1 vuotias
irma 1year.JPG (102824 bytes)

11kk
irma 11months.JPG (46297 bytes)

10kk
irma4 10months.JPG (145248 bytes)    irma5 10months.JPG (94513 bytes)

9kk
Irma 9months.JPG (150793 bytes)

8kk
Irma2 8months.JPG (130120 bytes)  Irma3 8months.JPG (100775 bytes)

6kk
Irma2 6months.JPG (146839 bytes)  irma 6months.JPG (228160 bytes)

4 kk
irma5 4months.JPG (194778 bytes)   irma 4months.JPG (190089 bytes)

9 viikkoa
irma2 9weeks.JPG (150155 bytes)    irma 9weeks.JPG (127144 bytes)

5 viikkoa
irma 5wochen.JPG (76782 bytes)    irma2 5wochen.JPG (77227 bytes)

3 viikkoa
irma 3weeks.JPG (85949 bytes)