Ryhmätyö r.y.
Ryhmänohjaajan koulutusohjelma

 

RYHMÄNOHJAAJAN KOULUTUSOHJELMA

 

Ryhmänohjaajan koulutusohjelma on ollut voimassa vuodesta 1970 alkaen. Ohjelmaa

on tarkistettu vuosittain. Tätä koulutusohjelmaa noudatetaan vuodesta 2006 alkaen.

 

 

KOULUTUSVAIHEET

1. YLEISKOULUTUS

11 PERUSKURSSI

                         Teoriaopiskelua                                                15 h

                         Ryhmätyöskentelyä                                           45 h

 

12 KESKUSTELURYHMÄN JÄSENYYS

                         Ryhmätyöskentelyä                                          100 h

 

13 TEORIA I

                         Tietoa käyttäytymistieteiden ja ryhmätyömenetelmien sovellutusaloilta

 

 

2. MENETELMÄKOULUTUS

21 JATKOKURSSI I

                         Teoriaopiskelua                                                10 h

                         Havainnointi- ja ohjausharjoituksia     

                         ja niiden arviointia                                             50 h

 

22 TEORIA II

                         Kirjallisuusosuus: tietoa persoonallisuuden,  ryhmädynamiikan ja

                         vuorovaikutustapahtuman tutkimuksista

 

                         Ryhmädynamiikan kurssi                                    60 h

                         Vähintään kaksi valinnaista erityiskurssia           100 h

 

23 JATKOKURSSI II

                         Työnohjausta ja teoriaopiskelua                        20 h

                         Havainnointia peruskurssin ryhmässä                60 h

 

24 RYHMÄNOHJAUSHARJOITTELU

                         Ryhmänohjausta                                              100 h

                         Työnohjausta                                                     30 h

 

25 ARVIOINTIKURSSI

                         Menetelmäkoulutusta arvioiva kurssi                   60 h

 

 

Ryhmänohjaajakoulutus on suoritettavissa neljässä (4) vuodessa.


 

 

 

1. YLEISKOULUTUS

 

Yleiskoulutuksen tarkoituksena on lisätä koulutuksessa olevan itsetuntemusta sekä

kykyä tyydyttävään ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa.

 

11 Peruskurssi (60 h)

               

            111 Opiskelijat

                         Opiskelijaksi voi ilmoittautua ryhmätyöstä kiinnostunut

                        18 vuotta täyttänyt henkilö.

 

            112 Tavoitteet

                - ilmaista itseään avoimesti, välittömästi, suoraan, selkeästi

                  ja hienotunteisesti

                - havaita oman käytöksensä vaikutusta toisiin ja toisten

                  käytöksen vaikutusta itseensä

                - tiedostaa tunteitaan ja tarpeitaan kehittääkseen realistista

                  itsetuntemustaan

                - etsiä ja vastaanottaa tietoa ja ohjausta kehittääkseen aloitekykyään,

                  luovuuttaan ja kestävyyttään vuorovaikutustilanteissa

 

            113 Teoreettisen opiskelun sisältöjä

                - Käsitteiden määrittelyä

                - Ryhmätyömenetelmän tarjoamat mahdollisuudet itsensä

                   kehittämisessä ja yksilöllisessä kasvussa

                - Ryhmätyökoulutuksen tavoitteet

                - Ryhmätyömenetelmän sovellutusalueet

                - Ryhmän rakenteet, roolit ja kehitysvaiheet

                - Ryhmien väliset suhteet, kilpailu ja yhteistyö

                - Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

                - Tunnereaktiot ja niiden tausta

                - Oppimistapahtuma ryhmässä

                - Oppimisen vastustus

                - Vuorovaikutustapahtuma

 

            114 Opiskelumuodot

                        Teoriaopiskelua                                               

                        Ryhmätyöskentelyä                                          

 

            115 Opettajat

                        Ryhmätyö ry:n kouluttajat

 

 

12 Keskusteluryhmän jäsenyys (100 h)

 

            121 Opiskelijat

            Ryhmätyön peruskurssin käynyt opiskelija toimii jäsenenä viikoittain

            kokoontuvassa, lukuvuoden kestävässä keskusteluryhmässä.

 

            122 Tavoite

                        Peruskurssilla hankittujen tietojen ja taitojen syventäminen

 

            123 Opiskelumuodot

                        Keskustelua ryhmässä                                      

 

            124 Opettajat

                        Ryhmätyö ry:n ohjaajat ja kouluttajat

 

       

13 Teoria I

 

Voidakseen hakea menetelmäkoulutukseen opiskelijan on suoritettava

                teoria I:een kuuluva kirjallisuus

 

            131 Teoria I:n oppikirjat

                        Erillinen liite

 

            132 Suoritus

                        Teoria I:n voi suorittaa osallistumalla liitteessä mainittujen teosten

                        kirjalliseen kuulusteluun. Teoriasuorituksia ottavat vastaan

                        yhdistyksen nimeämät kouluttajat.

 

 

 

2. MENETELMÄKOULUTUS

 

Menetelmäkoulutuksen tarkoituksena on antaa koulutusta erilaisten ryhmien

ohjaamiseen tai johtamiseen.

 

21 Jatkokurssi I  (60 h)

 

            211 Opiskelijat

                        Opiskelijaksi hyväksytään kirjallisten hakemusten perusteella edelliset

                        koulutusvaiheet suorittanut henkilö.

 

            212 Tavoitteet

                        - tunnistaa omat asenteensa ja persoonalliset valmiutensa

                        - osaa tehdä ryhmän jäsenistä ja ryhmätapahtumista havaintoja

                        - havaitsee ohjaus- ja aktivointimenetelmien vaikutusta ryhmään

                        - osaa pyytää ja vastaanottaa työnohjausta.

 

213 Teoreettisen opiskelun sisältöjä

                        - Ryhmien muodostaminen, tavoitteiden, resurssien, ympäristön ja

                           välineiden merkitys

                        - Ryhmän aktivointi- ja havainnointimenetelmiä

                        - Havaintojen tulkinta ja jäsentäminen, viitekehyksen merkitys

                        - Vuorovaikutuksen ohjaaminen

                        - Ryhmän rakenteisiin ja rooleihin vaikuttaminen

                        - Ryhmän toiminnan tehokkuus ja siihen vaikuttavat tekijät

- Ryhmien väliset suhteet ja suhde organisaatioon

                        - Oppimisedellytyksiin vaikuttavia seikkoja

                        - Yksilökohtaiset ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet ryhmässä

                        - Ryhmäilmaston merkitys

                        - Ryhmätyön tulosten arviointi suhteessa tavoitteisiin

                        - Työnohjauksen merkitys

 

            214 Opiskelumuodot

                        - Yksilötyöskentely

                        - Työryhmätyöskentely

                        - Ryhmän jäsenyys

                        - Havainnointi- ja ohjausharjoitukset

                          sekä niiden arviointi.

 

            215 Opettajat

                        Ryhmätyö ry:n kouluttajat

 

            216 Arviointi

                        Arviointi ryhmätyön menetelmäkoulutuksen jatkamisesta perustuu

                        opiskelijan, kouluttajan sekä ryhmän jäsenten tekemiin havaintoihin.

               

 

22 Teoria II

 

221 Opiskelijat

                        Opiskelijaksi hyväksytään menetelmäkoulutuksessa

                        oleva opiskelija.

 

            222 Suoritus

                        Teoria II:n suoritus koostuu kirjallisuusosuudesta, ryhmädynamiikan

                        kurssista ja vähintään kahdesta valinnaisesta erityiskurssista.

 

                        Kirjallisuusosuus voidaan suorittaa osallistumalla kirjalliseen

                        kuulusteluun. Teoriasuorituksia ottavat vastaan yhdistyksen

                        nimeämät kouluttajat.

 

            223 Teoria II:n kirjallisuusosuuden oppikirjat

                        Erillinen liite.              

 

224 Ryhmädynamiikan kurssi                                   60 h

                        Kirjalliset hakemukset koulutusvaliokunnalle

 

            225 Valinnaiset erityiskurssit

                        Ryhmätyömenetelmän kurssi                             50 h

                        Transaktioanalyyttisen ryhmätyön kurssi            60 h

                        Työnohjauskurssi                                              50 h

                        Työyhteisön yhteistoimintakurssi                        50 h

 

            226 Opettajat

                        Ryhmätyö ry:n kouluttajat

 

 

23 Jatkokurssi II (80 h)

 

            231 Opiskelijat

                        Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut

                        jatkokurssi I:n ja teoria II:n. Kirjalliset hakemukset koulutusvaliokunnalle.

 

            232 Tavoitteet

                        - havainnoida ohjaajan työskentelyä ja sen vaikutusta ryhmään

                        - havainnoida ryhmän jäsenten käyttäytymistä ja sen vaikutusta

                           ryhmän rakenteisiin, rooleihin ja ilmastoon

                        - raportoida havaintonsa ryhmälle

                        - kirjoittaa raportin koulutusvaliokunnalle

                        - etsiä ja vastaanottaa tietoa ja työnohjausta kehittyäkseen

                          ihmisenä ja ryhmänohjaajana

 

            233 Teoreettisen opiskelun sisältöjä

                        - Ryhmän jäsenten käyttäytyminen eri tilanteissa

                        - Ryhmän jäsenten käyttämät viestintätavat ja niiden vaikutus

                           vastaanottajaan

                        - Ryhmän roolit ja rakenteet sekä niiden muutokset

                        - Ryhmän toiminta ja ilmasto

                        - Ohjaajan työskentelytavat, menetelmät ja niiden vaikutus

 

            234 Opiskelumuodot

                        Hiljaista havainnointia peruskurssin ryhmässä     

                        Työnohjausta ja teoriaopiskelua                               

 

            235 Opettajat

                        Ryhmätyö ry:n kouluttajat

 

            236 Arviointi

                        Arvioinnin ohjausharjoitteluun siirtymisestä suorittavat

opiskelija itse ja kouluttaja.

 

 

24 Ryhmänohjausharjoittelu (100 h)

 

            241 Opiskelijat

                        Ohjausharjoitteluun voidaan hyväksyä henkilö, joka on hyväksytysti

                        suorittanut jatkokurssi II:n. Kirjalliset hakemukset koulutusvaliokunnalle.

 

            242 Tavoitteet

                        - säädellä ryhmän vuorovaikutusta ja rakenteita niin, että ryhmän jäsenet

  pääsevät tavoitteisiinsa

                        - helpottaa ryhmän ilmastoa niin, että sen jäsenet kriisivaiheissakin voivat

                          kokea ryhmän ja ohjaajan turvallisiksi ja siten oppimista edistäviksi

                        - kirjoittaa harjoittelukertomuksen, josta ilmenevät ryhmän tavoitteet,

                          menetelmät ja tulokset eli miten tavoitteet saavutettiin. Tämä lähetetään

                          koulutusvaliokunnalle.

 

            243 Opiskelumuodot

                        Ohjaajana kouluttajan kanssa viikoittain

                        kokoontuvassa keskusteluryhmässä                   100 h

                        Työnohjausta                                                      30 h

 

            244 Opettajat

                        Ryhmätyö ry:n kouluttaja toimii työnohjaajana.

 

            245 Arviointi

                        Opiskelija itse ja kouluttaja arvioivat opiskelijan työskentelytapoja ja ohjausvalmiutta.

 

 

25 Arviointikurssi (60 h)

 

            251 Opiskelijat

                        Opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut edelliset

                        koulutusvaiheet. Kirjalliset hakemukset koulutusvaliokunnalle.

 

            252 Tavoitteet

                        - Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan ryhmänohjaus- ja yhteistyötaitoja

                          sekä koko koulutusohjelmaa.

       

            253 Opiskelumuodot

                        - Yksilötyöskentely

                        - Työryhmätyöskentely

                        - Ryhmän jäsenyys

                        - Havainnointi- ja ohjausharjoitukset

                          sekä niiden arviointi.                                                        

 

            254 Opettajat

                        Ryhmätyö ry:n kouluttajat

 

            255 Arviointi

Arviointi perustuu havaintoihin opiskelijan kyvyistä toimia ryhmänohjaajana.

Tämän koulutusvaiheen jälkeen opiskelija on suorittanut Ryhmätyö ry:n

ryhmänohjaajakoulutuksen.

 

 


 

 

LIITE RYHMÄNOHJAAJAN KOULUTUSOHJELMAAN

 

 

 

TEORIA I:N KIRJALLISUUS

 

1. Vivien Burr                           Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä, Vastapaino, Tampere, 2004

 

2. Erik H. Erikson                     Lapsuus ja yhteiskunta, Gummerus, Jyväskylä, 1982

 

3. Klaus Helkama – Rauni Myllyniemi – Karmela Liebkind

                                                Johdatus sosiaalipsykologiaan, Edita, Helsinki, 1999

 

4. Liisa Hietalahti                      Ryhmätyön historiikki, Ryhmätyö ry:n moniste, Tampere, 1976

 

5. Tor-Björn Hägglund:            Piilotajunnan ääni ja muita esseitä, Oulu, 1985

 

6. Riitta Jauhiainen – Marjatta Eskola

                                                Ryhmäilmiö, WSOY, Porvoo - Helsinki - Juva, 1994

                                               

7. D.W.Winnicott                     Lapsi, perhe ja ympäristö, Weilin & Göös, Espoo, 1981

 

 

 

 

TEORIA II:N KIRJALLISUUS

 

 

1. Maarit Arppo –  Ritva Pölönen – Terttu Sitolahti (toim:)

Ryhmäpsykoterapian perusteet, Yliopistopaino, Helsinki, 1996

 

2. W. R. Bion                           Kokemuksia ryhmistä. Ryhmädynamiikka psykoanalyysin

                                                näkökulmasta, Weilin & Göös, Espoo, 1979

 

3. Antti Eskola                          Vuorovaikutus, muutos, merkitys, Tammi, Helsinki, 1982

 

 

4. Pekka Järvinen                     Esimiestyö ongelmatilanteissa, WSOY, Porvoo, 1999, tai

                                                Esimies ja työyhteisön kehittäminen, WSOY, Porvoo, 2000

                                               

5. Liisa Kiesiläinen                    Vuorovaikutusvastuu. Ammatilliset vuorovaikutustaidot

kasvatustyössä, Arator, Tallinna, 2004

    

6. Pirkko Siltala et al.                Työnohjaus terveydenhuollossa ja opetustyössä,

Weilin & Göös, Espoo, 1983

 

 

 

 

RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET v. 2012

 

 


                kurssimaksut	 täysihoitomaksut 
                jäsen / ei jäsen  Linna-hotelli   hostel-majoitus
                         2hh / 1hh     2hh / 1hh
1. Yleiskoulutus

ITSETUNTEUMS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT -KURSSI 
(aiemmin ryhmätyön peruskurssi) 320 / 370 euroa  361 / 413 euroa  248 / 308 euroa

RYHMÄN JÄSENYYS         n.600 / 600 euroa

TEORIA I (tenttimaksu)      20 / 20 euroa

2. Menetelmäkoulutus

JATKOKURSSI I          460 / 560 euroa  361 / 413 euroa  248 / 308 euroa	 
TEORIA II

Kirjallisuus (tenttimaksu)    20 / 20 euroa

Ryhmädynamiikan kurssi     460 / 530 euroa  361 / 413 euroa  248 / 308 euroa	 
Vähintään kaksi valinnaista
erityiskurssia:
* Ryhmätyömenetelmän
  kurssi            410 / 480 euroa  291 / 341 euroa  200 / 253 euroa 
* Vuorovaikutuksen sisäiset
  tekijät -kurssi (aiemmin   320 / 370 euroa  361 / 413 euroa  248 / 308 euroa
  transaktioanalyyttisen
  ryhmätyön kurssi )		  
* Työnohjauskurssi       
* Työyhteisön ihmissuhteet
  ja dynamiikka        410 / 480 euroa  291 / 341 euroa  200 / 253 euroa 
* Johtajuus ja johtaminen    460 / 530 euroa  291 / 341 euroa  200 / 253 euroa 
  työyhteisössä 	

JATKOKURSSI II         410 / 510 euroa  361 / 413 euroa  248 / 308 euroa

Kanssaohjaajuus 
(työnohjausmaksu)        n.600 euroa

ARVIOINTIKURSSI         460 / 560 euroa  361 / 413 euroa  248 / 308 euroa 


Hinnat tarkistetaan vuosittain

 

nuoli Ryhmätyö ry:n kotisivulle nuoli Takaisin koulutus -sivulle

viiva