| leka och lära? | om seniorinfo | om web-posten | om internätet |    

      LEKA OCH LÄRA MED FRISKATAG
 

PROGRAM
   LEKA OCH LÄRA MED FRISKATAG
 OHJELMA

 LEKA OCH LÄRA © OM PROGRAMMET Program- och kartbladet är en komplett förteckning över resurserna i lotsningen. Alla nätsidor och stödtjänster är helt kort beskrivna och sidornas nätadresser finns uppgivna både i klartext och som aktiva hyperlänkar. Stödredskap och dataspel samt deras spelregler kan laddas ner på den egna datorn via ikoner och länkar på kartbladet. Redskapen och dataspelen är färdigt virustestade för trygg användning.

 ESITTELY SUOMEKSI   Suomenkieliset verkkosivut palvelevat ruotsinkielisen kurssin käyneitä aloittelijoita perehtymään kurssiaineistoon suomenkielisillä kuvauksilla ja nimikkeillä. Kurssilla käytetyt ohjelmistot selaamiseen ja viestintään ovat suomenkielisiä. Suomenkieliset kuvaukset ja nimikkeet auttavat ruotsinkielisiä vuorovaikutuksessa suomenkielisessä ympäristössä.


 

  ESITTELY SUOMEKSI   Leka och lära © Program- och kartbladet


Seniorlotsning? It-handledning för seniorer   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/friskatag/leka_och_lara.html

Programförklaringen förklarar vad som egentligen menas med seniorlotsning och hur lotsningen skiljer sig från skolans och kursernas program. Förklaringarna är uppställda som svar på fiktiva frågor om lotsningen. Frågorna är uppdelade i flere kategorier av vilka de två första berättar om filosofin bakom seniorlotsningen samt om hur det går till i praktiken t.ex. på kurserna på SeniorInfo.

Lära IT i vardagen - annorlunda Senior-IT   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/lara_it.html

Kursen "Lära IT i vardagen" är en formell processdel inom konceptet "Leka och lära". Det är dock inte fråga om en kurs i traditionell mening. Processen omfattar personlig lotsning samt avancerat nätkursmaterial - för praktiska färdigheter i Senior-IT. It-lotsningen utnyttjar offentliga datorer.

  LADDA NER: PROCESSPLANEN ÖVER KURSEN - LÄRA IT I VARDAGEN. OBS! DOKUMENTET ÄR I PDF-FORMAT.   Kursplanen över "Lära IT i vardagen" kan laddas ner
         för närmare bekantskap. Dokumentet är i pdf-format.

Fyll i din kursanmälan på Web-formulär?     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/abonnera.html

Kvitto på mottagning: Kursanmälan OK!     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/abonnemang.html

Kursens utgångsläge är lotsade självstudier. Noviserna lotsas personligt till praktiska färdigheter men förkovrar sig på egen hand i teoretiska kunnigheter utifrån nätkursmaterialet. Kursen fortgår som en kontinuerlig process och takten anpassas helt till novisens behov. Lotsens roll är inte föreläsarens utan en kombination av "tutor" och "mentor". Kundrådgivningsenheter [Infoteket, Seniorinfo, Luckan] erbjuder sina kunddatorer gratis.

  GÖR KURSANMÄLAN TILL LÄRA-IT I VARDAGEN  [gör kursanmälan via web-formuläret]

IT-noviserna i Seniorlotsningen har redan nått upp i en mogen ålder. Därför förekommer ibland hastiga återbud. Vid ett återbud på en förmiddag samma dag så hinner de normala aviseringar - via gästboken och e-posten - inte med. En ring för inhoppare i Sistaminuten har startats. Mobiltelefonernas textmeddelanden utnyttjas för att snabbt få fram info om en vakant lotsningstur till andra noviser - i sista minuten.

Anmäl dej till inhoppare i Sistaminuten?     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/sistaminuten.html

Kvitto på anmälan: Inhopparstatus OK!     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/kvitto.html

Seniorlotsning? Den obändiga söklusten?   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/learning_by_searching.html

Boken "Den obändiga söklusten" är till både för datorvana och -ovana. Den är avsedd att vara spännande också för dig som inte tidigare surfat iväg på sökvågorna. Bodil Jönsson skriver "att det är inte repetition som är all inlärnings moder - det är variation". Det är väl det närmaste man kan komma i en kort beskrivning av vad det är fråga om i lotsningen Leka och lära.

Information? Nyckeln till din datasäkerhet!     UPP TILL SIDANS BÖRJAN

Alla datorer som är ständigt uppkopplad mot internet kommer dagligen att få ovälkomna besök av datorprogram som testar om det är möjligt att "bryta sig in" i datorerna. I de flesta fall är datorn inte känslig för attacken. Inställningarna på datorn och i -programmen kan vara verkligt bekväma och tjänliga - privat - på hemdatorn. Precis samma inställningar kan vara ytterst otjänliga på en offentlig dator - de kan t.o.m. innebära verkligt otrevliga säkerhetsrisker.


Övningsredskap: - för absoluta noviser   UPP TILL SIDANS BÖRJAN

 OM PROGRAMMET PATIENS Spelet Patiens (Solitaire) är ett utmärkt sätt öva sig på egen hand i musens användning samt i MS Windows funktioner. För en ovan är musens manövrerande svårt att synkronisera med markörens rörelser på bildskärmen. Musknappens användning blir effektivt inövad i de oumbärliga funktionerna: ta tag i - dra&släpp samt i klickandet och i det svåra dubbelklickandet. Spelet utnyttjar de mest elementära MS Windows funktionerna som då samtidigt blir bekanta för användaren. Spelet finns färdigt virustestat för nerladdning:

 LADDA NER PROGRAMMET PATIENS [Program: Patiens för nerladdning på sin egen dator]

 LADDA NER PATIENSENS ANVISNINGAR [Help: Patiensens instruktioner, ladda dem på datorn]

 OM PROGRAMMET TAI PEI Spelet Tai Pei är ett utmärkt sätt öva sig på egen hand på bildskärmen i att urskönja substansen i innehållet. För en ovan är många nätsidor på internätet ett gytter av information där man inte kan urskilja det väsentliga från det oväsentliga. Spelet vänjer användaren att urskilja detaljer och i att uppfatta "tredimensionella" vyer på bildskärmen. Spelet finns färdigt virustestat för nerladdning:

 LADDA NER PROGRAMMET TAI PEI [Program: Tai Pei för nerladdning på sin egen dator]

Spel skärper seniorers minne och motorik   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/spel.html

Många tycker att dataspel är helt förkastligt tidsfördriv. Spelen kan dock utan stress och möda lära seniorerna nya saker och färdigheter - utan att de ens själv märker det.

 LADDA NER DET ZIPPADE SPELPAKETET [Program: pelit.zip för nerladdning på sin egen dator]
        http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/pelit.zip


Web-post: Fråga och svar. Introduktioner   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/friskatag/web-post.html

De besvarade frågelistorna [FAQ] används till stöd för diskussioner. Alla frågor gås inte igenom på diskussionerna. Diskussionerna tar fram frågor som väcker novisernas intresse och försöksvilja. Noviserna kan repetera och komplettera frågorna på egen hand på internätet.

Övningar i eget användande av web-post     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
sven.nyberg@suomi24.fi   christina.langstrom@suomi24.fi
janne.helander@suomi24.fi   infoteket@suomi24.fi

De behöriga e-postadresserna publiceras i samband med novisernas inledande handledningar. Noviserna handleds i öppnandet av web-postkontoret, i läsande av e-posten och i svarande på e-posten. Janne skickar noviserna veckogåtor att lösas och besvaras. Sven skickar noviserna förfrågningar om läget för att besvaras. Färdigheterna kan direkt utnyttjas i den kommande stödfunktionen på e-posten. Kommande offerter på extra handledningar förutsätter också att noviserna klarar av brevväxlingen på web-posten.


    SUOMI24.FI - LOGGA IN PÅ POSTKONTORET

Suomi24.fi: Web-postkontor och Nätportal     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://posti.suomi24.fi/   http://www.suomi24.fi/

Suomi24 är en finsk sk. nätportal som startats upp av den svenska operatören Telia. Den motsvarande nätportalen i Sverige kallas Passagen. Web-posten på Suomi24 är mycket "seniorvänlig". Postservicen på Suomi24 använder "gamla " formulär i e-postens hantering och den är därför ytterst "seniorpedagogisk". Servicen kan ställas in så att både html-meddelanden och bildbilagor kan avtittas direkt i samband med meddelandet. En skrivarvänlig utskriftsfunktion stöder stilrent seniorernas "preferens" att ta ut e-posten på papperskopior.

Bruksanvisningar: Suomi24.fi web-posten     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/help.htm

Bruksanvisningarna publiceras och används efter novisernas avslutande handledningar för övningar på egen hand. Noviserna kan använda bruksanvisningarna som stöd för repetitioner och kompletteringar av sina egna färdigheter. Bruksanvisningarnas innehållsförteckning är hypertext - den innehåller hjälpmedel i underlättande av navigationen inom anvisningarna. Övningarna förstärker novisernas färdigheter i hanteringen av bläddraren Internet Explorer och i navigeringen på internätet. Färdigheterna kan direkt utnyttjas i den kommande hanteringen av annan service på internätet.

Alternativa Web-postkontor & Nätportaler     UPP TILL SIDANS BÖRJAN

 YAHOO!.SE - KOLLA!     HOTMAIL.COM - KOLLA!     LUUKKU.COM - KOLLA!            

Lotsarna upprätthåller praktisk kunnighet i de tre alternativa web-postprogrammen Yahoo!, Hotmail och Luukku. Suomi24 var länge den mest "seniorvänliga" web-postversionen men den nya versionen i Yahoo! kommer nu fr.o.m. år 2004 att vara den web-post som främst rekommenderas åt nya "it-noviser". Både Yahoo! och Suomi24 har en ypperlig filhantering av ett mångfald i typer av bilagor. Yahoo! och Hotmail erbjuder båda två på virus-skanning och på spam-kontroll. Både Yahoo! och Hotmail har ett svenskspråkigt användargränssnitt. Signum [id] i Yahoo! och Hotmail kan direkt användas som "nätpass". Både Yahoo! och Hotmail kan användas via "Outlook Express", lokalt på hemdatorn. Nya Yahoo! kan nu som enda web-postprogram konfigureras att öppna s.k. mail-länkar på Internet på datorn.

    YAHOO! MAIL - LOGGA IN PÅ POSTKONTORET

Yahoo.com: Web-postkontor och Nätportal     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://mail.yahoo.com   http://www.yahoo.com/

Yahoo är en global sk. nätportal som startats upp av "nördar". Web-posten på Yahoo är nästan "seniorvänlig". Postservicen på Yahoo använder "globala" formulär i e-postens hantering och den är därför ytterst "seniorpedagogisk". Den "globala" strukturen möjliggör en service på många språk - också på svenska. Servicen kan ställas in så att både html-meddelanden och [virusskannade] bildbilagor kan avtittas direkt i samband med meddelandet. En skrivarvänlig utskriftsfunktion stöder stilrent seniorernas "preferens" att ta ut e-posten på papper.

    HOTMAIL.COM - LOGGA IN PÅ POSTKONTORET

MSN.com: Web-postkontor och Nätportal     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.hotmail.com/sv   http://www.msn.se/

MSN är en global sk. nätportal som startats upp av Microsoft. Web-posten på Hotmail är nästan "seniorvänlig". Postservicen på Hotmail använder "moderna " formulär i e-postens hantering och den är därför ytterst "seniorpedagogisk". Den moderna strukturen möjliggör en service på många språk - också på svenska. Servicen kan ställas in så att både html-meddelanden och [virusskannade] bildbilagor kan avtittas direkt i samband med meddelandet. En skrivarvänlig utskriftsfunktion stöder stilrent seniorernas "preferens" att ta ut e-posten på papper.

    LUUKKU.COM - LOGGA IN PÅ POSTKONTORET

"Maikkari": Web-postkontor och Nätportal     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.luukku.com/    http://www.mtv3.fi/

"Maikkari" är en finsk sk. nätportal som startats upp av den finska operatören MTV3. Web-posten på Luukku är extremt "juniorvänlig". Postservicen på Luukku använder "moderna" formulär i e-postens hantering och den är därför knappast "seniorpedagogisk". Servicen kan ställas in så att (rtf) html-meddelanden syns direkt men bildbilagor kan inte avtittas direkt i samband med meddelandet. En skrivarvänlig html-utskriftsfunktion stöder inte "stilrent" seniorernas "preferens" att ta ut e-posten på papperskopior.

MS Outlook Express? Intresse för lotsning?   UPP TILL SIDANS BÖRJAN

Läs om Outlook Express? Webpocket provkapitel (Pagina KAN FRITT KOPIERAS FÖR EGET BRUK )
http://www.kolumbus.fi/seanhype/friskatag/oe/oe_pagina.html

Outlook Express är skenbart ett "enkelt" e-postprogram. Om inställningarna vore "rätta" (för alla situationer) så är Outlook Express "tryggt" - men kanske inte mera så enkelt. I dagens situationer (risk för spam & virus) är inte försinställningarna alltid de mest ändamålsenliga. Barn/barnbarn kan t.ex. i bästa välmening (i misstag) "sabotera" seniorernas försök i Offline till inbesparingar i teleavgifter. Men - om man vill ha 100% kontroll och trygghet så kan man gardera sej själv med dessa direktiv?


Liten Word-skola - samspel med web-post   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/lenny/nuuksio/word-skolan/word.htm

Lilla Word-skolan "lär" ut de allra första grunderna i MS Word. Första delen av skolan är en enda lång sida (ca 18 st A4-sidor) men å andra sidan en mycket enkel nätsida. Lilla Word-skolan kräver inte större förkunnighet än den man kan förvärva sig i t.ex. dataspel. De övriga delarna erbjuder kompletterande och avancerad information om MS Office samt exempel om Word i samspelet med web-posten.

Redskap: Bildskådare och datauppackare   UPP TILL SIDANS BÖRJAN

 OM PROGRAMMET IRFANVIEW Dagens web-läsare kan elegant hantera olika bilder. Det är tyvärr inte lätt att spänna för web-läsaren för bildskådandet - och så kan man ju inte alls hantera bilderna med den heller. Med Windows, Pc:n följer flera olika bildhanterare. Inget är ändå så mångsidigt som IrfanView, gratisprogrammet. IrfanView [Irfan Viewer and Converter] tyder långt flera bildtyper och -format och fast programmet inte i egentlig mening hanterar bilder så kan man ändå ändra på dem en hel del. Den mest behövliga funktionen, att ändra på formatet och på storleken på bilden, finns med i IrfanView. Programmet finns färdigt virustestat för nerladdning:

 LADDA NER PROGRAMMET IRFANVIEW [Program: IrfanView för nerladdning på sin egen dator]

 LADDA NER IRFANVIEW ANVISNINGAR [Help: IrfanView instruktioner, ladda dem på datorn]

 OM PROGRAMMET WINZIP För den som på en gång ska hantera många bilder som skilda bilagor i e-posten är WinZip, de paketerade datafilernas upp- och inpackare, ett värdefullt verktyg. Man sparar sig dyrbar tid på modemlinjen och utrymme på pc:ns hårdsskiva. Både avsändaren och mottagaren av de bifogade paketerade bilderna ska naturligtvis använda samma WinZip-program. Programmet finns färdigt virustestat för nerladdning:

 LADDA NER PROGRAMMET WINZIP [Program: WinZip för nerladdning på sin egen dator]


Vägledning till Internet för absoluta noviser   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/lenny/nuuksio/tutorial/tutorial.htm

Vägledningen är ett studiematerial i form av en passligt enkel tutorial för nybörjare. Materialet ger den absoluta novisen en god inblick på vad Internet är. Sättet att röra sig i materialet påminner om att använda en bandspelare. Web-platsens design är överskådlig och länkarna är enkla att använda. Tutorialen erbjuder också på en textmeny i form av en innehållsförteckning. För de osäkra finns en hjälp-sida till förfogande. Hjälp-sidan beskriver hur användningen av tutorialen går till. En behjälplig mushantering är egentligen den enda färdighet som krävs.

Internet: Fråga och svar! Introduktioner     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/friskatag/internet.html

De besvarade frågelistorna [FAQ] används till stöd för diskussioner. Alla frågor gås inte igenom på diskussionerna. Diskussionerna tar fram frågor som väcker novisernas intresse och försöksvilja. Noviserna kan repetera och komplettera frågorna på egen hand på internätet.

Senior-IT! Lättfattlig info för mogen ålder   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/vinkarkivet/vinken_52-2003.html  [recension]

"Webbsajten" Senior-IT, förklarar på ett lättfattligt sätt vad man kan göra med en dator och hur man använder den. Utbildningsstyrelsen har i samarbete med Arbis i Helsingfors och Vasa lanserat webbplatsen Senior-IT med kursmaterial och information om datorer, dataprogram och internet avsedd för oss som har hunnit upp i en mogen ålder [seniorer}.

Länkportal och Surfingbräda för Seniorer     UPP TILL SIDANS BÖRJAN

Surfa på internätet? Det betyder ju att man klickar sig mer eller mindra planlöst fram och låter chansen avgöra vad man får för behållning av nöjet. Nyttiga och roliga saker är däremot inte alls lätt att hitta på internätet. Länkportalen KAN FRITT KOPIERAS FÖR EGET BRUK Sandlådan är en länksamling och surfingbräda för Seniorer som innehåller både nyttiga och roliga länktips och surfingvinkar. Länkarna började samlas upp fr.o.m. början av år 2000 och samlingen har vuxit sig till ordentligt sedan dess. De flesta länkarna har publicerats som seniorvinkar i Nätsamfundet SeniorhusetMSN. Länkarnas målgrupp är svenskspråkiga seniormedborgare i Finland.

Nytta och nöje för praktiska it-fördigheter     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/nytta_och_noje.html

Sektionen "Nytta och nöje" är en formell processdel inom konceptet "Leka och lära". Noviserna lotsas personligt till praktiska färdigheter men förkovrar sig på egen hand i teoretiska kunnigheter utifrån nätkursmaterialet. En väsentlig del av nätmaterialet i kursen "Lära IT i vardagen" utgörs av annonserade länkfynd såsom "Recenserade nyckelval". Om något länkfynd är till tema eller innehåll så attraktivt att det lockar it-novisen till att använda "webbläsaren" så har det pedagogiska syftet uppnåtts. Bristen på praktisk övning på egen hand är det största hindret för seniorer vid självinlärning.

Prenumerera nyhetsbrev? Web-formulär     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/prenumerera.html

Kvitto på mottagning: Prenumeration!     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/prenumeration.html

Nya nyttiga och roliga länkfynd har presenterats i tipshörnan varannan vecka alltsedan veckan 40 i oktober 2001. Vinkar av äldre årgångar har sparats ut i tipsarkivet på "Nytta och nöje". Prenumeranter på nyhetsbrevet får länktipsen via e-posten.

  PRENUMERERA PÅ LÄNKFYND I NYTTA OCH NÖJE  [nyhetsbrev på länkfynd på e-posten]

Guide: Bli en bättre sökare på Internet     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/friskatag/index.html

Professionella informationssökare känner troligen redan till allt om hur man ska söka för att hitta det man uttryckligen är ute för att hitta. Amatörer kan däremot dra en stor nytta av att bekanta sig med materialet. Sökskolorna och sökanvisningarna ger både direkta råd och tips - och vägleder vid behov till de verkligt sakkunniga sökarnas nätmaterial. Det är klart att internet vore en verkligt tråkig plats utan den fantastiska hjälp vi får av söktjänsterna. Som surfare klarar man sig länge utan söktjänster och även om man till äventyrs skulle använda "Google" så klarar man sig med både enkla sök och sökord.

Kontoret är din bank? Intresse för lotsning?   UPP TILL SIDANS BÖRJAN

Övningsprogram: "Betala räkningar på din Internetbank"
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/internetbanker.html

  Web-formulär: "Anmäl intresse för din Internetbank" &
  http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/internetbank.html

  Kvittering: "Intresseanmälan mottagen & noterad"
  http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/transaktion.html

Internetbankernas e-tänster är välgjorda bl.a. i det fallet att "otjänliga kompletteringar" är programmässigt helt hindrade. Automatisk inloggning är inte heller möjlig. Varje utbetalning kräver t.ex. ett entydigt, ständigt växlande (engångs)lösen. Identifikationen är så säker den kan bli.

Nätsamfund: NetCommunity & Fotoalbum   UPP TILL SIDANS BÖRJAN

 OM YAHOO! - GROUPS & PHOTOS                 OM MSN - GROUPS & PHOTOS            

Nätsamfund kan på några minuter erbjuda oss en helt ny och alldeles egen idégemenskap - och t.o.m. en mycket interaktiv gemenskap. Man kan bjuda in sina vänner och bekanta - sin familj eller sina meningsfränder med samma intressen. Det är verkligen enkelt att skriva in sina ärenden eller att bara byta tankar. Man behöver inte alls vara någon expert på att göra nätsidor. Servicen i nätsamfundet lotsar en framåt steg för steg. Forum för olika slags debatter finns att ta till som färdiga mallar - ett fotoalbum eller ett filarkiv är spännande lätt att öppet publicera på internätet. Kolla! Yahoo! KAN FRITT KOPIERAS FÖR EGET BRUK eller MSN KAN FRITT KOPIERAS FÖR EGET BRUK

Yahoo Groups: NetCommunity & Fotoalbum   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://groups.yahoo.com/   http://photos.yahoo.com/

Yahoo! Groups: Dina Hemsidor på Internet   UPP TILL SIDANS BÖRJAN

 OM YAHOO! GROUPS Skapa dig dina egna hemsidor på Internet. Hemsidorna publiceras i ett enhetligt ramverk. Det betyder att man inte behöver någon speciell kunnighet i vare sig design eller teknik. Man kan direkt koncentrera sig på det väsentliga, på innehållet. Yahoo:s ramverk är lika för alla. Det opersonliga ramverket kompenceras av ett rikt utbud av egenskaper, funktioner. Redan i starten kan man utnyttja många verkligt avancerade funktioner som anslagstavla, bildarkiv, chat-rum ...

Yahoo! Photos: Ditt Fotoalbum på Internet   UPP TILL SIDANS BÖRJAN

 OM YAHOO PHOTOS Skapa dig ett eget fotoalbum på Internet. Det är nog för all del lättare att sätta bilderna som bilagor på e-posten men då lider man av nackdelarna med överstora bilder - överföringen tar inte bara en avsevärd tid utan utrymmet i postlådan tar också lätt slut. Med ett fotoalbum på internätet kan man ändå skicka bilder för att påtittas av sina släktingar och bekanta. Bilderna tär inte då på postlådans utrymme och även överstora bilder kan avtittas hela och tas ut hela på papperskopior.

MSN Groups: NetCommunity & Fotoalbum   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://groups.msn.com/sv   http://photos.msn.se/

MSN Groups: Dina Hemsidor på Internet   UPP TILL SIDANS BÖRJAN

 OM MSN GROUPS Skapa dig dina egna hemsidor på Internet. Hemsidorna publiceras i ett enhetligt ramverk. Det betyder att man inte behöver någon speciell kunnighet i vare sig design eller teknik. Man kan direkt koncentrera sig på det väsentliga, på innehållet. MSN:s ramverk är lika för alla. Det opersonliga ramverket kompenceras av ett rikt utbud av egenskaper, funktioner. Redan i starten kan man utnyttja många verkligt avancerade funktioner som anslagstavla, bildarkiv, chat-rum ...

MSN Photos: Ditt Fotoalbum på Internet   UPP TILL SIDANS BÖRJAN

 OM MSN PHOTOS Skapa dig ett eget fotoalbum på Internet. Det är nog för all del lättare att sätta bilderna som bilagor på e-posten men då lider man av nackdelarna med överstora bilder - överföringen tar inte bara en avsevärd tid utan utrymmet i postlådan tar också lätt slut. Med ett fotoalbum på internätet kan man ändå skicka bilder för att påtittas av sina släktingar och bekanta. Bilderna tär inte då på postlådans utrymme och även överstora bilder kan avtittas hela och tas ut hela på papperskopior.


Nätverket Seniorhuset: "Forum" Seniorinfo   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/friskatag/seniornet_seniorinfo.html

Noviserna i web-posten och/eller internätet upptas automatiskt till medlemmar i idégemenskapen Nätverket Seniorhuset [MSN NetCommunities]. Övningarna förstärker novisernas färdigheter i bläddraren Internet Explorer och i navigeringen på internätet. Noviserna kan också utnyttja debattforum för frågor om web-posten och/eller internätet. Medlemskapet gör det möjligt för noviserna att i framtiden publicera eget nätinnehåll på egen hand i Nätverket Seniorhuset. Noviserna kommer att instrueras i användningen av interaktivt internät i extra handledningar.

Enkät: Fråga Seniorinfo? Web-formulär     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/respons.html

Kvitto på mottagning: Fråga Seniorinfo?     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/kvittering.html

Nätsidorna i Leka och lära innehåller alltid en aktiv länk till frågeformulät Fråga Seniorinfo. Den ifyllda och avsända enkäten kvitteras med ett skilt meddelande. Frågeformuläret är ägnat att sänka tröskeln för novisernas frågor. Samtidigt förstärks novisernas färdigheter i annan service på internätet.

   Gästbok: Abonnemangen på Seniorinfo     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
   http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/gastbok_abonnemang.html

Lotsningsturerna offereras, abonneras och publiceras i form av en offentlig Gästbok. Noviserna kan använda Gästboken för abonnemang för att t.ex. elektroniskt kolla och boka vakanta lotsningsturer. Interaktiviteten i Gästboken syns omedelbart.

Leka och lära: Information om Seniorinfo     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/seniorinfo.html

Den särskilda presentationen av tre infocenter i Seniorinfo i samband med Leka och lära är ägnad att relatera "Lära IT"-kurserna till verksamheten på info-enheterna: - "nya Luckan i Forumkvarteret, Folkhälsans Infotek i Tölö och SeniorInfo på Kampen". Kurserna i web-posten och i internätet utförs som underleveranser enligt överenskommelse. Enheterna kan fritt hänvisa till Leka och lära nätsidor och -kursmaterial.

  LADDA NER: FLYGBLADET ÖVER KURSEN - LÄRA IT I VARDAGEN. OBS! DOKUMENTET ÄR I PDF-FORMAT.   Fygbladet över "Lära IT i vardagen" kan laddas ner
         för närmare bekantskap. Dokumentet är i pdf-format.

   Seniorlotsning på Infoteket på FH i Tölö     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
   http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/infoteket.html

   Seniorlotsning på SeniorInfo på Kampen     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
   http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/senior_info.html

   Seniorlotsning på nya Luckan - i Forum     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
   http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/luckan.html


Leka och lära © Program- och kartbladet   UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/friskatag/program.html

Leka och lära © Program- och kartbladet är en komplett förteckning över lotsningsprogrammet. Alla nätsidor och -tjänster är kort beskrivna och nätadresserna finns uppgivna både i klartext och som hyperlänkar. Dataspelen och deras spelregler kan laddas ner på den egna datorn via ikon- och länkadresserna på kartbladet.

Leka och lära: Frivilliga från Friska Tag     UPP TILL SIDANS BÖRJAN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/friskatag/friskatag/

Klubb Friska Tag var ett aktivitetscentrum för svenskspråkiga arbetslösa och pensionärer. Verksamheten sponsorerades mellan åren 1998-2000 av PAF och Folkhälsan. Med den nära kontakten till Folkhälsan och pensionärer på Seniorhuset i Brunakärr var det nästan givet att en seniorlotsning tog form inom ramen för Klubb Friska Tag. Motiven var väldigt enkla och självklara. Seniorlotsningen var behövlig och de arbetslösa kunde därvid upprätthålla och forkovra sin kompetens i IT.

 FRISKA TAG PÅ SENIORINFO   LEKA OCH LÄRA PÅ FRISKATAG KAN FRITT KOPIERAS FÖR EGET BRUK fd Friska tag


Copyright © Svens Lucka
 

      LEKA OCH LÄRA MED FRISKATAG

 

  PRESENTATION PÅ SVENSKA   Pienin askelin © Ohjelma- ja sivuesittely


Seniorin luotsaus? It-opastusta senioreille?   SIVUN ALKUUN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/friskatag_pienin_askelin.html

Pienin askelin ohjelmajulistus pyrkii kertomaan mitä seniorien luotsauksella oikeasti tarkoitetaan ja miten se eroaa koulujen ja kurssien käytännöstä. Kertomukset on esitelty vastauksien muodossa oletettuihin kysymyksiin. Kysymykset on luokiteltu useaan ryhmään. Kaksi ensimmäistä ryhmää esittelevät seniorien luotsauksen taustafilosofiaa sekä käytännön menettelyjä esim. Seniori-Infossa.

Harjoittelun työkaluja: - tosi aloittelijalle   SIVUN ALKUUN

 PELIOHJELMA PASIANSSI Pasianssi (Solitaire) on oiva työkalu hiiren käytön sekä MS Windows toimintojen harjoittelemiseen. Aloittelijan on aluksi tosi hankalaa liikutella hiirtä ohjaillakseen kohdistimen liikkeitä sujuvasti näytöllä. Hiiren painikkeiden käyttö kehittyy tehokkaaksi ja korvaamattomaksi taidoksi. Pasianssi opettaa kolme hyödyllistä hiiritaitoa: raahaamisen, kaksoisosoittamisen ja osoittamisen. Pelissä pääsee kaupan päälliseksi tutustumaan MS Windows perustoimintoihin. Peliohjelman saa valmiiksi virustestattuna alasladattavaksi:

 LATAA PELIOHJELMA PASIANSSI [Ohjelma: Pasianssi alasladattavaksi omalle koneelle]

 LATAA PASIANSSIN OHJEET [Help: Pasianssin ohjeet ladattavaksi omalle koneelle]

 PELIOHJELMA TAI PEI Tai Pei on oiva työkalu harjoitella oleellisen sisällön havainnointia näytöllä. Aloittelijalle moni internetin verkkosivu on kuin vellova käärmekuoppa. Oleellinen tieto ei erotu välkkyvistä mainoksista. Informaatiota on ähkyksi saakka. Peli opettaa erottamaan yksityiskohtia näytöllä ja havaitsemaan "kolmiulotteisia" vaikutelmia. Peliohjelman saa valmiiksi virustestattuna alasladattavaksi:

 LATAA PELIOHJELMA TAI PEI [Ohjelma: Tai Pei alasladattavaksi omalle koneelle]

Pelaamalla terävöität muistin ja motoriikan   SIVUN ALKUUN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/pelit.html

Moni on varmaan sitä mieltä että tietokonepeli on täysin joutavaa ajanhukkaa. Seniori saattaa kuitenkin pelatessa huomaamattaan, vaivattomasti ja ilman paineita, oppia uusia asioita, uusia taitoja.

 LATAA ZIPATTU PELIPAKETTI [Ohjelmia: pelit.zip alasladattavaksi omalle koneelle]
        http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/pelit.zip


Weppiposti: Kysymys|Vastaus. Alustus   SIVUN ALKUUN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/friskatag_weppiposti.html

Suomenkieliset Kysymys|Vastaus -verkkosivut palvelevat ensisijaisesti ruotsinkielisen kurssin käyneitä aloittelijoita perehtymään kurssiaineistoon suomenkielisillä kuvauksilla ja nimikkeillä. Kurssilla käytetyt ohjelmistot selaamiseen ja viestintään ovat suomenkielisiä. Suomenkieliset kuvaukset ja nimikkeet auttavat ruotsinkielisiä vuorovaikutuksessa suomenkielisessä ympäristössä. Kysymys|Vastaus -aineisto saattaa olla hyödyllinen myös suomenkielisille vierailijoille.


Käyttäjän ohjeet: Suomi24.fi weppiposti     SIVUN ALKUUN
http://www.suomi24.fi/opastus/posti/

Suomenkieliset käyttöohjeet palvelevat ruotsinkielisen kurssin käyneitä aloittelijoita perehtymään kurssiaineistoon suomenkielisillä kuvauksilla ja nimikkeillä. Kurssilla käytetyt ohjelmistot selaamiseen ja viestintään ovat suomenkielisiä. Suomenkieliset käyttökuvaukset ja -nimikkeet auttavat ruotsinkielisiä vuorovaikutuksessa suomenkielisessä ympäristössä. Käyttöohjeista saattaa olla hyötyä myös suomenkielisille vierailijoille.


Internetti: Kysymys|Vastaus. Alustuksia     SIVUN ALKUUN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/luckan/friskatag_internetti.html

Suomenkieliset Kysymys|Vastaus -verkkosivut palvelevat ensisijaisesti ruotsinkielisen kurssin käyneitä aloittelijoita perehtymään kurssiaineistoon suomenkielisillä kuvauksilla ja nimikkeillä. Kurssilla käytetyt ohjelmistot selaamiseen ja viestintään ovat suomenkielisiä. Suomenkieliset kuvaukset ja nimikkeet auttavat ruotsinkielisiä vuorovaikutuksessa suomenkielisessä ympäristössä. Kysymys|Vastaus -aineisto saattaa olla hyödyllinen myös suomenkielisille vierailijoille.


Kysy! Seniori-info vastaa! Weppilomake     SIVUN ALKUUN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/palaute.html
 
Vastaanoton kuittaus: Seniori-info vastaa!
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/kuittaus.html

Suomenkielinen kyselylomake ja sen vastauspalvelu palvelee ruotsinkielisen kurssin käyneitä aloittelijoita perehtymään kurssiaineistoon suomenkielisillä kuvauksilla ja nimikkeillä. Kurssilla käytetyt ohjelmistot selaamiseen ja viestintään ovat suomenkielisiä. Suomenkieliset kuvaukset ja nimikkeet auttavat ruotsinkielisiä vuorovaikutuksessa suomenkielisessä ympäristössä. Kyselylomake ja siihen sisältyvä vastauspalvelu saattaa olla hyödyllinen palvelu myös suomenkielisille vierailijoille.

Pienin askelin: Taustoja Seniori-infosta     SIVUN ALKUUN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/seniorinfo/seniori-info.html

Seniori-infon taustojen yhdistäminen Pienin askelin -palveluun on tarkoitus korostaa Seniori-infon asemaa senioreitten palvelupisteenä ja Pienin askelin -palvelun asemaa alihankinnan suorittajana. Seniori-info voi vapaasti viitata Pienin askelin -verkkosivuihin ja -kurssimateriaaliin.

Pienin askelin © Ohjelma- ja sivuesittely   SIVUN ALKUUN
http://www.kolumbus.fi/seanhype/friskatag/program.html#suomi

Pienin askelin © Ohjelma- ja sivuesittely pitää sisällään kaikki luotsausohjelman verkkosivut ja -palvelut. Verkkosivujen linkkiosoitteet on ilmoitettu sekä selväkielisesti että hypertekstinä. Peliohjelmat ja -ohjeet on ladattavissa omalle pc:lle sivukartan ikoonien tai tekstilinkkien osoitteista.

| PRESENTATION PÅ SVENSKA | leka och lära? | seniori-infosta | weppipostista | internetistä |    

      Copyright © Svenin Luukku

   LEKA OCH LÄRA PÅ FRISKATAG