Orgyia Ochsenheimer, 1810
antiqua (Linnaeus, 1758)

The Vapourer (ENG), täplätupsukas (FIN), allmän fjädertofsspinnare (SWE), viljapuutupslane (EST), Schlehen-Bürstenspinner (GER)

Orgyia antiqua caterpillar

Finland, EH: Kuhmoinen, ex larva 31 July 2000, Leg: K. Silvonen
Photo: 31 July 2000 © Kimmo Silvonen

Orgyia antiqua caterpillar

Finland, EH: Hämeenkoski (Koski Hl), ex ovo 1988, Leg: K. Silvonen
Photo: 17 June 1989 © Kimmo Silvonen

Literature

INDEX