BUL

The Governments of Bulgaria since 1990                               Elections

Lukanov Lukanov 2 Popov Dimitrov
Berov Indzhova Videnov Sofiyanski
Kostov Sachs-Koburg-Gotha Stanishev Borisov
Raykov Oresharski Bliznashki Borisov 2
Gerdjikov Borisov 3    

The Governments of People's Republic of Bulgaria  1944 - 1990