Emma vuoden vanhana
Emma2 February09.JPG (798104 bytes)   Emma February09.JPG (794967 bytes)


11 kk
emma+december08.JPG (80692 bytes)    emma2+11months.JPG (83039 bytes)

6kk
Emma 6months2.JPG (181904 bytes)    emma+6months4.JPG (4631176 bytes)

4kk
emma+4months3.JPG (509606 bytes)  emma+4months2.JPG (547872 bytes)

3kk
emma2 huhtikuu08.JPG (51483 bytes)  Emma8 huhtikuu08.JPG (45891 bytes)

8 viikkoa
emma 8weeks2.JPG (378042 bytes)

6 viikkoa
emma 6weeks2.JPG (581479 bytes)   Emma 6weeks.JPG (610711 bytes)

4 viikkoa
emma 4weeks.JPG (478314 bytes)   emma 4weeks2.JPG (443369 bytes)