KUVIA / SOME PICTURES
     
   
Shibazhan Artemisia  "Allu"
     

Shibazhan Molinia  "Nilla"
 
Shibazhan Pyrola  "Topias"
     

Shibazhan Zygadenus  "Jedi"
 
Shibazhan Picea  "Masi"
     

Shibazhan Geranium "Nunu"
 
Shibazhan Rodgersia  "Veeti"
     

Shibazhan Helleborus  "Tara"  2017
 
Shibazhan Rubus "Nasu"
     

Shibazhan Chelone  "Sauli"
 

Shibazhan Piper
     

Shibazhan Pinus

Shibazhan Serissa  "Myy"
     

Shibazhan Wilsonara "Vili"
 
Shibazhan Larix  "Topi"
     

Shiabzhan Lilium
 
Shibazhan Lantana
     

Shibazhan Helleborus "Tara"   2012
   
Shibazhan Rosmarinus  "Siiri"
     

Shibazhan Muscari
 
Shibazhan Noel
     

Shibazhan Yucca Gloriosa

Shibazhan  Dianthus  29.4.2016
     

Shibazhan Macleaya
 
Shibazhan Solidago
     

Shibazhan Rebutia
 
Shibazhan Syringa