Shakin ansiomerkki

Suomen Keskusshakkiliitto on vahvistanut 1.1.1995 Shakin ansiomerkkitoimikunnalle seuraavan ohjesäännön ja ansiomerkin jakoperusteet.

1. Shakin ansiomerkki voidaan myöntää pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti shakin hyväksi toimineille Suomen kansalaisille tai erityisen ansiokkaasti Suomen shakkielämän hyväksi toimineille ulkomaalaisille.

2. Shakin ansiomerkki on hopeinen. Erityisen tunnustuksen arvoisesta ansiokkaasta toiminnasta voidaan ansiomerkki antaa kultaisin sotilain. Tunnustukseksi ainutlaatuisen ansiokkaasta toiminnasta voidaan myöntää kultainen ansiomerkki.

3. Ansiomerkin myöntämisestä päättää Shakin ansiomerkkitoimikunta. Toimikuntaan kuuluu 6 Suomen Keskusshakkiliiton kahdeksi vuodeksi nimeämää jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Toimikunnan jäsenillä tulee olla jonkin asteinen ansiomerkki tai ainakin riittävän pitkäaikainen kokemus shakin järjestötoiminnasta.

4. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä valitsee keskuudestaan tai toimikunnan ulkopuolelta sihteerin. Toimikunnan pöytäkirjat on toimitettava SKSL:n toimistoon, joka pitää luetteloa myönnetyistä ansiomerkeistä.

5. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Toimikunta on päätösvaltainen vähintään neljän (4) jäsenen, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, läsnäollessa. Kiireellisissä tapauksissa voi toimikunnan puheenjohtaja hankkia jäsenten kannanotot myös puhelimitse. Anottu ansiomerkki myönnetään, jos vähintään neljä (4) toimikunnan jäsenistä kannattaa esitystä.

6. Esitykset ansiomerkkitoimikunnalle voi tehdä Suomen Keskusshakkiliiton hallitus, jäsenseura tai yhteisöjäsen sekä shakin piiriliitto. Esityksessä on oltava henkilötiedot ja luettelo tärkeimmistä shakkiansioista. Anomusten tulee olla toimikunnalla vähintään kaksi kuukautta ennen ajateltua antamispäivää.

7. Henkilölle myönnetty ensimmäinen ansiomerkki on hopeinen ja ansiomerkin arvoasteissa edetään arvo kerrallaan. Näistä ohjeista voidaan poiketa vain erittäin pakottavissa tapauksissa.

8. Hopeisen ansiomerkin saamiseksi vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:

  1. pelaajan on oltava Suomen edustusjoukkueissa useita kertoja, menestyttävä kotimaisissa arvokilpailuissa ja osoitettava yleensä korkeaa pelitaitoa
  2. tehtäväalalla on osoitettava usean vuoden aikana kansainvälistä taitoa laatijana, ratkaisijana, tutkijana tai tuomarina
  3. kirjeshakissa on saavutettava huomattavia tuloksia kansainvälisissä henkilökohtaisissa tai joukkuekilpailuissa, toimittava useita vuosia liiton hallituksessa tai muussa liiton tehtävässä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.
  4. henkilö on muuten toiminut erittäin merkittävästi shakin hyväksi
9. Lähi-, kirje- tai tehtäväshakin kansainvälisille mestareille myönnetään hopeinen ansiomerkki ja suurmestareille hopeinen ansiomerkki kultaisin sotilain. Mikäli joillakin muilla perusteilla haetaan korkeampaa ansiomerkkiä kuin hopeinen, niin ansiomerkkitoimikunnan on arvioitava, täyttääkö henkilön toiminta kohdassa 2 mainitut vaatimukset .

10. Ansiomerkkiin liittyy kunniakirja, jonka allekirjoittavat ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri sekä esityksen tehneen liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

11. Suomen Keskusshakkiliitto teettää tarvittavat ansiomerkit ja kunniakirjat sekä huolehtii niiden säilyttämisestä. Ansiomerkkitoimikunta huolehtii ansiomerkin ja asianmukaisesti täytetyn kunniakirjan toimittamisesta anomuksen tehneelle järjestölle. Edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneista kuluista vastaa Suomen Keskusshakkiliitto.

12. Tämä säännöstö Shakin ansiomerkistä korvaa 16.3.1986 hyväksytyn säännöstön.

Shakin tunnustusmerkki

1. Shakin tunnustusmerkki on hopeinen.

2. Tunnustusmerkki voidaan myöntää pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti shakin hyväksi toimineille Suomen kansalaisille tai Suomen shakkitoimintaa edistäneille ulkomaalaisille.

3. Tunnustusmerkin myöntää Shakin ansiomerkkitoimikunta.

4. Esitykset ansiomerkkitoimikunnalle voi tehdä Suomen Keskusshakkiliiton hallitus, jäsenseura, piiriliitto ja yhteisö- tai henkilöjäsen. Esityksessä on oltava henkilötietojen ohella luettelo tärkeimmistä shakkiansioista.

5. Anomukset on toimitettava ansiomerkkitoimikunnalle viimeistään kaksi kuukautta ennen ajateltua antopäivää.

6. Shakin tunnustusmerkin vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:

  1. pelaaja on saavuttanut shakkimestarin arvon tai hänellä on pelaajana muuten poikkeuksellisen hyviä saavutuksia, tai
  2. henkilö on pitkään ja ansiokkaasti toiminut piiri- ja/tai seuratason järjestötehtävissä, tai
  3. henkilö on saanut vähintään shakkituomarin arvon ja hän on ansiokkaasti toiminut kilpailu- tai koulutustehtävissä, tai
  4. henkilö on muuten toiminut ansiokkaasti shakin edistämiseksi;
  5. tehtäväalan kriteerit vahvistaa Suomen Tehtäväniekkain hallitus;
  6. kirjeshakin kriteerit vahvistaa Suomen Kirjeshakkiliiton hallitus.
7. Tunnustusmerkkiin liittyy antokirja, jonka allekirjoittavat Shakin ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri sekä esityksen tehnyt järjestö.

8. Suomen Keskusshakkiliitto teettää ja säilyttää tunnustusmerkit sekä antokirjat. Ansiomerkkitoimikunta huolehtii tunnustusmerkin ja asianmukaisesti täytetyn antokirjan toimittamisesta esityksen tekijälle.

9. Suomen Keskusshakkiliitto perii edellisessä kohdassa mainittujen toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista niitä vastaavan korvauksen.

10. Säännöstö Shakin tunnustusmerkistä on hyväksytty 9.9.1996.