JPN1
                                                     
The Governments of Japan 1885 - 1945

Ito Kuroda Yamagata Matsukata
Ito 2 Matsukata 2 Ito 3 Okuma
Yamagata 2 Ito 4 Katsura Saionji
Katsura 2 Saionji 2 Katsura 3 Yamamoto
Okuma 2 Terauchi Hara Takahashi
Kato Yamamoto 2 Kiyoura Kato T
Wakatsuki Tanaka Hamaguchi Wakatsuki 2
Inukai Saito Okada Hirota
Hayashi Konoe Hiranuma Abe
Yonai Konoe 2 Konoe 3 Tojo
Koiso Suzuki K

 

 

 

 

 

 

CABINET   ITO

22.12.1885-30.4.1888

CHANGES 10.7.1886,1.7.1887,16.9.1887 & 1.2.1888

Prime Minister

Hirobumi Ito

22.12.1885

-

30.4.1888

Minister of Foreign Affairs

Kaoru Inoue

22.12.1885

-

16.9.1887

  Minister of Foreign Affairs

Hirobumi Ito

16.9.1887

-

1.2.1888

   Minister of Foreign Affairs

Shigenobu Okuma

1.2.1888

-

30.4.1888

Minister of Agriculture & Commerce

Tateki Tani

22.12.1885

-

16.3.1886

  Minister of Agriculture & Commerce

Tsugumichi Saigo

16.3.1886

-

10.7.1886

   Minister of Agriculture & Commerce

Arimoto Yamagata

10.7.1886

-

24.6.1886

    Minister of Agriculture & Commerce

Hisamoto Hijikata

26.6.1886

-

17.9.1887

     Minister of Agriculture & Commerce

Kiyotaka Kuroda

17.9.1887

-

30.4.1888

Minister of War

Iwao Oyama

22.12.1885

-

30.4.1888

Minister of Education

Arinori Mori

22.12.1885

-

30.4.1888

Minister of Finance

Masayoshi Matsutaka

22.12.1885

-

30.4.1888

Minister of Home Affairs

Aritomo Yamagata

22.12.1885

-

30.4.1888

Minister of Justice

Akiyoshi Yamada

22.12.1885

-

30.4.1888

Minister for the Navy

Tsugumichi Saigo

22.12.1885

-

10.7.1886

  Minister for the Navy

Iwao Oyama

10.7.1886

-

1.7.1887

   Minister for the Navy

Tsugumichi Saigo

1.7.1887

-

30.4.1888

Minister of Communications

Takeaki Enomoto

22.12.1885

-

30.4.1888

CABINET   KURODA

30.4.1888-24.12.1889

CHANGES 25.7.1888,3.12.1888,22.3.1889 & 3.10.1889

Prime Minister

Kiyotaka Kuroda

30.4.1888

-

25.10.1889

  Prime Minister (acting)

Sanetomi Sanjo

25.10.1889

-

24.12.1889

Minister of Foreign Affairs

Shigenobu Okuma

30.4.1888

-

24.12.1889

Minister of Agriculture & Commerce

Takeaki Enomoto

30.4.1888

-

25.7.1888

  Minister of Agriculture & Commerce

Kaoru Inoue

25.7.1888

-

24.12.1889

Minister of War

Iwao Oyama

30.4.1888

-

24.12.1889

Minister of Education

Arinori Mori

30.4.1888

-

16.2.1889

  Minister of Education

Iwao Oyama

16.2.1889

-

22.3.1889

   Minister of Education

Takeaki Enomoto

22.3.1889

-

24.12.1889

Minister of Finance

Masayoshi Matsutaka

30.4.1888

-

24.12.1889

Minister of Home Affairs

Aritomo Yamagata

30.4.1888

-

3.12.1888

  Minister of Home Affairs

Masayoshi Matsutaka

3.12.1888

-

3.10.1889

   Minister of Home Affairs

Aritomo Yamagata

3.10.1889

-

24.12.1889

Minister of Justice

Akiyoshi Yamada

30.4.1888

-

24.12.1889

Minister for the Navy

Tsugumichi Saigo

30.4.1888

-

24.12.1889

Minister of Communications

Takeaki Enomoto

30.4.1888

-

22.3.1889

  Minister of Communications

Shojiro Goto

22.3.1889

-

24.12.1889

CABINET   YAMAGATA

24.12.1889- 6.5.1891

CHANGES 17.5.1890,25.12.1890 & 7.2.1891

Prime Minister

Arimoto Yamagata

24.12.1889

-

6.5.1891

Minister of Foreign Affairs

Shuzo Aoki

24.12.1889

-

29.5.1891

Minister of Agriculture & Commerce

Michitoshi Iwamura

24.12.1889

-

17.5.1890

  Minister of Agriculture & Commerce

Munemitsu Mutsu

17.5.1890

-

6.5.1891

Minister of War

Iwao Oyama

24.12.1889

-

17.5.1891

Minister of Education

Takeaki Enomoto

24.12.1889

-

17.5.1890

  Minister of Education

Akimasa Yoshikawa

17.5.1890

-

1.6.1891

Minister of Finance

Masayoshi Matsutaka

24.12.1889

-

6.5.1891

Minister of Home Affairs

Aritomo Yamagata

24.12.1889

-

1.6.1891

  Minister of Home Affairs

Tsugumichi Saigo

17.5.1890

-

6.5.1891

Minister of Justice

Akiyoshi Yamada

24.12.1889

-

25.12.1890

  Minister of Justice

Takato Oki

25.12.1890

-

7.2.1891

   Minister of Justice

Akiyoshi Yamada

7.2.1891

-

1.6.1891

Minister for the Navy

Tsugumichi Saigo

24.12.1889

-

17.5.1890

  Minister for the Navy

Sukenori Kabayama

17.5.1890

-

6.5.1891

Minister of Communications

Shojiro Goto

24.12.1889

-

6.5.1891

CABINET   MATSUKATA

6.5.1891 - 8.8.1892

CHANGES 11/14.3.1892,23.6.1892 & 14.7.1892

Prime Minister

Masayoshi Matsukata

6.5.1891

-

8.8.1892

Minister of Foreign Affairs

Shuzo Aoki

6.5.1891

-

29.5.1891

  Minister of Foreign Affairs

Takeaki Enomoto

29.5.1891

-

8.8.1892

Minister of Agriculture & Commerce

Munemitsu Mutsu

6.5.1891

-

14.3.1892

  Minister of Agriculture & Commerce

Togama Kono

14.3.1892

-

14.7.1892

   Minister of Agriculture & Commerce

Tsunetami Sano

14.7.1892

-

8.8.1892

Minister of War

Tomonosuke Takashima

17.5.1891

-

8.8.1982

Minister of Education

Takato Oki

1.6.1891

-

8.8.1892

Minister of Finance

Masayoshi Matsutaka

6.5.1891

-

8.8.1892

Minister of Home Affairs

Yajiro Shinagawa

1.6.1891

-

11.3.1892

  Minister of Home Affairs

Taneomi Soejima

11.3.1892

-

8.6.1892

   Minister of Home Affairs

Masayoshi Matsutaka

8.6.1892

-

14.7.1892

    Minister of Home Affairs

Togama Kono

14.7.1892

-

8.8.1892

Minister of Justice

Fujimaro Tanaka

1.6.1891

-

23.6.1892

  Minister of Justice

Togama Kono

23.6.1892

-

8.8.1892

Minister for the Navy

Sukenori Kabayama

6.5.1891

-

8.8.1892

Minister of Communications

Shojiro Goto

6.5.1891

-

8.8.1892

CABINET   ITO 2

8.8.1892 - 18.9.1896

CHANGES 7.3.1893-9-10-1894,7.3-19.10.1895 & 2/14.4.1896

Prime Minister

Hirobumi Ito

8.8.1892

-

31.8.1896

  Prime Minister (acting)

Kiyotaka Kuroda

31.8.1896

-

18.9.1896

Minister of Foreign Affairs

Munemitsu Mutsu

8.8.1892

-

5.6.1895

  Minister of Foreign Affairs

Kimmochi Saionji

5.6.1895

-

3.4.1896

   Minister of Foreign Affairs

Munemitsu Mutsu

3.4.1896

-

30.5.1896

    Minister of Foreign Affairs

Kimmochi Saionji

30.5.1896

-

22.9.1896

Minister of Agriculture & Commerce

Shojiro Goto

8.8.1892

-

22.1.1894

  Minister of Agriculture & Commerce

Takeaki Enomoto

22.1.1894

-

18.9.1896

Minister of War

Iwao Oyama

8.8.1982

-

9.10.1894

  Minister of War

Tsugumichi Saigo

9.10.1894

-

7.3.1895

   Minister of War

Aritomo Yamagata

7.3.1895

-

28.4.1895

    Minister of War

Tsugumichi Saigo

28.4.1895

-

8.5.1895

     Minister of War

Aritomo Yamagata

8.5.1895

-

26.5.1895

      Minister of War

Iwao Oyama

26.5.1895

-

20.9.1895

       Minister of War

Tomonosuke Takashima

20.9.1895

-

18.9.1896

Minister of Overseas Affairs

Tomonosuke Takashima

2.4.1896

-

18.9.1896

Minister of Education

Togama Kono

8.8.1892

-

7.3.1893

  Minister of Education

Kaoru Inoue

7.3.1893

-

29.8.1894

   Minister of Education

Akimasa Yoshikawa

29.8.1894

-

3.10.1894

    Minister of Education

Kimmochi Saionji

3.10.1894

-

28.9.1896

Minister of Finance

Kunitake Watanabe

8.8.1892

-

17.3.1895

  Minister of Finance

Masayoshi Matsutaka

17.3.1895

-

27.8.1895

   Minister of Finance

Kunitake Watanabe

27.8.1895

-

18.9.1896

Minister of Home Affairs

Kaoru Inoue

8.8.1892

-

2.5.1894

  Minister of Home Affairs

Akimasa Yoshikawa

2.5.1894

-

25.6.1894

   Minister of Home Affairs

Yasushi Nomura

15.10.1894

-

3.2.1896

    Minister of Home Affairs

Akimasa Yoshikawa

3.2.1896

-

14.4.1896

     Minister of Home Affairs

Taisuke Itagaki

14.4.1896

-

20.9.1896

Minister of Justice

Aritomo Yamagata

8.8.1892

-

11.3.1893

  Minister of Justice

Akimasa Yoshikawa

11.3.1893

-

26.9.1896

Minister for the Navy

Kagenori Nire

8.8.1892

-

11.3.1893

  Minister for the Navy

Tsugumichi Saigo

11.3.1893

-

18.9.1896

Minister of Communications

Kiyotaka Kuroda

8.8.1892

-

17.3.1895

  Minister of Communications

Kunitake Watanabe

17.3.1895

-

19.10.1895

   Minister of Communications

Senichi Shirane

19.10.1895

-

26.9.1896

CABINET   MATSUKATA 2

18.9.1896 - 12.1.1898

CHANGES 29.3.1897 & 6.11.1897

Prime Minister

Masayoshi Matsukata

18.9.1896

-

12.1.1898

Minister of Foreign Affairs

Shigenobu Okuma

22.9.1896

-

6.11.1897

  Minister of Foreign Affairs

Tokujiro Nishi

6.11.1897

-

12.1.1898

Minister of Agriculture & Commerce

Takeaki Enomoto

18.9.1896

-

29.3.1897

  Minister of Agriculture & Commerce

Shigenobu Okuma

29.3.1897

-

8.11.1897

   Minister of Agriculture & Commerce

Nobumichi Yamada

8.11.1897

-

12.1.1898

Minister of War

Tomonosuke Takashima

18.9.1896

-

12.1.1898

Minister of Overseas Affairs

Tomonosuke Takashima

18.9.1896

-

2.9.1897

Minister of Education

Mochiaki Hachisuka

28.9.1896

-

6.11.1897

  Minister of Education

Arata Hamao

6.11.1897

-

12.1.1898

Minister of Finance

Masayoshi Matsutaka

18.9.1896

-

12.1.1898

Minister of Home Affairs

Sukenori Kabayama

20.9.1896

-

12.1.1898

Minister of Justice

Keigo Kiyoura

26.9.1896

-

12.1.1898

Minister for the Navy

Tsugumichi Saigo

18.9.1896

-

12.1.1898

Minister of Communications

Yasushi Nomura

26.9.1896

-

12.1.1898

CABINET   ITO 3

12.1.1898-30.6.1898

CHANGES 26/30.4.1898.

Prime Minister

Hirobumi Ito

12.1.1898

-

30.6.1898

Minister of Foreign Affairs

Tokujiro Nishi

6.11.1897

-

30.6.1898

Minister of Agriculture & Commerce

Miyoji Ito

12.1.1898

-

26.4.1898

Minister of Agriculture & Commerce

Kentaro Kaneko

26.4.1898

-

30.6.1898

Minister of War

Taro Katsura

12.1.1898

-

30.6.1898

Minister of Education

Kimmochi Saionji

12.1.1898

-

30.4.1898

Minister of Education

Shoichi Toyama

30.4.1898

-

30.6.1898

Minister of Finance

Kaoru Inoue

12.1.1898

-

30.6.1898

Minister of Home Affairs

Akimasa Yoshikawa

12.1.1898

-

30.6.1898

Minister of Justice

Arasuke Sone

12.1.1898

-

30.6.1898

Minister for the Navy

Tsugumichi Saigo

11.3.1893

-

30.6.1898

Minister of Communications

Kencho Suematsu

12.1.1898

-

30.6.1898

CABINET   OKUMA

30.6.1898- 8.11.1898

CHANGE 27.10.1898

Prime Minister

Shigenobu Okuma

30.6.1898

-

8.11.1898

Minister of Foreign Affairs

Shigenobu Okuma

30.6.1898

-

8.11.1898

Minister of Agriculture & Commerce

Masami Oishi

30.6.1898

-

8.11.1898

Minister of War

Taro Katsura

30.6.1898

-

8.11.1898

Minister of Education

Yukio Ozaki

30.6.1898

-

27.10.1898

  Minister of Education

Tsuyoshi Inukai

27.10.1898

-

8.11.1898

Minister of Finance

Masahisa Matsuda

30.6.1898

-

8.11.1898

Minister of Home Affairs

Taisuke Itagaki

30.6.1898

-

8.11.1898

Minister of Justice

Gitetsu Daito

30.6.1898

-

8.11.1898

Minister for the Navy

Tsugumichi Saigo

30.6.1898

-

8.11.1898

Minister of Communications

Yuzo Hayashi

30.6.1898

-

8.11.1898

CABINET   YAMAGATA 2

8.11.1898-19.10.1900

Prime Minister

Arimoto Yamagata

8.11.1898

-

19.10.1900

Minister of Foreign Affairs

Shuzo Aoki

8.11.1898

-

19.10.1900

Minister of Agriculture & Commerce

Arasuke Sone

8.11.1898

-

19.10.1900

Minister of War

Taro Katsura

12.1.1898

-

19.10.1900

Minister of Education

Sukenori Kabayama

8.11.1898

-

19.10.1900

Minister of Finance

Masayoshi Matsutaka

8.11.1898

-

19.10.1900

Minister of Home Affairs

Tsugumichi Saigo

8.11.1898

-

19.10.1900

Minister of Justice

Keigo Kiyoura

8.11.1898

-

19.10.1900

Minister for the Navy

Gonnohyoe Yamamoto

8.11.1898

-

19.10.1900

Minister of Communications

Akimasa Yoshikawa

8.11.1898

-

19.10.1900

CABINET   ITO 4

19.10.1900 - 2.6.1901

CHANGES 22/23.12.1900 & 14.5.1901

Prime Minister

Hirobumi Ito

10.10.1900

-

10.5.1901

  Prime Minister (acting)

Kinmochi Saionji

10.5.1901

-

2.6.1901

Minister of Foreign Affairs

Takaaki Kato

19.10.1900

-

2.6.1901

Minister of Agriculture & Commerce

Yuzo Hayashi

19.10.1900

-

2.6.1901

Minister of War

Taro Katsura

19.10.1900

-

23.12.1900

  Minister of War

Gentaro Kodama

23.12.1900

-

2.6.1901

Minister of Education

Masahisa Matsuda

19.10.1900

-

2.6.1901

Minister of Finance

Kunitake Watanabe

19.10.1900

-

14.5.1901

  Minister of Finance

Kinmochi Saionji

14.5.1901

-

2.6.1901

Minister of Home affairs

Kencho Suematsu

19.10.1900

-

2.6.1901

Minister of Justice

Kentaro Kaneko

19.10.1900

-

2.6.1901

Minister for the Navy

Gonnohyoe Yamamoto

19.10.1900

-

2.6.1901

Minister of Communications

Toru Hoshi

19.10.1900

-

22.12.1900

  Minister of Communications

Takashi Hara

22.12.1900

-

2.6.1901

CABINET   KATSURA

2.6.1901 - 7.1.1906

CHANGES 21.9.1901-27.3.1902,22.1-12.10.1903 & 16.9-14.12.1905

Prime Minister

Taro Katsura

2.6.1901

-

7.1.1906

Minister of Foreign Affairs

Arasuke Sone

2.6.1901

-

21.9.1901

  Minister of Foreign Affairs

Jutaro Komura

21.9.1901

-

3.7.1905

   Minister of Foreign Affairs

Taro Katsura

3.7.1905

-

18.10.1905

    Minister of Foreign Affairs

Jutaro Komura

18.10.1905

-

4.11.1905

     Minister of Foreign Affairs

Taro Katsura

4.11.1905

-

7.1.1906

Minister of Agriculture & Commerce

Tosuke Hirata

2.6.1901

-

17.7.1903

  Minister of Agriculture & Commerce

Keigo Kiyoura

17.7.1903

-

2.6.1901

Minister of War

Gentaro Kodama

2.6.1901

-

27.3.1902

  Minister of War

Masatake Terauchi

27.3.1902

-

7.1.1906

Minister of Education

Dairoku Kikuchi

2.6.1901

-

17.7.1903

  Minister of Education

Gentaro Kodama

17.7.1903

-

22.9.1903

   Minister of Education

Yuzura Kubota

22.9.1903

-

14.12.1905

    Minister of Education

Taro Katsura

14.12.1905

-

7.1.1906

Minister of Finance

Arasuke Sone

2.6.1901

-

7.1.1906

Minister of Home Affairs

Tadekatsu Utsumi

2.6.1901

-

10.7.1903

  Minister of Home Affairs

Gentaro Kodama

10.7.1903

-

12.10.1903

    Minister of Home Affairs

Taro Katsura

12.10.1903

-

20.2.1904

    Minister of Home Affairs

Akimasa Yoshikawa

20.2.1904

-

16.9.1905

     Minister of Home Affairs

Keigo Kiyoura

16.9.1905

-

7.1.1906

Minister of Justice

Keigo Kiyoura

2.6.1901

-

22.9.1903

  Minister of Justice

Takano Hatano

22.9.1903

-

7.1.1906

Minister for the Navy

Gonnohyoe Yamamoto

2.6.1901

-

7.1.1906

Minister of Communications

Akimasa Yoshikawa

2.6.1901

-

22.1.1903

  Minister of Communications

Kanetake Oura

22.1.1903

-

7.1.1906

CABINET   SAIONJI

7.1.1906 - 14.7.1908

CHANGES 27.1906,19.5.1906 & .25.3.1908

Prime Minister

Kinmochi Saionji

7.1.1906

-

14.7.1908

Minister of Foreign Affairs

Takaaki Kato

7.1.1906

-

2.3.1906

  Minister of Foreign Affairs

Kinmochi Saionji

2.3.1906

-

19.5.1906

   Minister of Foreign Affairs

Tadasu Hayashi

19.5.1906

-

4.7.1908

    Minister of Foreign Affairs

Masatake Terauchi

4.7.1908

-

14.7.1908

Minister of Agriculture & Commerce

Yasutake Matsuoka

7.1.1906

-

14.7.1908

Minister of War

Masatake Terauchi

7.1.1906

-

14.7.1908

Minister of Education

Kinmochi Saionji

7.1.1906

-

27.3.1906

  Minister of Education

Nobuaki Makino

27.3.1906

-

14.7.1908

Minister of Finance

Yoshio Sakatani

7.1.1906

-

14.7.1908

Minister of Home Affairs

Takashi Hara

7.1.1906

-

14.7.1908

Minister of Justice

Masahisa Matsuda

7.1.1906

-

25.3.1908

  Minister of Justice

Takatomi Senke

25.3.1908

-

14.7.1908

Minister for the Navy

Minoru Saito

7.1.1906

-

14.7.1908

Minister of Communications

Isaburo Yamagata

7.1.1906

-

14.1.1908

  Minister of Communications

Takashi Hara

14.1.1908

-

25.3.1908

   Minister of Communications

Masayasu Hotta

25.3.1908

-

14.7.1908

           

CABINET  KATSURA 2

14.7.1908 - 30.8.1911

CHANGES 28.3.1910 & 3.9.1910 .

Prime Minister

Taro Katsura

14.7.1908

-

30.8.1911

Minister of Foreign Affairs

Jutaro Komura

14.7.1908

-

30.8.1911

Minister of Agriculture & Commerce

Kanetake Oura

14.7.1908

-

28.3.1910

  Minister of Agriculture & Commerce

Eitaro Komatsubara

28.3.1910

-

3.9.1910

   Minister of Agriculture & Commerce

Kanetake Oura

3.9.1910

-

30.8.1911

Minister of War

Masatake Terauchi

14.7.1908

-

30.8.1911

Minister of Education

Eitaro Komatsubara

14.7.1908

-

30.8.1911

Minister of Finance

Taro Katsura

14.7.1908

-

30.8.1911

Minister of Home Affairs

Tosuke Hirata

14.7.1908

-

30.8.1911

Minister of Justice

Nagamoto Okabe

14.7.1908

-

30.8.1911

Minister for the Navy

Minoru Saito

14.7.1908

-

30.8.1911

Minister of Communications

Shimpei Goto

14.7.1908

-

30.8.1911

           
           
           
           

CABINET  SAIONJI 2

30.8.1911 - 21.12.1912

CHANGES 2.6.1912 & 9.11.1912.

Prime Minister

Kinmochi Saionji

30.8.1911

-

19.12.1912

Minister of Foreign Affairs

Yasuya Uchida

30.8.1911

-

21.12.1912

Minister of Agriculture & Commerce

Nobuaki Makino

30.8.1911

-

21.12.1912

Minister of War

Shinroku Ishimoto

30.8.1911

-

2.6.1912

  Minister of War

Yusaka Uehara

2.6.1912

-

21.12.1912

Minister of Education

Sumitaka Haseba

30.8.1911

-

9.11.1912

  Minister of Education

Nobuaki Makino

9.11.1912

-

21.12.1912

Minister of Finance

Tatsuo Yamamoto

30.8.1911

-

21.12.1912

Minister of Home Affairs

Takashi Hara

30.8.1911

-

21.12.1912

Minister of Justice

Masahisa Matsuda

30.8.1911

-

21.12.1912

Minister for the Navy

Minoru Saito

30.8.1911

-

21.12.1912

Minister of Communications

Kaoru Hayashi

30.8.1911

-

21.12.1912

           
           
           

CABINET  KATSURA 3

21.12.1912 - 20.2.1913

CHANGE 29.1.1913

Prime Minister

Taro Katsura

19.12.1912

-

12.2.1913

Minister of Foreign Affairs

Taro Katsura

21.12.1912

-

29.1.1913

  Minister of Foreign Affairs

Takaaki Kato

29.1.1913

-

19.2.1913

Minister of Agriculture & Commerce

Ren Nakakoji

21.12.1912

-

20.2.1913

Minister of War

Yasutsano Kigoshi

21.12.1912

-

20.2.1913

Minister of Education

Kamon Shibata

21.12.1912

-

20.2.1913

Minister of Finance

Reijiro Wakatsuki

21.12.1912

-

20.2.1913

Minister of Home Affairs

Kanetake Oura

21.12.1912

-

20.2.1913

Minister of Justice

Itaru Matsumuro

21.12.1912

-

20.2.1913

Minister for the Navy

Minoru Saito

21.12.1912

-

20.2.1913

Minister of Communications

Shimpei Goto

21.12.1912

-

20.2.1913

CABINET  YAMAMOTO

20.2.1913 - 16.4.1914

CHANGES 24.6.1913,11.11.1913 & 6.3.1914

Prime Minister

Gombei Yamamoto

20.2.1913

-

15.4.1914

Minister of Foreign Affairs

Nobuaki Makino

20.2.1913

-

14.4.1914

Minister of Agriculture & Commerce

Gombei Yamamoto

20.2.1913

-

16.4.1914

Minister of War

Yasutsano Kigoshi

20.2.1913

-

24.6.1913

  Minister of War

Yukihiko Kusunose

24.6.1913

-

16.4.1914

Minister of Education

Yoshido Okuda

20.2.1913

-

6.3.1914

  Minister of Education

Ikuzo Ooka

6.3.1914

-

16.4.1914

Minister of Finance

Korekiyo Takahashi

20.2.1913

-

16.4.1914

Minister of Home Affairs

Takashi Hara

20.2.1913

-

16.4.1914

Minister of Justice

Masahisa Matsuda

20.2.1913

-

11.11.1913

  Minister of Justice

Yoshindo Okuda

11.11.1913

-

16.4.1914

Minister for the Navy

Minoru Saito

20.2.1913

-

16.4.1914

Minister of Communications

Hajime Motoda

20.2.1913

-

16.4.1914

           
           
           

CABINET  OKUMA 2

16.4.1914 - 9.10.1916

CHANGES 7.1.1915,30.7-13.10.1915 & 30.8.1916

           

Prime Minister

Shigenobu Okuma

15.4.1914

-

9.10.1916

Minister of Foreign Affairs

Takaaki Kato

14.4.1914

-

10.8.1915

  Minister of Foreign Affairs

Shigenobu Okuma

10.8.1915

-

13.10.1915

   Minister of Foreign Affairs

Kikujiro Ishii

13.10.1915

-

4.10.1916

Minister of Agriculture & Commerce

Kanetake Oura

16.4.1914

-

7.1.1915

  Minister of Agriculture & Commerce

Hironaka Kono

7.1.1915

-

9.10.1916

Minister of War

Ichinosuke Oka

16.4.1914

-

30.8.1916

  Minister of War

Kenichi Oshima

30.8.1916

-

9.10.1916

Minister of Education

Kitokuro Ichiki

16.4.1914

-

10.8.1915

  Minister of Education

Sanae Takata

10.8.1915

-

9.10.1916

Minister of Finance

Reijiro Wakatsuki

16.4.1914

-

10.8.1915

  Minister of Finance

Tokitoshi Taketomi

10.8.1915

-

9.10.1916

Minister of Home Affairs

Shigenobu Okuma

16.4.1914

-

7.1.1915

  Minister of Home Affairs

Kanetake Oura

7.1.1915

-

30.7.1915

   Minister of Home Affairs

Shigenobu Okuma

30.7.1915

-

10.8.1915

    Minister of Home Affairs

Kitokuro Ichiki

10.8.1915

-

9.10.1916

Minister of Justice

Yukio Ozaki

16.4.1914

-

9.10.1916

Minister for the Navy

Rokuro Yasjhiro

16.4.1914

-

10.8.1915

  Minister for the Navy

Tomosaburo Kato

10.8.1915

-

9.10.1916

Minister of Communications

Tokitoshi Taketomi

16.4.1914

-

10.8.1915

  Minister of Communications

Katsundo Minoura

10.8.1915

-

9.10.1916

CABINET  TERAUCHI

9.10.1916 - 29.9.1918

CHANGES 21.11.1916,6.12.1916 & 23.4.1918

Prime Minister

Masatake Terauchi

-

9.10.1916

-

29.9.1918

Minister of Foreign Affairs

Masatake Terauchi

-

9.10.1916

-

21.11.1916

  Minister of Foreign Affairs

Ichiro Motona

-

21.11.1916

-

23.4.1918

   Minister of Foreign Affairs

Shimpei Goto

-

23.4.1918

-

29.9.1918

Minister of Agriculture & Commerce

Ren Nakakoji

-

9.10.1916

-

29.9.1918

Minister of War

Kenichi Oshima

-

9.10.1916

-

29.9.1918

Minister of Education

Ryohei Okada

-

9.10.1916

-

29.9.1918

Minister of Finance

Masatake Terauchi

-

9.10.1916

-

6.12.1916

  Minister of Finance

Kazue Katsata

-

6.12.1916

-

29.9.1918

Minister of Home Affairs

Shimpei Goto

-

9.10.1916

-

23.4.1918

  Minister of Home Affairs

Rentaro Mizuno

-

23.4.1918

-

29.9.1918

Minister of Justice

Itaru Matsumuro

-

9.10.1916

-

29.9.1918

Minister for the Navy

Tomosaburo Kato

-

9.10.1916

-

29.9.1918

Minister of Communications

Kenjiro Den

-

9.10.1916

-

29.9.1918

           
           
           
           

CABINET  HARA

29.9.1918 - 13.11.1921

CHANGES 15.5.1920,9.6.1921& 4.11.1921

           

Prime Minister

Takashi Hara

-

29.9.1918

-

4.11.1921

  Prime Minister (acting)

Yasuya Uchida

-

4.11.1921

-

13.11.1921

Minister of Foreign Affairs

Yasuya Uchida

-

29.9.1918

-

13.11.1921

Minister of Agriculture & Commerce

Tatsuo Yamamoto

-

29.9.1918

-

13.11.1921

Minister of War

Giichi Tanaka

-

29.9.1918

-

9.6.1921

  Minister of War

Hanzo Yamanashi

-

9.6.1921

-

13.11.1921

Minister of Education

Tokugoro Nakahashi

-

29.9.1918

-

13.11.1921

Minister of Finance

Korekiyo Takahashi

-

29.9.1918

-

13.11.1921

Minister of Home affairs

Takejiro Tokonami

-

29.9.1918

-

13.11.1921

Minister of Justice

Takashi Hara

-

29.9.1918

-

15.5.1920

  Minister of Justice

Enkichi Oki

-

15.5.1920

-

15.5.1920

Minister for the Navy

Tomosaburo Kato

-

29.9.1918

-

13.11.1921

Minister of Communications

Utaro Noda

-

29.9.1918

-

13.11.1921

Minister of Railways

Hajime Motoda

-

15.5.1920

-

13.11.1921

           
           
           
           

CABINET  TAKAHASHI

13.11.1921 - 12.6.1922

           

Prime Minister

Korekiyo Takahashi

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister of Foreign Affairs

Yasuya Uchida

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister of Agriculture & Commerce

Tatsuo Yamamoto

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister of War

Hanzo Yamanashi

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister of Education

Tokugoro Nakahashi

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister of Finance

Korekiyo Takahashi

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister of Home affairs

Takejiro Tokonami

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister of Justice

Enkichi Oki

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister for the Navy

Tomosaburo Kato

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister of Communications

Utaro Noda

13.11.1921

-

12.6.1922

Minister of Railways

Hajime Motoda

13.11.1921

-

12.6.1922

           
           
           

CABINET  KATO

12.6.1922 - 2.9.1923

CHANGES 15.5.1923 & 24.8.1923

           

Prime Minister

Tomasaburo Kato

12.6.1922

-

24.8.1923

  Prime Minister (acting)

Yasuya Uchida

24.8.1923

-

2.9.1923

Minister of Foreign Affairs

Yasuya Uchida

12.6.1922

-

2.9.1923

Minister of Agriculture & Commerce

Kentaro Aral

12.6.1922

-

2.9.1923

Minister of War

Hanzo Yamanashi

12.6.1922

-

2.9.1923

Minister of Education

Eikichi Kamata

12.6.1922

-

2.9.1923

Minister of Finance

Otohiko Ichiki

12.6.1922

-

2.9.1923

Minister of Home affairs

Rentaro Mizuno

12.6.1922

-

2.9.1923

Minister of Justice

Kenjiro Okano

12.6.1922

-

2.9.1923

Minister for the Navy

Tomosaburo Kato

12.6.1922

-

15.5.1923

  Minister for the Navy

Hyo Takarabe

15.5.1923

-

2.9.1923

Minister of Communications

Toshisade Maeda

12.6.1922

-

2.9.1923

Minister of Railways

Enkichi Oki

12.6.1922

-

2.9.1923

           
           
           

CABINET  YAMAMOTO 2

2.9.1923 - 7.1.1924

CHANGES 19/30.9.1923 & 24.12.1923

           

Prime Minister

Gombei Yamamoto

2.9.1923

-

5.1.1924

Minister of Foreign Affairs

Gombei Yamamoto

2.9.1923

-

13.9.1923

  Minister of Foreign Affairs

Mikokichi Ijuin

19.9.1923

-

7.1.1924

Minister of Agriculture & Commerce

Kenjiro Den

2.9.1923

-

24.12.1923

  Minister of Agriculture & Commerce

Kenjiro Okano

24.12.1923

-

7.1.1924

Minister of War

Giichi Tanaka

2.9.1923

-

7.1.1924

Minister of Education

Tsuyoshi Inukai

2.9.1923

-

30.9.1923

  Minister of Education

Kenjiro Okano

30.9.1923

-

7.1.1924

Minister of Finance

Junnosuke Inoue

2.9.1923

-

7.1.1924

Minister of Home affairs

Shimpei Goto

2.9.1923

-

7.1.1924

Minister of Justice

Kenjiro Den

2.9.1923

-

6.9.1923

  Minister of Justice

Kiichiro Hiranuma

6.9.1923

-

7.1.1924

Minister for the Navy

Hyo Takarabe

2.9.1923

-

7.1.1924

Minister of Communications

Tsuyoshi Inukai

2.9.1923

-

7.1.1924

Minister of Railways

Kazutsuga Yamanouchi

2.9.1923

-

7.1.1924

           
           
           
           
           

CABINET  KIYOURA

 7.1.1924 - 11.6.1924

           

Prime Minister

Keigo Kiyoura

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister of Foreign Affairs

Keishiro Matsui

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister of Agriculture & Commerce

Toshisada Maeda

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister of War

Kazunari Ugaki

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister of Education

Kazuyuki Egi

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister of Finance

Kazue Katsuta

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister of Home affairs

Rentaro Mizuno

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister of Justice

Kisaburo Suzuki

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister for the Navy

Kakuichi Murakami

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister of Communications

Yoshiro Fujimura

7.1.1924

-

11.6.1924

Minister of Railways

Kenjiro Komatsu

7.1.1924

-

11.6.1924

           
           
           

CABINET  T.KATO

11.6.1924 - 30.1.1926

CHANGES 9.2.1925,.17.4.1925,31.5.1925 & 2.8.1925

           

Prime Minister

Takaaki Kato

11.6.1924

-

27.1.1926

  Prime Minister (acting)

Reijiro Wakatsuki

28.1.1926

-

30.1.1926

Minister of Foreign Affairs

Kijuro Sidehara

11.6.1924

-

30.1.1926

Minister of Agriculture & Commerce

Korekiyo Takahashi

11.6.1924

-

17.4.1925

  Minister of Agriculture & Forestry

Kunisuke Okazaki

17.4.1925

-

2.8.1925

   Minister of Agriculture & Forestry

Seiji Hayami

2.8.1925

-

30.1.1926

Minister of War

Kazunari Ugaki

11.6.1924

-

30.1.1926

Minister of Commerce

Utaro Noda

17.4.1925

-

2.8.1925

  Minister of Commerce

Naoharu Kataoka

2.8.1925

-

30.1.1926

Minister of Education

Ryohei Okada

11.6.1924

-

30.1.1926

Minister of Finance

Osachi Hamaguchi

11.6.1924

-

30.1.1926

Minister of Home affairs

Reijiro Wakatsuki

11.6.1924

-

30.1.1926

Minister of Justice

Sennosuke Yokota

11.6.1924

-

5.2.1925

  Minister of Justice

Korekiyo Takahashi

5.2.1925

-

9.2.1925

   Minister of Justice

Heikichi Ogawa

9.2.1925

-

2.8.1925

   Minister of Justice

Tasuku Egi

2.8.1925

-

30.1.1926

Minister for the Navy

Hyo Takarabe

11.6.1924

-

30.1.1926

Minister of Communications

Tsuyoshi Inukai

11.6.1924

-

31.5.1925

  Minister of Communications

Kenzo Adachi

31.5.1925

-

30.1.1926

Minister of Railways

Mitsuga Sengoko

11.6.1924

-

30.1.1926

CABINET  WAKATSUKI

30.1.1926 - 20.4.1927

CHANGES 3/14.6.1926,14.9.1926,16.12.1926 & 14.3.1927

           

Prime Minister

Reijiro Wakatsuki

30.1.1926

-

20.4.1927

Minister of Foreign Affairs

Kijuro Sidehara

30.1.1926

-

20.4.1927

Minister of Agriculture & Forestry

Seiji Hayami

30.1.1926

-

3.6.1926

  Minister of Agriculture & Forestry

Chuji Machida

3.6.1926

-

20.4.1927

Minister of War

Kazunari Ugaki

30.1.1926

-

20.4.1927

Minister of Commerce

Naoharu Kataoka

30.1.1926

-

14.6.1926

  Minister of Commerce

Ikunosuke Fujisawa

14.6.1926

-

20.4.1927

Minister of Education

Ryohei Okada

30.1.1926

-

20.4.1927

Minister of Finance

Osachi Hamaguchi

30.1.1926

-

3.4.1926

  Minister of Finance

Seiji Hayami

3.6.1926

-

14.9.1926

   Minister of Finance

Naoharu Kataoka

14.9.1926

-

20.4.1927

Minister of Home affairs

Reijiro Wakatsuki

30.1.1926

-

3.6.1926

  Minister of Home affairs

Osachi Hamaguchi

3.6.1926

-

16.12.1926

   Minister of Home affairs

Kenzo Adachi

16.12.1926

-

14.3.1927

    Minister of Home affairs

Osachi Hamaguchi

14.3.1927

-

20.4.1927

Minister of Justice

Tasuku Egi

30.1.1926

-

20.4.1927

Minister for the Navy

Hyo Takarabe

30.1.1926

-

20.4.1927

Minister of Communications

Kenzo Adachi

30.1.1926

-

20.4.1927

Minister of Railways

Mitsuga Sengoko

30.1.1926

-

3.6.1926

  Minister of Railways

Tadashiro Inoue

3.6.1926

-

20.4.1927

CABINET  TANAKA

20.4.1927 - 2.7.1929

CHANGES 2.6.1927,4-25.5.1928 & 10.6.1929

           

Prime Minister

Giichi Tanaka

20.4.1927

-

2.7.1929

Minister of Foreign Affairs

Giichi Tanaka

20.4.1927

-

2.7.1929

Minister of Agriculture & Forestry

Teijiro Yamamoto

20.4.1927

-

2.7.1929

Minister of War

Yoshinori Shirakawa

20.4.1927

-

2.7.1929

Minister of Commerce

Tokugoro Nakahashi

20.4.1927

-

2.7.1929

Minister of Education

Chuzo Mitsuchi

20.4.1927

-

2.6.1927

  Minister of Education

Rentaro Mizuno

2.6.1927

-

25.5.1928

   Minister of Education

Kazue Katsuta

25.5.1928

-

2.7.1929

Minister of Finance

Korekiyo Takahashi

20.4.1927

-

2.6.1927

  Minister of Finance

Chuzo Mitsuchi

2.6.1927

-

2.7.1929

Minister of Home affairs

Kisaburo Suzuki

20.4.1927

-

4.5.1928

  Minister of Home affairs

Giichi Tanaka

4.5.1928

-

23.5.1928

   Minister of Home affairs

Keisuke Mochizuki

23.5.1928

-

2.7.1929

Minister of Justice

Yoshimichi Hara

20.4.1927

-

2.7.1929

Minister for the Navy

Keisuke Okada

20.4.1927

-

2.7.1929

Minister of Communications

Keisuke Mochizuki

20.4.1927

-

23.5.1928

  Minister of Communications

Fusanosuke Kunhara

23.5.1928

-

2.7.1929

Minister of Railways

Heikichi Ogawa

20.4.1927

-

2.7.1929

Minister of Overseas Affairs

Giichi Tanaka

10.6.1929

-

2.7.1929

CABINET  HAMAGUCHI

2.7.1929 - 14.4.1931

CHANGES 29.11.1929,16.6.-10.12.1930 & 9.3.1931

           

Prime Minister

Osachi Hamaguchi

2.7.1929

-

14.11.1930

  Prime Minister (acting)

Kijuro Sidehara

14.11.1930

-

9.3.1931

   Prime Minister

Osachi Hamaguchi

9.3.1931

-

14.4.1931

Minister of Foreign Affairs

Kijuro Sidehara

2.7.1929

-

14.4.1931

Minister of Agriculture & Forestry

Chuji Machida

2.7.1929

-

14.4.1931

Minister of War

Kazunari Ugaki

2.7.1929

-

16.6.1930

  Minister of War

Nobuyuki Abe

16.6.1930

-

10.12.1930

   Minister of War

Kazunari Ugaki

10.12.1930

-

14.4.1931

Minister of Commerce

Magoichi Tawara

2.7.1929

-

14.4.1931

Minister of Education

Kazuta Kobashi

2.7.1929

-

29.11.1929

  Minister of Education

Ryuzo Tanaka

29.11.1929

-

14.4.1931

Minister of Finance

Junnosuke Inoue

2.7.1929

-

14.4.1931

Minister of Home affairs

Kenzo Adachi

2.7.1929

-

14.4.1931

Minister of Justice

Chifuyu Watanabe

2.7.1929

-

14.4.1931

Minister for the Navy

Hyo Takarabe

2.7.1929

-

3.10.1930

  Minister for the Navy

Kiyokazu Abo

3.10.1930

-

14.4.1931

Minister of Communications

Matajiro Koizumi

2.7.1929

-

14.4.1931

Minister of Railways

Tasuka Egi

2.7.1929

-

14.4.1931

Minister of Overseas Affairs

Genji Matsuda

2.7.1929

-

14.4.1931

CABINET  WAKATSUKI 2

14.4.1931 - 13.12.1931

CHANGES 10.9.1931

           

Prime Minister

Reijiro Wakatsuki

14.4.1931

-

11.12.1931

Minister of Foreign Affairs

Kijuro Sidehara

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister of Agriculture & Forestry

Chuji Machida

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister of War

Jiro Minami

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister of Commerce

Yukio Sakurauchi

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister of Education

Ryuzo Tanaka

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister of Finance

Junnosuke Inoue

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister of Home affairs

Kenzo Adachi

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister of Justice

Chifuyu Watanabe

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister for the Navy

Kiyokazu Abo

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister of Communications

Matajiro Koizumi

14.4.1931

-

13.12.1931

Minister of Railways

Tasuka Egi

14.4.1931

-

10.9.1931

  Minister of Railways

Shujiro Hara

10.9.1931

-

13.12.1931

Minister of Overseas Affairs

Shujiro Hara

14.4.1931

-

10.9.1931

  Minister of Overseas Affairs

Reijiro Wakatsuki

10.9.1931

-

13.12.1931

           
           
           
           
           

CABINET  INUKAI

13.12.1931 - 26.5.1932

CHANGES 14.1.1932,25.3.1932 & 16.5.1932

           

Prime Minister

Tsuyoshi Inukai

13.12.1931

-

16.5.1932

  Prime Minister (acting)

Korekiyo Takahashi

16.5.1932

-

26.5.1932

Minister of Foreign Affairs

Tsuyoshi Inukai

13.12.1931

-

14.1.1932

  Minister of Foreign Affairs

Kenkichi Yoshizawa

14.1.1932

-

26.5.1932

Minister of Agriculture & Forestry

Chuji Machida

13.12.1931

-

31.12.1931

  Minister of Agriculture & Forestry

Teijiro Yamamoto

31.12.1931

-

26.5.1932

Minister of War

Sadao Araki

13.12.1931

-

26.5.1932

Minister of Commerce

Yonezo Maeda

13.12.1931

-

26.5.1932

Minister of Education

Ichiro Hatoyama

13.12.1931

-

26.5.1932

Minister of Finance

Korekiyo Takahashi

13.12.1931

-

26.5.1932

Minister of Home affairs

Tokugoro Nakahashi

13.12.1931

-

16.5.1932

  Minister of Home affairs

Tsuyoshi Inukai

16.5.1932

-

25.5.1932

   Minister of Home affairs

Kisaburo Suzuki

25.5.1932

-

26.5.1932

Minister of Justice

Kisaburo Suzuki

13.12.1931

-

25.3.1932

  Minister of Justice

Takeji Kawamura

25.3.1932

-

26.5.1932

Minister for the Navy

Mineo Osumi

13.12.1931

-

26.5.1932

Minister of Communications

Chuzo Mitsuchi

13.12.1931

-

26.5.1932

Minister of Railways

Takejiro Tokonami

13.12.1931

-

26.5.1932

Minister of Overseas Affairs

Toyosuke Hata

13.12.1931

-

26.5.1932

CABINET  SAITO

26.5.1932 - 8.7.1934

CHANGES 6.7.1932,9.3.1933,14.9.1933 & 23.1-3.3.1934

           

Prime Minister

Makota Saito

26.5.1932

-

2.7.1934

Minister of Foreign Affairs

Makota Saito

26.5.1932

-

6.7.1932

  Minister of Foreign Affairs

Yasuya Uchida

6.7.1932

-

14.9.1933

   Minister of Foreign Affairs

Koki Hirota

14.9.1933

-

8.7.1934

Minister of Agriculture & Forestry

Fumio Goto

26.5.1932

-

8.7.1934

Minister of War

Sadao Araki

26.5.1932

-

23.1.1934

  Minister of War

Senjuro Hayashi

23.1.1934

-

8.7.1934

Minister of Commerce

Kumakichi Nakajima

26.5.1932

-

9.2.1934

  Minister of Commerce

Joji Matsumoto

9.2.1934

-

8.7.1934

Minister of Education

Ichiro Hatoyama

26.5.1932

-

3.3.1934

  Minister of Education

Makota Saito

3.3.1934

-

8.7.1934

Minister of Finance

Korekiyo Takahashi

26.5.1932

-

8.7.1934

Minister of Home affairs

Tatsuo Yamamoto

26.5.1932

-

8.7.1934

Minister of Justice

Matsukichi Koyama

26.5.1932

-

8.7.1934

Minister for the Navy

Keisuke Okada

26.5.1932

-

9.3.1933

  Minister for the Navy

Mineo Osumi

9.3.1933

-

26.5.1932

Minister of Communications

Hiroshi Minami

26.5.1932

-

8.7.1934

Minister of Railways

Chuzo Mitsuchi

26.5.1932

-

8.7.1934

Minister of Overseas Affairs

Ryotaro Nagai

26.5.1932

-

8.7.1934

CABINET  OKADA

 8.7.1934 - 9.3.1936

CHANGES 25.10.1934,27.11.1934,5/12.9.1935 & 2/27.2.1936

           

Prime Minister

Keisuke Okada

8.7.1934

-

26.2.1936

  Prime Minister (acting)

Fumio Goto

26.2.1936

-

29.2.1936

   Prime Minister

Keisuke Okada

29.2.1936

-

9.3.1936

Minister of Foreign Affairs

Koki Hirota

8.7.1934

-

9.3.1936

Minister of Agriculture & Forestry

Tatsunosuke Yamazaki

8.7.1934

-

9.3.1936

Minister of War

Senjuro Hayashi

8.7.1934

-

5.9.1935

  Minister of War

Yoshiuki Kawashima

5.9.1935

-

9.3.1936

Minister of Commerce

Chuji Machinda

8.7.1934

-

9.3.1936

Minister of Education

Genji Matsuda

8.7.1934

-

2.2.1936

  Minister of Education

Takukichi Kawasaki

2.2.1936

-

9.3.1936

Minister of Finance

Sanenobu Fujii

8.7.1934

-

26.11.1934

  Minister of Finance

Korekiyo Takahashi

27.11.1934

-

27.2.1936

   Minister of Finance

Chuji Machida

27.2.1936

-

9.3.1936

Minister of Home affairs

Fumio Goto

8.7.1934

-

9.3.1936

Minister of Justice

Naoshi Ohara

8.7.1934

-

9.3.1936

Minister for the Navy

Mineo Osumi

8.7.1934

-

9.3.1936

Minister of Communications

Takejiro Tokonami

8.7.1934

-

9.9.1935

  Minister of Communications

Keisuke Okada

9.9.1935

-

12.9.1935

   Minister of Communications

Keisuke Mochizuki

12.9.1935

-

9.3.1936

Minister of Railways

Nobuya Uchida

8.7.1934

-

9.3.1936

Minister of Overseas Affairs

Keisuke Okada

8.7.1934

-

25.10.1934

  Minister of Overseas Affairs

Hideo Kodama

25.10.1934

-

9.3.1936

           
           

CABINET  HIROTA

9.3.1936 - 2.2.1937

CHANGES 25.3-1936 & 2.4.1936

           

Prime Minister

Koki Hirota

9.3.1936

-

23.1.1937

Minister of Foreign Affairs

Koki Hirota

9.3.1936

-

2.4.1936

  Minister of Foreign Affairs

Hachiro Arita

2.4.1936

-

2.2.1937

Minister of Agriculture & Forestry

Toshio Shimada

9.3.1936

-

2.2.1937

Minister of War

Hisaichi Terauchi

9.3.1936

-

2.2.1937

Minister of Commerce

Takukichi Kawasaki

9.3.1936

-

27.3.1937

  Minister of Commerce

Gotaro Ogawa

28.3.1936

-

2.2.1937

Minister of Education

Keinosuke Ushio

9.3.1936

-

25.3.1936

  Minister of Education

Hachisaburo Hirao

25.3.1936

-

2.2.1937

Minister of Finance

Eiichi Baba

9.3.1936

-

2.2.1937

Minister of Home affairs

Keinosuke Ushio

9.3.1936

-

2.2.1937

Minister of Justice

Raizaburo Hayashi

9.3.1936

-

2.2.1937

Minister for the Navy

Osami Nagano

9.3.1936

-

2.2.1937

Minister of Communications

Keikichi Tanomogi

9.3.1936

-

2.2.1937

Minister of Railways

Yonezo Maeda

9.3.1936

-

2.2.1937

Minister of Overseas Affairs

Hidejiro Nagata

9.3.1936

-

2.2.1937

           
           
           
           
           

CABINET  HAYASHI

2.2.1937 - 4.6.1937

CHANGES  9/10.2.1937 & 3.3.1937 

           

Prime Minister

Senjuro Hayashi

2.2.1937

-

4.6.1937

Minister of Foreign Affairs

Senjuro Hayashi

2.2.1937

-

3.3.1937

  Minister of Foreign Affairs

Naotake Osaka

3.3.1937

-

31.5.1937

Minister of Agriculture & Forestry

Tatsunosuke Yamazaki

2.2.1937

-

4.6.1937

Minister of War

Kotaro Nakamura

2.2.1937

-

9.2.1937

  Minister of War

G.Sugiyama

9.2.1937

-

4.6.1937

Minister of Commerce

Takuo Godo

2.2.1937

-

4.6.1937

Minister of Education

Senjuro Hayashi

2.2.1937

-

4.6.1937

Minister of Finance

Toyotaro Yuki

2.2.1937

-

4.6.1937

Minister of Home affairs

Kakichi Kawarada

2.2.1937

-

4.6.1937

Minister of Justice

Suehiko Shiono

2.2.1937

-

4.6.1937

Minister for the Navy

Mitsumasa Tonai

2.2.1937

-

4.6.1937

Minister of Communications

Tatsunosuke Yamazaki

2.2.1937

-

10.2.1937

  Minister of Communications

Hideo Kodama

10.2.1937

-

4.6.1937

Minister of Railways

Takuo Godo

2.2.1937

-

4.6.1937

Minister of Overseas Affairs

Toyotaro Yuki

2.2.1937

-

4.6.1937

           
           
           
           
           

CABINET  KONOE

4.6.1937 - 5.1.1939

CHANGES 22.11.1937,11.1-24.6.1938,30.9.1938 & 30.10.1938

           

Prime Minister

Funimaro Konoe

4.6.1937

-

5.1.1939

Minister of Foreign Affairs

Koki Hirota

4.6.1937

-

26.5.1938

  Minister of Foreign Affairs

Kazushige Ugaki

26.5.1938

-

30.9.1938

   Minister of Foreign Affairs

Funimaro Konoe

30.9.1938

-

29.10.1938

    Minister of Foreign Affairs

Hachiro Arita

30.10.1938

-

5.1.1939

Minister of Agriculture & Forestry

Yoriyasu Arima

4.6.1937

-

5.1.1939

Minister of War

G.Sugiyama

4.6.1937

-

3.6.1938

  Minister of War

Seishiro Itagaki

3.6.1938

-

5.1.1939

Minister of Commerce

Shinji Yoshino

4.6.1937

-

28.3.1938

  Minister of Commerce

Nariakira Ikeda

28.3.1938

-

5.1.1939

Minister of Education

Eiji Yasui

4.6.1937

-

22.10.1937

  Minister of Education

Koichi Kido

22.10.1937

-

26.5.1938

   Minister of Education

Sadao Araki

26.5.1938

-

5.1.1939

Minister of Finance

Okinori Kaya

4.6.1937

-

26.5.1938

  Minister of Finance

Nariakira Ikeda

26.5.1938

-

5.1.1939

Minister of Home affairs

Eiichi Baba

4.6.1937

-

14.12.1937

  Minister of Home affairs

Nobumasa Suetsuga

14.12.1937

-

5.1.1939

Minister of Justice

Suehiko Shiono

4.6.1937

-

5.1.1939

Minister for the Navy

Mitsumasa Tonai

4.6.1937

-

5.1.1939

Minister of Communications

Ryutaro Nagai

4.6.1937

-

5.1.1939

Minister of Railways

Chikuhei Nakajima

4.6.1937

-

5.1.1939

Minister of Overseas Affairs

Sonyu Otani

4.6.1937

-

24.6.1938

  Minister of Overseas Affairs

Kazunari Ugaki

24.6.1938

-

30.9.1938

   Minister of Overseas Affairs (acting)

Funimaro Konoe

30.9.1938

-

29.10.1938

    Minister of Overseas Affairs

Yoshiaki Hatta

29.10.1938

-

5.1.1939

Minister of Welfare

Koichi Kido

11.1.1938

-

5.1.1939

CABINET  HIRANUMA

5.1.1939 - 30.8.1939

CHANGES 7.4..1939 & 7.6.1939

           

Prime Minister

Kiichiro Hiranuma

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister of Foreign Affairs

Hachiro Arita

5.1.1939

-

29.8.1939

Minister of Agriculture & Forestry

Yukio Sakurauchi

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister of War

Seishiro Itagaki

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister of Commerce

Yoshiaki Hatta

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister of Education

Sadao Araki

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister of Finance

Sotaro Ishiwatari

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister of Home affairs

Koichi Kido

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister of Justice

Suehiko Shiono

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister for the Navy

Mitsumasa Tonai

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister of Communications

Suehiko Shiono

5.1.1939

-

7.6.1939

  Minister of Communications

Harumichi Tanabe

7.6.1939

-

30.8.1939

Minister of Railways

Yonezo Maeda

5.1.1939

-

30.8.1939

Minister of Overseas Affairs

Yoshiaki Hatta

5.1.1939

-

7.4.1939

  Minister of Overseas Affairs

Kuniaki Koiso

7.4.1939

-

30.8.1939

Minister of Welfare

Hisatade Hirose

5.1.1939

-

30.8.1939

           
           
           
           
           

CABINET  ABE

30.8.1939 - 16.1.1940

CHANGES 23.9.1939,16.10.1939 & 29.11.1939

           

Prime Minister

Nobuyuki Abe

30.8.1939

-

12.1.1940

Minister of Foreign Affairs

Nobuyuki Abe

29.8.1939

-

23.9.1939

  Minister of Foreign Affairs

Kichisaburo Nomura

23.9.1939

-

16.1.1940

Minister of Agriculture & Forestry

Takuo Godo

30.8.1939

-

16.10.1939

  Minister of Agriculture & Forestry

Tadamasa Sakai

16.10.1939

-

16.1.1940

Minister of War

Shunroku Hata

30.8.1939

-

16.1.1940

Minister of Commerce

Takuo Godo

30.8.1939

-

16.1.1940

Minister of Education

Kakichi Kawarada

30.8.1939

-

16.1.1940

Minister of Finance

Kazuo Aoki

30.8.1939

-

16.1.1940

Minister of Home affairs

Naoshi Ohara

30.8.1939

-

16.1.1940

Minister of Justice

Chogoro Miyagi

30.8.1939

-

16.1.1940

Minister for the Navy

Zengo Yoshida

30.8.1939

-

16.1.1940

Minister of Communications

Ryutaro Nagai

30.8.1939

-

16.1.1940

Minister of Railways

Ryutaro Nagai

30.8.1939

-

29.11.1939

  Minister of Railways

Hidejiro Nagata

29.11.1939

-

16.1.1940

Minister of Overseas Affairs

Tsuneo Karemitsu

30.8.1939

-

16.1.1940

Minister of Welfare

Naoshi Ohara

30.8.1939

-

29.11.1939

  Minister of Welfare

Kioshi Akita

29.11.1939

-

16.1.1940

CABINET  YONAI

16.1.1940 - 22.7.1940

CHANGE 16.2.1940.

           

Prime Minister

Mitsumasa Yonai

16.1.1940

-

16.7.1940

Minister of Foreign Affairs

Hachiro Arita

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Agriculture & Forestry

Toshio Shimada

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of War

Shunroku Hata

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Commerce

Ginjiro Fujihara

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Education

Shijaro Matsuura

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Finance

Yukio Sakurauchi

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Home affairs

Hideo Kodama

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Justice

Shotatsu Kimura

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister for the Navy

Zengo Yoshida

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Communications

Masanori Katsu

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Railways

Tsuruhei Matsuno

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Overseas Affairs

Kuniaki Koiso

16.1.1940

-

22.7.1940

Minister of Welfare

Kioshi Akita

16.1.1940

-

16.2.1940

  Minister of Welfare

Shigeru Yoshida

16.2.1940

-

22.7.1940

           
           
           
           
           

CABINET  KONOE 2

22.7.1940 - 18.7.1941

CHANGES 31.8.1940,28.9.40,19.2.11.1940,21.12.1940,4.4.1941 & 11.6.1941

           

Prime Minister

Funimaro Konoe

22.7.1940

-

18.7.1941

Minister of Foreign Affairs

Yosuke Matsuoka

22.7.1940

-

18.7.1941

Minister of Agriculture & Forestry

Funimaro Konoe

22.7.1940

-

24.7.1940

  Minister of Agriculture & Forestry

Tadaatsu Ishiguro

24.7.1940

-

11.6.1941

   Minister of Agriculture & Forestry

Tetsuya Ino

11.6.1941

-

18.7.1941

Minister of War

Hideki Tojo

22.7.1940

-

18.7.1941

Minister of Commerce

Ichizo Kobayashi

22.7.1940

-

31.8.1940

  Minister of Commerce

Isao Kawada

31.8.1940

-

2.11.1940

   Minister of Commerce

Ichizo Kobayashi

2.11.1940

-

4.4.1941

    Minister of Commerce

Teijiro Toyoda

4.4.1941

-

16.7.1941

Minister of Education

Kunihiko Hashida

22.7.1940

-

18.7.1941

Minister of Finance

Isao Kawada

22.7.1940

-

18.7.1941

Minister of Home affairs

Eiji Yasui

22.7.1940

-

21.12.1940

  Minister of Home affairs

Kiichiro Hiranuma

21.12.1940

-

18.7.1941

Minister of Justice

Akira kazami

22.7.1940

-

21.12.1940

  Minister of Justice

Heisuke Tanagawa

21.12.1940

-

18.7.1941

Minister for the Navy

Zengo Yoshida

22.7.1940

-

5.9.1940

  Minister for the Navy

Koshiro Oikawa

5.9.1940

-

18.7.1941

Minister of Communications

Shozo Murata

22.7.1940

-

18.7.1941

Minister of Railways

Shozo Murata

22.7.1940

-

28.9.1940

  Minister of Railways

Gotaro Ogawa

28.9.1940

-

18.7.1941

Minister of Overseas Affairs

Yosuke Matsuoka

22.7.1940

-

28.9.1940

  Minister of Overseas Affairs

Kiyoshi Akita

28.9.1940

-

18.7.1941

Minister of Welfare

Eiji Yasui

22.7.1940

-

28.9.1940

  Minister of Welfare

Tsuneo Kanemitsu

28.9.1940

-

18.7.1941

           
           
           
           

CABINET  KONOE 3

18.7.1941 - 18.10.1941

           

Prime Minister

Funimaro Konoe

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Foreign Affairs

Teijiro Toyoda

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Agriculture & Forestry

Tetsuya Ino

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of War

Hideki Tojo

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Commerce

Masazo Sakoni

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Education

Kunihiko Hashida

18.7.1941

-

18.10.1941

Minister of Finance

Matatsune Ogura

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Home affairs

Harumichi Tanabe

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Justice (acting)

Fumimaro Konoe

18.7.1941

-

25.7.1941

  Minister of Justice

Michiyo Iwamura

25.7.1941

-

18.10.1941

Minister for the Navy

Koshiro Oikawa

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Communications

Shozo Murata

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Railways

Shozo Murata

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Overseas Affairs

Teijiro Toyoda

18.7.1941

-

16.10.1941

Minister of Welfare

Chikahiko Koizumi

18.7.1941

-

16.10.1941

           
           
           
           
           

CABINET  TOJO

18.10.1941 - 22.7.1944

CHANGES 2.12.1941,17.2.1942,1/1 7.9.1942,.20.4-1-11.1943,19.2.1944 & 17.7.1944

           

Prime Minister

Hideki Tojo

18.10.1941

-

18.7.1944

Minister of Foreign Affairs

Shigenori Togo

18.10.1941

-

1.9.1942

  Minister of Foreign Affairs

Hideki Tojo

1.9.1942

-

17.9.1942

   Minister of Foreign Affairs

Masuyuki Tani

17.9.1942

-

20.4.1943

    Minister of Foreign Affairs

Mamoru Shigemitsu

20.4.1943

-

18.7.1944

Minister of Agriculture & Forestry

Hiroya Ino

18.10.1941

-

20.4.1943

  Minister of Agriculture & Forestry

Tatsunosuke Yamazaki

20.4.1943

-

1.11.1943

   Minister of Agriculture & Commerce

Tatsunosuke Yamazaki

1.11.1943

-

19.2.1944

    Minister of Agriculture & Commerce

Nubuya Uchida

19.2.1944

-

18.7.1944

Minister of War

Hideki Tojo

18.10.1941

-

18.7.1944

Minister of Commerce

Nobusuke Kishi

18.10.1941

-

20.4.1943

  Minister of Commerce

Hideki Tojo

8.10.1943

-

1.11.1943

Minister of Education

Kunihiko Hashida

18.10.1941

-

20.4.1943

  Minister of Education

Hideki Tojo

20.4.1943

-

23.4.1943

   Minister of Education

Nagakage Okabe

23.4.1943

-

22.7.1944

Minister of Finance

Okinori Kaya

18.10.1941

-

19.2.1944

  Minister of Finance

Sotaro Ishiwatari

19.2.1944

-

22.7.1944

Minister of Home affairs

Hideki Tojo

18.10.1941

-

17.2.1942

  Minister of Home affairs

Michio Yuzawa

17.2.1942

-

20.4.1943

   Minister of Home affairs

Kisaburo Ando

20.4.1943

-

22.7.1944

Minister of Justice

Michiyo Iwamura

18.10.1941

-

22.7.1944

Minister for the Navy

Shigetaro Shimada

18.10.1941

-

17.7.1944

  Minister for the Navy

Naokuni Nomura

17.7.1944

-

19.7.1944

Minister of Communications

Ken Terajima

18.7.1941

-

8.10.1943

  Minister of Communications

Yoshiaki Hatta

8.10.1943

-

1.11.1943

Minister of Railways

Ken Terajima

18.7.1941

-

8.10.1943

  Minister of Railways

Yoshiaki Hatta

8.10.1943

-

1.11.1943

Minister of Transportation

Yoshiaki Hatta

1.11.1943

-

22.7.1944

Minister of Overseas Affairs

Shigenori Togo

18.7.1941

-

2.12.1941

  Minister of Overseas Affairs

Hiroya Ino

2.12.1941

-

1.11.1943

   Minister of Overseas Affairs

Kazuo Aoki

1.11.1943

-

22.7.1944

Minister of Welfare

Chikahiko Koizumi

18.7.1941

-

22.7.1944

Min.without Portfolio,Pres. of Planning Board

Teiichi Suzuki

18.7.1941

-

22.7.1944

CABINET  KOISO

22.7.1944 - 7.4.1945

CHANGES 26.1.1945,10.2.1945 & 21.2.1945

           

Prime Minister

Kuniaki Koiso

22.7.1944

-

5.4.1945

Minister of Foreign Affairs

Mamoru Shigemitsu

22.7.1944

-

5.4.1945

Minister of Agriculture & Commerce

Toshio Shimada

22.7.1944

-

5.4.1945

Minister of War

G.Sugiyama

22.7.1944

-

5.4.1945

Minister of Education

Harushige Ninomiya

22.7.1944

-

26.1.1945

  Minister of Education

Hideo Kodama

26.1.1945

-

5.4.1945

Minister of Finance

Sotaro Ishiwatari

22.7.1944

-

21.2.1945

  Minister of Finance

Juichi Tsushima

21.2.1945

-

5.4.1945

Minister of Home affairs

Harumichi Tanabe

22.7.1944

-

5.4.1945

Minister of Justice

Hiromasa Matsuzaka

22.7.1944

-

5.4.1945

Minister for the Navy

Mitsumasa Yonai

22.7.1944

-

5.4.1945

Minister of Transportation

Yonezo Maeda

22.7.1944

-

5.4.1945

Minister of Overseas Affairs

Mamoru Shigemitsu

22.7.1944

-

5.4.1945

Minister of Welfare

Hisatade Hirose

22.7.1944

-

10.2.1945

  Minister of Welfare

Katsuroku Aikawa

10.2.1945

-

5.4.1945

           
           
           
           
           

CABINET  SUZUKI

7.4.1945 - 17.8.1945

CHANGES 9/11.4.1945          
           

Prime Minister

Kantaro Suzuki

7.4.1945

-

15.8.1945

Minister of Foreign Affairs (acting)

Kantaro Suzuki

7.4.1945

-

9.4.1945

  Minister of Foreign Affairs

Shigenori Togo

9.4.1945

-

15.8.1945

Minister of Agriculture & Commerce

Tadatsu Ishiguro

7.4.1945

-

15.8.1945

Minister of War

Korechika Anami

7.4.1945

-

15.8.1945

Minister of Education

Kozo Ota

7.4.1945

-

15.8.1945

Minister of Finance

Toyosaku Hirose

7.4.1945

-

15.8.1945

Minister of Home affairs

Genki Abe

7.4.1945

-

15.8.1945

Minister of Justice

Hiromasa Matsuzaka

7.4.1945

-

15.8.1945

Minister for the Navy

Mitsumasa Yonai

7.4.1945

-

15.8.1945

Minister of Transportation

Teijiro Toyoda

7.4.1945

-

11.4.1945

  Minister of Transportation

Naoto Kobiyama

11.4.1945

-

15.8.1945

Minister of Overseas Affairs (acting)

Kantaro Suzuki

7.4.1945

-

9.4.1945

  Minister of Overseas Affairs

Shigenori Togo

9.4.1945

-

15.8.1945

Minister of Welfare

Tadahiko Okada

7.4.1945

-

15.8.1945