GOVERNMENT

TSIRIMOKOS  20.8.1965-17.9.1965 Diss-EK

Prime Minister

Ilias Tsirimokos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Foreign Affairs (interim)

Ilias Tsirimokos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of National Defence

Stavros Kostopoulos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Economic Co-ordination (interim)

Stavros Kostopoulos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of the Interior

Fokion Zaimis

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Finance

Stylianos Allamanis

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Public Order (interim)

Stylianos Alamanis

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Justice

Dimitrios Papaspyrou

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Labour

Mihail Galinos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Hygiene (interim)

Mihail Galinos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Commerce

Evangelos Savvopoulos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Education & Cults (interim)

Evangelos Savvopoulos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Communications

Georgios Stefanopoulos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Agriculture

Georgios Stefanopoulos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Industry

Dimitrios Papadimitriou

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Social Welfare

Theodoros Manolopoulos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Public Works

Ioannis Toumpas

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister without Portfolio

Anastasios Droulias

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister to the Prime Minister (interim)

Ilias Tsirimokos

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965

Minister of Merchant Marine

Anastasios Droulias

diss-ek

20.8.1965

-

17.9.1965