Ryhmätyö r.y.


Koulutustoiminta

Ryhmätyö ry on toiminta-aikanaan kehittänyt ainutlaatuisen oppimistapahtumatradition, joka perustuu ryhmän jäsenen
omaan kokemiseen ja ryhmädynamiikan havainnointiin, jäsentämiseen ja siihen pohjautuvan teorian muodostamiseen.

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen opiskelu

Itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot -kurssi (aiemmin nimellä Ryhmätyön kurssi)
Kurssi tarjoaa mahdollisuuden itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen. Kurssi antaa taitoja tulla toimeen
erilaisissa tilanteissa sekä ymmärrystä siitä, miten muut vaikuttavat itseen ja miten itse muihin. Kurssi sopii hyvin myös niille,
jotka haluavat selvittää suhdettaan omaan elämäänsä tai työhönsä.

Vuorovaikutuksen sisäiset tekijät -kurssi
Kurssi antaa välineitä omien vuorovaikutustapojen tunnistamiseen ja säätelyyn. Samalla saa lisää ymmärrystä myös
muiden toimintatavoista. Kurssilla sovelletaan transaktio-analyyttisen viitekehyksen käsitteitä.

Viikoittain kokoontuvat ryhmät
Keskusteluryhmä on tarkoitettu itsetuntemuksensa lisäämisestä ja ihmissuhteittensa kehittämisestä kiinnostuneille.
Tavoitteena on vuorovaikutustaitojen oppiminen sekä sen tunnistaminen omakohtaisesti, miten muut vaikuttavat
itseen ja miten itse muihin.

Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus

Ryhmädynamiikan kurssi
Kurssin tavoitteena on antaa tietoa ja ymmärrystä ryhmien toiminnasta ja siitä, miten niiden työskentelyä voi kehittää  
ja mitä niiden ohjaaminen ja johtaminen edellyttää.

Itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot -kurssi (aiemmin Ryhmätyön kurssi)
Kurssi tarjoaa mahdollisuuden itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen lisäämiseen. Kurssi antaa taitoja tulla toimeen
erilaisissa tilanteissa sekä ymmärrystä siitä, miten muut vaikuttavat itseen ja miten itse muihin. Kurssi sopii hyvin myös
niille, jotka haluavat selvittää suhdettaan omaan elämäänsä tai työhönsä.

Ryhmätyömenetelmän kurssi
Kurssi antaa tietoja ja taitoja ryhmän jäsenten välisten suhteiden tarkasteluun ryhmän ohjaajan tehtävästä käsin.

Työyhteisön ihmissuhteet ja dynamiikka -kurssi
Kurssin tavoitteena on saada taitoja vaikuttaa oman työyhteisön toimivuuteen ja sen inhimillisten voimavarojen käyttöön.
Kurssia suositellaan työyhteisöjen jäsenille sekä eritasoisissa esimiestehtävissä toimiville.

Johtajuus ja johtaminen työyhteisössä
Kurssi syventää tietoja, taitoja ja ymmärrystä työyhteisöjen toiminnasta, erityisesti johtajan toiminnan ja johtamisen
ryhmädynaamisten lainalaisuuksien osalta.

Viikoittain kokoontuvat ryhmät
Keskusteluryhmä on tarkoitettu itsetuntemuksensa lisäämisestä ja ihmissuhteittensa kehittämisestä kiinnostuneille.
Tavoitteena on vuorovaikutustaitojen oppiminen sekä sen tunnistaminen omakohtaisesti, miten muut vaikuttavat
itseen ja miten itse muihin.

Ammatillinen jatkokoulutus

Nelivuotinen Ryhmänohjaajakoulutus
Ryhmänohjaajakoulutuksen tarkoituksena on lisätä koulutuksessa olevan itsetuntemusta sekä kykyä tyydyttävään ja
tehokkaaseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten ryhmien ohjaamiseen
ja johtamiseen. Se sisältää kursseja, teoriaopiskelua, ryhmänohjausta kanssaohjaajana sekä työnohjausta.
Ryhmänohjaajakoulutus alkaa itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot -kurssilla (aiemmin nimellä ryhmätyön kurssi).

Työnohjaajakoulutus
Työnohjaajakoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa työnohjaajia, jotka ovat perehtyneet sekä teoreettisesti että
käytännön kokemuksen avulla erityisesti ryhmässä tapahtuvaan työnohjaukseen ja yhteisöjen työnohjaukseen.
Koulutusryhmän koko (maks. 12) mahdollistaa asioiden syvällisen käsittelyn. Jokainen saa myös henkilökohtaista
ohjausta. Pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu kouluttajien ohjaamissa ryhmissä. Ohjelmaan kuuluvan kirjallisuuden
jokainen lukee oman aikataulunsa mukaan.
Työnohjaus

Koulutustilaisuudet

Luettelo koulutustarjonnasta


nuoliTakaisin Ryhmätyö ry:n kotisivulle

viiva