redaktionen  NYA PRESSEN
 Mediaportal: Folkbibliotek  |  Länkportal: Imse vimse  |  Fackportal: Luckan  |  Vaktportal: Hbl.fi  |  Nätportal: Suomi.fi
  Svenska YLE  |  Hurrar.net  |  Kotus.fi  |  Folkting  |  Helsinki.fi

 NYA PRESSEN  o m   F i n l a n d s s v e n s k a   P o r t a l e r

Torsdag 13.9 2007 , klo 13.01


                Ingen av de finlandsvenska portalerna profilerar som fullödiga nätportaler för svenskfinland. Utbudet begränsar sig anspråkslöst till bara två "länkskafferier" varav den ena som en "portalmässig" idégemenskap. Det kompletteras visserligen av statlig och kommunal nätservice på svenska, men den är inte genuint "finlandssvensk". Biblioteken och Rundradion betjänar för sin del finlandssvenskarna med information och traditioner men de nöjer sig, liksom Forskningscentralen för de inhemska språken, med en rätt anspråkslös, och enkelriktad, "kioskfunktion". Folktinget och Hufvudstadsbladet håller en onödigt låg profil i fråga om interaktivitet och låter Luckan profilera sig som en träffpunkt för finlandssvenskarna. Luckan syns fungera bra som en fysisk träffpunkt men som en virtuell och interaktiv träffpunkt är den mera än anspråkslös. Ytligheten i servicen avslöjar att ribban är mycket lågt satt.

                Fragmenteringen i det finlandssvenska portalutbudet försvårar både återvinnningen av information och finlandssvenskens möjligheter att effektivt påverka svenskhetens bevarande. Utrikesdepartementet (FINFO) gör sig ett rätlinjigt försök på att teckna bilden av det officiella svenska Finland". FINFO anmäler såsom finlandssvensk länkportal, enbart Hurrarna. Ett enkelt GOOGLE-sök på finlandssvensk för fram en helt ny, ambitiös portalkandidat, Ankdammen.com som den mest frekventerade nätsidan. Ett annat GOOGLE-sök på svenskfinland för igen fram en annan - ny, ambitiös portalkandidat, Startis Svenskfinland som en högst frekventerad nätsida. Först långt, långt senare kommer Imse vimse. - Än Hurrarna då? Det är nog bäst att bokmärka bäggedera - ifall de inte redan är det. Ett sök på finlandssvensk eller på svenskfinland på Folkbibliotekets sökmaskin ger anständigt, kvalitativa resultat.

tillbaka till finlandssvenska vägval?


M e d i a p o r t a l e r  - riksomfattande informationscenter för svenskfinland

Folkbiblioteken - nätportal för svenskfinland
|http://www.biblioteken.fi/|

Biblioteken.fi är en allmänt tillgänglig nätportal för informationsåtervinning - samt bibliotekstjänster. Portalen har flere sektioner som utgör ingångar till bl.a. bibliotekstjänster, informationssökning - samt kvalitetslänkar. Portalens huvudvikt är lagd på att presentera material och kunnande på biblioteken. Sökmaskinen på Biblioteken.fi ger centrala resultat.

"Informationssökning" fungerar som en handledning och ett länkarkiv till de mest centrala informationstjänsterna. "Länkbiblioteket" innehåller mångsidigt sökbara länkar i urval. "Länkbiblioteket" produceras i samarbete med biblioteken, som också deltar i verksamheten kring den utmärkta webbreferenstjänsten "Fråga bibliotekarien".

Svenska YLE - finlandssvensk nyhetsportal
|http://svenska.yle.fi/|

Rundradions svenska utbud på webben är samlat på "svenska.yle.fi". Portalens målsättning är att hjälpa dig hitta rätt bland allt info-gytter och staka ut genvägar in i webbvärlden i allmänhet. Förutom det erbjuds webbjournalistik - på finlandssvenska. Rundradion har svenskspråkiga webbtjänster, som samlar material från en viss genre, t.ex. Internytt. Portalen "svenska.yle.fi" gör snart skäl för att vara den främsta svenskspråkiga nätportalen i Finland.

Internytt består av nyheter på riksnivå och lokala nyheter från olika delar av Svenskfinland. Nyheterna härstammar från Aktuellts riksomfattande och regionala inslag. Dessutom ingår nyheter från TV-Nytt och Text-TV. Internytt används av finlandssvenskar i landet och utomlands. Portalen "svenska.yle.fi" bjuder inte alls på allmänna länkvinkar. Det är ingen länkportal. Portalens länkar är anknutna till en viss genre eller programtema.

L ä n k p o r t a l e r  - finlandssvenska länkskafferier och idégemenskaper

Imse vimse - finlandssvenska webresurser
|http://www.imsevimse.net/|

"Imse vimse" uppstod 1996 och är idag en populär webplats i svenskfinland. Många organisationer har länkat sig till Imse vimse, bl.a. utrikesministeriet, riksdagen och "biblioteken.fi" samt många privata personer såväl inom som utanför Finland. Nu går det också få en lista över sorterade länkar som hör ihop med en sökning på en viss ort i Finland.

"Imse vimse" är en innehållsförteckning, ett länkskafferi - en finlandssvensk knutpunkt och informationskälla. Det betalar sig att bekanta sig med upphovsmakarens egna artiklar med länktips i Hufvudstadsbladet.

Hurrar.net - länkportal och nätsamfund
|http://www.hurrar.net/|

Den nuvarande nätverkskulturen är så gott som helt finskspråkig i Finland. Hurrarnas målsättning är att bjuda ut sig till en gemensam finlandssvensk nätverkskultur, att vara den kanal genom vilken finlandsvenskar kan söka efter eller själva bidra med finlandssvensk information i nätverken.

Att nå en stor publik är att göra informationen så lätt att hitta som möjligt och att använda kanaler som redan används flitigt. De viktigaste målen för "Hurrar.net"-projektet är: att främja svenskspråkig nätverkskultur, att koordinera finlandssvensk information i nätverken.

F a c k p o r t a l e r  - offentlig service med "rum och råd" för finlandssvenskar

Luckan - Kulturfondens fackportal
|http://www.luckan.fi/|

En finlandssvensk service- och träffpunkt för att fysiskt betjäna de 70.000 svensk- och tvåspråkiga invånarna i Mellannyland. Servicen utvecklas efter publikens behov och nu har nätverksteknologin också satt sin prägel på verksamheten. Luckan informerar om bl.a. evenemang på svenska eller med svenska inslag - eller annat du undrar över.

Luckan omfattar kontaktuppgifter till svenskspråkiga organisationer, skolor, institutioner, teatrar etcetera. Du kan köpa biljetter i Luckan till en mängd evenemang. Evenemangskalendern uppdateras kontinuerligt. Luckan arrangerar också temaeftermiddagar om aktuella frågor.

Kotus.fi - språkportalens svenska avdelning
|http://www.kotus.fi/pasvenska/|

Forskningscentralen för de inhemska språken är ett statligt institut för språkforskning. Kotus Svenska avdelning har tre huvuduppgifter: språkvård, namnvård, ordboksarbete och forskning. Portalen har en förnämlig länksamlingsamling i sin genre.

Svenska avdelningens språkvårdsenhet ger utlåtanden och rådgivning i det svenska språkets vardagsbruk.

V a k t p o r t a l e r  - värnar och bevakar finlandssvenskarnas språkintressen

Hufvudstadsbladet - finlandssvensk tidskrift
|http://www.hbl.fi/|

Husis (Hufvudstadsbladet) ägs av Konstsamfundet. Tidningen utkommer 7 dagar i veckan och är Finlands största svenskspråkiga dagstidning och enda svenskspråkiga rikstidning. Tidningen är ett "fullt oavhängigt" språkrör för Svenska folkpartiet.

Hufvudstadsbladet bevakar finlandsvenskheten i samspel med andra finlandssvenska tidskrifter (Konstsamfundet). Språkrutan i Hbl länkar till Reuters dagsaktuella rutor.

Folktinget - för finlandssvenska intressen
|http://www.folktinget.fi/|

Folktinget "bevakar finlandssvenskarnas intressen", dvs. fungerar som ett språkrör för svenskfinland. Folktinget arbetar med att sprida kunskap om finlandssvenskarna och finlandssvenskheten – både i Finland och utanför landets gränser.

För en organisation som Folktinget berör många ärenden naturligtvis svenskan och dess ställning i Finland.

N ä t p o r t a l e r  - nationell och regional portalservice på svenska i Finland

Suomi.fi - Finska statens offentliga riksportal
|http://www.suomi.fi/svenska/|

Webtjänsten är en gemensam adress för tjänster inom hela den offentliga förvaltningen i Finland. De viktigaste tjänsterna för medborgarna har länkats in i olika ämnesområden. Vissa centrala tjänster såsom Otakantaa.fi samt Vägvisare till nättjänster betjänar inte ännu i nämnvärd grad svenskfinland.

"Suomi.fi" är inte en finlandssvensk portal men en viktig garant för bevarandet av svenskheten i svenskfinland.

Helsingfors stads - offentliga regionportal
|http://www.hel.fi/svenska/|

"Helsinki.fi"-portalens målsättning är att erbjuda också de svenskspråkiga kommuninvånarna en möjlighet att ge respons och uträtta ärenden hos stadens myndigheter elektroniskt. Helsingfors är centrum för en region med 1,2 miljoner invånare. En regional serviceguide för de svenskspråkiga.

"Helsinki.fi" är inte en finlandssvensk portal men en viktig garant för bevarandet av svenskan i regionen.
 
 
 LEKA OCH LÄRA PÅ FRISKATAG

| sandlådan | friskatag | seniorer | nätverket | hemsidor | gästbok | länkhavet | surfingbräda | leka & lära |

Copyright © Svens Lucka