Viiniuutisia * Vinnytt

'Raholan raadin' mielipiteitä Alkon, ruotsinlaivojen ja joskus muidenkin viineistä sekä ehkä ruoastakin
– ja nyt myös hiukan oluesta
'Raholas vinråds' åsikter om Alkos, sverigebåtarnas och några andras nyhetsviner, då och då om mat
– och nu även litet om öl

Päätoimittaja • chefredaktör Jaakko Rahola
Toimitus ei vastaa luettelossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä • Redaktionen ansvarar inte för eventuella fel i förteckningen

Kuukauden pikavalinta • snabbval av månad
(Jollei linkki toimi, valitse aikaisempi kuukausi ja selaa eteenpäin.
Om länken inte fungerar, välj en tidigare månad och bläddra nedåt)

2013 2014 2015
Helmikuu – februari
Ranskan viikot Viking Linellä –
Franska veckor på Viking Line

Maaliskuu – mars
Huhtikuu – april
Toukokuu – maj
Kesäkuu – juni
Joulukuu – december
Viinitkotiin.com
Helmikuu – februari
Brasilialaista Vikingillä – brasilianskt på Viking
Maaliskuu – mars
Huhtikuu – april
Toukokuu – maj
Kesäkuu – juni
Heinä-elokuu – juli-augusti
Lokakuu – oktober
Marraskuu – november
Joulukuu – december
Helmikuu – februari
Maaliskuu – mars

Vuosi 2002 poistettu 6.2.2005
Vuosi 2003 poistettu 4.2.2006
Vuosi 2004 poistettu 16.2.2007
Vuosi 2005 poistettu 17.2.2008
Vuosi 2006 poistettu 14.2.2009
Vuosi 2007 poistettu 12.2.2010
Vuosi 2008 poistettu 13.2.2011
Vuosi 2009 poistettu 17.2.2012
Vuosi 2010 poistettu 11.2.2013
Vuosi 2011 poistettu 28.2.2014
Vuosi 2012 poistettu 13.2.2015

Kierrekapselista • Om skruvkapseln
Tästä viinialan uutisiin • klicka här för vinbranschens nyheter
Tästä kävijälaskuriin • klicka här för besöksräknaren
Tästä Raholan syötäviin sanoihin


Sarakkeiden selitykset – lue tämä ensin!
Vad kolumnerna betyder – läs detta först!

Vasemman sarakkeen taustaväri • Bakgrundsfärgen i kolumnen till vänster:

Punaviini
Rödvin
Roseeviini
Rosévin
Valkoviini
Vitvin
Samppanja/kuohuviini
Champagne/skumvin
Portviini
Portvin
Sherry Madeira/marsala Maustettu
Kryddat

Värisarakkeessa on myös Alkon tuotenumero
I färgkolumnen står också Alkos produktnummer

Viinin alkuperämaa • vinets ursprungsland:
A=Itävalta, Österrike; AUS=Australia; BG=Bulgaria; BR=Brasilia; CDN=Kanada; CN=Kiina, Kina; CH=Sveitsi, Schweiz; CY=Kypros; E=Espanja, Spanien; F=Ranska, Frankrike; FI=Suomi, Finland; GB=Iso-Britannia, Storbritannien; GE=Georgia, GR=Kreikka, Grekland, H=Unkari, Ungern; HR=Kroatia, Kroatien; I=Italia; IL=Israel; IND=Intia, Indien; L=Luxemburg; LB=Libanon, MA=Marokko, MK=Makedonia, MO=Moldova, N=Norja, Norge; NZ=Uusi-Seelanti, Nya Zeeland; P=Portugal; RA=Argentina; RCH=Chile; RL=Libanon; RO=Romania; ROU=Uruguay; SLO=Slovenia; TN=Tunisia; UA=Ukraina; USA=USA;
ZA=Etelä-Afrikka, Sydafrika

Kolmessa seuraavassa sarakkeessa on viinin nimi, alue ja/tai mahdollinen laatuluokitus sekä tuottaja.
I de tre följande kolumnerna anges vinets namn, område och/eller eventuell kvalitetsklassifikation samt producent.

Hinta sarakkeessa 'Euro'

Hintoja ei enää automaattisesti muuteta taulukkoon, vaikka Alkon hinta muuttuisikin. Jokaisen viinin kohdalla ilmoitetaan joko julkaisu- tai viimeisimmän editointiajankohdan hinta. Päivän hinnat voi tarkistaa Alkon sivulta.

Pris i kolumnen 'Euro'

Prisen kommer inte att korrigeras i tabellen, även om Alkos pris skulle ändra. För varje vin anges priset vid lanseringen eller vid den senaste redigeringen. Dagens pris kan alltid kontrolleras på Alkos nätsidor.

Mielipide • åsikt

Sarakkeessa on näiden sivujen toimittajan subjektiivinen, henkilökohtainen mielipide viinistä mahdollisimman lyhyesti. Arvio perustuu useimmiten yhteen, järjestetyssä maistelussa saatuun vaikutelmaan, johon osaltaan vaikuttavat muut samalla kerralla maistellut viinit, mieliala sekä jossain määrin myös muilta maistelijoilta kuullut mielipiteet. Arviota voidaan muuttaa, esimerkiksi kun viiniä on päästy maistamaan toisenlaisissa olosuhteissa tai vaikkapa ruoan kanssa.

I kolumnen anges i förkortad version redaktörens subjektiva, personliga åsikt om vinet. Bedömingen baserar sej oftast på resultatet av en enda, organiserad provning och den påverkas förstås av vilka andra viner som provades samtidigt, det tillfälliga sinnelaget samt i någon mån åsikter som uttrycks av andra deltagare i provningen. Åsikten kan ändras senare t.ex. då vinet provas under annorlunda omständigheter eller vid en måltid.

Kapeassa, pisteellä ( . ) merkityssä sarakkeessa oikealla on toukokuuhun 2012 saakka Alkon luettelon mukainen värimerkintä, joka ilmoittaa punaviinien täyteläisyyden ja valkoviinien makeusasteen. Kesäkuussa 2012 on Alkossa otettu käyttöön uusi värikoodeihin perustuva makutyyppijärjestelmä, jota sovelletaan myös sarakkeessa VK. Marraskuusta 2014 alkaen on kaikki värimerkinnät liian hankalasti toteutettavina jätetty pois.
I den smala kolumnen till höger märkt med punkt ( . ) anger färgen ända till maj 2012 fyllighetsgraden för rödvin eller sötman för vitvin enligt Alkos katalog. I juni 2012 har Alko tagit i bruk ett system för smakriktningen, som anges med färgkoder. Detta system tillämpades också i kolumnen VK, men fr.o.m. november 2014 har alla färgmärkningarna lämnats bort.

Punaviini • Rödvin:
Täyteläinen • fylligt

Valko- ja roseeviini • vit- och rosévin:
Makea • sött
Punaviini • Rödvin:
Keskitäyteläinen • medelfylligt

Valko- ja roseeviini • vit- och rosévin:
Puolimakea • halvsött
Punaviini • Rödvin:
Kevyt • lätt

Valko- ja roseeviini • vit- och rosévin:
Puolikuiva tai kuiva • halvtorrt eller torrt

Samppanjan ja kuohuviinien kohdalla tarkoittaa vihreä puolikuivaa
För champagne och skumviner betyder grönt halvtorrt

Kahden viimeisen sarakkeen hinta-laatusuhteen arvio:
Pris-kvalitetsförhållandet i de två sista kolumnerna:

– – = ryöstö, pidä lompakostasi kiinni (Viinilehden arviossa) – alldeles för dyrt;
= ei hintansa arvoinen – ej prisvärt;
± = hintansa arvoinen – prisvärt;
+ = enemmän kuin hintansa arvoinen – mer än prisvärt;
++ = löytö – ett fynd
¤ = upea, kallis viini, ostaisin lahjaksi, mutta en itselleni kuin poikkeustapauksissa – förnämt, dyrt vin, jag kunde köpa det som present, men knappast för egna pengar

Huomattakoon, että arvio koskee nimenomaan hinta-laatusuhdetta, eikä "löydöksi" merkitty viini välttämättä ole mikään erityisen hieno viini, onpahan vain hintaluokassaan tavallista parempi. Monet huippuviinit saavat 'yleisen valuuttamerkin' ( ¤ ), mikä tarkoittaa upeaa, kallista lahjaviiniä.

Notera, att åsikten nedan endast gäller pris-kvalitetsförhållandet och ett vin märkt som "fynd" inte nödvändigtvis är ett toppvin; det är endast ovanligt gott i sin prisklass. Många toppviner får 'det allmänna valutatecknet' ( ¤ ), vilket betyder ett förnämt, dyrt presentvin.

Viinilehden pistemäärät ovat asteikolla 0...5 (0...*****; 0=vaatimaton; 5=huippuviini).
Viinilehtis poäng är på skalan 0...5 (0...*****; 0=anspråkslöst; 5=toppvin).

Option viiniklubin arvosana-asteikko on 0...20.
Optios vinklubbs skala är 0...20.

Molempien lehtien plus-miinus-lisämerkinnät ovat samat kuin edellä. Pistemäärä on se, joka ilmaisee viinin laadun, lisämerkintä koskee vain hinta-laatusuhdetta.
Båda tidningarnas plus-minus-tecken har samma betydelse som ovan. Poängsiffran anger vinets kvalitet, tilläggstecknet gäller endast pris-kvalitetsförhållandet.

Hufvudstadsbladetin (Hbl) arvio on prof. Georg H. Borgströmin viinipalstalta, , tähtiä 1 – 5 kpl 10.2006 alkaen.
Hufvudstadsbladets (Hbl) åsikt är från prof. Georg H. Borgströms vinspalt, 1 till 5 stjärnor fr.o.m. 10.2006.

Huomaa: Usein sattuu, että joku yllämainituista lehdistä julkaisee samasta viinistä (ja samasta vuosikerrasta) erilaisen arvion eri numeroissaan. Näissä tapauksissa on tässä säilytetty parempi arvio, jollei asiasta ole muuta mainintaa.

Notera: Det sker ofta att någon av de ovannämnda tidningarna publicerar två från varandra avvikande åsikter om samma vin (och samma årgång) i sina olika nummer. I dessa fall har det bättre resultatet angetts, om ingenting annat nämnes.

Sarakkeeseen "Mielipide" on lisätty sijoitukset Vuoden Viini -kilpailuissa, mikäli ao. viini on osallistunut kisaan ja päässyt loppukilpailuun saakka. Kaikkia palkittuja viinejä ei tässä luettelossa ole; tulokset löytyvät kilpailun sivuilta www.vuodenviinit.com

I kolumnen "Åsikt" finns nu placeringarna i tävlingen Årets Vin, förutsatt att vinet i fråga har deltagit och placerat sej i sluttävlingen. Alla belönade viner finns inte i denna förteckning; resultaten på finska finns på adressen ovan.

Mitä viinejä tällä listalla on:

Taulukkoon otetaan Alkon uutuusviinejä sitä mukaa kuin ehdin niitä maistaa ja tehdä muistiinpanoja. Viinin puuttuminen tästä luettelosta johtuu yksinomaan siitä, että en ole maistanut sitä tai en ole ehtinyt siirtää mielipidettäni nähtäville.

Huomaa: Taulukko käsittää kunkin kuukauden uutuusviinejä, mutta niin kauan kuin ao. viini jatkaa oloaan Alkon luettelossa, se säilyy allaolevalla listalla ja "muiden mielipiteitä" täydennetään sitä mukaa kuin niitä näkyy ja arvion julkaiseminen tässä sallitaan. Vuosina 2001 ja 2002 maistellut viinit on poistettu vuoden 2005 alussa.

Maistetun viinin vuosikerta mainitaan, mikäli se on ilmoitettu pullon etiketissä ja muistettu merkitä kirjoihin. Jos Alkon luettelossa ei mainita vuosikertaa, voi nyt saatavissa olevan viinin vuosikerta olla muuttunut uudemmaksi, mikä on otettava huomioon arvioita luettaessa.

Vilka viner denna förteckning innehåller:

I denna tabell nämns sådana Alkos vinnyheter som jag har hunnit smaka på och skriva en åsikt om. Att vinet saknas på listan betyder enbart att jag inte har smakat på det eller att jag inte har hunnit anteckna min åsikt.

Notera: Tabellen omfattar varje månads nyhetsviner, men så länge de stannar kvar i Alkos katalog, hålls de kvar på denna lista. "Andras åsikter" uppdateras an efter de publiceras och jag hinner läsa dem, förutsatt att tillstånd till publicering här har getts. Viner som smakats år 2001 och 2002 har avlägsnats i början av år 2005.

Det provade vinets årgång nämns förutsatt att den står på etiketten och har antecknats vid provningstillfället. Ifall årgången inte nämns i Alkos katalog, kan årgången på Alkos hylla ha ändrats till nyare, vilket bör beaktas.

Kaikki tiedot sitoumuksetta – mahdollisista virheistä ei vastata!
Alla uppgifter utan förbindelse – för eventuella fel ansvaras inte!

Huomaa:
Vuoden 2005 alusta on taulukossa julkaisuhetkellä vallinnut hinta, jota ei korjata, koska hinnoilla on taipumus muuttua erän ostohinnan, kuljetuskustannusten, valuuttakurssien yms. muutosten takia joitakin senttejä tai jopa euroja suuntaan tai toiseen. Lukija voi helposti tarkistaa ajankohtaisen hinnan Alkon sivuilta.

Notera:
Från början av år 2005 anges priset vid lanseringstillfället och korrigeras inte, eftersom det slutliga priset tenderar att variera några cent eller t.o.m. euro åt endera hållet på grund av variationer i partiernas inköpspris, transportkostnader, valutakurser osv. Läsaren kan lätt kontrollera dagens pris på Alkos nätsidor.


Alkon uusi makutyyppimerkintä – värikoodikortti ja tämän luettelon värikoodit

RGB-väritaulukko – RGB-färgtabell 2012

Punaviinit, sarakkeessa VK käytettävät värit (lue huomautus kuukauden johdantokentässä)
Rödviner, färgerna i kolumnen VK (läs anmärkningen i månadens ingressfält)
Marjaisa & raikas
Bärigt & friskt
Pehmeä & hedelmäinen
Mjukt & fruktigt
Mehevä & hilloinen
Mustigt & syltigt
Vivahteikas & kehittynyt
Nyanserat & utvecklat
Roteva & voimakas
Robust & kraftigt
.
.
Valkoviinit, sarakkeessa VK käytettävät värit (lue huomautus kuukauden johdantokentässä)
Vita viner, färgerna i kolumnen VK (läs anmärkningen i månadens ingressfält)
Pehmeä & kepeä
Mjukt & lätt
Lempeä & makeahko
Milt & sötaktigt
Pirteä & hedelmäinen
Friskt & fruktigt
Vivahteikas & ryhdikäs
Nyanserat & strukturerat
Runsas & paahteinen
Generöst & rostat
.
.

Helmikuu – februari 2013

.
Helmikuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i februari 2013
Helmikuun uutuusvihossa kiinnittyy huomio suureen määrään punaisia lukumäärämerkintöjä eli viinejä, joita on ostettu Alkoon vain suhteellisen pieni määrä. Tällaisia punaviinejä on seitsemän kaikkiaan 15:sta uutuudesta ja valkoviinejä kuusi yhdeksästä (luomu- ja kuohuviinit mukaanluettuna). Lukumäärät vaihtelevat välillä 360...3000 pulloa ja alla olevassa listassa on pullojen lukumäärä ilmoitettu, jos ao. viinillä on tuo merkintä. – Vihossa on kaksi kotimaista hedelmäviiniä, joita ei tässä ole arvioitu.
Alkon maistelussa aloitetaan aina kuohu- ja valkoviineillä. Toimittaja ehti jo ihmetellä, millä jalalla on aamulla tultu nousseeksi sängystä, kun kaikki maistuu niin hyvältä. Mutta biodynaamiset valkoviiniuutuudet, joilla maistelu alkoi, olivat tosiaan hyviä, kaikki plussan arvoisia, tosin myös melko kalliita. Huokeat 'arkiviinit' puuttuivat tällä kertaa kokonaan.

I februarihäftet fäster läsaren uppmärksamheten på den stora mängden röda ringar med en siffra i, dvs. det relativt små antalet flaskor som har köpts in till Alko. Rödviner med denna antalsbegränsning finns i häftet sju av totalt 15 vinnyheter, medan bland de totalt 9 vita vinerna hela sex är försedda med denna antalsstämpel, biologiska och mousserande viner medräknade. Siffran inom ringen varierar från 360 till 3000 och antalet är angivet i tabellen nedan, om vinet i fråga har denna stämpel. – I häftet nämns också två inhemska fruktviner, som dock inte är provade.
Provningen på Alko påbörjas alltid med mousserande och vita viner. Redaktören hann redan undra, varför alla viner denna gång smakade så bra. De var nästan alla biodynamiska, värda ett plus, även om de var ovanligt dyra. De billiga 'vardagsvinerna' saknades denna gång helt.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
438347 BG Carpe Diem Merlot 2011 - Midalidare Estate 10,07 Täyteläinen, melko aromaattinen ja lämmin, mutta hiukan epätavallisen värinen eikä aivan tavanomaisen makuinenkaan viini. Sopinee silti arkisten lihapatojen seuraksi sekä voimakkaiden juustojen kanssa. . -
424087 RCH De Martino Reserva Legado Syrah 2011 DO Choapa Valley De Martino 14,61 Keskitäyteläinen, melko hapokas, marjainen ja kevyen mausteinen liharuokien ja voimakkaan juuston viini. Alkoon on ostettu vain 1200 pulloa. . ± -
482014 I Piccini Chianti 2011 DOCG Chianti Piccini 6,04
0,375 l
Keskitäyteläinen, Chiantin tapaan melko tanniininen, lämmin viini pastaruokien, tomaattisten kastikkeiden ja rasvaisten liharuokien seuraan, miellyttävässä pikkupullossa. . ± -
451447 GR Tsantali Nemea Reserve 2008 PDO Nemea Evangelos Tsantalis 10,07 Keskitäyteläinen, melko hapokas, marjainen ja hiukan mausteinen liharuokien ja -patojen ihan hyvä yleisviini.. . + -
462657 P Proeza 2010 DOC Dão GoodWine-Wine Selection 9,05 Keskitäyteläinen, marjainen ja hedelmäinen, miellyttävän mausteinen ja pehmeä viini erilaisten liharuokien seuraan. . + -
423667 F Domaine de la Vougeraie Clos de Vougeot Grand Cru 2008 AC Clos de Vougeot Grand Cru Domaine de la Vougeraie 100,70 Keskitäyteläinen, hedelmäinen ja marjainen, lämmin ja kukkainen tumman lihan ja hienon riistan hieno luomuviini kuuluisasta talosta, myös takan ääressä nautittavaksi. Turhan kallis! – Alkoon onkin ostettu vain 360 pulloa. . ¤ -
440177 F J.P. Chenet Grenache Noir IGP Pays d'Oc J.P. Chenet 7,04 Keskitäyteläinen, pehmeän metsämarjainen ja kevyen vaniljainen, miellyttävä, mutta yksinkertainen yleisviini. Tuottaja on Suomessa tunnettu kahviloissa myytävistä huokeista pikkupulloista. Pullo on helppo tunnistaa epäsymmetrisestä 'hymykuopasta' etiketin korkeudella.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
429967 F Chapoutier Les Meysonniers 2010 AC Crozes-Hermitage M. Chapoutier 20,00 Keskitäyteläinen, hedelmäinen ja mausteinen luomuviini, jossa oli aluksi voimakas, lääkkeenomainen sivumaku. Outo maku hävisi viinin seisoessa lasissa, mutta oli aluksi varsin häiritsevä. Tuottaja on tunnettu hyvän viinin tekijä kuuluisalla viinialueella, joten vika on voinut olla tilapäinen. Annamme kuitenkin miinuksen, sillä lääkemaun häviämiseen kului yli neljännestunti. . -
455578 F Ogier Côtes du Rhône La Promesse Rouge 2011 AC Côtes du Rhône Ogier 33,10
3 l
Katso tästä lisää!
Täyteläinen luomuviini, maussa tummaa kirsikkaa ja aavistus vaniljaa, varsin hyvä voimakkaiden liharuokien ja -patojen yleisviini. . ± Hbl:
Mycket prisvärt.
470837 E Dominio de Punctum Tempranillo 2011 Vino de la Tierra de Castilla Dominio de Punctum 9,56 Keskitäyteläinen biodynaaminen viini, hedelmäisyys ja mansikkaisuus tuntuvat makeilta, vaikka sokeria on vain 4 g/l. Hyvä kevyen ruoan yleisviini, sopii vaikkapa noutopöytään, alkujuomaksi ja seurusteluun.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. ± -
402337 I La Raia Barbera Largé 2010 DOC Piemonte La Raia 25,10 Täyteläinen, voimakkaan tamminen, lämmin (alkoholia 14,5 %) tumman lihan ja riistan biodynaaminen viini, hiukan turhan kallis. Jos hinta olisi kympin halvempi, voisi saada plussan. Alkoon on ostettu vain 900 pulloa. . Hbl:
Vackert mörkt rött med inbjudande aromatisk doft och kraftfull smak med frukt och lite ek.
415157 I Cifra 2010 IGP Costa Toscana Acienda Vitivinicola Duemani 24,70 Täyteläinen, kevyen mausteinen ja melko lämpimän tuntuinen (alkoholia 14 %) biodynaaminen viini lihan ja lihapatojen seuraan. Kuten edellinen, tämäkin on hiukan turhan kallis, mutta saa rotevana viininä silti meiltä plus-miinuksen. Alkoon on ostettu vain 600 pulloa tätä viiniä. . ± -
575967 A Hager Matthias Riesling Kamptal Terrassen 2011 Qualitätswein Kamptal DAC Hager Matthias 17,04 Kuiva, Rieslingin tapaan hapokas biodynaaminen viini. Hienossa maussa omenaa, päärynää, sitrusta ja mineraaleja niin kuin pitääkin. Sopii alkujuomaksi, maustettujen itämaisten ruokien seuraan sekä hienolle kalalle ja äyriäisille. Alkoon on ostettu 900 pulloa tätä viiniä.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
544827 F Josmeyer Muscat 2011 AC Alsace Josmeyer & Fils 18,65 Kuiva, melko hapokas, maussa Muscat-rypäleelle tyypillisesti sekä ruusua että sitrusta. Erinomaisen hyväntuoksuinen biodynaaminen viini hienojen kalaruokien ja äyriäisten seuraan. Alkoon on ostettu 1200 pulloa. . + -
517597 F Gérard Bertrand L'Indomptable de Cigalus 2011 IGP Aude Hauterive Gérard Bertrand 20,10 Kuiva, hedelmäinen, mineraalinen, upea mutta melko kallis biodynaaminen viini hienojen kala-ja äyriäisruokien sekä vaalean lihan seuraan. Alkoon on ostettu 1536 pulloa. . + -
574407 F Domaine des Granges de Mirabel 2011 IGP Ardèche M. Chapoutier 17,04 Kuiva, miellyttävän hapokas, hedelmäinen ja lämmin (alkoholia 14,5 %) biodynaaminen viini. Vanha Viognier-rypäle oli 1960-luvulla jo häviämässä kokonaan, mutta pelastui ja on nyt uudelleen yleistynyt, hieno rypäle. Alkoon on ostettu 2700 pulloa. . + -
595824 ZA Thandi Sauvignon Blanc 2012 WO Stellenbosch Thandi Wines 4,94
0,375 l
Kuiva, herukkainen, mutta ei liikaa – juuri sopivasti kissanpissainen viini on erinomaista rasvaisen kalan ja voimakasmakuisten meren elävien kanssa. Sopii myös maustettuun aasialaiseen ruokaan.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
597307 A Domäne Wachau Neuburger Federspiel Terrassen 2011 Qualitätswein Wachau Domäne Wachau 14,01 Kuiva, hedelmäinen ja mineraalinen, hieno kevyehkön ruoan viini, myös alkujuomaksi. . + -
520513 E Jaume Serra Brut Nature DO Cava Jaume Serra 3,52
0,2 l
Täysin kuiva, kevyen hedelmäinen ja yrttinen hyvä kuohuviini sopivan kokoisessa pikkupullossa. Kelpaa myös ruokaviiniksi kevyen ruoan kera. . + -
*****

Viking Linen Ranskan viikot 2013
Ranska-teema valloittaa Itämeren ja Viking Linen 11.3.–30.4.2013. Teemaviikot tarjoavat ruokaa ja viiniä eri alueilta Ranskasta. Menu on suunniteltu yhteistyössä pariisilaisen gastronomiaan erikoistuneen oppilaitoksen Le Cordon Bleun kanssa. Turusta ja Helsingistä Tukholmaan liikennöivillä aluksilla viihdyttävät ranskalaiset laulajat, showartistit, haitarinsoittajat, miimikot ja karikatyyripiirtäjät.


"Seitsemän viikon ajan täytämme aluksemme Ranskan parhailla paloilla. Ranskalainen ruokakulttuuri on maailmankuulu, joten nyt meillä on todellinen mahdollisuus tarjota risteilyelämys täydennettynä Ranskan parhailla makunautinnoilla", sanoo Viking Linen markkinointípäällikkö Kati Litmanen.

"Tour de France" – ilman, että astut ulos laivasta
Nyt on mahdollisuus risteillä samppanjatalojen, ruoan sekä hienojen artistien seurassa. Haitarinsoittajat viihdyttävät ja karikatyyripiirtäjät valmistavat piirroksensa matkustajille odottaessa.
Matkustajat voivat osallistua laivoilla tietokipailuun ja voittaa Pariisiin ja viinitiloille suuntautuvan kolmen vuorokauden gourmet-matkan kahdelle. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Ranskaan erikoistuneen matkatoimisto Pamplemoussen kanssa.

Ruoka ja juoma
Teemaviikkojen ajan tarjoillaan Food Garden -ravintoloissa varta vasten suunniteltuja viiden ruokalajin teemamenuita, joista löytyvät myös viinisuositukset.
Buffet-ravintoloissa ja kahviloissa on tarjolla teeman mukaisia annoksia ja ravintolashopeista löytyy maalle tyypillisiä herkkuja sekä paljon muita tuliaisia tax-free-hinnoilla.
Alempana on kuvattu laivoilla saatavana olevan valmiin kolmen ruokalajin menun annokset. Menun hinta ilman juomia on 46 euroa.Mellan den 11 mars och 30 april 2013 kommer Frankrike till Östersjön och Viking Line. De franska temaveckorna bjuder på mat och vin från landets olika regioner. Menyn har planerats i samarbete med Le Cordon Bleu i Paris. På Åbo- och Helsingforsfartygen är även underhållningen fransk i form av franska sångare, showartister, dragspelare, mimartister och karikatyrtecknare.

"Under sju vårveckor fyller vi fartygen med det allra bästa från Frankrike. Den franska matlagningskonsten är känd över hela världen, så nu har vi verkligen chansen att kombinera kryssningen med en kulinarisk utflykt till gastronomins hemland", säger Kati Litmanen, marknadsföringschef för Viking Line.

Vårens ljumma vindar kommer från Frankrike och för med sig spännande kabaréunderhållning och äkta smaker från Medelhavet. Den glada stämningen förhöjs ytterligare med en portion fransk humor. I samarbete med resebyrån Pamplemousse ordnar vi en tävling ombord och vinnaren får en gourmetresa till Paris och ett franskt vinområde. Läs här om Pamplemousses reseerbjudande till Paris (på finska).


Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
Laji Viini
Vin
Tuottaja
Producent
Hinta/lasillinen
Pris/glas
Mielipiteitä
Åsikter
. Arvio
Betyg
Valokuva
Foto
Chablis Reserve de Vaudon 2011 Joseph Drouhin 7,00 €/16 cl Chou farci aux escargots de Bourgogne, beurre persillé, brunoise de legumes
Burgundilaisia valkosipulietanoita, persiljavoita ja vihanneskuutioita savoijinkaalissa

Suuren kaalikääryleen näköinen paketti sisältää uskomattoman herkullista täytettä, jossa erottuu etanoiden hiukan maanläheinen, mutta upea maku. Toimituksen edustajilta kului hiukan aikaa, ennenkuin keksimme, mistä tuo todella hieno maku oli peräisin – siis ennen kuin luimme ruokalistalta, että täyte oli etanoista tehty.
. +
Chablis 1er Cru Fourchaume 2009 Joseph Drouhin 14,00 €/24 cl Filet de turbot et brandade de sandre ainsi que sauce bouillabaisse
Piikkikampelan filee ja kuha-brandade sekä bouillabaisse-kastiketta

Moni suomalainen on tottunut syömään kalansa ylikypsänä, kuivana ja mauttomana korppuna, joten tämän, oikeaoppisesti kypsennetyn piikkikampelafileen herkullinen pehmeys voi yllättää. Brandade eli perunamuhennos, jossa on keitettyä kuhaa, on hieno keitetyn perunan korvike tässä erinomaisen herkullisessa annoksessa, jota vielä täydentää voimakasarominen, hyvin kokoonkeitetty kastíke.
. +
Château Bouscasse Brumaire 2008 - 7,00 €/8 cl Tarte Tatin, glace vanille
Tarte Tatin ja vaniljajäätelöä

Esittelylounaan jälkiruokana oli pieni, tarte Tatin -tekniikalla toteutettu torttunen ja pallo hyvää vaniljajäätelöä. Sopiva päätös herkulliselle aterialle!
. +
*****

Maaliskuu – mars 2013

.
Maaliskuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i mars 2013
Maaliskuun uutuusvihon näkyvimpänä piirteenä on kalliit viinit sekä, samoin kuin viime kuussa, suhteellisen suuri määrä erikoiseriä, jotka on merkitty punaisella pallukalla ao. viinipullon kuvassa. Näitä merkintöjä on kakkiaan 9 punaviiniä ja 6 valkoviiniä sisältävässä luettelossa yhteensä kokonaista 9 kappaletta. Pienin tuontierä on 77 euroa maksavan ranskalaisen punaviinin kohdalla, vain 178 pulloa.


Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
479437 RA Masi Tupungato Corbec 2009 Valle de Uco Masi Tupungato 29,20 Täyteläinen, aromaattinen ja lämmin, miellyttävän tamminen voimakkaan lihan upea viini, myös voimakkaiden juustojen kanssa. Alkoholia 14,5 %. – Hurja hinta, mutta plussa siitä huolimatta. Alkoon on ostettu vain 1200 pulloa. . + Hbl:
Gediget vin till lammsteken och den grillade argentinska biffen.
469737 AUS Peter Lehmann Barossa Cabernet Sauvignon 2009 Barossa Peter Lehmann Wines 14,01 Erittäin täyteläinen, mustaherukkainen, lämmin ja kevyen "kengurunhikinen" voimakkaiden liharuokien ja kypsän juuston hyvä viini, alkoholia 14,5 %. . + -
437907 E Viña Lanciano Reserva 2005 DOCa Rioja Bodegas Lan 28,20 Täyteläinen, voimakas, karpaloinen ja lämmin, hieno viini riistan ja pataruokien seuraan. Annamme plus-miinuksen, vaikka hinta tuntuu turhan kalliilta. Saisi plussan jos hinta olisi kympin halvempi. -- Alkoon on ostettu vain 900 pulloa. . ± -
421277 I Lacryma Christi Rosso 2011 DOC Lacryma Christi del Vesuvio Feudi di San Gregorio 13,09 Täyteläinen, italialaiseen tapaan melko tanniininen, hedelmäinen ja hiukan mausteinen liharuokien hieno yleisviini, "Kristuksen kyyneleet". . + Hbl:
Ungt, men prisvärt.
446037 A Heideboden 2011 Qualitätswein Burgenland Willi Opitz 10,07 Keskitäyteläinen, karpaloinen ja hedelmäinen, miellyttävän mausteinen ja yrttinen viini erilaisten liharuokien seuraan, myös grilliviiniksi. . + Hbl:
...fyllig mustig smak med bra frukt och vänliga tanniner. Fynd!
416217 F Château Beychevelle 2009 AC Saint-Julien Château Beychevelle 87,70 Täyteläinen, tanniininen, herukkainen ja pippurinen upea viini riistan seuraan tai yksinään nautittavaksi. Jälkimaussa tuntuu Cabernet Sauvignonin eräs tunnusmerkki, seetripuu eli vastaterotettu lyijykynä. Viini voi säilyä kellarissa parikymmentä vuottakin. Alkoon on ostettu vain 360 pulloa. . ¤ Hbl:
Bör sparas 5–10 år för att nå sin fulländning när det gäller harmoni mellan doft och smak.
409827 USA Cline Ancient Vines Mourvèdre 2011 Contra Costa County Cline Cellars 14,20 Täyteläinen, pehmeän metsämarjainen ja kevyen tamminen, lämmin ja makeahkon tuntuinen hyvä viini (alkoholia 14,5 %, sokeria 8 g/l). Sopii kaikkien liharuokien seuraan, myös rasvaisen possun ja grillattujen pihvien kanssa. . + Hbl:
Prisvärt mångsidigt kött- och ostvin.
423007 RA Don David Finca Las Mercedes #6 Tannat 2011 Cafayate Valley Michel Torino 17,12 Täyteläinen, erittäin tanniininen, kuten Tannat-rypäle usein, hedelmäinen ja kevyen tamminen roteva viini riistan ja muun tumman lihan seuraan, myös grilliviiniksi. Ei ehtinyt maaliskuun uutuusvihkoon. . ± -
414274 I Damilano Lecinquevigne Barolo 2008 DOCG Barolo Damilano 17,49
0,375 l
Täyteläinen, Barolon tapaan voimakkaan tanniininen, kuivahedelmäinen ja kevyen tamminen, hieno viini voimakkaiden liharuokien seuraan, myös grilliviiniksi. Säilyy hyvässä kellarissa jopa 20 vuotta. Ei ehtinyt maaliskuun uutuusvihkoon. . + Hbl:
Vackert moget rödbrunt med förnäm mustig kryddighet och verkligen fyllig mäktig smak. Utmärkt portionsflaska för en person eller till osten för den som föredrar rödvin framför port.
510716 I Recioto di Soave La Perlara 2009 DOCG Recioto di Soave Ca' Rugate 23,10 Makea, melko hapokas, erinomainen jälkiruoka- ja juustoviini. Maussa appelsiinimarmeladia, pähkinää ja hunajaa. Alkoon on ostettu 832 pulloa tätä viiniä. - + Hbl:
Smaken mogen och nötaktig med fina aromatiska nyanser.
547637 GR Assyrtiko 2011 PGI Avdira Klima Vourvoukeli 10,21 Kuiva, melko hapokas, hiukan erikoisen makuinen viini. Emme oikein osaa suositella tätä, maultaan ehkä hiukan retsinaa muistuttavaa luomuviiniä minkään ruoan kanssa. . Hbl:
Till vit fisk, bläckfisk och fetaostsallad.
553577 D Dr. von Bassermann-Jordan Sauvignon Blanc 2011 Qualitätswein Pfalz Dr. von Bassermann-Jordan 16,99 Kuiva, erittäin hapokas ja juuri sopivasti karviaismarjainen, hieno äyriäis- ja kalaviini, sopii myös alkujuomaksi. Alkoholia 11,5 %, sokeria 5 g/l. Alkoon on ostettu 1200 pulloa. . + Hbl:
Välgjord användbar helhet till mager fisk och skaldjur.
579257 D J.L. Wolf Forster Pechstein Riesling 2010 Prädikatswein Pfalz Weingut J.L. Wolf 23,70 Kuiva, erittäin hapokas, hedelmäinen ja Rieslingin tapaan mineraalinen, tyylikäs viini rasvattoman kalan ja äyriäisten sekä vaaleiden linturuokien seuraan. Alkoon on ostettu 900 pulloa. . + Hbl:
Tyskt kvalitetsvin till finaste fisken och skaldjur. Priset i överkant.
597217 I Val d'Oca Prosecco DOC Prosecco Val d'Oca 10,07 Kuiva (huolimatta sokerimäärästä 17 g/l), kevyen päärynäinen hyvä Prosecco-kuohuviini, sopii alkujuomaksi ja noutopöydän herkkujen seuraan. Kosher-viini. . + -
*****

Huhtikuu – april 2013

.
Huhtikuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i april 2013
Huhtikuun uutuusvihossa on tavanomainen määrä viinejä – 11 punaviiniä, joista neljä mielenkiintoista Italiasta, sekä 12 valkoista, joista kolme oli italialaisia, mutta yhtään niistä ei ollut maisteltavana. Kuohuviinien puolella näyttävät roseet olevan suomalaisten suosiossa, kolmesta kuohuviiniuutuudesta oli kaksi roseeta.


Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
498187 RA Trivento Amado Sur 2011 Mendoza Trivento 11,99 Erittäin täyteläinen, vahvan tanniininen, tukeva ja tamminen punaisen pihvin, valkosipulisten lampaankyljysten ja kypsän juuston voimakas viini, alkoholia 14 %. . + -
430857 RCH Yali Three Lagoons Gran Reserva Carménère 2010 Maipo Valley Viña Ventisquero 15,12 Täyteläinen, tukevan tanniininen hyvien pihvien ja rasvaisten, mausteisten possunkyljyksien viini, myös grilliviiniksi. Carménère on toimituksen mielirypäle, mutta tässä viinissä hiukan liian voimakas, kitkerähkö tammisuus peittää hiukan rypäleen makeahkoa aromia. Saisi vähemmällä tammisuudella plussan. Alkoholia 14 %. . ± Hbl:
Verkligen prisvärt.
422548 E Los Monteros Tinto 2011 DO Valencia Clásicos del Meditérraneo 27,20
3 l
Keskitäyteläinen, hiukan karpaloinen ja mausteinen, helposti juotava viini kaikenlaisen tummahkon lihan seuraan, myös grilliviiniksi. . ± Hbl:
Anspråkslös helhet.
400637 I Appassimento Due Passi 2011 IGT Rosso Veronese Cantina Valpantena 9,06 Keskitäyteläinen, italialaiseen tapaan melko tanniininen, karpaloinen ja hiukan mausteinen liha- ja pastaruokien varsin hyvä yleisviini, myös grilliviiniksi. Apassimento-menetelmässä osa rypäleistä kuivataan ennen puristusta, mikä antaa viinille täyteläisyyttä. . ± Hbl:
Till lättare kötträtter och höna.
495037 I Signorelli Valpolicella Ripasso Superiore 2010 DOC Valpolicella Superiore Signorelli 10,99 Täyteläinen, hedelmäinen ja aavistuksen lakritsinen, makeahkon tuntuinen, rasvaiselle ja voimakkaan aromaattiselle lihalle, kuten possunkyljyksille ja lampaalle sekä voimakkaalle juustolle sopiva hyvä viini. Sokeria 6 g/l. Ripasso-menetelmässä viini käytetään toisen kerran yhdessä amarone-viinin valmistuksessa syntyneen rypälemäskin kanssa (ri-passo=uudelleen paseerattu.) . + Hbl:
Fyllig, mångfasetterad mustig smak, bra frukt/tanninbalans.
406937 I Ripasso Arancione Originale 2010 DOC Valpolicella Cantina Valpantena 11,77 Täyteläinen, karpaloinen ja hiukan mausteinen, makeahkon tuntuinen varsin hyvä viini riistan ja muun tumman lihan seuraan. Sokeria 7 g/l. – Ripasso-menetelmästä ks. edellinen viini. . + Hbl:
...fyllig, nyansrik smak med bra frukt och sakliga tanniner.
478047 I Amarone Armigero 2009 DOC Amarone della Valpolicella Cantina Valpantena 25,10 Täyteläinen, pehmeän hedelmäinen ja mausteinen, kevyen tamminen, lämmin ja makeahkon tuntuinen hyvä viini (alkoholia 15 %, sokeria 8 g/l). Sopii tumman lihan seuraan, myös grilliviiniksi. 10 euroa halvempana olisi ehdottomasti saanut plussan. – Amarone-viinin rypäleitä kuivataan ennen puristusta, jolloin ne menettävät lähes puolet painostaan ja viinistä tulee erityisen täyteläistä. . ± Hbl:
Balanserad, förnäm!
494347 F Virginie de Valandraud 2009 AC Saint-Emilion Grand Cru Ets. Thunevin 60,90 Täyteläinen, erittäin tanniininen, metsämarjainen ja yrttinen roteva, upea viini parhaiden pihvien seuraan ja nautiskeluun. Hintakin on turhan upea. Alkoon on ostettu vain 360 pulloa. . ¤ Hbl:
Förnäm helhet till ett högt pris.
435737 H Ikon Cabernet Franc Evangelista 2008 Balatonboglár Ikon Borászat 24,90 Täyteläinen, terävän tanniininen ja kevyen mausteinen, helppo viini hyvien pihvien, riistan ja kypsän juuston seuraan. Kellarointi voisi vähentää tanniinisuutta. Alkoon on ostettu vain 600 pulloa. . + Hbl:
Fyllig men sträv smak. Borde lagras.
588337 BG Leva Chardonnay Muscat 2011 - Vinex Slavyantsi 9,71 Kuiva, melko hapokas ja maultaan kevyen juuresmainen viini alku- ja seurustelujuomaksi sekä noutopöydän yleisviiniksi. Sokeria 8 g/l. . ± Hbl:
Lämpligt till orientalisk mat.
546377 ZA Footmark Chardonnay Viognier 2012 Western Cape Peter Mertes 6,85 Kuiva, melko hapokas, raikasmakuinen viini tukevien kalaruokien sekä vaalean lihan seuraan. Plussa edullisen hinnan ansiosta.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + Hbl:
Prisvärt basvin.
513908 ZA Green Balance 2012 - Chris-Wine Finland 9,00 Kuiva, hapokas ja miellyttävän yrttinen viini noutopöydän yleisviiniksi sekä alkujuomaksi. Herukkaisuus ja nokkosmaisuus ovat kuin Sauvignon Blancilla, vaikka rypälelajijke onkin Chenin Blanc, Hyvä retkiviini muovipullon ansiosta.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. ± -
523897 ZA KWV Moscato 2012 WO Western Cape KWV 9,47 Puolimakea, miellyttävän hapokas ja hedelmäisen aromaattinen viini alkujuomaksi ja mausteisen ruoan seuraan. Sokeria 25 g/l, alkoholia silti 12 %. . ± Hbl:
Pratvin eller till torra kakor.
537514 A Kracher Beerenauslese Cuvee 2009 Prädikatswein Burgenland Kracher 16,82
0,375 l
Makea, hapokas, miellyttävän aromaattinen kuivahedelmäinen ja hunajainen jälkiruoka- ja juustoviini. Alkoholia 13 %, sokeria 110 g/l. Alkoon on ostettu vain 2400 pulloa. . + Hbl:
Fylligt med sötman i balans tack vare utmärkt syra. Mandelflarn i eftersmaken.
582397 A Loimer Muskateller 2011 Qualitätswein Niederösterreich Weingut Loimer 14,83 Kuiva, voimakkaan aromaattinen viini alkujuomaksi ja tukevien kala- ja kanaruokien seuraan.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. ± Hbl:
Trevlig helhet. Till rökt fisk.
513908 ZA Green Balance 2012 - Chris-Wine Finland 9,00 Kuiva, hapokas ja miellyttävän yrttinen viini noutopöydän yleisviiniksi sekä alkujuomaksi. Herukkaisuus ja nokkosmaisuus ovat kuin Sauvignon Blancilla, vaikka rypälelajijke onkin Chenin Blanc, Hyvä retkiviini muovipullon ansiosta.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. ± -
597217 I Val d'Oca Prosecco DOC Prosecco Val d'Oca 10,07 Kuiva (huolimatta sokerimäärästä 17 g/l), kevyen päärynäinen hyvä Prosecco-kuohuviini, sopii alkujuomaksi ja noutopöydän herkkujen seuraan. Kosher-viini. . + -
*****

Toukokuu – maj 2013

.
Toukokuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i maj 2013
Toukokuussa lähestytään taas kesää ja Alkon uutuusvalikoimassa on 12 uutta roseeviiniä, halvimmatkin aivan juomakelpoisia, useimmat mukavan kesäisen mansikkaisia tai vadelmaisia. Toimituksen aikaisempien kokemusten mukaan roseeviinien laatu oli suoraan verrannollinen hintaan, eli halvimmat roseet eivät olleet hyviä, mutta nykyisin näyttää tilanne muuttuneen, halvatkin roseet osataan tehdä maukkaiksi. – Kaikki alempana mainitut roseeviinit ovat vuosikertaa 2012 ja Alkossa kausituotteita.

Punaviiniuutuuksiakin on toukokuun vihossa tavanomaiset 13 kpl, mutta kaikkia niitä ei valitettavasti ehditty maistelemaan.

Toukokuun vihossa on myös kolme kuohuviiniä, kaikki hyviä, plussan arvoisia, mutta niitä on turha arvioida tässä, koska kaikki kelpaavat siihen, mihin kuohuviiniä useimmin käytetään, onnitteluun. Hinta ratkaiskoon kuohuviinivalinnan! Itse suosittelen englantilaista, Englannissa viljellyistä ranskalaisista rypälelajikkeista valmistettua kuohuviiniä Ridgeview Cavendish Brut, joka tosin maksaa 29,90 euroa pullolta.


Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
451457 F Louis Eschenauer Médoc 2011 AC Médoc Louis Eschenauer 9,96 Täyteläinen, hyvä bordeauxlainen tumman lihan viini, sopii myös grilliviiniksi, vaikka Alkon suosituskuvakkeissa ei grilliä mainitakaan. Rypälesekoituksessa on 75 % Cabernet Sauvignonia, jota keventää marjaisuuden suuntaan 15 % Merlot-rypälettä. Tammitynnyreissä ja tammilankkujen kanssa kypsyttäminen antaa viinille kevyen vaniljaisen aromin. Ei ehtinyt painettuun vihkoon.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
437707 F Gérard Bertrand Naturae Syrah 2012 IGP Pays d'Oc Gérard Bertrand 13,95 Täyteläinen, melko tanniininen ja metsämarjaisen arominen hyvien pihvien ja rasvaisten, mausteisten possunkyljyksien viini, jonka valmistuksessa ei ole lisätty sulfiittia. Korkean (14,5 %) alkoholipitoisuuden ansiosta viini on miellyttävän lämpimän tuntuinen. Ei ehtinyt painettuun vihkoon. . + -
484317 RCH La Fortuna Malbec 2011 Lontué Valley Viña La Fortuna 8,93 Täyteläinen, miellyttäväarominen, kevyesti vaniljainen ja pippurinen tukevien lihapatojen hyvä reilun kaupan luomuviini.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
476487 RCH Santa Carolina Wild Spirit Mourvèdre 2010 Cachapoal Santa Carolina 17,89 Täyteläinen, melko tanniininen, herukkainen ja hiukan mausteinen tukevien liharuokien varsin hyvä, lämmin yleisviini. Alkoon on ostettu 2016 pulloa. . + -
475497 E Finca Constancia 2010 Vino de la Tierra de Castilla 2010 Finca Constancia 11,98 Täyteläinen, melko tanniininen, aromaattinen ja varsin lämpimän tuntuinen tumman lihan ja voimakkaan juuston hyvä viini, erinomainen grilliviini. Alkoholia 14 %. . + -
470362 E Torres Ibéricos Crianza 2010 DOCa Rioja Torres 3,75
0,1875 l
Täyteläinen, karpaloinen ja hiukan mausteinen, makeahkon tuntuinen varsin hyvä viini tumman lihan, myös sianlihan seuraan. Erinomainen grilliviini, kätevässä kierresulkimella varustetussa pikkupullossa, ansaitsisi mielestäni kaksi plussaa. . + -
443407 RCH Sibaris Pinot Noir Rosé DO Leyda Valley Viña Undurraga 11,90 Ei aivan kuiva (sokeria 6 g/l), sopivan hapokas, mukava kesäjuoma alku- ja seurusteluviiniksi sekä kevyeen noutopöytään.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
405677 E Novem 9 DO Navarra Bodegas Iturbide 8,93 Kuiva, hapokas ja mansikantuoksuinen, lämpimän mausteinen kesäviini alku- ja seurustelujuomaksi sekä kevyeen noutopöytään. Luomuviini. . ± -
488708 ZA Nederburg Foundation Rosé WO Western Cape Distell 8,49
1 litran kartonki
Puolimakea, marjainen seurusteluviini. Hyvä, mutta en tarjoaisi ruokaviininä makeuden takia (sokeria 19 g/l). . ± -
471397 I La Jara Organic Rosé Frizzante IGT Veneto La Jara 7,98 Puolikuiva, kevyesti pirskahteleva, raikas ja miellyttävä alku- ja seurustelujuoma, sopii myös kesäisen noutopöydän viiniksi. Pirskahtelu loppuu melko nopeasti lasissa, mutta viini on silti raikasta ja hyvää. Sokeria 12 g/l. luomuviini. . + -
430777 I Tommasi Bardolino Chiaretto Rosé DOC Bardolino Chiaretto Tommasi Viticoltori 9,98 Kuiva, selkeästi sekä mansikka- että vadelma-arominen, kevyen mausteinen kesäisen noutopöydän viini, myös alkujuomaksi sekä mahdollisesti itämaisittain maustetun ruoan seuraan. Sokeria 8 g/l.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
483737 A Jurtschitsch Rosé vom Zweigelt Niederösterreich Weingut Jurtschitsch 13,90 Kuiva, voimakkaan hedelmähappoinen, marjainen ja aavistuksen mineraalinen hyvä viini. Sopii alkujuomaksi ja noutopöydän viiniksi, happoisuutensa takia ei niinkään seurustelujuomaksi, vaikka sisältää sokeria 5 g/l. Luomuviini.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
406047 P Quinta das Amoras Vinho Regional Lisboa Casa Santos Lima 7,49 Kuiva, sopivan hapokas alkujuomaksi sekä kesäisen noutopöydän ruokaviiniksi sopiva hyvä rosee.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
430597 F Mellot Sancerre Le Rabault AC Sancerre Joseph Mellot 14,80 Kuiva, runsashappoinen ja vadelmainen noutopöydän melko hyvä yleisviini, sopii myös alkujuomaksi ja hapokkuutensa ansiosta itämaisittain maustetun ruoan seuraan. Alkoon on ostettu vain 5400 pulloa.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
472697 F Domaine St. Hilaire AC Coteaux d'Aix-en-Provence Yves Lapierre 15,89 Kuiva, hedelmähappoinen, vadelmainen ja hiukan kitkerähkön mausteinen noutopöydän ja erityisesti äyriäisten seuraan sopiva viini. Alkoon on ostettu 2000 pulloa. . ± -
473667 F Domaine La Suffrène Bandol AC Bandol Domaine La Suffrène 18,45 Tämä kuiva, melko hapokas ja punaherukkainen Bandolin alueen viini edustaa huippuluokan roseeviinejä, mikä valitettavasti näkyy myös hinnassa. Tämä tyylikäs viini sopii alkujuomaksi sekä lähes kaiken ruoan seuraan – ei kuitenkaan tanniinisuutta vaativan tumman lihan, kuten pihvien kanssa. Alkoon on ostettu 2496 pulloa. . ± -
519237 RCH Cono Sur Bicicleta Riesling Gewürztraminer Viognier 2012 Valle del Bio Bio Viña Cono Sur 9,56 Virallisesti kuiva, mutta silti 7 g/l sokeria sisältävä, toimituksen kolmen mielirypäleen upea sekoitus on melko hapokas, raikasmakuinen viini niin alkujuomaksi kuin äyriäisten, tukevien kalaruokien sekä itämaistenkin ruokien seuraan.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
555547 RCH Anakena Single Vineyard Riesling Tiaca 2011 DO Leyda Valley Arco Iris 14,53 Kuiva, Rieslingin tapaan varsin hapokas, petrolinen ja miellyttävän greippinen sekä yrttinen, erikoisen aromaattinen viini äyriäis- ja kalapöydän yleisviiniksi sekä alkujuomaksi. Alkoon on ostettu 2160 pulloa.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. ± -
550967 L Bernard-Massard Auxerrois 2011 Grand Premier Cru Côtes de Grevenmacher Bernard-Massard 12,90 Kuiva, sitrushappoinen ja hedelmäinen (sokeria 9 g/l)kevyen ruoan ja äyriäisten hyvä viini. . + -
584387 MO Château Vartely Sauvignon Blanc 2010 - Château Vartely 9,98 Kuiva, miellyttävän hapokas, sitruksinen, aavistuksen hunajainen ja lämmin, väriltään voimakkaan keltainen kevyen noutopöydän viini, myös rapuviiniksi ja alkujuomaksi sopiva. Rypäle on Sauvignon Blanc, mutta sille tyypillistä herukkaisuutta (eli kissanpissaisuutta) ei juuri tunnu. Alkoholia 13,5 %. . + -
552227 P Vinha do Rosario 2012 Vinho Regional Peninsula de Setubal Casa Ermelinda Freitas 7,49 Kuiva, päärynäarominen, hapokas noutopöydän ja rapujen voimakkaan aromaattinen, erinomainen ja edullinen viini, sisältää sokeria 10 g/l. Antaisin kaksi plussaa, jos sellainen arvosana näillä sivuilla olisi määritelty.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
501947 P Conde Villar Vinho Verde 2012 DOC Vinho Verde Quinta das Arcas 7,98 Kuiva, päärynäarominen ja varsin hapokas ja miellyttävän mineraalinen, kaikkien Portugalissa käyneiden perinteinen mieliviini, Vinho Verde eli "vihreä viini", aivan tuoreena eli "vihreänä" juotava hyvä arkiviini. Sisältää sokeria 5 g/l.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
530464 D Fritz Fisk Riesling 2011 Qualitätswein Mosel Dr. Pauly-Bergweiler 6,49 Puolikuiva, Rieslingin tapaan hapokas ja miellyttävän yrttinen viini noutopöydän yleisviiniksi sekä alkujuomaksi. Nimestä ja etiketissä olevasta turskan kuvasta huolimatta sopii tämä hyvä ja harvinaisen edullinen viini erinomaisesti muunkin ruoan kuin kalan kanssa, mm. itämaisittain maustettuun ruokaan. Sokeripitoisuus 12 g/l kompensoi mukavasti rypäleen happoisuutta. Antaisin tällekin kaksi plussaa, jos sellainen arvosana olisi mahdollinen.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
*****

Kesäkuu – juni 2013

.
Kesäkuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i juni 2013
Kesäkuu on uutuuksien kannalta melko köyhä, kuten odottaa sopiikin. Uutuusviinejä on kesäkuun vihossa kaikkiaan vain kymmenkunta. Kesäjuomiksi tarkoitettuja oluita ja siidereitä on sen sijaan enemmän, mutta niihinhän emme tässä puutu. Seitsemästä punaviinistä yksi on "keräilyharvinaisuus", Ch. Palmerin Alter Ego eli 'toinen minä', 87,70 euroa maksava aivan upea malliviini Bordeauxin alueelta. Sitä on tuotu maahan vain 240 pulloa. Kaikki muut uutuusvihossa mainitut kuusi punaviiniä saavat meiltä plussan, mikä on varsin epätavallista.

Kolmen valkoviinin puolella oli hiukan enemmän hajontaa. Kuukauden herkkuna on bordeauxlainen, 51 euroa maksava Ch. Larrivet, jota myöskin on tuotu maahan vain 240 pulloa.

Uutuusviinien vähyyden vuoksi oli maistelussa joukko vaikkapa rapuviineiksi soveltuvia Sauvignon Blanc -viinejä, joista muutama, toimituksen mielestä plussan arvoinen, on mainittu seuraavassa.


Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
488837 AUS Hand Crafted By Geoff Hardy Shiraz 2009 McLaren Vale Geoff Hardy 14,82 Täyteläinen, lämpimän tuntuinen tumman lihan ja lihapatojen viini, sopii myös grilliviiniksi. Alkoholia 14,5 %.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
498987 RCH Nativa Terra Reserva Cabernet Sauvignon 2011 Maipo Valley Nativa Eco 9,49 Täyteläinen, melko tanniininen ja metsämarjaisen arominen hyvien pihvien ja rasvaisten, mausteisten possunkyljyksien luomuviini. Rypäleelle tyypillinen mustaherukkaisuus tuntuu jälkimaussa. . + -
452497 F Alter Ego 2010 AC Margaux Château Palmer 87,70 Jo otsikkoruudussa yllä mainittu upea herkkuviini, tunnetun Ch. Palmerin kakkosviini. Jo nyt juomakelpoinen, mutta säilyy hyvässä kellarissa vielä monta vuotta. Nautiskeluun ja hienoimpien pihvien seuraan. Alkoon on ostettu 240 pulloa. . ¤ -
446327 NZ Lake Hayes Pinot Noir 2011 Central Otago Amisfield Wine Company 24,90 Keskitäyteläinen, karpaloinen, tyypillinen pehmeä ja tyylikäs Uuden maailman Pinot Noir, sopii lampaanlihan, riistalintujen ja rasvaisen kalan seuraan. Hinnasta huolimatta plussa.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
573537 F Chãteau Larrivet Haut-Brion 2010 AC Pessac-Leognan Chãteau Larrivet Haut-Brion 51,00 Kuiva, hapokas, upea kevyen ruoan ja rapujen seuraan sopiva, mutta varsin kallis herkku. Alkoon on ostettu 240 pulloa. . ¤ -
488708 F J. P. Chenet Sauvignon Blanc 2012 Vin de France J. P. Chenet 6,98 Kuiva, hapokas, yrttinen, mutta ei niin voimakkaan nokkosmainen kuin Sauvignon Blanc -rypäle useimmiten on. Sopii hyvin kevyeen noutopöytään yleisviiniksi sekä seurusteluun. . ± -
590117 USA Bogle Chenin Blanc 2012 Clarksburg Bogle Vineyards 13,49 Puolikuiva, passiohedelmäinen ja miellyttävän raikas viini alkujuomaksi, rapujen seuraan tai hyvän noutopöydän yleisviiniksi. Ehdottomasti plussan arvoinen hieno viini. . + -
Tästä eteenpäin vanhempien Sauvignon Blanc -rapuviinien kertausta, ks. johdantoa.
570617 F Petit Bourgeois Sauvignon 2011 Vin de Pays du Val de Loire Henri Bourgeois 11,41 Kuiva, melko hapokas, mineraalinen ja juuri sopivan herukanlehtinen viini alkujuomaksi, rapuviiniksi sekä kevyehköön noutopöytään. . + -
574887 F Pascal Jolivet Sancerre Blanc 2012 AC Sancerre Pascal Jolivet 19,98 Kuiva, maussa tyypillistä Sauvignon Blancia, mutta varsin mietona. Erinomainen viini, saa plussan melko korkeasta hinnasta huolimatta. . + -
007681 F Pouilly-Fumé la Forge 2011 AC Pouilly-Fumé Joseph Mellot 19,70 Kuiva, voimakkaasta hapokkuudesta huolimatta pehmeän tuntuinen viini alkujuomaksi sekä rapupöytään. . + -
*****

Joulukuu – december 2013

.
Joulukuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i december 2013
Näiden sivujen innokkaan aputoimittajan ja kannustajan, FM Tua Raholan poistuttua yllättäen joukostamme toukokuussa on sivujen ylläpito jäänyt puolen vuoden ajaksi tekemättä. Aloitamme nyt uusin voimin ja toivomme pystyvämme jatkamaan ylläpitoa vanhaan tapaan. Koska yhä useammat lukijat käyttävät älypuhelintaan viinisuositusten lukemiseen, yritämme kehittää mobiililiaitteile paremmin sopivan formaatin taulukollemme, mutta toistaiseksi on lukijoiden hyväksyttävä tämä, suurikokoisille näytöille paremmin soveltuva vanhanaikainen formaatti.

Joulukuun paksu uutuusvihko sisältää tavanomaisten viinien lisäksi paljon muutakin, lähinnä jouluun liittyvää aineistoa, kuten jouluoluita, glögejä, väkeviä juomia sekä ruokaa ja juomavalintaa käsittelevää tietoa. Vanhaan tapaan selostettuja punaviinejä on 14, valkoviinejä 5 ja kuohuviinejä vain kaksi.

Painetussa vihossa mainittujen juomien lisäksi oli joulukuun pressimaistelussa neljä huippuluokan samppanjaa, joista viimeistä, Lanson White Labelia myydään yhdessä jäähdyttimen ja kolmilokeroisen mausteastian kanssa. Mausteiksi samppanjan joukkoon lasissa oli Alkossa tarjolla (luomu)appelsiinin ulkokuoresta vuoltuja lastuja, tuoreita kokonaisia vadelmia sekä tuoreita mintun oksia (mausteyrttiruukusta). Kaikki antoivat oman mielenkiintoisen säväyksensä juoman makuun, minkä lisäksi ne kuohuivat kauniisti lasiin lisättäessä. Mausteen sekoittamiseksi sekä onkimiseksi lasista suositellaan pientä haarukkaa, tai sen puutteessa kahvilusikkaa.

Maisteltavana oli myös puolisen tusinaa jouluun kuuluvia perusjuomia, portviinejä, joita oli sekä ruby-, tawny- että LBV-typpisiä. Niitä ei arvosteltu, koska kaikkia portviinejä voidaan käyttää sekä juusto- että jälkiruokaviineinä, aivan maun mukaan.

Seuraavaan listaan on valittu vain pieni osa uutuuksista,eli sellaiset, joka mielestämme ansaitsevat plussan tai ovat muuten erityisen hyviä. Kuohuviinejä ei ole tällä kertaa otettu mukaan, ei myöskään samppanjoita, sillä niiden näennäinen laatu on suoraan verrannollinen hintaan. Varoituksen sanana mainitsemme vain, että roseesamppanja Cuvée William Deutz (hinta 103,60) oli mielestämme liiankin kuiva ollakseen suomalaisen suuhun sopiva.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
481217 RA Fuzion Alta Reserva Malbec – Tempranillo 2012 Mendoza Fuzion Wines 8,98 Täyteläinen, lämpimän tuntuinen tumman lihan ja lihapatojen hyvä viini, sopii myös grilliviiniksi. Maussa kevyesti vadelmaa ja toffeeta.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
438847 RCH Santiago 1541 Gran Reserva Cabernet Sauvignon Syrah Malbec 2012 Valle de Curicó TIB 9,49 Täyteläinen, melko tanniininen lihapatojen, hyvien pihvien ja rasvaisten, mausteisten possunkyljyksien viini, sopii myös grilliviiniksi. CS-rypäleelle tyypillinen mustaherukkaisuus tuntuu sekä tuoksussa että jälkimaussa. . + -
461558 E Viña Solorca Gran Reserva 2005 DO Ribera del Duero Viña Solorca 59,90
1,5 l
Täyteläinen, luumuinen punaisen lihan ja kevyen riistan hyvä viini raskaassa pullossa. Sokeripitoisuutta ei ole ilmoitettu, mutta viini on hiukan makeahkon tuntuinen. Alkoon on ostettu vain 600 pulloa. . ± -
407997 P Quinta Vista Syrah Cabernet Sauvignon 2012 Vinho Regional Lisboa Quinta do Conde 7,79 Täyteläinen, sopivan tanniininen, miellyttävän kirsikkainen, kevyen mausteinen ja noutopöytään jo hintansakin puolesta erinomaisesti sopiva, sokeripitoisuus 6 g/l tuntuu hyvin kevyenä makeutena. . + -
477227 H Lelkibéke 2011 Eger Almagyar-Erseki Szõlõbirtok 9,75 Keskitäyteläinen, pehmeä, hennon marjainen, joulupöydän kinkulle ja kalkkunalle sekä tomaattisille kastikkeille sopiva, hyvä viini. . + -
482747 RCH Canepa Genovino Carignan Syrah Carmenère 2011 DO Maule Valley Viña Canepa 18,59 Täyteläinen, varsin tanniininen, marjainen ja mausteinen punaisten liharuokien hyvä, lämmin viini. . + -
594337 D Langwerth von Simmern Hattenheimer Mannberg Riesling 2010 Qualitätswein Rheingau, Erstes Gewächs Weingut Langwerth von Simmern 29,50 Kuiva, Rieslingille tyypillisen hapokas, sitrushedelmäinen ja kevyen hunajainen upea kevyen ruoan ja rapujen seuraan sopiva melko hinnakas herkku, joka tulee 550-vuotiaalta, kuuluisalta saksalaiselta viinitilalta. Alkoon on ostettu 900 pulloa. . ¤ -
588697 NZ Staete Landt Josephine Chardonnay 2012 Marlborough Staete Landt Vineyard 19,86 Kuiva, melko hapokas, kuivahedelmäinen ja sitruksinen rasvaisen kalan ja vaalean lihan viini, sopii myös kinkun kanssa. Kierresuljinviini, katso tästä lisää!. . + -
*****


Viinitkotiin.com

Viinitkotiin.com

Veinidkoju OÜ tarjoaa laajan tuotevalikoiman viineistä kiinnostuneille asiakkaille verkkokauppansa viinitkotiin.com kautta. Palvelu kattaa niin yksityis- kuin yritysasiakkaat, lähetystöt sekä Ahvenanmaan asiakkuudet ja huolehtii asiantuntevasti ja laillisesti kaikista tarvittavista maksuista sekä ilmoituksista viranomaisille.

Viinivalikoima on monipuolinen ja uudistuva, joten asiakkaat löytävät niin omat suosikkinsa kuin kausituotteet tutustumalla tuotekuvauksiin tai liittymällä uutiskirjeasiakkaaksi ja osallistumalla erikseen järjestettyihin tasting-tilaisuuksiin. Isompiin juhlatilaisuuksiin yhtiö tarjoaa apua viinien valinnassa asiakkaan toiveiden mukaan.

Tehokas ja nopea tilausten käsittely varastosta noudoille sekä kuljetuspalvelut, joilla tilaus toimitetaan noin viikossa haluttun osoitteeseen, kuuluvat palveluihin. Noudettaessa tuotteet katsotaan myynti matkustajatuonniksi, jolloin maksetaan Viron valmisteverot sekä alv 20%. Suomeen toimitettaessa veloitetaan kuljetuksen hinta tilauksen koon mukaan.

Vuoden 2014 alusta on ohjelmaan otettu kuuden viinin 'kuukausilaatikot'. Helmikuun teemana oli Pinot noir, ja tämän sivun toimittajilla oli tilaisuus maistella kaikki kuusi. Emme luettele tässä viinejä erikseen, mutta voimme mainita, että kuudesta viinistä kolme oli erittäin hyviä ja vain yksi oli mielestämme luvattoman huono. Laatikon hinta on 150 euroa, mikä on jonkin verran edullisempi kuin viinit maksaisivat erikseen ostettuina. Kaikkien viinien erillishinta on kuitenkin yli 20 euroa.

Maaliskuun laatikko sisältää kuusi klassista valkoviiniä ja hinta on 110 euroa.

Tästä verkkokauppaluetteloon

Helmikuu – februari 2014

.
Helmikuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i februari 2014
Helmikuun arviot tulevat muiden kiireiden takia varsin pintapuolisesti tehtyinä. Muutamia kohtuuhintaisia herkkuja kuitenkin löytyi. Maistelussa oli mukana kokonaista viisi punaviiniä ja yksi valkoviini, jotka eivät olleet ehtineet helmikuun uutuusvihkoon.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
463417 RCH Montes Twins 2012 DO Valle de Colchagua Montes 11,90 Täyteläinen, lämpimän tuntuinen tumman lihan ja lihapatojen hyvä viini, sopii myös grilliviiniksi. Maussa Cabernet Sauvignon -rypäleen mustaherukkaisuutta sekä miellyttävää karhunvatukkaa.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + Viinilehti:

Laatu vastaa hintaa
432277 RA Las Moras Black Label Malbec 2011 San Juan Finca Las Moras 14,14 Erittäin täyteläinen, varsin tanniininen lihapatojen, hyvien pihvien ja lampaanlihan viini. Pitkässä, luumuisessa maussa erottuu suklaisuutta. 14,5 % alkoholipitoisuus tuntuu lämpöisyytenä. Ei ehtinyt uutuusvihkoon. . + -
470547 RA Andeluna Pasionado Cuatro Cepas 2007 Mendoza Andeluna Cellars 38,50 Erittäin täyteläinen, vahvasti mustaherukkainen punaisen lihan hieno viini, maistuisi yksinäänkin takan ääressä siemailtuna. Alkoholipitoisuus kokonaista 15 %. Ei ehtinyt uutuusvihkoon. Turhan kallis meidän mielestämme. . ¤ -
460537 RCH Conde de Superunda 2009 Maule Valley Miguel Torres 25,20 Erittäin täyteläinen, tanniininen, metsämarjainen, kevyen mausteinen ja lämmin tumman lihan ja kypsien juustojen hyvä, mutta valitettavan kallis viini. Ei ehtinyt uutuusvihkoon. Alkoholipitoisuus melko korkea eli 14,5 %. . ¤ -
403477 RCH Llai Llai Grenache 2012 Maipo Valley Viña Dos Andes 12,90 Keskitäyteläinen, pehmeä, marjainen ja mausteinen rasvaisen ja grillatun lihan sekä lihapatojen hyvä viini. Ei ehtinyt uutuusvihkoon. . + -
484797 USA Obsession Red 2011 California Ironstone Vineyards 14,14 Täyteläinen, sopivan tanniininen, kirsikkainen ja kevyen mausteinen tukevien liharuokien hyvä, lämmin viini,erityisen sopiva grilliviiniksi. Suhteellisen korkea sokeripitoisuus (11 g/l) tuntuu mukavana makeutena, joka lisää melko korkean alkoholipitoisuuden (14,5 %) lämmittävää tuntua. Ei ehtinyt uutuusvihkoon. . + -
518297 ZA Perdeberg Winery Sauvignon Blanc/Semillon 2013 WO Paarl Perdeberg Winery 7,98 Kuiva, melko hapokas, sitrushedelmäinen, valkoherukkainen ja rypäleelle tyypillisesti nokkosinen kevyen ruoan ja rapujen seuraan sopiva hyvä viini.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
586757 I Enrico Serafino Gavi del Comune di Gavi 2012 DOCG Gavi del Comune di Gavi Enrico Serafino 15,28 Kuiva, melko hapokas, tuoksussa päärynää, maussa omenaa. Hyvä noutopöydän yleisviini, myös kalan ja äyriäisten seuraan. . ± -
599447 A Sepp Moser Grüner Veltliner Gebling 2011 Qualitätswein DAC Kremstal Sepp Moser 17,14 Kuiva, melko hapokas, kevyen päärynäinen ja mausteinen. Erinomainen noutopöydän yleisviini, toimii myös seurusteluviininä.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + Viinilehti:

Luonteikas ja autenttinen viini
507044 D Max Ferd. Richter Graacher Himmelreich Riesling Auslese 2012 Prädikatswein Mosel Max Ferd. Richter 15,43
0,375 l
Makea, varsin hapokas, sitruksinen ja hunajainen herkku. Kun tämä viini joskus 1990-luvulla tuli Alkoon, kirjoittivat lehdet, että Alkolle on sattunut hinnoitteluvirhe -- viini maksaa vain 50 mk. Seurauksena oli, että viini loppui heti Alkoista. Myöhemmin sattui toimittajamme työmatkalla Ämmänsaaren Alkoon, jossa tätä viiniä vielä oli kaksi pulloa. . + Viinilehti:

Kehittyy varastoinnin myötä
529167 USA Wente Riva Chardonnay 2011 Arroyo Seco, Monterey Wente Vineyards 20,10 Kuiva, hapokas, hedelmäinen ja varsin tamminen kaikkien kalaruokien ja rasvaisen lihan viini. Puolta halvempana olisi saanut meiltä plussan. Ei ehtinyt uutuusvihkoon. . ± -
533977 H Chapel Hill Chardonnay Brut Brut Sparkling Balatonboglari Borgazdasági 7,98 Erittäin kuiva, voimakkaan hedelmäinen ja kevyen mineraalinen, hyvä kuohuviini, hinta reilusti alle kympin. Sopii alkujuomaksi ja noutopöydän herkkujen seuraan. . + -
*****

Brasilialaista Viking Linellä


Maaliskuun 10. päivästä aina huhtikuun loppuun saakka kuullaan Viking Linellä brasilialaisia sambarytmejä. Myös ravintoloiden tarjonta on kovasti brasiliaisvoittoinen. Toimitus matkusti maaliskuussa edestakaisin Tukholmaan ja vaikka emme käyneetkään seuraamassa brasilialaisia tanssiesityksiä, ravintoloissa pääsi oikeaan tunnelmaan, jollei muuten niin nauttimalla ruoan kanssa brasilialaista kuohuviiniä.


Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
Laji Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Mielipiteitä
Åsikter
. Arvio
Betyg
Valokuva
Foto
BR Pizzato Brut DO Vale Dos Vinhedos - Pizzato – brasilialainen kuohuviini
Emme lähteneet seikkailemaan viinilistalle, vaan joimme koko aterian läpi kuivaa, brasilialaista kuohuviiniä, tarjoilijan ilmoituksen mukaan Chardonnay-rypäleestä oikeaoppisesti valmistettua. Se kelpasi erinomaisesti 'oikean' samppanjan tilalle. Vain jälkiruoan kanssa nautimme lasilliset brasilialaista punaista jälkiruokaviiniä.
. +
- - - - Alkuruoka
Carpaccio

Alimmaisena ohuenohuita viipaleita raakaa häränfileetä, kuten hyvässä carpacciossa täytyy ollakin. Lihan päällä on 'alkuperäisestä' Giuseppe Ciprianin ohjeesta poiketen vana hienoa balsamico-kastiketta ja keskellä kasa maukasta, värikästä salaattia. Pinnalle on vielä siroteltu ohuita parmanjuustoviipaleita.
. +
- - - - Alkuruoka, vaihtoehto:
Mustekalasalaatti

Osa joukostamme söi alkuruokana mustekalasalaatin carpaccion tilalla. Salaatti oli tehty tavanomaiseen tapaan mustekalan lonkeroviipaleista, ja kastike oli erinomaisen hyvää, juuri sopivan kirpeää.
. +
- - - ­- Pääruoka:
Brasilialainen lihavarras

Pääruoaksi söimme mahtavan liha-annoksen, jonka tarjoili brasilialainen ravintoloitsija Jean Rodrigues (seuraava kuva). Pitkällä miekkamaisella vartaalla grillatuista, ympyrän muotoon taitetuista fileeviipaleista leikattiin suurella veitsellä kullekin syöjälle mieluinen pala, joko punaiseksi jätettyä tai enemmän kypsynyttä lihaa. Annokseen kuului lisäksi palmunydintä, marinoitua ruusukaalia sekä pieni kulhollinen chimichurri-kastiketta, johon liha oli tarkoitus kastaa syödessä.
. +
- - - - Jean Rodrigues
Kuvassa brasilialainen ravintoloitsija tarjoilee vartaassa grillattua lihaa. Paksut fileeviipaleet oli käännetty rullalle ja herra Rodrigues leikkasi jokaiselle halutun paksuisen palan. Lihaa olisi saanut lisääkin, mutta yhdessä annoksessa sitä oli aivan riittämiin.
. +
- - - - Jälkiruoka:
Crema Catalan

Jälkiruokana oli tavallista juhlavampi 'katalonialainen kerma' eli paahtovanukas. Sen kanssa tarjottiin pieni kulhollinen hyvää hedelmäsalaattia.

Kaiken kaikkiaan ateria oli erinomainen ja ruokavieraat siirtyivät sen jälkeen tyytyväisinä kuuntelemaan brasiliaista pianomusiikkia laivan käytävällä.
. +
*****

Maaliskuu – mars 2014

.
Maaliskuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i mars 2014
Maaliskuun uutuusvihossa on normaalit 13 punaviiniä ja vain kolme valkoviiniä, minkä lisäksi uutuusmaistelussa oli neljä punaviiniä, jotka eivät olleet ehtineet painettuun vihkoon. Uutuuksien joukossa on tavalliseen tapaan sekä hyviä että huonompia viinejä. Hinnat ovat vaihtelevia, keskihinta on ehkä pääsiäisen takia tavallista hiukan korkeampi, eli alle kympin viinejä on vain pari.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
478147 RA Luigi Bosca De Sangre 2011 Maipu Bodegas Luigi Bosca 24,20 Täyteläinen, lämpimän luumuinen, mausteinen, kevyen suklainen ja sopivan tanniininen kaikelle punaiselle lihalle. Alkoon on ostettu vain 1680 pulloa. . ± -
479057 E Ad Fines 2011 DO Penedès Can Rafols dels Caus 25,40 Keskitäyteläinen, sopivan tanniininen, hapankirsikkainen ja vivahteikas viini aromikkaan lihan, kuten lampaan ja riistan seuraan. Espanjalainen Pinot Noir ei tällä hinnalla oikein vakuuttanut toimittajaa. . -
452207 I Planeta Etna Rosso 2012 DOC Etna Rosso Planeta 13,90 Kevyt, metsämarjainen ja hapankirsikkainen, kevyen mausteinen viini, sopii pastaruoille, kevyelle lihalle sekä rasvaiselle kalalle. Alkoholipitoisuus modernisti 14 %. . ± -
446027 F Les Astéries 2011 AC Saint-Emilion Grand Cru Château Teyssier 117,10 Erittäin tanniininen, luumuinen, lämmin ja roteva hieno viini, sopii lampaalle ja riistalle sekä koville juustoille. . ¤ -
461457 F Château des Poupets Juliénas 2011 AC Juliénas Georges Duboeuf 12,95 Kevyt, keskitanniininen, voimakkaan karpaloinen ja kevyen mausteinen, noutopöydän yleisviiniksi sopiva viini. . + -
418397 F Louis Jadot Pommard 2011 AC Pommard Louis Jadot 35,40 Keskitäyteläinen, sopivan tanniininen, kirsikkainen, marjainen ja kukkainen tyylikäs viini riistapatojen ja kovan juuston seuraan. Turhan kallis. . ¤ -
460527 F Olivier Leflaive Volnay 1er Cru Mitans 2010 AC Volnay 1er Cru Olivier Leflaive 40,50 Keskitäyteläin, sopivan tanniininen, marjainen ja mausteinen tyylikäs, lihapatojen ja juuston viini. Pari kymppiä halvempana olisi saanut plussan. . ¤ -
457557 F Château d'Aqueria Lirac 2011 AC Lirac Jean Olivier 14,41 Täyteläinen, herukkainen ja luumuinen tumman lihan ja lihapatojen viini, sopii myös juustoviiniksi. Kokonaista 14,5 % alkoholia lämmittää mukavasti suuta. . ± -
424177 D Becker Family Pinot Noir 2010 Qualitätswein Pfalz Weingut Friedrich Becker 17,27 Keskitäyteläinen, sopivan tanniininen, metsämarjainen ja mausteinen tyylikäs, myös rasvaisen sianlihan ja juuston erinomainen viini. . + -
411477 H Heumann Borosso 2010 Villany Heumann 20,00 Täyteläinen, sopivan tanniininen, metsämarjainen ja keveän mausteinen Bordeaux-tyyppinen tumman lihan, patojen ja juuston erinomainen viini. Alkoon on ostettu vain 576 pulloa. . ± -
480907 USA Hahn GSM 2011 Central Coast Hahn Family Wines 17,89 Täyteläinen, miellyttävän tanniininen, vahvasti luumuinen ja kirsikkainenkin hieno viini. Maku on ehkä pienen makeuden ansiosta (sokeria 4 g/l) tasapainoinen ja pitkä. Punaisen lihan ja patojen seuraaan, myös grilliviiniksi. . + -
599477 P Carm Branco 2012 DOC Douro Carm 13,50 Kuiva, melko hapokas, sitrushedelmäinen, hunajameloninen ja kevyen mineraalinen miellyttävä viini noutopöydän herkuille. Ei aivan kuiva, sillä sokeria on 6 g/l. . ± -
502577 D Sommelier Selection Pinot Grigio Riesling 2012 Qualitätswein Rheinhessen St. Ursula 8,73 Kuiva, hapokas, yrttinen, tuoksussa vihreää omenaa. Hyvä noutopöydän yleisviini. Ei aivan kuiva, sillä sokeria on 7 g/l. . + -
558837 F Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut AC Champagne Laurent-Perrier 69,90 Erittäin kuiva, tyylikäs roseeshampanja, hapokas, vadelmaan vivahtava sitrushedelmäisyys tuntuu aromissa. Alkoon on ostettu 1200 pulloa. . ± -
579377 FI Hermannin Hengi - Hermannin viinitila 20,40 Tämä lienee toinen kerta, kun kotimainen tuote pääsee tälle listalle. Pohjoiskarjalainen Hermannin Hengi (äännetään Karjalan murteen mukaisesti henki, kovalla k:lla) on varteenotettava tuote, joka sopii juhlaviinkin tilaisuuksiin samppanjan tapaan käytettäväksi. Kyseessä on puolikuiva, hapokas ja tyylikäs juhlajuoma, jonka aromissa tuntuu hennon sitruksinen karviaisuus. Alkoon on ostettu 1080 pulloa. Plussa kotimaisuudesta! . + -
*****

Huhtikuu – april 2014

.
Huhtikuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i april 2014
Huhtikuun uutuusvihko on jotakuinkin normaali. Lähestyvä Valpurin nimipäivä erottuu siten, että kuohuviinejä on kokonaista viisi. Valkoviinejä on ehtinyt painoon vain kolme, minkä lisäksi oli maisteltavana yksi, joka ei ollut ehtinyt vihkoon. Mitään järisyttävää uutuutta ei maistelussa ollut.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
438238 AUS Passento - Solera Cabernet Wines 8,99
1 litran kartonki
Täyteläinen, melko pehmeä ja pienen makeuden ansiosta jopa hilloisen makuinen, hyvä viini melko tyylikkäässä litran kartonkipakkauksessa. Sopii sekä juotavaksi yksinään että noutopöydän yleisviiniksi, myös grilliviiniksi. . + -
471107 AUS Tempus Two Copper Series Shiraz 2011 Australian Vintage Heathcote 17,14 Täyteläinen, sopivan tanniininen, tummahedelmäinen ja vivahteikas viini voimakkaan lihan seuraan. Jälkimaussa terävää kirpeyttä. . + -
429487 AUS Glaetzer Bishop Shiraz 2012 Barossa Valley Glaetzer Wines 34,00 Erittäin täyteläinen, voimakkaan tanniininen, mausteinen ja pitkä viini punaisen lihan seuraan, myös yksinään nautittavaksi. Alkoon on ostettu vain 900 pulloa. . ¤ -
484817 RCH Montes Alpha Marchigüe Vineyard Carmenère 2011 DO Valle de Colchagua Montes 18,95 Täyteläinen, tanniininen, metsämarjainen ja lämmin viini, sopii punaisille liharuoille, myös lampaalle. Carmenère-rypälettä viljellään toistaiseksi vain Chilessä. . + -
451067 ZA Saxenburg Private Collection Shiraz 2009 WO Stellenbosch Saxenburg Estate 20,40 Täyteläinen, tanniininen, tummahedelmäinen ja lämmin viini voimakkaiden liharuokien seuraan, myös lampaalle. Alkoon on ostettu vain 1200 pulloa. . ± -
465507 I Passimo IGT Puglia Solera Chardonnay Wines 8,98 Keskitäyteläinen, sopivan tanniininen, makean tuntuinen (sokeria kokonaista 18 g/l), miellyttävän pehmeä viini kevyen ja itämaisen ruoan seuraan, myös grilliviiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
428737 I Armigero Valpolicella Ripasso 2012 DOC Valpolicella Ripasso Nestoria 12,99 Keskitäyteläinen, sopivan tanniininen, marjainen ja aavistuksen mausteinen tyylikäs, tumman lihan ja lihapatojen viini. Ripasso tarkoittaa 'uudelleen paseerattua' eli Valpolicella-viini suodatetaan Amarone-viinin mäskin läpi, jolloin viinin maku pehmenee hiukan ja se saa Amaronen ominaisuuksia. . + -
411747 IL Mount Hermon Red Galilee Golan Heights Winery 10,99 Keskitäyteläinen, sopivan tanniininen ja hiukan mausteinen, makeahkon tuntuinen kosher-viini keveiden liharuokien ja tomaattisten pastakastikeiden seuraan. . + -
484107 E Matsu El Picaro DO Toro Matsu Bodegas y Viñedos Ecológicos 9,98 Täyteläinen, tummahedelmäinen ja lämmin hyvä viini voimakkaalle lihalle, myös grilliviiniksi. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon. . + -
549557 AUS Plan B Sauvignon Blanc 2013 Frankland River Plan B Wines 11,73 Kuiva, hapokas, karviaismainen, mineraalinen, rypäleen herukkaisuus enemmän tuoksussa kuin maussa. Sopii tervetuliaisjuomaksi sekä noutopöydän yleisviiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. ± -
551978 AUS Chill Out Verandas Chardonnay 2013 South Eastern Australia Altia 27,90
3 l
Katso tästä lisää!
Kuiva, hapokas, maussa trooppista hedelmää ja aavistus poltettua sokeria. Hyvä noutopöydän yleisviini. . ± -
584807 E Muga Blanco DOCa Rioja Bodegas Muga 13,18 Kuiva, hapokas, sitruksinen, melko aromaattinen, jälkimaku mausteinen. Rasvaisen kalan ja tomaattisten kastikkeiden seuraan. . ± -
528827 RCH Lapostolle Cuvée Alexandre Atalayas Vineyard Chardonnay 2011 Casablanca Valley Lapostolle 21,00 Kuiva, hapokas, voimakasarominen, pitkässä maussa ananasta ja sitrusta. Sopii lohelle ja kinkulle, myös yksinään nautiskeltavaksi. Ei ehtinyt painettuun huhtikuun uutuusvihkoon. . + -
559437 I Fiorentino Prosecco Extra Dry DOC Prosecco ICORF 9,97 Veneton alueen tyypillinen kuohuviini, Prosecco, kuohuu ehkä vähemmän kuin monet muut kuohuviinit, mutta viini säilyy avattunakin kuplivana varsin pitkään, jopa yön yli. Pitkässä maussa on vihreää omenaa ja sitrusta. Kuohuviinien tapaan se saa epiteetin erittäin kuiva vaikka sokeripitoisuus on niinkin korkea kuin 14 g/l. . + -
544037 A Stift Klosterneuburg Mathäi Brut - Weingut Stift Klosterneuburg 16,84 Erittäin kuiva, kevyehkö mutta runsaan hedelmäinen itävaltalainen kuohuviini. Sopii myös noutopöydän yleisviiniksi sekä rapuviiniksi. . ± -
555847 F Alexandre Bonnet Perle Rosée Brut AC Champagne Alexandre Bonnet 32,90 Erittäin kuiva, hapokas, herukkainen, vaalean punertava aito roseeshampanja. . ± -
*****

Toukokuu – maj 2014

.
Toukokuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i maj 2014
Toukokuun uutuusvihko sisältää vain kuusi punaviiniä ja 11 valkoviiniä sekä lisäksi kolme kuohuviiniä, mutta roseeviinejä on kokonaista 13 erilaista. Lähes kaikki roseeviinit ovat kausituotteita. Viineistä saatu "makumielikuva" oli tällä kertaa varsin vaihteleva, joukossa on tavallista useampia viinejä, joista toimitus ei pitänyt. Maisteltavana oli tällä kertaa kolme punaviiniä ja yksi kuohuviini, joka eivät olleet ehtineet painettuun vihkoon, joten Alkon tiedot jaettiin erillisellä paperilla.

Majhäftet omfattar endast sex rödviner, 11 vitviner och tre mousserande viner, medan det finns hela 13 olika roséviner, nästan alla säsongvaror. Smakmässigt blev uppfattningen av provningen ganska ojämn, eftersom det fanns flera i redaktionens tycke dåliga viner än vanligt. Utöver de i häftet nämnda vinerna provades tre rödviner och ett mousserande vin som inte hade hunnit med i det tryckta häftet, varför Alkos uppgifter delades ut på ett skilt papper.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
435777 A Schneider Sankt Laurent 2012 Qualitätswein Thermenregion Weingut Schneider 18,99 Keskitäyteläinen, melko pehmeä 'burgundilaistyyppinen' viini liharuokien seuraksi, erityisesti pienriistalle, mutta myös sianlihalle. Sopii myös grilliviiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. ± -
434077 F Domaine Notre Dame de Cousignac Parcelle Nord 2012 AOP Côtes du Vivarais Ogler 11,69 Täyteläinen, sopivan tanniininen, marjainen ja mukavan mausteinen viini erityisesti lihapatojen seuraan, myös grilliviiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!.
. + -
494317 I Zenato Amarone Classico della Valpolicella Riserva Sergio Zenato 2007 DOC Amarone Classico della Valpolicella Zenato 59,90 Erittäin täyteläinen, tanniininen, mausteinen, pitkä ja lämmin viini voimakkaan makuisen punaisen lihan seuraan, myös yksinään nautittavaksi. Toimituksen mielestä viinin maussa oli pieni, jopa korkkivikaan viittaava vetisyys . . ¤ -
405337 RCH Leyda Single Vineyards Canelo Syrah 2011 DO Leyda Valley Viña San Pedro Tarapaca 14,40 Täyteläinen, keskitanniininen, metsämarjainen ja lämmin viini, sopii lampaalle ja grilliviiniksi. . ± -
484427 USA Seven Falls Merlot Wahluke Slope Seven Falls Winery 16,99 Täyteläinen, tanniininen, tummahedelmäinen ja lämmin viini voimakkaiden lihapatojen seuraan, myös possulle. Sopii hyvin myös grilliviiniksi. . ± -
440897 AUS Wolf Blass Yellow Label Rosé 2013 South Australia Wolf Blass Wines 10,99 Kuivaksi luokiteltu, juuri puolikuivan rajalla (sokeria 5 g/l), sopivan hapokas, kevyen mansikkainen kesäjuoma alku- ja seurusteluviiniksi sekä kevyeen noutopöytään.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
473907 E El Tesoro Organic Rosé DO Utiel-Requena Bodegas Sierra Norte 9,98 Kuiva, hapokas ja punaherukkainen viini, sopinee noutopöydän yleisviiniksi, mutta jossa toimituksen mielestä oli erikoinen sivumaku, josta ei oikein pidetty. Ehkä se johtui siitä, että kyseessä on luomuviini.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. -
473127 ZA Thandi Shiraz Rosé 2013 WO Stellenbosch Thandi Wines 8,98 Kuiva, selkeästi vadelmainen ja kevyen mausteinen viini alkujuomaksi ja noutopöytään. Eettisen kaupan viini, jonka tuottajalle on lisäksi v. 2003 ensimmäisenä viinitalona maailmassa myönnetty Reilun kaupan sertifiointi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
481517 I La Jara Organic Rosé Frizzante IGT Veneto Azienda Agricola La Jara 8,94 Puolikuiva, kevyesti pirskahteleva, raikas ja miellyttävä alku- ja seurustelujuoma, sopii myös kesäisen noutopöydän viiniksi. Pirskahtelu loppuu melko nopeasti lasissa, mutta viini on silti raikasta. Sokeria 14 g/l. luomuviini. Sama viini eri numerolla, hiukan halvempana oli maisteltavana jo vuotta aikaisemmin, ks. Toukokuu 2013. . + -
458037 I Tommasi Bardolino Chiaretto Rosé DOC Bardolino Chiaretto Tommasi Viticoltori 10,24 Myös tämä viini eri numerolla ja hiukan halvempana on arvioitu vuosi sitten, ks. Toukokuu 2013.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
428504 A Biokult Organic Zweigelt Rosé 2013 Qualitätswein Burgenland M.Wein & Korn 5,97
0,375 1
Puolikuiva, hedelmähappoinen, kevyen marjainen ja aavistuksen yrttinen hyvä viini mukavassa pikkupullossa. Sopii alkujuomaksi, noutopöydän viiniksi sekä itämaisen ruoan seuraan. Sisältää sokeria 15 g/l. Luomuviini.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
426647 F Château Vignelaure Rosé 2013 AC Coteaux d'Aix en Provence Château Vignelaure 19,49 Kuiva, sopivan hapokas alkujuomaksi sekä kesäisen noutopöydän ruokaviiniksi sopiva rosee, kevyen vadelmainen, sopii myös rapuviiniksi, kun se aika koittaa. Melko kallis, mutta saakoon silti plus-miinusmerkin. Alkoon on ostettu vain 2000 pulloa. . ± -
464257 F Domaines Bunan Mas de la Rouvière Rosé 2013 AC Bandol Domaines Bunan 20,40 Kuiva, runsashappoinen, sitruksinen ja selkeän punaherukkainen alkujuomaksi ja noutopöydän yleisviiniksi sopiva. Hiukan vetinen sivumaku, josta toimitus ei pitänyt, joten miinusmerkki on ansaittu. Alkoon on ostettu vain 2400 pulloa. . -
488897 D Neiss Pinot Noir Rosé 2013 - Ludi Neiss 13,99 Alko määrittelee tämän kuivaksi ja hapokkaaksi viiniksi, mutta toimituksen mielestä sokeripitoisuus 9 g/l tuntuu selkeästi, joten luokittelisimme tämän puolikuivaksi. Muuten kyseessä on melko tavanomainen, hyvä, kevyen metsämansikkainen viini alkujuomaksi ja noutopöytään. Aluekohtainen laatumerkintä puuttuu, joten todettakoon, että jo 1500-luvulta saman suvun hallussa ollut viinitalo Ludi Neiss sijaitsee Pfalzissa. . ± -
525588 RA Chill Out Conversations Organic Chardonnay 2013 Tupungato Altia 18,51
1,5 litran pussi
Kuiva, hapokas, hedelmäinen ja mausteinen, emme oikein pitäneet mausta. Luomuviini. . -
575977 RCH Casa Marin Cartagena Riesling 2012 Lo Abarca Casa Marin 17,49 Puolikuiva, hapokas, aromeiltaan tyypillinen Riesling, vaikka kevyt makeus peittääkin rypäleen luontaista happoisuutta. Hyvä rapuviini, myös itämaisen ruoan kera sopiva. Melko korkesta hinnasta huolimatta plus.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
591697 E Verdejo Frizz Monte la Reina - 9,84 Makea, suhteellisen raikas, mutta hiukan erikoisen makuinen viini, jonka pitäisi nimen ja samppanjapullomaisen korkin perusteella olla pirskahteleva, mutta ei maistelussa pirskahdellut vähääkään. Alkoholia vain 5,5 %, mikä humalahakuisille suomalaisille varoituksena mainittakoon. Miinus ei kuitenkaan johdu siitä, vaan erikoisesta mausta. . -
506777 ZA Kleine Zalze Family Reserve Chenin Blanc 2012 WO Stellenbosch Kleine Zalze 24,90 Kuiva, hapokas, aromeiltaan jotenkin erikoinen, jota toimittajat pitivät epämiellyttävänä. Alkoon on ostettu vain 480 pulloa. . -
505087 I San Simone Prestige Sauvignon 2013 DOC Friuli Grave San Simone 12,85 Kuiva, hapokas, aromissa tuntuu passiohedelmä, vaikka kyllä rypäleenkin perustyyppi, kissanpissa karviaismarjoilla, tuntuu lievänä. Rapujen ja noutopöydän hyvä viini. . + -
501837 I Terre di Faiano Grechetto 2013 IGT Umbria Orion Wines 9,69 Kuiva, hapokas, keveän sitruksinen ja mausteinen viini seurusteluun ja noutopöytään.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
590997 P Suape Vinho Verde 2013 DOC Vinho Verde J.F.S. Sociedade Vinicola 9,40 Kuiva, hapokas, Vinho Verden tapaan kevyesti helmelevä viini, lähinnä seurusteluun, mutta sopii erinomaisesti myös noutopöytään ja kevyen ruoan seuraan. Sesonkituote.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
592277 RO Murfatlar Late Harvest Chardonnay Murfatlar Murfatlar Winery 8,94 Makea, hapokas, hiukan erikoisella tavalla hunajainen viini, sopii jälkiruoka- ja juustoviiniksi. Murfatlar on tunnettu hyvistä jälkiruokaviineistään. Tämänkin saama miinus olisi ehkä muuttunut plussaksi, jos maistelussa ei olisi ollut niin kiire. . -
503377 D Carl Loewen Quant Riesling 2013 Deutscher Qualitätswein Carl Loewen 13,30 Puolikuiva, Rieslingin tapaan hapokas, hedelmäinen ja mineraalinen viini seurusteluun, noutopöytään ja itämaisen ruoan seuraan.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
581177 I Divici Organic Prosecco Extra Dry DOC Prosecco Botter 11,90 Veneton alueen kuohuviini, Prosecco, on tulossa muotiin Suomessa. Se kuohuu ehkä vähemmän kuin monet muut kuohuviinit, mutta säilyy avattunakin kuplivana varsin pitkään, jopa yön yli. Pitkässä maussa on päärynää, vihreää omenaa ja sitrusta. Kuohuviinien tapaan se saa epiteetin erittäin kuiva vaikka sokeripitoisuus on niinkin korkea kuin 17 g/l. . + -
502627 I Famiglia Olivini Lugana Brut 2009 DOC Lugana Societa Agricola Olivini 19,98 Erittäin kuiva, runsaan hedelmäinen ja hiukan mineraalinen kuohuviini. Sopii myös noutopöydän yleisviiniksi sekä rapuviiniksi. Alkoon on ostettu 1920 pulloa. . ± -
551837 NZ Arcadia Brut Central Otago Amisfield Wine Company 25,30 Erittäin kuiva, hapokas kuohuviini sekä alkujuomaksi että onnitteluun, sopii myös noutopöydän juomaksi. . ± -
509037 USA Barefoot Bubbly Pink Moscato Sweet California Barefoot Cellars 9,75 Makea, keskihapokas kuohuviini sekä alkujuomaksi että onnitteluun, myös jälkiruokaviiniksi ja salaattien ym. kasvisruokien juomaksi. Miellyttävä Moscato-rypäleen aromi. Ei ehtinyt painettuun vihkoon. . + -
*****

Kesäkuu – juni 2014

.
Kesäkuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i juni 2014
Kesäkuun uutuusvihko on taas jotakuinkin normaalin paksuinen. Siinä on tavanomaiset 13 punaviiniä ja 15 valkoviiniä sekä lisäksi neljä kuohuviiniä, joista vain yksi oli rosee. Pari todella kallista huippuluokan punaviiniä oli joukossa, molempia tosin vain hyvin pieninä erinä. Toinen on Château Palmerin huippuviini, vuoden 2011 Alter Ego eli "toinen minä" hintaan 80,40 euroa, ja toinen hiukan halvempi Château Clerc Millon, myös vuodelta 2011, hintaan 74,10 euroa.

Junihäftet är igen ganska normaltjockt. Det omfattar de sedvanliga 13 rödvinerna, 15 vitviner samt ytterligare fyra mousserande viner, av vilka ett är av rosétyp. Bland rödvinerna finns ett par verkligen dyra toppviner, båda visserligen i mycket små partier. Det ena är Château Palmers toppvin Alter Ego, årgång 2011, till ett pris av 80,40 euro, och det andra, något billigare Château Clerc Millon, också av årgång 2011, till ett pris av 74,10 euro.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
431567 RA Zuccardi Q Cabernet Sauvignon 2011 Familia Zuccardi Mendoza 18,50 Täyteläinen, keskitanniininen ja kevyen yrttinen viini kaikkien tummien liharuokien seuraksi, myös grilliviiniksi. . ± -
420157 RCH Tarapacá +Plus Organic Red Blend 2011 DO Maipo Valley Viña Tarapacá 15,99 Täyteläinen, melko tanniininen, roteva viini, jonka maussa tuntuu erityisesti Cabernet Sauvignonin mustaherukka. Kaikille tummille lihoille ja grilliviiniksi sopiva juoma. Luomuviini. . ± -
443067 RCH Santa Helena 100+ Parras Viejas Cabernet Sauvignon 2011 Colchagua Valley VSPT 29,90 Täyteläinen, tanniininen, hedelmäisen mausteinen, pitkä ja hienostunut, tummalle lihalle ja yksinäänkin nautittavaksi. . + -
485137 ZA Babylon's Peak Shiraz Grenache 2012 WO Swartland Babylon's Peak 9,98 Erittäin täyteläinen, tanniininen, tummahedelmäinen, hyvin lämpimän tuntuinen (alkoholia 14,5 %), mausteinen viini kaikelle tummalle lihalle, sopii hyvin myös grilliviiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
465677 ZA Fairview Shiraz Sangiovese 2013 WO Darling Fairview 14,84 Täyteläinen, keskitanniininen, tummahedelmäinen ja mausteinen, lämmin viini tumman lihan sekä possun seuraan, myös grilliviiniksi. Sertifioitu sekä eettisen kaupan että reilun kaupan viiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
478577 I Frescobaldi Campo ai Sassi 2010 DOC Rosso di Montalcino Marchesi di Frescobaldi 17,89 Keskitäyteläinen, melko tanniininen ja hapankirsikkainen, hienon makuinen lämmin viini (alkoholia 14,5 %) tumman lihan seuraan sekä juustopöytään. . + -
419218 P Atlântico 2013 Vinho Regional Alentejano Casa Agricola Alexandre Reivas 9,82 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, metsämarjainen ja mukavan mausteinen, raikas pehmeä viini litran muovipullossa. Sopii kaiken kevyehkön liharuoan kanssa, esimerkiksi noutopöydän yleisviiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
449307 P Quinta da Bica Reserva 2004 DOC Dão Quinta da Bica 20,10 Täyteläinen, lämmin ja tummahedelmäinen, hieno viini (alkoholia 14,5 %). Sopii kaiken tumman lihan sekä kypsän juuston seuraan, maistuu jopa yksinäänkin, kuten portugalilaiset yleensä. Alkoon on tuotu vain 1200 pulloa. . + -
446177 F Alter Ego 2011 AC Margaux Chãteau Palmer 80,40 Tällä upealla viinillä on kaikki hienon bordeauxlaisen ominaisuudet, sitä voi tarjota hienoimman riistan kanssa tai vain yksinään, takkatulen valossa. Itse en näin kallista viiniä ostaisi, mutta jos joku tarjoaa, en kieltäydy. Alkoon on ostettu vain 298 pulloa. . ¤ -
423117 F Joseph Drouhin Rully 2012 AC Rully Joseph Drouhin 18,78 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, voimakkaiden ja täyteläisten edeltäjien jälkeen maistettuna suorastaan kevyt, raikkaan tuntuinen burgundilainen. Sopii riistalintujen, noutopöydän tukevamman pään sekä rasvaistenkin kalaruokien ja juustopöydän juomaksi. . + -
405047 RA Trapiche Finca Suarez Lastra Malbec 2010 La Consulta Bodegas Trapiche 29,90 Erittäin täyteläinen, tanniininen, vahvan metsämarjainen ja roteva viini tumman lihan seuraksi ja yksinäänkin nautittavaksi, aivan kuten Trapichen viinit jo 1980-luvulla Suomessa tunnettiin. Tämän villihiivalla käytetyn viinin kestoiäksi ilmoittaa valmistaja jopa 20 vuotta oikein säilytettynä; alkoholipitoisuus on kokonaista 15,5 %. Ei ehtinyt kesäkuun uutuusvihkoon. . ± -
404794 ZA Place in the Sun Cabernet Sauvignon 2013 WO Stellenbosch Cape Legends 4,99
0,375 l pullo
Täyteläinen, keskitanniininen, Bordeaux-tyyppinen hyvä viini. Lisäplussaa pienestä pullosta, josta riittää sopivasti kahden hengen aterialle. Viini sopii tukevien liharuokien seuraan ja grilliviiniksi. Ei ehtinyt kesäkuun uutuusvihkoon. . + -
573077 AUS McGuigan Bin 9000 Semillon 2007 Hunter Valley McGuigan Simeon Wines 24,50 Kuiva, hapokas viini, joka maistui eksoottisen hedelmäisyyden lisäksi yllättäen hiukan petroliselta, mikä ei toimitusta suuresti miellyttänyt, koska sellainen maku on tavallisesti yhdistetty Riesling-rypäleeseen. Muuten hyvä viini saa siksi meiltä miinuksen. Alkoon on ostettu vain 600 pulloa tätä viiniä. . -
540827 I Gotto d'Oro Frascati Secco 2012 DOP Frascati Gotto d'Oro 8,24 Kuiva, hapokas, hiukan sitruksinen, mutta toimituksen mielestä hiukan vetinen, joten saa miinuksen. Muuten sopisi hyvin noutopöydän yleisviiniksi sekä seurusteluviiniksi. . -
513027 I Belgvardo Vermentino 2013 IGT Toscana Marchesi Mazzei 14,90 Kuiva, erittäin hapokas, sitrushedelmäinen ja yrttinen viini noutopöytään ja rapuviiniksi.
Synteettinen suljin, katso tästä lisää!
. ± -
511807 A Tement Welschriesling Klassik 2013 Qualitätswein Südsteiermark Tement 12,99 Kuiva, erittäin hapokas, viheromenainen ja mineraalinen viini. Welschriesling eli "väärä Riesling" on sama rypäle, joka tuli aikanaan suomalaisille tunnetuksi täällä pullotetusta bulkkiviinistä "Jugoslovanski Riesling", joka taisi olla halvinta viiniä Alkossa. Tämä itävaltalainen on jo täysin eri luokkaa.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
573778 F Le Cop Organic Muscat Viognier 2013 IGP Pays d'Oc Cazes 17,90
1,5 l muovipussi
Kuiva, keskihapokas, kukkainen ja kevyen mausteinen hyvä viini sekä noutopöytään että seurusteluun, melko mukavassa muovipussissa. Täyttää sekä luomu- että biodynaamisen viinin kriteerit. . + -
531727 F Jean-Paul Picard Sancerre 2012 AC Sancerre Jean-Paul Picard 22,90 Kuiva, yllättävän hapokas ja hienon makuinen Sauvignon Blanc, ei liikaa kissanpissaa kuten monessa uusseelantilaisessa viinissä nykyään. Hyvä rapu- ja juustoviini, maistuu mukavasti yksinäänkin. . + -
567904 D Max Mann Riesling 2013 Qualitätswein Pfalz Max Mann 5,90
0,375 l
Puolimakea, Rieslingin tapaan hapokas, sitruksinen ja mineraalinen hieno viini seurusteluun ja mausteisen ruoan seuraan..
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
515507 SLO Pullus Sauvignon 2013 Stajerska Ptujska Klet 13,18 Kuiva, hapokas, miellyttävän hedelmäinen, herukanlehtinen kuten rypäleen kuuluu ollakin. Hyvä rapuviini, myös noutopöydän yleisviiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
545277 NZ Te Kairanga Pinot Gris 2013 Martinborough Te Kairanga Wines 20,10 Kuiva, hapokas, hienossa maussa tuntuu päärynä ja kevyt sitrushedelmä. Hyvä viini noutopöytään ja rapujen seuraksi, Alkoon on ostettu 1800 pulloa.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
550207 USA District 7 Sauvignon Blanc 2012 Monterey District 7 14,31 Kuiva, hapokas, maussa sitrusta ja melonia, melko vähän Sauvignon Blancin herukkaisuutta. Maku hiukan vetinen, siitä miinus. . -
528737 USA Cambria Tepusquet Vineyard Viognier 2012 Santa Maria Valley Cambria Winery 23,20 Kuiva, hapokas, lämpimässä maussa luumua ja persikkaa, alkoholia kokonaista 15,5 %. Voimakasmakuisten kala- ja linturuokien seuraan, myös itämaiselle ruoalle. Alkoon on ostettu vain 720 pulloa. . + -
509947 E Codorniu Ecológica Semi-Seco DO Cava Codorniu 9,79 Puolikuiva, melko voimakkaan hapokas, sitruksinen ja mineraalinen viini seurusteluun, noutopöytään ja kevyehkön ruoan seuraan. Luomuviini. . ± -
534197 I Bellavista Cuvée Franciacorta Brut 2013 DOCG Franciacorta Bellavista 28,70 Tätä erittäin kuivaa, melko hapokasta kuohuviiniä pidetään samppanjan pahimpana kilpailijana. Aavistuksen pähkinäisessä maussa on hiukan persikkaa ja sitrusta. Viini sopii sekä onnittelujuomaksi että kala- ja rapuviiniksi. . ± -
571003 I Rotari Rosé Brut 2010 DOC Trentino Mezzacorona 3,88
0,2 l
Tämä erittäin kuiva, hapokas kuohuviini on Alkon mukaan kevyen metsämansikkainen, mutta näiden sivujen toimittajat tunsivat viinissä vain kevyen, nautintoa häiritsevän hiivan maun, jonka johdosta päätettiin antaa tälle juomalle miinusmerkki, vaikka hiivan maku voi olla tilapäinen, eräkohtainen vika. . -
587487 GR Kir-Yianni Akakies Rosé Sec 2012 PDO Amyndeon Kir Yianni Estate 14,95 Kuiva, hapokas kuohuviini, jonka maussa on aavistus sekä punaherukkaa että mansikkaa. Viini sopii sekä alkujuomaksi että onnitteluun, kuten myös noutopöydän juomaksi. Alkoon on ostettu 1800 pulloa. . ± -
*****

Heinä-elokuu – juli-augusti 2014

.
Heinä-elokuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i juli-augusti 2014
Heinä-elokuun uutuusvihossa on vain 7 punaviiniä ja 8 valkoviiniä sekä lisäksi muutamia kuohuviinejä ja roseita. Hintojen puolesta erottuu muutama huippuluokan bordeauxilainen punaviini, joita ei tosin päästy maistamaan, koska Suomeen on tuotu vain 238 pulloa.

Juli-augustihäftet innehåller endast 7 rödviner och 8 vitviner samt några mousserande och roséviner. Prismässigt skiljer sig från mängden ett par fina rödviner från Bordeaux, vilka visserligen inte fanns med i provningen då endast 238 flaskor har importerats.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
461058 AUS Sandbar Estate GSM 2012 Vinous Australis Adelaide 18,81
1,5 l pussi
Täyteläinen, keskitanniininen tumma ja voimakas pussiviini, erinomainen grilliviini ja lihapatojen seuralainen. . + -
497507 RCH Montes Alpha Pinot Noir 2012 DO Valle de Casablanca Viña Montes 18,85 Keskitäyteläinen, miellyttävän vadelmainen ja mausteinen, vahvan tuntuinen tamminen viini. Tumman lihan ja lihapatojen hyvä, voimakas viini. . + -
467507 E Leo Martin Bierzo Mencia 2011 DO Bierzo Adegas Galegas 11,90 Täyteläinen, tanniininen, hedelmäisen mausteinen, lievästi kaakaoinen hyvä ja melko voimakas viini kaikelle vähärasvaiselle lihalle, myös grilliviiniksi. . + -
479717 CH Valéria Dôle de Sion 2012 AOC Valais Philippe Varone Vins 17,89 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, karpaloinen ja mausteinen viini erityisesti riistaruoille ja possulle, myös juustoviiniksi, kuten sveitsiläiset punaviinit yleensäkin. Uutuusvihossa on värimerkinnän kohdalla ilmeinen painovirhe, siksi on viereinen väriruutu tyhjä. . ± -
510297 RCH Novas Gran Reserva Sauvignon Blanc 2013 DO Valle de San Antonio Emiliana 12,90 Kuiva, hapokas, sitruunainen ja raikas viini, jonka rypäleen ominaismaun peittää makean tuntuinen hedelmäisyys. Siksi ei viini ole aivan sitä, mitä SB-rypäleeltä odottaisi, mutta hyvä rapuviini tämä silti on. Luomuviini ja eettisen kaupan viini, jolla on lisäksi 'For life'-sertifiointi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
526747 E José Pariente Varietal Verdejo 2013 DO Rueda Bodegas José Pariente 13,41 Kuiva, hapokas, selkeän sitruksinen, melko hyvä rapuviini. Sopii hyvin noutopöydän yleisviiniksi sekä seurusteluviiniksi. . ± -
547207 I Livon Collio Friulano 2013 DOC Collio Livon 16,99 Kuiva, melko hapokas, sitrushedelmäinen ja omenainen viini, hyvä, mutta kalliihko rapuviini. Alkoon on ostettu 1200 pulloa. . ± -
528567 P Pato Frio Seleccão 2012 DOC Alentejo Ribafreixo 9,96 Kuiva, melko hapokas, päärynäinen ja mausteinen, portugalilaiseen tapaan melko tukevan tuntuinen viini noutopöytään ja seurusteluun.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± -
533947 F Gérard Bertrand Terroir Picpoul de Pinet 2013 AOP Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet Gérard Bertrand 11,90 Kuiva, hapokas ja raikas, hienon sitruunainen viini noutopöytään ja rapuviiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
544137 RO La Revedere Feteasca Regala 2013 IGT Colinele Dobrogei Altia 7,53 Puolimakea, keskihapokas, sitruksinen ja litsiluumuinen hyvä viini seurusteluun ja mausteisen ruoan seuraan.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
543037 D Schloss Schönborn Hattenheim Pfaffenberg Riesling 2009 Qualitätswein Rheingau, Erstes Gewächs Schloss Schönborn 38,90 Kuiva, Riesling-rypäleen tapaan erittäin hapokas, miellyttävän hedelmäinen, mineraalinen ja mausteinen. Erittäin tunnetun, jo 1300-luvulla aloittaneen tuottajan tyylikäs viini, hapokkuudesta huolimatta yksinäänkin nautittavaksi sekä noutopöydän yleisviiniksi. Alkoholia jopa 14,5 %, pullossa sakkaa. Hurjan hinnan takia saa meiltä miinuksen. . -
596297 USA Calitopia Riesling Muscat 2013 California Altia 9,22 Kuiva, hapokas, kukkainen ja mausteinen yleisviini seurusteluun ja noutopöytään. Maussa tuntuu päärynä ja kevyt sitrushedelmä. . ± -
512747 ZA Saam Mountain Chenin Blanc Muscat d'Alexandrie 2013 WO Western Cape Saam Mountain 7,22 Puolikuiva, keskihapokas, maussa sitrusta ja päärynää. Seurusteluun, noutopöytään yleisviiniksi sekä itämaisen ruoan seuraan. . + -
561147 P Morgadio da Torre Alvarinho Vinho Verde 2013 DOC Vinho Verde Sogrape Vinhos 14,80 Kuiva, erittäin hapokas, sitruksinen ja mineraalinen, kevyehkö rapuviini ja noutopöydän yleisviini pohjois-Portugalista, Vinho Verden alueelta. . ± -
533657 GB Ridgeview Cavendish Brut 2011 English Quality Sparkling Wine Ridgeview 29,90 Erittäin kuiva, hapokas, sitruksinen ja mineraalinen viini seurusteluun, noutopöytään ja kevyehkön ruoan seuraan, myös rapuviiniksi. Hyvä samppanjan korvike. . ± -
535167 E Mistinguett Vintage Edition Rosé Brut 2012 DO Cava Masia Vallformosa 9,50 Erittäin kuiva, melko hapokas, hennon vadelmainen rosee-kuohuviini sopii perinteiseen kuohuviinikäyttöön eli onnitteluun, seurusteluun ja noutopöydän juomaksi. Nimi Mistinguett viittaa yhteen pariisilaisen Moulin Rouge-revyyteatterin kolmestatoista legendaarisesta esiintyjästä, v. 1875 syntyneeseen tanssijattareen ja laulajattareen, jonka oikea nimi oli Jeanne Florentine Bourgeois. . + -
614347 F Le P'tit Fruité Rosé Grapefruit - LGCF 7,98 Tällä sivulla ei perinteisesti ole esitelty muita juomia kuin aitoja rypäleviinejä, mutta tämä aromatisoitu viini on niin hyvä, raikas kesäjuoma, että teemme poikkeuksen. Juoma on roseeviinipohjainen, makea verigreipin makuinen ja erittäin raikas, miellyttävä esimerkiksi kesäisenä seurustelujuomana.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. - -
*****

Lokakuu – oktober 2014

.
Lokakuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i oktober 2014
Syyskuu jäi matkojen takia toimitukselta väliin, mutta loppuvuoden maisteluihin aiomme mennä. Lokakuun uutuusvihko on taas melko paksu, mutta sitä paksuntavat oluet ja kokonaista 14 glögiä, joita ei näille sivuille oteta. Punaviinejä on vihossa 9 kpl plus yksi alkoholiton, valkoviinejä on 7 ja lisäksi mainitaan vihossa pari kuohuviiniä. Yksi hyvä valkoviini, argentiinalainen Chardonnay, saatiin maisteluun vihon ulkopuolelta. Plussia tuli taas useita punaviinien puolella. Valkoviinit olivat australialaista lukuunottamatta melko kalliita, mutta silti erinomaisen hyviä, joten niille annettiin lähes kaikille plus-miinus.

Septemberprovningen missade redaktionen på grund av resor, men årsslutets provningar försöker vi gå med på. Nyhetshäftet i oktober är igen relativt tjockt, men det beror delvis på antalet ölsorter och hela 14 nya glöggblandningar, som vi inte kommer att behandla. Häftet omfattar 9 rödviner plus ett alkoholfritt rödvin, 7 vita viner och ett par mousserande viner. Utanför häftet kom till provningen ett gott vitvin, en Chardonnay från Argentina. Flera röda viner fick plus, medan de flesta vita fick plus-minus pga det relativt höga priset.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
VK Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
427857 RA Tilimuqui Single Vineyard Cabernet Sauvignon Bonarda 2013 La Riojana Famatina Valley 9,98 Täyteläinen, keskitanniininen, metsämarjainen ja mausteinen kaikkien, myös rasvaisten liharuokien ja patojen seuraan. Luomuviini.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. ± Viinilehti:
***
Laatu vastaa hintaa
461027 AUS Woodie South Eastern Australia Quantum Beverages 7,77 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, kevyen hillomainen ja muutenkin kevyehkö viini seurusteluun, noutopöytään ja keveiden liharuokien seuraan. Sokerimäärä 9 g/l on puolikuivan rajalla ja saa viinin tuntumaan makeahkolta. . ± Viinilehti:
*
Kallis laatuunsa nähden-
422947 E Ochoa Mil Gracias Graciano 2010 DO Navarra Bodegas Ochoa 14,90 Täyteläinen, tanniininen, hedelmäisen mausteinen ja roteva viini erityisesti riistalle ja lampaalle. . + -
437367 E Marqués de la Mancha Vino de España Virgen de las Viñas 7,48 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, karpaloinen ja mausteinen, hiukan makeahkon tuntuinen viini lihapadoille ja noutopöytään, myös grilliviiniksi.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
487128 ZA Juno Shiraz 2013 WO Western Cape Juno Wine Company 8,99
1 l kartonkitölkki
Täyteläinen, keskitanniininen tumman lihan viini, myös possulle ja grilliviiniksi. Alkoholia 14,0 %. . + -
442514 I Ruffino Riserva Ducale 2011 DOCG Chianti Classico Riserva Ruffino 9,68
0,375 l
Keskitäyteläinen, keskitanniininen, hilloinen ja aromikas voimakkaan lihan ja juustojen viini, myös yksinään nautiskeltavaksi. Moni suomalainen vanhus muistanee Ruffino-nimen lapsuutensa italialaisen viinin perikuvana. . ± Viinilehti:
****
Laatu vastaa hintaa
400897 I Pèppoli 2011 DOCG Chianti Classico Marchesi Antinori 19,98 Täyteläinen, keskitanniininen kuivahedelmäinen, mausteinen ja kevyesti tamminen viini kaiken tumman lihan sekä lihapatojen seuraan. Melko perinteinen Chianti. . ± -
481357 RO Floare de Luna Feteasca Neagra 2013 DOC Dealu Mare Cramele Halewood 8,98 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, karpaloinen ja mausteinen liharuokien yleisviiniksi sopiva, melko tukevan tuntuinen viini. Feteasca Neagra on romanialainen punainen rypälelajike, valkoisen, melko yleisen Feteascan muunnos. . ± -
557677 AUS Yellow Tail Pinot Grigio 2013 South Eastern Australia Casella Wines 9,98 Kuiva, keskihapokas ja raikas, hienon sitruksinen viini noutopöytään ja seurusteluun.
Kierresuljinviini, katso tästä lisää!
. + -
550557 E Gran Vinum Albariño 2013 DO Rias Baixas Adegas Gran Vinum 19,89 Kuiva, erittäin hapokas, hedelmäinen ja aromaattinen hyvä viini äyriäisten, kalaruokien ja keveiden liharuokien seuraan. . ± -
532657 I Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2013 DOC Verdicchio dei Castelli Superiore Bucci 16,90 Kuiva, hapokas, vivahteikas ja miellyttävä kaikkien kala- ja äyriäisruokien viini. Verdicchio dei Castelli di Jesi on melko yleinen italialainen valkoviinirypälelajike, jolta odotetaan paljon. . ± Viinilehti:
***
Kallis laatuunsa nähden
515937 A Wohlmuth Gola Pinot Blanc 2013 Qualitätswein Südsteiermark Weingut Wohlmuth 19,90 Kuiva, hapokas, hedelmäinen ja mineraalinen hyvä viini äyriäisten seuraan ja noutopöytään. Plussa kovasta hinnasta huolimatta. . + -
509297 RA Luca G Lot Chardonnay 2012 Tupungato Luca Vineyard 18,49 Kuiva, hapokas, kevyen mausteinen, tamminen, maussa sitrusta ja keltaluumua. Rasvaisen kalan sekä kevyen lihan seuraan, myös yksinään nautiskelijalle. Ei ehtinyt lokakuun uutuusvihkoon. . + -
505507 E Cava BonAval Semi Seco DO Cava Bodegas Bonaval 7,92 Puolikuiva, erittäin hapokas, sitruksinen ja persikkainen, mineraalinen, kevyen mausteinen ja aromaattinen kuohuviini onnitteluun ja noutopöytään. . ± -
537087 I Verrocchio Prosecco Brut DOC Prosecco Verrocchio 8,90 Erittäin kuiva, keskihapokas, aprikoosinen ja kevyesti mausteinen kuohuviini seurusteluun, onnitteluun ja kevyehkön ruoan seuraan, myös rapuviiniksi. Hyvä samppanjan korvike. . + -
*****

Marraskuu – november 2014

.
Marraskuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i november 2014
Marraskuun uutuusvihossa on lähestyvän joulun kunniaksi kokonaista 20 punaviiniä, 8 valkoviiniä, mutta vain yksi kuohuviini. Viineistä kaikkiaan neljällätoista on kuvassa punainen pyörylä, joka ilmoittaa, että Alkoon on ostettu vain pieni määrä pulloja, pienimmillään Château Palmeria vain 118 pulloa. Suuri osa viineistä on kausituotteita, ns. jouluviinejä. Maistelijoille ei ollut tarjolla kaikkia vihossa mainittuja viinejä, ja niistäkin, joita oli tarjolla, maistelimme ajan puutteen takia vain ne, jotka todennäköisesti kiinnostavat suomalaista ostajaa, eli jätimme kalleimmat maistamatta. -- Marraskuun maistelu tapahtui seuraavana päivänä jokavuotisen Beaujolais nouveau-viinin julkaisun jälkeen, joten nämä kaksi Alkon ostamaa viiniä olivat mukana maistelussa.

Koska makutyyppien värikoodi (VK-sarake) on taulukon teon kannalta kovin hankalaa, on se jätetty pois ja makutyyppi mainitaan tekstissä. Myös kierresuljinta kehuva artikkeli ja linkit siihen on jätetty pois.

Nyhetshäftet i november innehåller hela 20 rödviner, 8 vitviner men endast ett mousserande vin. Av alla vinbilderna på sidorna är totalt fjorton försedda med en röd cirkel som indikerar, att endast ett litet antal flaskor har köpts in av Alko. Den minsta siffran har Château Palmer, endast 118 flaskor. En stor del av häftets viner är säsongprodukter, sk. julviner. Provarna fick inte smaka på alla viner i häftet, och av dem som fanns framme, hann vi endast smaka på sådana, som sannolikt intresserar den finländska köparen. Med andra ord lät vi bli att smaka på de dyraste vinerna. -- Novemberprovningen gick av stapeln en dag efter publiceringen av det årliga Beaujolais nouveau-vinet, varför båda av Alko i år inköpta vinerna var med i provningen.

Eftersom markeringen av vinernas smaktyp (kolumnen VK i tabellen)är mycket besvärlig att verkställa, har den lämnats bort. I stället anges smaktypen i beskrivningen. Också artikeln om skruvkapseln och länkarna till den har lämnats bort.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
455357 F Beaujolais Nouveau 2014 AC Beaujolais Georges Duboeuf 9,98 Aloitetaan kuukauden uutuudet ajankohtaisella Beaujolais Nouveaulla, joka tuli kauppaan kaikkialla maailmassa samana päivänä, marraskuun 3. torstaina. Alkossa on taas tänä vuonna kahta laatua, tämä AC Beaujolais sekä seuraava, ainakin teoriassa luokkaa parempi AC Beaujolais-Villages. Ensimmäinen on kevyt, hyvin vähätanniininen ja sen hedelmäisessä maussa tuntuu kevyesti banaanin aromi. Viini on tarkoitettu juotavaksi heti tuoreeltaan iloisessa seurassa, se ei parane vanhetessaan. Se sopii kevyen noutopöydän iloiseksi juomaksi, jos sitä halutaan ruokaviininä käyttää. ± -
413377 F Château des Loges Beaujolais Villages Nouveau 2014 AC Beaujolais-Villages Château des Loges 9,98 Samantyyppinen kuin edellinen, hyvin kevyt viini, mutta banaaniaromin korvaavat marjat, kuten punaherukka ja mustikka. Myös tämä viini tarkoitettu juotavaksi heti tuoreeltaan iloisessa seurassa. Sekin sopii kevyen noutopöydän iloiseksi juomaksi, jos sitä välttämättä halutaan ruokaviininä käyttää. Amerikassa tätä juodaan kiitospäivän kalkkunan kanssa, samoin kuin edellistä ja muitakin nouveau-viinejä eli saman vuoden sadon viinejä, mikä sopii hyvin kiitospäivän perinteeseen. ± -
444787 RA Zuccardi Zeta 2010 Valle de Uco Familia Zuccardi 29,90 Erittäin täyteläinen, tanniininen, Bordeauxin parhaita viinejä aromeiltaan muistuttava riistan ja muun tumman lihan voimakas viini (alkoholia 15 %). Alkoon on ostettu 1404 pulloa. Makutyyppi roteva ja voimakas. ± -
403017 RA Finca Las Moras Reserva Sangiovese 2013 San Juan Finca Las Moras 10,90 Täyteläinen, tanniininen, hedelmäinen ja mausteinen, hyvä ja melko voimakas italialaisesta rypäleestä tehty viini tummalle lihalle ja grilliviiniksi. Alkoholia 14,5 %. Makutyyppi roteva ja voimakas. + Viinilehti:
***
Laatu vastaa hintaa
494418 AUS Grand Barossa Shiraz 2012 Barossa Château Tanunda 24,90
2 l laatikko
Erittäin täyteläinen, keskitanniininen, hedelmäisen mausteinen ja roteva viini kaikelle tummalle lihalle, erityisesti riistalle ja lampaalle, myös grilliviiniksi. Alkoholia 14 %. Makutyyppi roteva ja voimakas. ± -
493357 RCH Maycas del Limari Reserva Especial Pinot Noir 2013 DO Valle del Limari Maycas del Limari 19,89 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, karpaloinen ja hiukan mausteinen, kevyen vaniljatamminen hyvä viini kevyehköille liharuoille sekä rasvaiselle kalalle. Makutyyppi marjaisa ja raikas. + -
438407 RCH Santa Rita 120 Organic 2012 DO Maule Valley Viña Santa Rita 9,98 Täyteläinen, keskitanniininen tumman lihan hyvä viini, myös grilliviiniksi. Meillä tunnetun ja tunnustetun valmistajan luomuviini. Makutyyppi mehevä ja hilloinen. + -
439447 ZA Cape Zebra Cabernet Sauvignon Merlot 2013 WO Coastal Region Overhex Wines International 7,97 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, hedelmäinen hyvä viini kevyehkön liharuoan seuraan sekä noutopöytään, myös grilliviiniksi. Eettisen ja reilun kaupan sertifiointi, kierresuljin. Makutyyppi pehmeä ja hedelmäinen. + -
475447 F Château de Fesles Cabernet Franc La Chapelle Vieilles Vignes 2012 AC Anjou Château de Fesles 13,50 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, kirsikkainen ja hiukan mausteinen vaalean lihan ja juustopöydän hyvä viini, myös grilliviiniksi. Makutyyppi marjaisa ja raikas. + Viinilehti:
***
Laatu vastaa hintaa
497097 RCH Quintus Christmas Edition Organic Syrah 2013 Maipo Valley Indomita 9,98 Täyteläinen, keskitanniininen, metsämarjainen vaalean lihan, kuten kinkun ja kalkkunan sekä noutopöydän yleisviiniksi sopiva tukevahkon tuntuinen kierresulkimella varustettu luomuviini, kausituote, makutyyppi mehevä ja hilloinen. ± Viinilehti:
***
Laatu vastaa hintaa
458637 E Christmas Red Tempranillo 2013 DOP Valencia Murviedro 7,39 Keskitäyteläinen, keskitanniininen metsämarjainen hyvä viini joulukinkun ja kevyehkön noutopöydän juomaksi. Kierresulkimella varustettu kausituote, makutyyppi mehevä ja hilloinen. + Viinilehti:
*
Kallis laatuunsa nähden
483857 I Soprasasso Valpolicella Ripasso 2012 DOC Valpolicella Ripasso Giacondi 13,98 Täyteläinen, keskitanniininen, tummahedelmäinen hyvä jouluviini kinkun tai kalkkunan seuraan. Nimen ripasso tarkoittaa 'uudelleen paseerattua' eli viiniin lisätään käymisvaiheessa Amarone-viinin valmistuksessa jääneet puristusjätteet, mikä lisää täyteläisyyttä ja aromikkuutta. Kausituote, makutyyppi mehevä ja hilloinen. + Viinilehti:
***
Laatu vastaa hintaa
501337 D Christmas Riesling 2013 Pfalz Lergenmüller 8,90 Kuiva, hapokas, sitruksinen ja kuivahedelmäinen vivahteikas ja miellyttävä kaikkien kala- ja äyriäisruokien viini, myös noutopöydän yleisviiniksi sopiva. Sokerimäärä 14 g/l veisi viinin puolimakean puolelle, jollei Riesling-rypäleen hapokkuus peittäisi makeutta. Kausituote. Kierresuljin, makutyyppi pirteä ja hedelmäinen. + Viinilehti:
**
Laatu vastaa hintaa
576407 ZA Julien Schaal Chardonnay 2012 WO Elgin Paul Cluver Wines 18,49 Kuiva, hapokas, limettinen ja mineraalinen, aromaattinen ja voimakkaan tuntuinen viini rasvaisen kalan ja vaalean lihan seuraan. Alkoon on ostettu 1200 pulloa. Makutyyppi runsas ja paahteinen. ± -
515597 I Suavia Monte Carbonare 2012 DOC Soave Classico Azienda Agricola Suavia 19,90 Kuiva, hapokas, päärynäinen ja kevyen mineraalinen, aromikas viini vaalean lihan seuraan, myös joulukinkulle sekä nautittavaksi yksinään. Alkoon on ostettu 1200 pulloa. Makutyyppi pirteä ja hedelmäinen. + Viinilehti:
****
Laatu vastaa hintaa
556557 A Josef Dockner Gelber Muskateller Göttweiger Berg 2013 Qualitätswein Niederösterreich Dockner 15,90 Kuiva, hapokas, hedelmäinen, erityisesti persikkainen, kevyen mineraalinen hyvä viini kala- ja äyriäisruokien seuraan. Kierresuljin, makutyyppi pirteä ja hedelmäinen. + Viinilehti:
****
Laatu vastaa hintaa
563227 L Vinsmoselle Pinot Blanc Côteaux de Schengen 2012 AC Moselle Luxembourgeoise, Grand Premier Cru Vinsmoselle 18,56 Kuiva, hapokas, viheromenainen ja kevyen yrttinen hyvä viini kala- ja äyriäisruokien kera sekä vaalealle lihalle, myös kinkulle. Alkoon on ostettu 1008 pulloa. Makutyyppi pirteä ja hedelmäinen. + Viinilehti:
****
Laatu vastaa hintaa
507007 F Pierre Ponnelle Saint-Romain 2011 AC Saint-Romain Pierre Ponnelle 29,90 Kuiva, hapokas, kevyen mineraalinen ja hedelmäinen viini kalan, äyriäisten ja vaalean lihan seuraan. Viini oli kovin miedon tuntuista, "linnunmaitoa", sanoi aputoimittaja. Vaikka saman tuottajan viinit ovat aikaisemmin saaneet meiltä plussia, emme voi nyt kalliin hinnan huomioonottaen antaa kuin miinuksen tälle viinille. Alkoon on ostettu 1140 pulloa, makutyyppi pirteä ja hedelmäinen. Viinilehti:
****
Kallis laatuunsa nähden
540227 D Dr. von Bassermann-Jordan Grauer Burgunder 2013 Qualitätswein Pfalz Dr. von Bassermann-Jordan 17,62 Kuiva, hapokas, sitruksinen, päärynäinen ja kevyen mineraalinen, hyvä viini kevyen noutopöydän, äyriäisten ja vaalean lihan seuraan. Kierresuljinviini. Alkoon on ostettu 1512 pulloa. Makutyyppi pirteä ja hedelmäinen. + Viinilehti:
****
Laatu vastaa hintaa
525417 USA Chateau St Jean Chardonnay 2010 Sonoma County Chateau St. Jean 18,90 Kuiva, keskihapokas, persikkainen ja sitruksinen aromikas viini vaalean lihan ja rasvaisen kalan seuraan, myös grilliviiniksi sekä joulupöytään. Alkoon on ostettu vain 600 pulloa. Makutyyppi lempeä ja makeahko. + -
561157 RCH Torres Santa Digna Estelado Rosé Brut Secano Interior Miguel Torres 13,90 Erittäin kuiva ja hapokas, vadelmainen rosee-kuohuviini, kuohui hiukan kaadettaessa, mutta ei juuri enää lasissa. Valmistettu samppanjamenetelmällä, mutta emme oikein pitäneet aromista, joka tuntui hiukan esanssimaiselta. Fair for Life -sertifioitu luomuviini. Viinilehti:
***
Laatu vastaa hintaa
*****

Joulukuu – december 2014

.
Joulukuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i december 2014
Joulukuun uutuusvihko on melko paksu, mutta ei niinkään viinen johdosta, vaan kaikenlaisen muun joulun aikaan läheisesti liittyvän asian. Punaviinejä on vihossa 17, valkoviinejä 11 ja kuohuviinejä vain kolme. Kokonaista 13 näistä punaviineistä, 5 valkoviineistä ja yksi kuohuviini on saanut kuvaansa punaisen pyörylän, joka ilmoittaa, että pulloja on ostettu Alkoon vain rajoitettu määrä. Jos tuontimäärä on kovin pieni, emme ole vaivautuneet sitä maistelemaankaan, koska 'tavallinen' ostaja ei todennäköisesti sitä edes saa.

Nyhetshäftet i december är tämligen tjockt, men inte så mycket för vinnyheternas skull, utan mera för produkters som har med den kommande julen att göra. Rödviner finns i häftet 17 st, vitviner 11 samt endast tre mousserande viner. Hela 13 av dessa rödviner, 11 vitviner och ett mousserande vin är på sina bilder i häftet försedda med en röd cirkel, som meddelar att ett begränsat antal flaskor har köpts in till Alko. Om denna siffra är mycket liten, har redaktionen inte besvärat sig att provsmaka vinet, eftersom en 'vanlig' köpare sannolikt inte ens kan inhandla vinet.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
485847 E Prios Maximus Reserva 2009 DO Ribera del Duero Bodegas de los Rios Pieto 29,80 Erittäin täyteläinen, tanniininen ja tummasuklainen, luumuinen ja mausteinen, kallis mutta hieno viini tumman lihan seuraan ja takan ääressä nautittavaksi. Liian tukeva kinkkuviiniksi, mutta jos joulupöydässä on poronpaisti, sopii tämä seuraan. Alkoon on ostettu vain 900 pulloa. Roteva ja voimakas. + -
452157 AUS Wynns Black Label Cabernet Sauvignon 2012 Coonawarra Wynns 19,89 Täyteläinen, tanniininen ja metsämarjainen, melko voimakas viini kaiken tumman lihan ja voimakkaan juuston seuraan. Ei ehtinyt joulukuun uutuusvihkoon, joten Alkon makusuuntaluokittelu puuttuu. Tuntuisi siltä, että tämä tulee menemään pehmeän ja hedelmäisen puolelle, vaikka voitaisiinkin olla sitä mieltä, että tämä on roteva ja voimakas. ± -
407067 E Camins del Priorat 2013 DOCa Priorat Bodegas Alvaro Palacios 19,89 Täyteläinen, tanniininen, edellistä vielä voimakkaampi (alkoholia 14,5 %), hiukan mausteinen ja lämmin viiden rypälelajikkeen sekoitus tukevien liharuokien seuraan, myös yksinään nautittavaksi. Alkon luokittelu mehevä ja hilloinen; Suomeen tuotu 2160 pulloa. + Viinilehti:
****
Laatu vastaa hintaa
410377 SA Aaldering Pinotage 2010 WO Stellenbosch Aaldering 19,85 Täyteläinen, tanniininen, tummahedelmäinen ja mausteinen, voimakas tumman lihan ja tukevien pataruokien viini. Alkoholia kokonaista 15 %. Makutyyppi roteva ja voimakas; Suomeen tuotu 1200 pulloa. ± -
481334 P Porta dos Cavaleiros 2011 DOC Dão Caves São João 6,48
0,375 l
Täyteläinen, tanniininen, tummahedelmäinen karpaloinen ja hieman yrttinen, voimakas hyvä viini kaikelle tummalle lihalle ja lihapadoille. Alkoholia 13,5 %. Makutyyppi roteva ja voimakas; Alkoon ostettu 2400 pulloa. + -
409397 F Gérard Bertrand Naturalys Syrah 2013 IGP Pays d'Oc Gérard Bertrand 9,98 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, tummahedelmäinen ja hiukan mausteinen viini kevyehköille liharuoille. Vieno metallinen, 'messinkinen' sivumaku. Luomuviini, makutyyppi marjaisa ja raikas. ± -
434587 F Gabriel Meffre Châteauneuf du Pape Inné 2013 AOP Châteauneuf du Pape Gabriel Meffre 26,90 Täyteläinen, keskitanniininen, tumman kirsikkainen ja melko voimakkaan tuntuinen hyvä tumman lihan ja lihapatojen viini tyypillisessä pullossa, jossa Châteauneuf du Papen symboli on valettu lasiin. Luomuviini, makutyyppi vivahteikas ja kehittynyt. ± -
478717 USA Concannon Livermore Petite Sirah 2012 Livermore Concannon 14,90 Täyteläinen, keskitanniininen, kirsikkainen ja lämmin tumman lihan ja lihapatojen hyvä viini, myös grilliviiniksi. Makutyyppi mehevä ja hilloinen. + -
576717 RCH Matetic EQ Organic Chardonnay 2012 DO San Antonio Vinos y Turismo 15,89 Kuiva, hapokas, lämmin, maussa sitruunaa ja hiukan passiohedelmää sekä tammea. Miellyttävä viini kaikkien kalaruokien kanssa, myös noutopöydän yleisviiniksi sekä yksinään nautittavaksi sopiva. Alkoholia 14,5 %. Luomuviini, makutyyppi runsas ja paahteinen. + -
555057 ZA Lions Lair Family Reserve White 2013 WO Coastal Region Leeuwenkuil 15,80 Kuiva, hapokas, sitruksinen ja aprikoosinen kuuden rypälelajikkeen onnistunut sekoitus, aromikas ja lämmin viini rasvaisen kalan ja vaalean lihan seuraan, myös kinkkuviiniksi. Alko suosittelee jopa grilliviiniksi, ja miksipä ei, jollei nyt aivan veristen pihvien kanssa kuitenkaan. Kierresuljin, makutyyppi runsas ja paahteinen. + -
508204 A Kracher Traminer Auslese 2011 Prädikatswein Burgenland Weingut Kracher 13,90
0,375 l
Makea, keskihapokas, voimakkaan litsiluumuinen jälkiruoka- ja herkutteluviini vaikkapa hanhenmaksapateen seuraksi. Alkoon on ostettu 900 pulloa. Makea jälkiruokaviini, sokeria 65 g/l. + -
516804 F Château Doisy-Védrines 2011 AC Sauternes Pierre Castéja 21,10
0,375 l
Makea, hapokas, aprikoosinen, tyypillinen Sauternes. Tarjotako tätä vai edelläolevaa itävaltalaista hanhenmaksan kanssa, siinäpä kysymys, jonka toimituksen jouluvieraat saavat päättää; molempia tulee olemaan saatavilla. Alkoon on ostettu 600 pulloa. Sokeria 150 g/l. + -
520937 D Weingut Schmidt Steinbruch Riesling Kabinett 2013 Deutscher Prädikatswein Nahe Weingut Schmidt 15,98 Kuiva, erittäin hapokas, mutta sokerin (8 g/l) pehmentämä vivahteikas viini kala- ja äyriäisruokien kera sekä vaalealle lihalle, myös kinkulle; sopii myös alkujuomaksi. Alkoon on ostettu 1920 pulloa; kierresuljinviini. Makutyyppi vivahteikas ja ryhdikäs. + -
596144 D Winzerverein Deidesheim Herrgottsacker Riesling Auslese 2010 Deutscher Prädikatswein Pfalz Winzerverein Deidesheim 14,99 Makea, erittäin hapokas, mutta kuten edellinen, makeuden pehmentämä kevyen mineraalinen jälkiruokaviini. Kierresuljinviini, sokeria 70 g/l. + -
576427 P Marqués de Marialva Blanc de Blancs Bruto 2011 DOC Bairrada, Método Classico Adega Cooperativa de Cantanhede 14,90 Kuiva, hapokas, sitruksinen, kevyen päärynäinen kuohuviini kevyen noutopöydän ja äyriäisten seuraan. Valmistettu perinteisellä samppanjamenetelmällä. Kohtuuhintaisena saa meiltä plussan. + -
520317 F Duval-Leroy Brut AC Champagne Duval-Leroy 39,90 Erittäin kuiva, erittäin hapokas, sitruksinen kuohuviini, sopii noutopöydän yleisviiniksi. Luomuviini. ± -
347904 P Graham's Quinta dos Malvedos Vintage Port Vintage Port Symington Family Estates 28,50
0,375 l
Tummanpunainen, luumuinen ja hilloinen makea portviini, maussa suklaata ja kevyesti mausteita. Pullossa sakkaa. ± -
*****

Helmikuu – februari 2015

.
Helmikuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i februari 2015
Helmikuun uutuusvihossa on tällä kertaa epätavallisen vähän viinejä, vain 12 punaviiniä, neljä valkoviiniä sekä yksi kuohuviini. Alkoholittomien viinien puolella on luettelossa ilahduttavasti kaksi punaviiniuutuutta, kaksi valkoista sekä kokonaista neljä kuohuviiniä. Näistä viimemainituista toimitus piti erityisesti espanjalaisesta, punertavasta ja hyvänmakuisesta viinistä nimeltään Freixenet Legero Rosado, joka on lähes kokonaan tehty aromikkaasta Muscatel-rypäleestä ja maksaa 6,49 euroa pullolta. – Vihkoon painettujen viinien lisäksi oli maisteltavana useita viinejä, joista toimitus maistoi yhtä punaista ja yhtä valkoista, mielipiteet on mainittu taulukossa alla.

Nyhetshäftet i februari innehåller denna gång ovanligt få viner, endast 12 röda, fyra vita samt ett mousserande vin. På de alkoholfria vinernas sidor finns det, glädjande nog, två röda nyheter, två vita samt hela fyra mousserande viner. Av de sistnämnda tyckte redaktionen särskilt om det spanska, ljusröda och välsmakande vinet Freixenet Legero Rosado, som är nästan uteslutande gjort av den aromatiska Muscatel-druvan och kostar 6,49 euro. – Utöver de i häftet tryckta vinerna stod till förfogande flera viner, av vilka redaktionen provade ett rött och ett vitt; åsikterna framgår ur tabellen nedan.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
434987 RCH Montes Alpha Syrah 2012 DO Valle de Colchagua Viña Montes 18,70 Erittäin täyteläinen, tanniininen ja tumman luumuinen, mausteinen, roteva ja lämmin (alkoholia 15 %) viini tumman lihan seuraan ja takan ääressä nautittavaksi. Liian tukeva kinkkuviiniksi, mutta jos pöydässä on poronpaisti, sopii tämä seuraan. Roteva ja voimakas. + -
415197 E Dominio de Tares Cepas Viejas Mencia 2011 DO Bierzo Dominio de Tares 20,00 Täyteläinen, keskitanniininen ja metsämarjainen, melko lämmin ja pitkä (alkoholia 14,5 %) viini kaiken tumman lihan ja voimakkaan juuston seuraan. Nimen cepas viejas tarkoittaa 'vanhat köynnökset' – ne ovatkin yli 60-vuotiaita. Alkoon on ostettu vain 900 pulloa. Makutyyppi vivahteikas & kehittynyt. + -
401157 E Freixenet Mia Tinto 2013 DO Catalunya Freixenet 8,46 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, miellyttävän kirsikkainen ja makeahkon mausteinen viini tomaattisten kastikkeiden ja vaalean lihan seuraan. Sokeria 4 g/l, alkoholia 14 %. Kierresuljinviini, makutyyppi pehmeä & hedelmäinen. ± .
443978 E Radio Boca Garnacha DO Cariñena Hammeken Cellars 29,90
3 litran laatikko
Keskitäyteläinen, keskitanniininen, hilloinen ja herukkainen viini tomaattisten kastikkeiden ja rasvaisen lihan seuraan, myös noutopöytään ja seurusteluviiniksi. Makutyyppi vivahteikas & kehittynyt. ± -
434794 I Tommasi Amarone della Valpolicella Classico 2011 DOCG Amarone della Valpolicella Classico Tommasi Viticoltori 19,10
0,375 l
Erittäin täyteläinen, tanniininen, makean marjainen, mausteinen ja lämmin viini (alkoholia 15 %, sokeria 8 g/l). Voimakkaan, tumman lihan seuraan, myös yksinään juotavaksi. Makutyyppi roteva ja voimakas. Alkoon ostettu 3000 pulloa. ± -
407107 A Loos Blaufränkisch 2013 Qualitätswein Burgenland Weingut Loos 9,97 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, marjainen ja mausteinen viini riistalle, possulle sekä rasvaisille kalaruoille. Kierresuljinviini, makutyyppi marjaisa ja raikas. ± -
437647 P Tyto alba 2011 DOC do Tejo Companhia das Lezirias 14,48 Täyteläinen, keskitanniininen, mustaherukkainen ja melko voimakkaan tuntuinen (alkoholia 14 %) hyvä tumman lihan ja vahvan juuston viini. Makutyyppi vivahteikas ja kehittynyt. + -
426907 I Tua Rita Giusto di Notri 2012 IGT Toscana Tua Rita 57,70 Täyteläinen, tanniininen, mustaherukkainen, mausteinen ja lämmin tumman lihan ja voimakkaan juuston viini, toimituksen mielestä melko tavanomaisen makuinen, mutta hinnaltaan aivan liian kallis. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon. -
516647 F Château La Tour Blanche 2009 AC Sauternes, 1er Cru Classé Château La Tour Blanche 73,00 Makea, silti yllättävän hapokas, maussa sitruunaa ja hiukan hunajamelonia sekä mausteita. Miellyttävä jälkiruokaviini, tosin hurjan kallis ja saa sen takia miinuksen. Alkoholia 14 %, sokeria 150 g/l. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon. -
568927 I Cantina Terlan, Terlaner Classico 2013 DOC Alto Adige Terlaner Cantina Terlan 17,64 Kuiva, hapokas, sitruksinen ja keltaluumuinen kolmen rypälelajikkeen hyvä sekoitus, aromikas ja tyylikäs viini äyriäisten, rasvaisen kalan ja porsaanlihan seuraan. Makutyyppi pirteä & hedelmäinen. ± -
560007 D Nett Sauvignon Blanc 2013 Qualitätswein Pfalz Bergdolt-Reif & Nett 18,68 Kuiva, erittäin hapokas, rypäleestä huolimatta yllättävän miedosti viherherukkainen viini. Alkoon on ostettu vain 900 pulloa. Makutyyppi pirteä & hedelmäinen. ± -
*****

Maaliskuu – mars 2015

.
Maaliskuun uutuuksia Alkossa • nyheter på Alko i mars 2015
Maaliskuun uutuusvihon kanteen on Alko painattanut lupaavan viestin "42 kevättalven uutuutta", mutta siihen on laskettu myös ulkomaiset oluet, joihin näiden sivujen toimitus ei ota kantaa. Viinien joukossa on kymmenen punaista ja viisi valkoista. Maisteltavana oli tosin hiukan enemmän viinejä – irtolehdiltä luettiin tiedot viidestä punaisesta ja kahdesta valkoisesta, jotka siis eivät olleet ehtineet uutuusvihon painatukseen.

På pärmen av nyhetshäftet i mars har Alko låtit trycka den lovande uppgiften, att häftet innehåller "42 nyheter i vårvinter", men siffran innehåller också de utländska ölsorterna, som redaktionen av dessa sidor inte tar ställning till. Bland vinerna fanns tio röda och fem vita. På provningsbordet fanns visserligen både vinerna och uppgifterna om ytterligare fem röda och två vita viner, som alltså inte hade hunnit till tryckningen av nyhetshäftet.

Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
Alko Maa
Land
Viini
Vin
Alue/luokka
Område/klass
Tuottaja
Producent
Euro Mielipide
Åsikt
Arvio
Betyg
Muiden mielipiteitä
Andras åsikter
476347 AUS Hewitson Le Secateur 2013 Barossa Valley Hewitson 16,98 Täyteläinen, keskitanniininen ja tumman luumuinen, hilloinen ja mausteinen, aromikas ja lämmin viini, kuten tämän talon viinit yleensä (alkoholia 14,5 %, sokeria 11 g/l), Sopii kaikenlaisen tumman lihan seuraan sekä myös grilliviiniksi. Vivahteikas ja kehittynyt, kierresuljinviini. + -
423897 E Casa l'Angel Syrah 2013 DO Valencia La Viña 6,99 Täyteläinen, keskitanniininen ja metsämarjainen, lämmin ja pitkä (alkoholia 14,5 %, sokeria 9 g/l) viini kaiken tumman lihan seuraan. Hyvin samantapainen kuin edellinen, mutta hiukan suuremmasta alkoholipitoisuudesta huolimatta vähän kevyemmän tuntuinen - vastaako makuero noin kympin hintaeroa, siinäpä kysymys. Makutyyppi vivahteikas & kehittynyt, kierresuljinviini. + -
453197 ZA Rust en Vrede Cabernet Sauvignon 2011 WO Stellenbosch Rust en Vrede 24,80 Erittäin täyteläinen, tanniininen, rypäleelle typillisen mustaherukkainen ja makeahkon mausteinen hieno viini tumman lihan seuraan ja yksinään nautiskeltavaksi. Alkoholia kokonaista 15 %. Alkoon on ostettu 1200 pulloa. Makutyyppi roteva & voimakas. Nimi Rust en vrede tarkoittaa 'lepää rauhassa'. ± .
452147 A Heinrich Dorflagen Pinot Noir 2013 Qualitätswein Burgenland Heinrich 20,10 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, hilloinen, marjainen ja mukavan mausteinen luomuviini pienriistan ja rasvaisen lihan sekä kalan seuraan, myös noutopöytään ja seurusteluviiniksi. Alkoon on ostettu 1200 pulloa. Makutyyppi marjaisa & raikas. + -
460437 F Gabriel Meffre Côte Rôtie Laurus 2012 AC Côte Rôtie Gabriel Meffre 50,50 Täyteläinen, keskitanniininen, hienossa maussa vivahdus oliivia ja mokkaa. Voimakkaan, tumman lihan ja riistan seuraan, herkullista takan ääressä yksinään nautiskeltuna. Makutyyppi vivahteikas ja kehittynyt. Tämän hintaluokan viinejä emme yleensä enää lähde maistelemaan lainkaan, tätä tuli lasiin 'vahingossa'. ¤ -
423608 F La Belle Angèle Cabernet Sauvignon 2013 Vin de France La Belle Angèle 26,90
3 litraa
Keskitäyteläinen, keskitanniininen, marjainen ja mausteinen viini erityisesti noutopöytään sekä grilliviiniksi. Toimitus ei itse päässyt maistamaan, mutta muut maistajat olivat ehdottomasti sitä mieltä, että tämä on plussan arvoinen viini. Makutyyppi mehevä ja hilloinen. + -
404137 D Münzberg Spätburgunder trocken Qualitätswein Pfalz Weingut Münzberg 11,99 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, marjainen, melko mausteinen ja yllättävän vaalean värinen kevyehkön ruoan hyvä viini. Makutyyppi marjaisa & raikas.. + -
499057 AUS The Original M8 2014 Riverland Riverland Vintners 6,93 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, hilloinen ja yllättävästi jopa mansikkainen, etiketin mukaan "erityisen pehmeä" viini, sopii hyvin grilliviiniksi sekä noutopöytään. Saa varsin edullisen hinnan ansiosta plussan. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon, joten Alkon makutyyppimerkintä puuttuu. + -
495337 E Costalarbol 2013 DOCa Rioja Union Familiar de Agricultores Las Cepas 13,98 Täyteläinen, keskitanniininen, tummakirsikkainen ja kevyen mausteinen luomuviini kaiken tumman ja rasvaisenkin lihan seuraan, myös juustoviiniksi. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon, joten Alkon makutyyppimerkintä puuttuu. + -
420977 HR Vina Laguna Festigia Cabernet Sauvignon 2011 Vinogorje Zapadna Istra Agrolaguna 20,10 Täyteläinen, tanniininen, rypäleen tapaan mustaherukkainen ja hedelmäinen, tummakirsikkainen ja kevyen mausteinen viini tumman lihan seuraan, sekä grilliviiniksi. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon, joten Alkon makutyyppimerkintä puuttuu. ± -
423877 USA Paul Dolan Potter Valley Pinot Noir 2012 Mendocino County Paul Dolan Vineyards 29,30 Keskitäyteläinen, keskitanniininen, marjainen ja pitkä kalifornialainen aromikas ja tyylikäs viini voimakasmakuisten pataruokien ja tomaattisten kastikkeiden seuraan. Kymmenen euroa halvempana saisi meiltä plussan. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon, joten Alkon makutyyppimerkintä puuttuu. ± -
454834 USA Seghesio Sonoma Zinfandel 2011 Sonoma County Seghesio Family Vineyards 16,98 Täyteläinen, tanniininen, hilloinen, kevyen suklainen ja lämmin viini tumman lihan ja riistan seuraan. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon, joten Alkon makutyyppimerkintä puuttuu. ± -
597887 I Gazzera Pinot Grigio Moscato Organic 2014 IGT Terre Siciliane Cantine Colomba Bianca 8,96 Kuiva, keskihapokas kahden tunnetun rypälelajikkeen onnistunut sekoitus, sopii hyvin noutopöytään ja seurusteluviiniksi. Kierresulkimella varustettu luomuviini, makutyyppi pirteä & hedelmäinen. + -
522847 LB Château Ksara Blanc de Blancs 2013 Bekaa Valley Château Ksara 13,79 Kuiva, hapokas, viherherukkainen, sitruksinen ja tamminen viini noutopöytään ja alkujuomaksi. Makutyyppi runsas & paahteinen. ± -
520597 F Plaimont Sauvignon 2013 IGP Comté Tolosan Plaimont Producteurs 9,03 Kuiva, hapokas malliesimerkki rypälelajikkeen karviaismaisuudesta -- yhdessä yrttisyyden kanssa se antaa suorastaan rodukkaan vaikutelman. Äyriäis- ja kalaviini parhaimmillaan, sopii myös noutopöytään. Kierresulkimella varustettu viini, makutyyppi pirteä & hedelmäinen. + -
505377 USA Eufloria 2013 Washington Eufloria Winery 8,98 Puolimakea, keskihapokas, hunajameloninen viiden rypälelajikkeen sekoitus, sopii makeuden ansiosta itämaisen ruoan seuraan, mutta hyvin myös seurusteluviiniksi. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon, joten Alkon makutyyppimerkintä puuttuu. + -
593277 E Raventos i Blanc Silencis 2013 DO Penedès Raventos i Blanc 18,65 Kuiva, erittäin hapokas, limettinen ja yrttinen äyriäisten ja kalan viini, sopii myös alkujuomaksi ja noutopöytään. Viini on suodattamaton ja voi siksi olla hiukan samea, mitä ei pidä pelästyä. Ei ehtinyt painettuun uutuusvihkoon, joten Alkon makutyyppimerkintä puuttuu. ± -
*****

Tälle sivulle on myös suora osoite:
Direktadressen till dessa sidor är:
www.viinit.info.

URL http://www.kolumbus.fi/rahola/iwfs/viinit.html
alias http://www.viinit.info

Paluu alkuun • tillbaka till början

.

Hiukan oluestakin • litet om öl


Lisätty – tillsatt 16.2.2015

Aikaisemmin on näiden sivujen toimituksessa noudatettu saksalaista sanontaa Bier ist Menschenwerk, Wein ist von Gott (olut on ihmisen tekemää, viini on Jumalasta) ja siksi emme ole kirjoittaneet mitään oluesta. Sehän voidaan tehdä lähes millaiseksi tahansa, päinvastoin kuin viini, josta tulee hyvää, jos on tullakseen. Mutta olut on kuitenkin Suomen 'kansallinen juoma', jos niin voidaan sanoa, ja viini on tuontitavaraa. – Alkolla on lähes jatkuvasti hyllyillään melko kattava valikoima kotimaisia oluita ja yhtiö on ottanut hyväksi tavakseen ainakin kerran vuodessa myydä mahdollisimman monen kotimaisen panimon tuotteita. Helmikuun 2. päivästä alkaen on Alkoissa ympäri maan ollut myytävänä 13:n kotimaisen panimon 'käsityöläisoluita' – niin kauan kuin niitä riittää panimoiden varastoissa. Helmikuun alkupuolellla vuonna 2015 nämä oluet olivat lehdistön maisteltavina ja näidenkin sivujen toimituksella oli mahdollisuus tutustua tuotteisiin.

Emme tee oluista sen kummempaa analyysia kuin seuraavan taulukon, jossa luetellaan oluiden nimet ja annetaan toimituksen karkea arvio plus- tai miinusmerkein. Kyseessähän on kuitenkin vain mielipide, ja eri ihmiset pitävät kukin omasta oluttyypistään.

Tidigare har redaktionen av dessa sidor följt det tyska uttrycket Bier ist Menschenwerk, Wein ist von Gott (ölet är gjort av människan, vinet kommer från Gud), och därför har vi inte skrivit någonting om öl. Det kan man ju göra hurudant som helst, i motsats till vin, som blir bra om det går så lyckligt. Men öl är ändå 'den nationella drycken' i Finland, om man kan uttrycka det så, medan vinet är importgods. – Alko håller nästan kontinuerligt på sina hyllor ett ganska täckande urval av inhemska ölsorter och bolaget har tagit som vana att minst en gång i året sälja produkter från så många inhemska bryggerier som möjligt. Från den 2. februari har man på Alko landet runt kunnat köpa 'hantverksöl' från 13 inhemska bryggerier – så länge som lagren räcker. I början av februari år 2015 kunde dessa ölsorter provas av pressens representanter och även redaktionen av dessa sidor erbjöds möjligheten att bekanta sig med produkterna.

Vi tänker inte göra någon noggrannare analys av ölen än följande tabell, där vi listar namnen och anger redaktionens grova åsikt i form av plus- eller minustecken. Det är endast fråga om en åsikt, och olika människor tycker om var sin öltyp.

.
Selityksiin • till förklaringarnaPaluu alkuun • tillbaka till början
.
Alko Oluen nimi ja panimo
Namn och bryggeri
Hinta, pullokoko ja tyyppi
Pris, flaskstorlek och typ
Arvio
Betyg
Toimituksen suositus janojuomaksi
Redaktionens rekommendation
706126 Prykmestar SavuVehnä
Vakka-Suomen Panimo
4,97 (0,5 l) Ruskeanmusta, samea, täyteläinen, mausteinen, keskihumaloitu, runsas. Alkoholia 5,5 %, kantavierre 14,6 P, katkerot 22,9 EBU.
711634 Stallhagen Pumpkin Ale
Stallhagen
3,59 (0,33 litraa) Meripihkankeltainen, keskitäyteläinen, keskihumaloitu, karamellimaltainen, hedelmäinen, lievästi kurpitsainen. Alkoholia 6,0 %, kantavierre 13,8 P, katkerot 15,3 EBU. +
790144 Teerenpeli Notkea Nipa
Teerenpeli Panimo & Tislaamo
4,40 (0,33 litraa)
IPA
Kastanjanruskea, samea, keskitäyteläinen, voimakkaasti humaloitu, hedelmäinen, viljainen. Alkoholia 6,6 %, kantavierre 13,8 P, katkerot 44,4 EBU. +
783884 Aarni
Panimo Hiisi
4,61 (0,33 litraa)
Ruis IPA
Kinuskinruskea, samea, keskitäyteläinen, voimakkaasti humaloitu, veriappelsiininen, havuinen. Alkoholia 6,9 %, kantavierre 15,8 P, katkerot 49,6 EBU. ++
719144 Bryggeri Kanttori
Rakuuna Olut
5,80 (0,33 litraa)
Strong ale
Mahonginruskea, samea, täyteläinen, keskihumaloitu, voimakastuoksuinen. Alkoholia 6,8 %, kantavierre 17,4 P, katkerot 19,9 EBU.
722314 Lammin Sahdin Kotka
Lammin Sahti
5,82 (0,33 litraa)
Strong ale
Mahonginruskea, samea, täyteläinen, miedosti humaloitu, makean maltainen. Alkoholia 7,0 %, kantavierre 20,5 P, katkerot 15,8 EBU. ++
779274 Maku Brewing Savu Porter
Maku Brewing
4,50 (0,33 litraa)
Porter
Musta, täyteläinen, voimakkaasti humaloitu, suklaamaltainen. Alkoholia 5,9 %, kantavierre 16,0 P, katkerot 46 EBU. +
731774 Stadin Panimon Imperial Porter
Stadin Panimo
5,98 (0,33 litraa)
Imperial porter
Ruskeanmusta, erittäin täyteläinen, voimakkaasti humaloitu, mämminen. Alkoholia 9,5 %, kantavierre 19,6 P, katkerot 36,6 EBU.
762204 Ruosniemen Panimon Vuorineuvos Imperial Stout
Ruosniemen Panimo
6,40 (0,33 litraa)
Imperial Stout
Musta, erittäin täyteläinen, voimakkaasti humaloitu, paahtomaltainen, lakritsinen. Alkoholia 9,5 %, kantavierre 22,8 P, katkerot 52,3 EBU. +
785914 Laitilan Mississippi Bier
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
3,50 (0,33 litraa)
Steam beer
Viljankeltainen, samea, keskitäyteläinen, voimakkaasti humaloitu, sitruksinen, raikas. Alkoholia 5,0 %, kantavierre 11,6 P, katkerot 38,9 EBU.
747434 Saimaan Juomatehtaan Brewer's Special Saison
Saimaan Juomatehdas
4,39 (0,33 litraa)
Saison
Kullankeltainen, samea, keskitäyteläinen, voimakkaasti humaloitu, hedelmäinen, hennon tervainen. Alkoholia 6,0 %, kantavierre 16,0 P, katkerot 47 EBU. +
784746 Malmgård Barley Wine
Malmgårdin Panimo
6,17 (0,5 litraa)
Barley wine
Mahonginruskea, erittäin täyteläinen, voimakkaasti humaloitu, karamellimaltainen, lakritsinen. Alkoholia 10,4 %, kantavierre 21,5 P, katkerot 76,1 EBU. +
703506 Rekolan Panimon Funky Luomu
Rekolan Panimo
6,71 (0,5 litraa)
Saison
Oljenkeltainen, samea, keskitäyteläinen, keskihumaloitu, hedelmäinen, raikas. Alkoholia 6,5 %, kantavierre 13,5 P, katkerot 9,9 EBU. +
*****


Hanapakkausviinit • kartongviner (bag-in-box)


Editoitu – redigerat 24.4.2008

Laatikkoviini eli hanapakkausviini on mukava mökillä ja veneessä, siitä voi ottaa lasin tai kaksi päivässä ja se säilyy jonkin aikaa paremmin kuin pullossa, koska laatikon sisällä oleva muovipussi pienenee sitä mukaa kuin viiniä lasketaan siitä, eikä ilmaa tule tilalle. Mutta on hyvä muistaa, että muovipussi ei ole yhtä ilmatiivis kuin lasipullo ja viini pilaantuu avaamattomassakin laatikossa pahimmassa tapauksessa alle puolessa vuodessa. Alkolla on ollut sisäinen sääntö, jonka mukaan kaikissa hanapakkauksissa on oltava viimeinen käyttöpäivä, mutta EU:n vaatimuksesta ei sääntöä enää noudateta. Sama on tilanne Ruotsissa.

Koska pakkaus ei ole happitiivis, on laatikkoviinissä käytettävä hapettumisen estäjänä enemmän rikkiä kuin pulloviineillä, väittää ruotsalainen arvovaltainen lähde, mutta Alkon rikkianalyysi ei ole osoittanut, että näin olisi. Monet olettavat rikin aiheuttavan migreeniä ja muita vaivoja, mutta tätä väitettä ei ole pystytty missään todistamaan.

Viini ei laatikossa ole samaa kuin pullossa, sanoo sama ruotsalainen lähde. Hanapakkausviini on tarkoitettu ostajille, jotka hakevat edullisia juomia, ja siksi ei laatikkoon pakata kovin hienoja viinejä. Hanapakkausviinit ovat bulkkiviinejä, joiden valmistukseen ei yksi vuosikerta tai yksi viinitarha riitä, vaan valmistaja sekoittaa laatikoihin eri vuosikertoja ja eri tarhoilta tulevia viinejä, vaikka nimi olisi sama kuin pulloviinillä. Jokainen valmistaja säästää parhaat viininsä pulloihin!

Hanapakkausten myynti Suomessa on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2005 niissä myytiin 27,5 % viineistä, vuonna 2006 31,1 % ja vuoden 2007 lokakuuhun mennessä 34,2 %. Eniten hanapakkauksia myydään heinäkuussa, vuonna 2007 41 % koko viinimyynnistä.

Joulukuussa 2007 tuli myyntiin 'laatikkoviini ilman laatikkoa', hanapakkaus pehmeänä muovipussina.

Huomautus huhtikuussa 2008: Hanapakkausten suosio Suomessa on nopeasti lisääntymässä. Koska pahvilaatikkoviinien kuljetus ulkomailta on suhteellisen kallista, on ainakin kotimaisella Altialla ja ruotsalaisella V&S Finlandilla omaa viinien pakkausta Suomessa.

Mielipide 16.9.2013: Tämän sivun päätoimittaja osti elämänsä ensimmäisen hanapakkauksen (Raimat Abadia 3 litraa, vk 2010). Venttiilin löytyminen ja asentaminen oli tosi hankalaa ja lopputulos on, että pakkaus tahtoo käytössä laskea allensa. Viini ei ole kirkasta, vaan näyttää hiukan samealta. Taidan pysytellä pulloissa.

Kartongförpackningen är bekväm på stugan och i båten, man kan ta ett glas eller två varje dag och det håller bättre än på flaska, åtminstone en tid, eftersom plastpåsen inne i kartongen krymper an efter vin tappas ur och ingen luft kommer i stället. Men det är skäl att minnas, att plastpåsen inte är lika lufttät som en glasflaska och vinet far illa även i en oöppnad kartong, i värsta fall inom ett halvt år. Alko har haft en intern regel som fordrade, att alla kartongviner skulle vara försedda med 'bäst före'-datum, men EU har förbjudit denna regel. Situationen är densamma i Sverige.

En svensk källa påstår att eftersom förpackningen inte är lufttät, skulle man använda mera svavel än vid flaskviner, men Alko har vid sina svavelanalyser inte funnit att detta skulle stämma. Många antar att svavlet förorsakar migrän och andra besvär, men det har inte kunnat bevisas någonstans.

Vinet i en kartongförpackning är inte detsamma som i flaskan, påstår samma källa i Sverige. Kartongvinet är avsett för kunder som söker fördelaktiga drycker och därför brukar man inte förpacka fina viner på kartong. Kartongvinerna är bulkviner och en årgång eller en vingård brukar inte räcka till, varför tillverkaren ofta blandar olika årgångar och vin från olika vingårdar, även om namnet skulle vara detsamma som för flaskvinet. Varje producent sparar sina bästa viner för tappning på flaska!

Kartongvinernas försäljning i Finland ökar kontinuerligt. År 2005 såldes 27,5 % av alla viner i kartong, år 2006 31,1 % och år 2007 t.o.m. oktober 34,2 %. Mest kartongviner säljes i juli, år 2007 totalt 42 % av vinförsäljningen.

I december 2007 såldes det första 'kartongvinet utan kartong', vin i mjuk plastpåse.

Anmärkning i april 2008: Kartongvinernas popularitet ökar snabbt i Finland. Eftersom transporten av fyllda vinkartonger från utlandet är relativt dyr, har åtminstone det inhemska bolaget Altia och det svenska bolaget V&S Finland egen påfyllning av vinkartonger i Finland.

Åsikt den 16 september 2013: Redaktören av denna sida köpte nyligen sitt livs första kartongförpackning (Raimat Abadia 3 liter, åg 2010). Det var besvärligt att hitta och installera ventilen, kartongen vill väta ner sig vid användning och vinet är inte klart, utan ser något grumligt ut. Kanske vi hädanefter håller oss till flaskor.Viiniuutisia * Vinnytt

Julkaisemme tässä silloin tällöin mielenkiintoisia uutisia viinialalta
Här publiceras då och då intressanta nyheter från vinbranschen


Saksankielisiä viiniuutisia – vinnyheter på tyska:
Wein-Information und Kommunikation

Uusi laskuri käynnistetty – en ny räknare startad den 19.12.2014.


Paluu alkuun – tillbaka till början
IWFS Helsingin osaston pääsivulle

Katso etukäteen, mitä sähköpostia sinulle on tulossa! Näet viestin sekä lähettäjän että tekstin ja voit yhdellä napsauksella poistaa spammit ja virukset jo palvelinkoneelta tarvitsematta ladata epäilyttävää postia omalle koneellesi. Näet, mitkä lähettäjät ovat ennestään 'mustalla listalla' ja voit hyvin helposti lisätä spammin lähettäjän omalle ja/tai kansainväliselle mustalle listalle. Enää ei tarvitse pelätä, että poistaisit vahingossa 'oikeita' viestejä. Huomattavasti kätevämpi kuin erilaisten turvaohjelmien spammisuodattimet, joiden poistamia viestejä et näe etukäteen etkä siksi malta olla lukematta poistettujen laatikosta – MailWasher näyttää viestien sisällön lataamatta niitä koneellesi, suoraan "postitoimistossa" ja osaa lisäksi varoittaa monista viruksista ja haittaviesteistä. Tutustu, lataa 30 päivän ilmainen kokeiluversio ja osta napsauttamalla allaolevaa mainosbanneria. (Jollei banneri näy, kytke pois turvaohjelmasi mainosten estotoiminto)

Kolla på förhand vad du har i din e-postlåda! Du ser både avsändaren och texten i meddelandet och kan med en knäpp avlägsna spam och virus redan från servern, utan att behöva ladda ned suspekt post till din egen PC. Du ser vilka avsändare redan är 'svartlistade' och kan mycket enkelt anteckna avsändaren på din egen och/eller en internationell svartlista. Aldrig mera behöver du vara rädd för att i misstag avlägsna 'riktiga' meddelanden. Detta är betydligt händigare än spamfilter som ingår i många säkerhetsprogram, vilkas spärrade meddelanden du inte kan se på förhand och som du ändå inte kan låta bli att kolla – MailWasher visar textinnehållet redan på "postkontoret", utan att ladda ned det i din PC och kan dessutom förhandsvarna för många virus- och andra oönskade försändelser. Bekanta dej gratis under 30 dagar och köp den slutliga versionen genom att klicka på reklambannern nedan. (Om bannern inte syns, koppla bort reklamblockningen i ditt säkerhetsprogram).

*********