Sivuja päivitetään.

SUOMEN KANSAN SINIVALKOISET – FINLANDS FOLKETS BLÖVITA RP.

 

YLEISOHJELMA:

 

Suomen Kansan Sinivalkoiset-Finlands Folkets Blovita (jäljempänä: Sinivalkoiset) on

nimensä mukaisesti suomalais-kansallinen poliittinen järjestö, joka nojaa kiinteisiin

periaatteisiin ja omaa kokonaisvaltaisen käsityksen ihmisestä, yhteiskunnasta ja maail-

masta. Sinivalkoiset korostaa kielellistä ja kansallista identiteettiä ja toimii suomalai-

sessa yhteiskunnassa, joka perustuu samalla tavalla kuin muutkin yhteisöt yhteenkuuluvaisuuden tunteeseen. Pyrimme laillisia ja kansanvaltaisia keinoja käyttäen toteuttamaan poliittisesti hahmoteltuja päämääriämme ja toimimaan siten, että ne tulisivat laajalti tunnetuksi ja ymmärretyksi. Olemme myös kansanliike, joka kokoaa suomalaiset yhteisten tunnusten alle, yhteisten päämäärien puolustamiseksi, yhteisiä uhkia vastaan. ”Vääryyden edessä emme kavahda kansalaistottelemattomuuttakaan”.

Valtioiden rajojen hämärtyminen on tuonut mukanaan vapaata pääomaliikettä, ihmisten

ja rikollisuuden esteetöntä kulkua, huumeriippuvuutta –maailmassa, jossa fyysistä

ympäristöämme rasitetaan yhä lisää kaupallisella ja teknisellä ylitarjonnalla. Tämä

kulutuksen kiihtyvä ylikansallisuus on helpottanut myös ”sosiaalisaalistajien” ryhmiä,

jotka rikollisesti käyttävät vastikkeetta hyväkseen Suomeenkin hiellä ja verellä rakennettuja turvaverkostoja. Sellainen ei voi olla katkeroimatta kantaväestöä, joka pakon-

omaisesti joutuu pyörittämään kulutusyhteiskunnan oravanpyörää. On ollut toistuvia

tapauksia, joissa suomalaisten oikeuksia on poljettu -erityisesti vähäosaisen väestön- verrattuna pakolaisten ja muiden ns. maahanmuuttajien saamiin etuuksiin.

Nykyinen kehitys saattaa lapsemme ja tulevat sukupolvet kestämättömiin olosuhteisiin, joissa ihmisten onnellisuus vähenee, tunnevammaisuus, kovuus ja väkivalta lisääntyvät. Yhteiskunta on rakentamassa ympärilleen aitausta, jossa vankeus on paitsi fyysistä myös henkistä.

Sinivalkoiset on perustettu torjumaan Suomessa edellämainittuja ilmiöitä, joita perin-

teiset puolueet eivät vieläkään tunnista. Olemme ainoa yhteiskunnallinen liike, jolla on

päämääränään kansallisen olemassaolomme turvaaminen muukalaistulvan ja

yhteiskunnallisen rappion uhatessa.

Aatemaailmamme lähtökohtana on myös vihreän luonnon kantokyky -niin maailman-

laajuisesti kuin kansallisestikin; elämää uhkaavan vaaran torjuminen ja ihmisten talouden saattaminen luonnontalouden kanssa sopusointuun. Se on kaikkien suomalaisten

ja kaikkien kansojen tehtävä. Nykyiset puolueet, systeeminpyörittäjät, eivät markkina-

voimien sokaisemina tätä tehtävää ymmärrä, vaikka se on edellytys ihmisten ja kansojen väliseen yhteisymmärrykseen ja onnellisempaan tulevaisuuteen.

Tiedostamme lähtökohtamme kansan syvistä riveistä. Annamme toivoa ihmisille, jotka

markkinavoimien pudotuspelissä jäävät tyhjän päälle. Sinivalkoiset on myös poliittinen

taistelujärjestö. Sellaiseen maailmanjärjestykseen, jossa taloudellisille saalistajille

luodaan paratiisia ja tavalliselle väestölle helvettiä emme tule milloinkaan alistumaan.

Sinivalkoiset toivottaa kaikki muutoshakuiset ihmiset mukaan toimintaamme. Sen me

suomalaiset olemme velkaa menneille ja tuleville sukupolville.

SINIVALKOISET PALAUTTAA SUOMALAISTEN USKON TULEVAISUUTEEN

 

Tavoitteenamme on oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa suomalaisilla on mahdollisuus turvattuun elämään. Keskuudessamme elää yhä ihmisiä, jotka ovat uhranneet nuoruutensa ja terveytensä kansakuntamme vapauden puolesta. Lähes jokaisen suomalaisen suvusta löytyy maamme itsenäisyyden puolesta henkensä antaneita. Tätä äitiemme

ja isiemme perintöä, joka suurin uhrauksin säilytettiin, Sinivalkoiset haluaa vaalia.

 

•  Edellytykset

Yhteiskunnassa, joka ei ole oikeudenmukainen, ei voi vallita aito ja kaikkia yhdistävä kansallishenki, mikä on nationalismin välttämätön ennakkoehto. Suomalainen kansanyhteisö syntyy tuottavasta työstä ja yrittäjyydestä kokonaisuuden hyväksi. Tarpeetto-

masta ja keinotekoisesta yhteiskuntaryhmien vastakkainasettelusta on luovuttava.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa kokonaisuuden hyväksi toimiminen on mahdotonta.

Sinivalkoiset korostaakin suomalaisen kansallisyhteisön tarpeellisuutta maailman

kansallisyhteisöjen joukossa. Se on kansainvälisen solidaarisuuden elinehto.

2. Sinivalkoiset –todellinen muutosvoima

Luontokäsityksiimme kuuluu myös eläinsuojelun etiikka. Mitään yhteiskunnallista

päätöstä ei ole olemassa sille käsitykselle, että ihmisellä on lupa kohdella eläimiä ja

luontoa vain välineenä eri päämäärien saavuttamiseksi. Myös eläimillä on itseisarvo.

Emme kuitenkaan hyväksy minkäänlaista eläin -ja luonnonsuojelutyön varjolla harrastettavaa terrorismia.

3. Oikeudenmukainen verotus ja oikeus työhön sekä eläkkeeseen

Verotus on saneerattava. Tuloverotusta on alennettava. Tuloverotus on kohdistettava

vain yli 700 euron kuukausituloon. Pääomaverotusta on tuntuvasti kiristettävä. Veroremontti on nopein ja tehokkain keino työttömyyden ehkäisemiseksi. Työn tekeminen

on tehtävä kannattavaksi, niin palkkatyöntekijälle kuin yrittäjällekin. Tuomitsemme

valtiovallan harjoittaman mielivaltaisen sorron työttömiä ja pieneläkeläisiä kohtaan.

Kaikki työ on arvokasta ja kannattavaa, kaikki yhteinen hyvä on työn tulosta. On vali-

tettavaa, että suuryhtiöitä yhä tuetaan, vaikka niiden pääomavirtojen mukana menetetään ulkomaille paljon työpaikkoja. Viimeistään nyt olisi hälytyskellojen soitava.

4. Sinivalkoiset ihmisille, joiden unelmat on murskattu

Maassamme on suuri määrä pienyrittäjiä ja työläisiä, jotka eivät koskaan pääse

veloistaan. Ulosottovirasto siirtää heidän papereitaan pöydältä toiselle, vuodesta toiseen ja muutaman kymmenen tuhannen velat moninkertaistuvat kulujen ja korkojen myötä.

Haluamme ylivelkaantuneille oikean armahduksen. Monet heistä ovat velkaantuneet ilman omaa syytään ja joutuneet valtion byrokraattien oravanpyörään. On aika vapauttaa nämä ihmiset andingostaan luovaan tuottavaan työhön. Uskomme, että tällä

päätöksellä kymmeniä. jopa satoja tuhansia henkilöitä jäisi pois työmarkkina -ja sosiaa-

lituelta ja tuottaisi yhteiskuntaamme veromarkkoja. Velkavankeudesta vapautunut entinen yrittäjä ja työläinen hyödyttää yhteiskuntaa moninverroin enemmän kuin heidän

vahdeikseen palkatut byrokraatit.

5. Oman aikansa sepät

Suomessa ei koskaan ole nuorten tilanne ollut yhtä epävarma kuin nyt. Sinivalkoiset

vaatii, että nuorille taataan mahdollisuus toiveidensa toteuttamiseen. Perhe ja koti ovat nuoren tärkeimmät kasvattajat. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus unelmiin: olla oman onnensa seppiä. Päämäärämme on myös uusi osallistuva opiskelijaliike, jonka yhtenä vaatimuksena on, että opiskelijat saisivat riittävässä määrin vaikuttaa oman

opiskelijayhteisönsä koulutuspoliittisiin suuntaviivoihin.

Lapsen etu on pantava kaiken edelle. Perhe on lapsen elämän perusta, yhteiskunta on rakennettava terveelle pohjalle ihmisten ja perheiden varaan.

Perhepolitiikka on mitä suurimmassa määrin myös aluepolitiikkaa.

6. Kehitysapu

Maapallolla ei ole yhtään tärkeätä ongelmaa, jonka syynä ei välillisesti tai välittömästi olisi väestön räjähdysmäinen liikakasvu. Maailman väkiluku on jo ylittänyt 6 miljardin rajan. Väestöräjähdys on erityisesti kehitysmaiden ongelma. Pelkästään tästä syystä kehitysavussa on epäonnistuttu täydellisesti. Eräänä tärkeänä syynä on ollut avun vääränlainen kohdentaminen. Monimutkaisen teknologian vienti kehitysmaihin on ollut virhe eikä se ole auttanut kehitysmaita itse auttamaan itseään. Lainojen anto on johtanut siihen, että kyseisen kehitysmaan on täytynyt jäädä vieraan auttajan ikeen alle ja se on edesauttanut vain kehitysmaan pysymistä kehitysmaana.

Suomen on lopetettava suoranaisen rahan antaminen kehitysmaille kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Suomi on nyt Euroopan Unionin nettomaksaja ja sen myötä suomalaiset maksavat jo lähialueiden kehitysapua. Suomessa on lisääntyvässä määrin myös omia kansalaisia, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Huonosti kohdennetuista kehitysapuvaroista olisi heti autettava oman maan hätääkärsiviä. Suoranaisen raha-avun sijaan Suomi voisi -ja sen täytyisikin- antaa kehitysmaille asiantuntija-apua sopeutettuna maan perinteisiin ja olosuhteisiin. Avun olisi oltava myös ekologisesti kestävää.

7. Yhteiskuntamme perusturvallisuus

Ihmiskuntaamme on jo vuosia koetelleet erilaiset vakavat terroristien suorittamat hirmuteot. Emme saa suomessakaan hetkeksikään sulkea silmiämme terrorismin vaaralta. Erityisesti kaikenlaiseen ”fundamentalismiin” on suhtauduttava suurella vakavuudella.

Tästä johtuen on poliisille, tullille, sekä rajavartio -ja oikeuslaitokselle taattava riittävät määrärahat ja toimintaedellytykset kansalaisten perusturvallisuuden ylläpitämiseksi. Vakavien henki,-talous,-ja huumausainerikosten rangaistusseuraamuksia on Sinivalkoisten mielestä ehdottomasti kovennettava. Erityisesti huumerikollisuuden mukanaan tuomat muut erilaisten vakavien rikosten muodot vaarantavat yhteiskunnan turvallisuuden peruspilareita. Emme saa missään vaiheessa tuudittautua ”yltiöhumanististen ja yltiöliberalististen” virtojen vietäviksi.

Kansalaisten perusturvallisuuteen liittyy myös kiinteänä osana yhteiskunnan järjestämien peruspalveluiden riittävyys. Yhtenä tärkeinpänä peruspalveluna Sinivalkoiset pitävät terveydenhuoltoa, jonka kattavuus ja luotettavuus on yhteiskunnan toimesta kansalaisilleen joka hetki taattava.

Ihmisen on saatava elää yhteiskunnan taholta turvattu elämä kehdosta hautaan.

8. Kansalaisyhteiskunnalta viedään pohja pois

Nykyiset puolueet, systeeminpyörittäjät yrittävät kaikin mahdollisin keinoin rajoittaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Yhtenä esimerkkinä on puolueiden suuri vaikutusvalta ammattiliitoissa. Monet ammattiliitot ovatkin nykypäivänä enemmän poliittisten puolueiden haarakonttoreita kuin jäsenistönsä etuja periaatteittensa mukaisesti ajavia etujärjestöjä. Taustalla on myös pyrkimys toimia markkinavoimien nöyränä palvelijana ja sitä kautta estää kaikenlainen kansan syvistä riveistä nouseva vastarinta.

Yhtenä keskeisimmistä tavoitteistamme onkin ammattiyhdistysliikkeen vapauttaminen poliittisten puolueiden määräysvallasta.

Sinivalkoiset eivät myöskään hyväksy minkäänlaisia poliittisia virkanimityksiä, yhteiskunnan varoin tapahtuvaa puolueiden avustamista eikä muutakaan poliittisesti tapatuvaa oman edun tavoittelua.

 

 

SUOMEN KANSAN SINIVALKOISET – FINLANDS FOLKETS BLÅVITA

RP:N KÄSITE:

 

Puolueessamme toimivilta edellytämme sellaista yhteiskunnallisen osallistumisen

asennetta, joka on vapaata puoluevallan ohjauksesta ja etupiireistä, painostusryhmistä

tai yksityisistä intresseistä.

Puolueessamme toimiva on sitoutunut noudattamaan ainoastaan voimassa olevia

lakeja ja omaatuntoaan sekä ottamaan huomioon luottamustoimessa ollessaan

valitsijoittensa ilmaiseman tahdon

 

Uskomme vakaasti, että meillä on 2000 – luvulle suuri poliittinen tilaus!

 

 

___________

 

 

Turku, marraskuussa 2002

 

Suomen Kansan Sinivalkoiset – Finlands Folkets Blåvita Rp:n ohjelmatyöryhmä