Cydia Hübner, 1825
orobana (Treitschke, 1830)

Cydia orobana (strandiana)

Finland, EK: Kotka, 16 July 1985, Leg: S. Silvonen

Literature

BACK

© Kimmo & Seppo Silvonen