Ascotis Hübner, 1825
selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Buschhalden-Rinden-Mondfleckspanner (GER)

Ascotis selenaria

E. Cyprus, Agia Napa, ex larva 29 Apr. (ex ovo) 2001, Leg: M. Leipnitz
Photo: 26 Aug. 2001 © Kimmo Silvonen

Literature

INDEX