonkinverran virheitä aikojen saatossa. Sitten nämä virheet ovat siirtyneet kopioiden kautta eteenpäin, ja näin alkuperäinen teksti on kadonnut jäljettömiin.

Vaikka Raamatun kopioiminen ja kääntäminen eri kielille on aiheuttanut joitakin virheitä, niin nämä virheet eivät ole niin suuria, että sanoma sielujen pelastuksesta ja tuomiosta olisi epäselvä. Raamatun kirjoitukset synnyttävät ja lisäävät uskoa, tai sitten niihin suhtaudutaan epäuskoisesti, riippumatta siitä, miten tarkasti kirjoitukset on käännetty kohdekielelle. Pelastuksen sanomaa ei eri käännöksissä ole niin paljon väärennetty, etteikö käännöksistä olisi mahdollista löytää Jumalan sanan ilmoitus, jonka kautta on mahdollista pelastua. Kannattaa kuitenkin pyrkiä lukemaan mahdollisimman sanatarkkaa käännöstä nykykielellä, jotta Jumalan sana tulisi ymmärretyksi. Liberaaliteologien ja lahkojen Raamatun käännökset ovat yleensä ala-arvoisia, ja johtavat lukijoita harhaan, joten niitä kannattaa karttaa. Tästä syystä esimerkiksi vuoden 1992 Raamatun käännös tulisi hylätä, ja sen sijaan kannattaisi lukea varhaisempia käännöksiä, kunnes saamme ehkä paremman käännöksen Israelissa toimivien Raamatunkääntäjien työn valmistuessa.

Lähes suoran Jumalan puheen veroista ovat profetiat ja ilmestykset, jotka Jumala on palvelijoilleen näyttänyt. Raamatussa sanotaan kuitenkin, että profetoiminen on vajavaista. Se ei tarkoita sitä, että profetiat olisivat totuuden vastaisia. Ne ovat vajavaisia, koska ovat ihmisten kielellä ihmisille annetut, ja me olemme vajavaisia olentoja.

Enkelten julistama sana ihmisille on suoraan Jumalan puhetta, kun se tapahtuu Raamatun lehdillä. Enkelit puhuivat ihmisille Jumalan arvovallalla ja hänen nimessään, hänen sanansaattajinaan.

Raamatussa on paljon lauluja ja viisauskirjallisuutta: Psalmit, Salomonin laulu, Sananlaskujen kirja, Saarnaajan kirja ja Valitusvirret. Näille on tyypillistä runollinen ilmaisu ja kieli, missä jo tyylin vuoksi on helppo ymmärtää väärin kuvaannolliseksi tarkoitettuja sanontoja. Tarvitaan Hengen apua, että sana avautuisi sen alkuperäisessä merkityksessä Jumalan tahdon mukaan. Kirjaimen perustason mukainen tulkinta on monissa kohdin harhaanjohtavaa. Yhtenä esimerkkinä voisin sanoa, etteivät vuoret tarkoita sitä maantieteellistä muodostumaa, jota me sanomme vuoriksi.

Psalmit:
98:8 Paukuttakoot käsiänsä virrat, ja vuoret yhdessä riemuitkoot
114:6 Te vuoret, miksi hypitte kuin oinaat, te kukkulat, kuin lammasten karitsat?

Puhe on kuvaannollista puhetta ihmisistä, joita sanotaan vuoriksi.

Sitten on paljon opetusta: Uuden testamentin kirjeet. Ne eivät ole sanasta sanaan Jumalan puhetta niin kuin profetiat ja ilmestykset ovat. Opetuksen sisältö ja aihe on tullut Pyhältä Hengeltä, niin että opetuksen sanaa voidaan pitää luotettavana ja verrata sitä Jumalan sanaan eli antaa sille Jumalan sanan auktoriteetti elämässämme. Joukkoon mahtuu kuitenkin myös ihmisen omia mielipiteitä ja mieltymyksiä sekä inhimillisen kerronnan heikkouksia.

Sitten on paljon historian kirjoitusta. Tässä kohden on tullut kirjoittajilla tai kirjoitusten kopioijilla virheitä ainakin Israelin ja Juudan kuningasten palvelusvuosien määrittelyssä. Myös evankeliumien tapahtumien kuvauksissa on selviä ristiriitaisuuksia, jotka johtuvat ihmisen huonosta muistista ja muista inhimillisistä seikoista, mitä olen käsitellyt artikkeleissani Raamatun ristiriidat I ja II.

Raamatun historiallinen kuvaus ja kerronta on luotettavaa. Esimerkiksi Israelin ja Juudan kuningasten kirjat sekä aikakirjat ovat kansakunnan virallista historiankirjoitusta. Niiden tapahtumat voidaan todistaa myös muista historiallisista lähteistä, mutta ei tietystikään kaikkea, sillä riittävän laajaa materiaalia ei ole säilynyt meidän päiviimme noiden aikojen tapahtumista.

Monet arkeologiset löydökset puoltavat Raamatun historiallisten tapahtumien paikkansapitävyyttä. En ole itse perehtynyt siihen tutkimuksen alueeseen, mutta olen lukenut Alan Millardin kirjan "Jeesuksen aika avautuu". Minulle se oli hyvä kirja uskon asioiden konkreettiseksi vahvistumiseksi.

Voimme nähdä monet asiat historiallisiksi totuuksiksi katsomalla meidän päiviämme. Israelin kansan vaiheet ja olemassaolo on yksi vahvimpia todistuksia siitä, että Raamatussa ei puhuta satuja oletetusta kansasta vaan se kansa on todella olemassa kaikkine kantaisineen ja patriarkkoineen. Myös ympärileikkaus on todistus siitä, että kertomus Aabrahamista on totta. Hänen jälkeläisensä ympärileikataan yhä vielä: muslimit ja juutalaiset. Arabimuslimit ovat polveutuneet osaksi Aabrahamin pojasta Ismaelista ja juutalaiset Iisakista. Tätä tosiasiaa ei voi kukaan rehellinen tutkija kiistää.

Jeesus on todellinen historiallinen henkilö, ihminen, joka eli siihen aikaan, mihin Uuden testamentin kirjoitukset sijoittavat hänen elämänsä lihassa. Mm. ajanlaskumme on aloitettu Jeesuksen syntymästä, mutta ajan määrittäminen jälkikäteen on kuitenkin mennyt väärin. Jeesus syntyi tutkijoiden mukaan noin vuonna 6–2 eaa., meidän ajanlaskumme mukaan.

Jeesuksen historiallisuuden todistavat myös muut lähteet. Näistä tunnetuimpia ovat juutalainen historioitsija Flavius Josefus ja roomalainen Tacitus. Matti Kankaanniemi on kirjoittanut nettiin näistä historiallisista lähteistä.

JEESUS HISTORIAN HENKILÖNÄ - RAAMATUN ULKOPUOLISET LÄHTEET

http://www.nic.fi/~vlahsrk/tekstit/jeesushi.html

Koska Jeesus on selvästi todistettavissa historialliseksi henkilöksi, on syytä paneutua myös hänen opetuksiinsa ja sanomaansa tälle maailmalle. Tarkimmat kuvaukset Jeesuksen opetuksista on löydettävissä Uudesta testamentista. Uskovissa oleva Pyhä Henki on rajannut luotettavimmat Jeesuksesta ja kristinuskon opista kertovat kirjoitukset Uuteen testamenttiin valittuihin kirjoihin. Näiden ohella on olemassa muita kirjoituksia, joita ei ole hyväksytty Raamatun kaanoniin (ns. apokryfiset kirjat). Niiden hengellinen sanoma voi olla silti lähellä sitä, mitä kristinusko on, mutta jokainen kirjoitus on tutkisteltava hengellisesti ja pääteltävä Jumalan edessä, mikä menee yli hänen sanojensa ja mikä pysyy hänen sanoissaan. Turvallisinta on luottaa Uuden testamentin kirjoituksiin ja arvioida muita kirjoituksia niiden pohjalta. Jos muut lähteet ovat ristiriidassa Uuden testamentin kanssa, on Uuden testamentin sanomaa pidettävä luotettavana ja Jumalan tahdon mukaisena. Tämän todistaa Pyhä Henki niille, joissa Henki on. Ellei Henkeä ole, ei tällainen arviointi ole mahdollista samalla tarkkuudella kuin se uskovaisille mahdollista on.

Jeesuksen sanoissa oli keskeisellä sijalla hänen asemansa ja tehtävänsä Jumalan Poikana, joka sovitti maailman synnin kuolemalla ristillä ja nousemalla ylös kuolleista. Jokaisen Jeesuksesta jotakin kuulleen henkilön tulisi ratkaista oma kantansa tähän tärkeimpään ilmoitukseen Jeesuksesta: kanta hänen omiin sanoihinsa. Jos uskot, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja hän on noussut ylös kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, niin sinun on suhtauduttava vakavasti myös muihin kirjoituksiin, joita Jeesus ahkerasti siteerasi opetuksessaan ja vetosi niiden arvovaltaan opissa sekä elämässä. Sinun tulee myös suhtautua jumalallisen arvovallan omaavina niihin kirjoituksiin, joita apostolit ovat Jeesuksesta kirjoittaneet, jos Jeesus on todellakin Jumalan Poika ja on noussut ylös kuolleista.

Tätä haluankin sinulta nyt kysyä: uskotko sinä, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että Jumala on herättänyt hänet ylös kuolleista? Jos uskot, niin tunnustatko Jeesuksen Herraksesi? Se tarkoittaa sitä, että totteletko enemmän Jeesuksen sanoja kuin omia mielihalujasi? Oletko alamainen ja kuuliainen Pojalle vai elätkö tahallaan tottelemattomana häntä ainoata kohtaan?

Jos tunnustat Jeesuksen Herraksesi ja uskot häneen, niin sinä pelastut. Näin yksinkertaista on pelastetuksi tuleminen. Jeesus on sovittanut sinunkin syntisi, vaikka niitä paljon olisi tai vähän - Jumala sen tietää - joten voit käydä uskalluksella armon istuimen eteen saadaksesi avun elämääsi juuri oikeaan aikaan.

Jeesus tahtoo antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi ja pelastaa sinut. Jeesus voi vapauttaa sinut kaikista syntisiteistä, vaikka niitä olisi kuinka paljon tahansa: alkoholi, huumeet, varastaminen, haureus, aviorikokset, valehtelu, itsekkyys, ylpeys, epärehellisyys, vilppi, kateus, panettelu, ahneus, rahan himo, oman kunnian tavoittelu, jumalanpilkka, epäusko, väkivalta,.. Ei ole niin suurta synnin paulaa, etteikö Jeesus voisi vapauttaa!

Mieti siis tarkoin, miten suhtaudut historialliseen tosihenkilöön, Jeesukseen Kristukseen. Pidätkö häntä kylähulluna hihhulina, joka luuli olevansa Jumalan Poika ja joka ei noussut ylös kuolleista vaan apostolit ja silminnäkijät valehtelivat sen asian? Vai uskotko todella sen, että hän on Jumalan Poika ja on noussut ylös kuolleista, niin että hän elää tänäkin päivänä ja on Isän luona taivaassa? Jos uskot, niin suhtaudu vakavasti myös Jeesuksen muihin opetuksiin, kaikkiin niistä. Ne ovat todella sinun parhaaksesi annetut, ettei synti saisi vahingoittaa sinua ja sinun läheisiäsi, jos vain noudatat Jeesuksen ohjeita elämässäsi ja uskot häneen niin kuin Raamattu sanoo eikä niin kuin ihmiset ovat vääntäneet vinoon Raamatun sanaa ja opetusta.

Sinä voit erottaa oikean väärästä ja totuuden valheesta, jos rakastat Jeesusta yli kaiken. Jeesus rakastaa sinua ja antoi henkensä sinun edestäsi. Miten suhtaudut tähän Jumalan lahjaan? Ilman sitä olisit vuorenvarmasti kadotettu koko ihmiskunnan kanssa, mutta nyt voit pelastua uskomalla Herraan Jeesukseen. Neuvon sinua uskomaan, sillä siitä on kiinni koko elämäsi ja iankaikkinen kohtalosi. Sen paremmin ei voisi sinulle käydä kuin että pääsisit Jeesuksen ja Isän luokse Jumalan taivaaseen. Jumala auttaa sinua myös matkalla sitä kohden, niin ettei sinun tarvitse elää synnissä vaan voit tehdä hyviä tekoja Jumalan kunniaksi.

Petteri Haipola 05.04.2006

Sivun alkuun