Tämä kotisivu on tehty vastaamaan tavallisimpiin kysymyksiin hyvänlaatuisesta  asentohuimauksesta. Hyvälaatuinen asentohuimaus tai sen lievempi muoto ilman varsinaisia tasapaino-oireita, mutta tuottaen muita liitännäisoireita eli OCI = Otolith canal irritation, on maailman yleisin huimauksen pääsiallinen syy.  Sen diagnostiikka on ollut hankalaa.

 Tässä artikkelissa kuvataan tekijän laatimat uudet testit vuosilta 1998 ja 1999 , julkaistu kansainvälisesti 2001 ja 2002, joilla tautitila voidaan löytää myös lievemmissä muodoissaan.

Käsittelemme  tässä  kokonaisuudessa  ilmiön laatua , syitä, tavallisimpia siihen liittyviä  muita oireita, testausta, hoitoa sekä muita siihen liittyviä asioita. Nyt raportoidut löydökset ,joissa on viitenumero, on julkaistu vertaisarvioiduissa  ( peer-rewiewed) julkaisuissa. Ne edustavat kirjoittajan omaa käsitystä ja kokemusta, ja ovat osittain alustavia. Potilastulokset perustuvat itse tehtyihin yli 8000 potilaan asentotestaustuloksiin tällä hetkellä 9  vuoden aikana.

 Kirjoittaja korostaa henkilökohtaisen kliinisen taidon hankkimisen tärkeyttä ja sanoutuu irti henkilökohtaisesta vastuusta tässä raportoidun materiaalin käytössä.

 Samoin tekijä korostaa kaikkien kaarikäytävien hoitamisen tärkeyttä. Jos vain osa hoidetaan, tilanne voi vaikuttaa sellaiselta , että potilas on tyytyväinen. Hän ei ehkä kuitenkaan voi tietää, millainen se voisi olla , kun kaikki hoidetaan, koska hänellä ei siitä ole kokemusta. Tämä johtuu siitä, että syy periytyy ja on ollut lapsesta lähtien  jo potilaalla. Eri henkilöillä eri oireitten spektri vaihtelee intensiteetiltään.

Tähän kotisivuun tulee täydennystä eri tutkimusprojektien osalta  tulosten tullessa yleiseen tietoon.

 

This home page has been created to answer on the most usual questions regarding the benign positional paroxysmal vertigo.

 The benign paroxysmal positional vertigo ,BPPV, is the most common main factor in vertigo.The diagnostics has been difficult. In this report are described the tests by the author. These make the diagnostics easier and reveal even the milder forms of it. In this entity we handle the anamnesis, background, tests, treatment BPPV-PC,BPPV-HC, and BPPV-AC, posterior, horizontal and anterior(superior) vestibular canals and additional phenomenons connected with it. The results reviewed here with numbers are published in peer-reviewed journals.

 The opinions are based on the personal experience of the author and partially preliminary. The author stresses the importance of personal training in the testing and treating BPPV and takes no personal responsibility of the use of  this material.

The necessity of testing and treating all the vestibular canals is enchanched. Especially when treating the reading and learning difficulties it is absolutely necessary to obtain the eye control in vertical and horizontal direction. The relaxation of the compensatory muscle tension to maintain equilibrium does not happen wholly without the treatment of the superior or anterior and horizontal canals according to the experience of the author. To obtain the complete control of the body it is essential that all the vestibular canals are tested and treated. One could suppose, that it is difficult to know, what the result might be , if one never has experienced the normal situation  before because of the heredity basis of the state. The amount of  patients tested by the author with his own positional tests is now more than 8000 during  9 years  since 1998.  

 

PERUSTIETOA

YLEISTÄ  ASENTOHUIMAUKSESTA

Kliinisellä tutkimuksella voidaan käytännössä selvitä pitkälle korva nenä ja kurkkutautien alueeseen kuuluvasta tutkimuksesta. Elektronystagmografian asemasta huimaustutkimuksessa käydään perustellusti keskustelua.

                             Kirjoittaja toteutti Skandinavian ensimmäisen tasapainomikron 1978 hahmontunnistustekniikalla.Tampereen teknillisen yliopiston diplomityönä se rakennettiin. Myöhemmin kehitin erilaisia tutkimuslaitteita mm. oma tietokonesarja Ikarus, erilaisia keinuvia lattioita , pyörivä ympäristö, nopea infrapunakamera silmäliikkeiden analyysiin (400 kuvaa/ sekunti) sekä rakennettiin muiden mallin mukaan Tays:iin laitteistoja  lisää.

                              Kliinisessä tutkimuksessä ihmisen hahmotuskyky on täysin ylivoimainen verrattuna tietokoneavusteiseen hahmontunnistukseen.

       Tasapainon lähtökohtana on näköaistin, lihassyvätunnon ja tasapainoelinten kaarikäytävien utriculuksen ja sacculuksen antamama tieto liikkeistä., jotka syötetään aivorunkoon. Ne prosessoidaan siellä ja varhaislapsuudesta lähtien opittujen refleksien avulla ne ohjaavat lihaksiston liikkeitä tasapainon ylläpitoon. Liikkeiden viimeistely ja sujuvuus ohjataan pikkuaivoissa.

       Tämä järjestelmä opitaan siis pienestä lähtien vähitellen. Siinä olevat häiriöt voivat jo varhaislapsuudesta tuottaa erilaisia häiriöitä muissa toiminnoissamme sekä pakottaa kehomme tuottamaan erilaisia kompensaatiojärjestelmiin seurauksena suurempiakin ongelmia.

 

STACK ELI PINKKA PERIAATE (3)

       Olen lanseerannut käsitteen stack eli pinkkaperiaate. Se tarkoittaa sitä, että erilaisen häiriön syntyessä tasapainon  toiminnoissa syynä ei suinkaan välttämättä  ole yksi  tekijä, vaan joukko erisuuruisia osatekijöitä. Kun  näiden vaikutus ylittää kehomme  kompensaatiomahdollisuudet, syntyy oireita, kuten esim.tasapainohäiriöt, näkemisen , lukemisen , koordination, häiriöt.

       Toiset yllä mainitun pinkan osat ovat suurempia kuin toiset. Joskus pienikin lisätekijä tekee vaivan havaittavaksi ja aiheuttaa todettavia häiriöitä elintoiminnoissa. Olen  käyttänyt tätä ajatusmallia jo noin 5 vuotta myöskin tasapainohäiriöpotilaita hoitaessani.. Esimerkiksi siis, jos meille syntyy tasapainohäiriö, ei yleensä riitä yksi tekijä, ellei se ole erittäin voimakas.

       Tasapainohäiriöitä ja niitten syitä pohdittaessa ylivoimaisesti suurin tekijä pinkassa ja hyvänlaatuinen asentohuimaus. Kirjoittajan arvion mukaan sen osuus kaikista tasapainohäiriöistä on yli 80 % pääasiallisena aiheuttajana. Tulos perustuu yli 9  vuoden aikana kerättyyn omaan  kokemukseen nyt kuvattavalla tutkimusjärjestelyllä.

       Suurimman  osan ajasta subkliinisenä, OCI = Otolith canal irritation ,  voi olla lievempi asentohuimaus , joka on esimerkiksi vanhemman ihmisen ,dizziness, epämääräinen epävarmuus liikkuessa, kun jokin muu tekijä lisää sen laukaisee.

 

The situation,  where no clear clinical vertigo is seen, but  with Otolith Canal Irritation = OCI some compensatory body reactions are necessary to maintain equilibrium, is often present in the elderly and produces at times dizziness symptoms.  

 

ASENTOHUIMAUSTESTIT JA HOITO(2,3)TESTING  AND  TREATMENT OF POSITIONAL VERTIGO OR OCI

       Kun 3.9.1998 tein Rahkon WRW-testin, saatiin lievemmät muodot hyvänlaatuista asentohuimausta vaakasuorassa kaarikäytävässä. Testi  on mitattuna silmät auki 3.5 kertaa niin herkkä kuin aiemmin käytetyt  asentotestit, silmät suljettuna vielä herkempi. Tämä voin kehittää superiorisen kaarikäytävän testin, koska nyt voitiin Hallpiken testillä ja Rahkon WRW-testillä diagnosoida ja Epleyn tai Semontin sekä Lempertin tai Asprellan asentohoidolla hoitaa pois mainitut häiriöt. Tällöin oli mahdollista tehdä Rahkon testi diagnostiikkaan ja käyttää Rahkon manööveriä superiorisen kaarikäytävän  hoitoon.

The horizontal canal BPPV testing with RahkoWRW test is 3,5 times as sensitive as with positional testing , with closed eyes even more.. The treatment in these papers is according to Lempert. There are other alternatives too e.g. Asprella.

The posterior canal is tested with Dix Hallpike test and treated with Epley or Semont method. The superior canal is tested with Rahko test and treated with Rahko maneuver. The papers reporting these are listed below. All the vestibular canals must be tested to get optimal results.

  Dix M R, Hallpike C S. Pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of vestibular system. Ann Otol Rhinol Laryngol 1952;6: 987-1016

Epley J M. The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992;107:399-404

 Semont A, Freyss G, Vitte E. Curing the BPPV with a deliberatory manoeuvre  Adv Otorhinolaryngol 1988;42:290-293

 Lempert T, Tiel-Wilck K (1996) A positional maneuver for treatment of horizontal-canal benign positional vertigo. Laryngoscope 106: 476-478.

1. Rahko T, Kotti V. Walk-rotate-walk test identifies patients responding to Lempert´s maneuver with benign positional vertigo of the horizontal canal. Eur Arch Otorhinolaryngol 2001;258:112-115

2. Rahko T. The test and treatment methods of benign paroxysmal positional vertigo and an addition to the management of vertigo due to the superior vestibular canal (BPPV-SC). Clinical Otolaryngology 2002;27:1-

3.Rahko T. Lukemisvaikeudet ja silmien ohjausliikkeiden  häiriö  Alustavia lupaavia tuloksia näkökyvyn ja lukunopeuden parantamiseksi. Suomen Lääkärilehti 2003;39:3883-3886 (finnish with english abstract)

translation:  Rahko T. Reading difficulties and the disturbance of eye movements Promising results of improving  the sight and increasing the reading speedFinnish Medical Journal 2003;39:3883-3886

 

ASENTOHUIMAUS JA PERINNÖLLISYYS(3)POSITIONAL VERTIGO AND HEREDITY

 

      Kun asentohuimausta löytyy joltain henkilöltä,  on  keräämässäni  materiaalissa löytynyt ainakin osalla sisaruksia on voimakkaampaa, samanlaista, lievempää, tai vain ajoittain esiintulevaa asennosta riippuvaa ja sen muutosten synnyttämää tasapainohäiriötä. Yleensä toisella vanhemmista tämä löytyy  ja  sen intensiteetti voi vaihdella voimakkaasti. Miltei aina asentohuimauksen kaarikäytävä ja puolilöydös on sama vanhemmilla kuin lapsilla ja myöskin sisaruksilla useimmiten sama  Tosin  eri kaarikäytävien osuus voi olla eri suuruinen. Tämä helpottaa diagnostiikkaa ja sitä kirjoittaja on käyttänytkin useita vuosia pienten lasten diagnostiikassa suuntaa antavana tietona. Kirjoittajan omassa potilasmateriaalissa nuorin potilas on ollut 3,5 v ja vanhin 92-vuotias, jossa on saatu diagnostisesti selkeä löydös ja kliinisesti merkittävä hyöty hoidosta.

The author found out when testing  reading speeds and sight  in material 3, that one of the parents had the same mild or stronger form of BPPV as the children. The sisters could have same symptoms of different degree. The hereditary trait is clear. The material tested by the author is around 10 000 patients +/-  during now 9 years. Thus the evidence of the heredity is reliable. The intensity and the spectrum of the symptoms may vary.

 ESITIEDOT       ANAMNESIS       

Alku voi olla ajoittainen, toistuva tai yhtäkkinen ja hyvin voimakas. Asentohuimauksen anamneesissa kolme pääkysymystä ovat osoittautuneet tärkeimmiksi lisätarkennuksineen: Korkeanpaikankammo, autopahoinvointi lapsena tai aikuisena ja/tai lukukyvyttömyys autossa ajaessa sekä kyvyttömyys olla karusellissa tai vastaavissa laitteissa varhaislapsuudesta lähtien.

In the background of the patients are some of the symptoms listed below. If the treatment of all vestibular canals is completed. ,the symptoms generally disappear.

 

KORKEAN PAIKAN KAMMO(3)ACROPHOBIA

TORIKAMMO(3)AFRAID OF OPEN WIDE PLACES OR  AGAROPHOBIA

AHTAAN PAIKAN KAMMO(3)AFRAID OF NARROW PLACES

HISSIKAMMO(3)AFRAID OF LIFTS

KARUSELLIPELKO(3)AFRAID OF THE CAROUSEL

AUTOPAHOINVOINTI(3) MOTION SICKNESS

FEAR OF FLYING   LENTOPELKO

PANIIKKIOIREET   PANIC SYMPTOMS

The anamnesis typically shows some of the symptons mentioned above in the paper 3.

 

  Korkean paikan kammo tai vaihtoehtoisesti torikammo, ahtaan paikan kammo, suljetun paikan kammo, hissikammo, kaikki liittyvät henkilön kyvyttömyyteen katsefiksaatiolla tasapainottaa elimistön käsitystä asennosta, asemasta ja liikkeistä näissä tiloissa. Tähän kokemukseen liittyviä tautitiloja on myös muita. Niihin palataan, kun allekirjoittaneen asiaa koskevat materiaalit on julkaistu.

      Hyvänlaatuinen asentohuimaus aiheuttaa näillä henkilöillä koko ajan vaihtuvan tasapainoärsykkeen kaarikäytävistössä otokonioiden ennalta  arvaamattomien liikkeiden takia, ja tarvitaan näköaistin antama tuki tasapainoon ja sitä näissä tilanteissa missään ei ole saatavissa. Epämiellyttävästä tilanteesta pyritään silloin pois, syntyy fobia.

       Autopahoinvoinnissa  pieni lapsi ei ylety katsomaan ikkunasta ulos ja fiksoimaan katsellaan kaukana olevaan kiinteään pisteeseen ja säilyttämään tällä tavalla tasapainon yhtä peruspilaria kohdallaan. Samoilla henkilöillä toisen ajaessa lukeminen on  hankalaa. Autopahoinvointi jää pois onnistuneitten hoitojen jälkeen. Havaitsin sen  4 vuotta sitten ja löydös on julkaistu 2002.(3)

      Karusellissa toimivat samat säännöt. Saman tyyppisiä asioita on esimerkiksi tanssissa pyöriminen eri suuntiin. Kaikki löydökset eivät esiinny välttämättä aina samanaikaisesti.  Edellä mainittu sukutaipumus ja ikäjakauma kertovat jo  sen, että ilmiö on siis näillä henkilöillä ajoittain poissa, ajoittain lievempänä tai voimakkaampaa varhaislapsuudesta lähtien, mutta kyky kompensoida sen aiheuttamia muutoksia on pienempänä parempi.(3)

      Urheilijoilla ja voimistelijoilla ne valtavat toistomäärät, joita he liikkeissään tekevät, kykenevät luomaan oman alikirjaston liikeratojensa suorittamiselle, jolloin myöskin muu tasapainon ylläpitojärjestelmä on häiriöitä sietävämpi ja näin ollen löydökset kliinisesti vähäisempiä, mutta silti olemassa.

 Motion dizziness is present in children who cannot fixate through the window  during the drive.

The inability to read during drive in the older  has the same background. In acrophobia the movements of the patient dont produce altered position in far  fixed objects and thus do not give the visual fixation to maintain balance. The same applies to agarophobia  and being afraid of closed  smalla places. Often going upstairs is easier than downstairs. 

In the panic symptoms  the inability to control ones body produces difficulties. In my material these symptoms disappear or reduce markedly.

 

 

 

TESTIT(1,2,3)

Tässä osiossa ei selosteta yksityiskohtaisesti Rahkon WRW ja Rahkon testiä eikä muitakaan testejä. Niiden tekemisessä tärkeitä erityispiirteitä ja täydennyksiä on mainittu. Syy on se, että niiden tekemiseen ja testien merkityksen tulkintaan tarvitaan lääketieteellistä taustatietoa. Kokemus auttaa myös huomattavasti. Testien suoritus on lääkärien tunnuksilla haettavissa esim Suomen Lääkärilehden numerosta 39 vuodelta 2003 sivut 3883-3886.

Jos halutaan lievemmänkin usein subkliinisen asentohuimauksen ,,( OCI= Otolith Canal Irritation) paranevan, on hoidettava myös anteriorinen eli superiorinen kaarikäytävä. Tällöin ärsytys kaarikäytävässä ei vielä aiheuta selvää kliinistä huimausta. Se kuitenkin haittaa tasapainoa n iin paljon, että potilaan kehon on reagoitava siihen esim lihaksia jännittämällä, tension neck, ja muilla tavoin. Tämä myös vaikuttaa silmien liikkeen ohjailuun ja tuottaa lukemisen ja hahmottamisen hankaluuksia. Nämä jäävät pois kun asia hoidetaan, vaikka se vaikuttaa hyvin vähäiseltä. Mikäli tulee oireita uudelleen, voi kyseessäolla bilateraalinen  bppv ja se korjautuu tekemällä toisenkin puolen hoidot. Asiasta on runsaastio kokemusta esim . dysleksia potilailla.

Semontin asentohoito samalle puolelle kuin löydetyt horisontaalinen ja superiorinen eli anteriorinen kaarikäytävän lesio on paikallaan. Ohjeet löytyvät netistä. Ks. esim.  www.readingoci.org

.

     POSTERIORINEN L TAAKSE SUUNTAUTUVA KAARIKÄYTÄVÄ Taakse suuntautuvan kaarikäytävän asentohuimaus saadaan esille Dix-Hallpiken testillä 1952 lähtien. Hoitoina on tilanteen mukaan esim. Semont ja Epley eri modifikaatioineen. Semontin hoitoa on perusteltua käyttää vanhoilla henkilöillä, joilla kaularangassa voi olla liikerajoituksia. Hallpiken testi on vähemmän herkkä kuin muut alla kuvatut testit. Niinpä se voi olla m ukana ja sen hoito auttaa kokonaistilannetta, vaikka testi ei anna tulosta voimakkaana.

On huomattava, että aina kun jokin testi on tehty, sen asentohuimauksen hoito on tehtävä tietysti alta pois ennen kuin seuraavaa testiä lähdetään tekemään, jotta aluksi nähty löydös ei modifioisi seuraavaa testiä.

 HORISONTAALINEN L VAAKASUORA KAARIKÄYTÄVÄ(1,2,3)     on käytössä 1998 alkaen Rahko WRW (= walk-rotate-walk) testi.

      Lempertin asentohoidossa lopuksi noustaan pystyyn istumaan ja istutaan 2-3 min hyvin tuettuna käsinojallisessa tuolissa.kuten myös Asprellan asentohoidossa

      Rahkon WRW-testiä tehtäessä menetellään seuraavasti: Lääkäri näyttää siis ensiksi kävelyn, yhden jalan varassa kääntymisen ja takaisin paluun itse potilaalle, koska se näyttää olevan selvin tapa. Testi tehdään molempiin suuntiin. Testi on herkempi kun silmät pidetään kiinni. Näköaistista ei tällöin ole apua.

Vanhoilla ihmisillä lonkkaproteesit, polviproteesit ja erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön vaivat eivät merkitsevästi häiritsevästi häiritse testin tekoa. Heillä kompensaatiot ovat joka tapauksessa heikompia niin, että silmät auki tehty kääntyminen yleensä riittää testausmuodoksi. Jos tulkinta on epävarmaa, tehdään tarvittaessa pari kertaa lisää.

Tavat, joilla ihmiset kompensoivat kääntymisvaikeuttaan ovat yksilöllisiä, toiset heilauttavat käsiään tueksi, joilla jalka lentää sivulle, toisilla käännös jää epätäydelliseksi, osalla käännös käy, mutta ikään kuin käsijarrua vastaan hitaammin kääntyen ja puoliväkisin, osa pysähtyy käännöksen jälkeen hakemaan uutta tasapainoa jne. Ko.testissä siis haetaan puolieroa eikä mitään jonkin raajan määrättyä kompensaatioliikettä.

      Nuoremmilla ihmisillä tehdään  testi tällä hetkellä säännönmukaisesti silmät suljettuna, jolloin näköaistin antama lisätuki selviämiselle puuttuu ja testi herkistyy. Erityisesti luki ja oppimishäiriöitä testattaessa  se tehdään silmät kiinni. Muutos voi olla hyvin vähäinen, mutta silti merkitsevä näissä .

      Tässä yhteydessä on huomattava, että vaikka ero näyttää testattaessa vähäiseltä, sen todellinen merkitys kuitenkin saattaa olla erittäin suuri. On myöskin huomioitava, että nuoret ihmiset aistivat tasapainonsa pienet häiriöt paljon herkemmin kuin vanhemmat ja näin ollen näennäisesti pienempi vaiva voi kiusata heitä enemmän ja vaatia enemmän tahdonalaista tai summana kehitettyä kompensaatiota. Tämä testi ei habituoidu eli se säilyy positiivisena ennen hoitoja.

Lempertin asentohoidossa maataan siis selällään sitten terveellä kyljellä pää vaakasuoraan tuettuna käsillä, sitten mahallaan otsa alinpana ja lopuksi löydöskyljellä pää käsin vaakasuoraan tuettuna. Jos tutkija havaitsee pään jatkuvaa liikettä,. hän tukee pään liikkumattomaksi, kunnes  liike jää pois ennen seuraavaa asentoa. Mikäli tätä ei tehdä, aivorungon ohjaamaan liikemalliin tulee virhekomponentti.

       Hoitojen jälkeen ylös noustua. tutkija tukee potilasta, kunnes pyöritys mmenee ohi ja näkeminen selvenee, kun otokoniot ovat alkaneet valua   alas. Sen jälkeen oleellista on se, että potilas aina istuu 2.-3 min. tukevassa tuolissa, jossa on käsinojat, selkä hyvin tuettuna, kädet käsinojilla, jolloin ensimmäisen kompensatorisen lihasjännityksen paikka eli hartiat ovat kuormittamattomana. Vain tällä tavoin päästään purkamaan jännitysniskaa heti. Potilasta on myöskin syytä pyytää kääntämään päätään oikealle ja vasemmalle kerran pari istuessa jossain vaiheessa, jolloin habituoidaan ensimmäistä kertaa horisontaalisia kaarikäytäviä. Seurataan lihasjännityksen purkautumista lämpömuutoksella. Lihasten relaksoituessa, tulee vasodilataatio ja sitä voi seurata lämpenemisen  avulla. Prosessi alkaa kaulalta ja etenee selässä niin että potilas sen itse huomaa.

        Sitten puretaan elimistön kehittämä kompensatorinen mekanismi. Tähän voi käyttää WRW-testiä 2-3 kertaa eri suuntiin. Aluksi terveelle puolelle kääntyessä potilasta heittää enemmän, koska kompensatorinen mekanismi tällöin tekee ylikorjausta. Seuraavaan testiin siirtymisen edellytys on edellisen testin kompensaatiomekanismien purku.

 

 SUPERIORINEN L YLÖSPÄIN SUUNTAUTUVA KAARIKÄYTÄVÄ (2)osuus haetaan Rahkon testillä. Kun testi on tehty noin 3 kertaa, on korjausohjelma, jonka elimistö on luonut kompensoimaan otokonioiden ärsytystä kaarikäytävissä, purettu ja testissä hidas liike  sivusuunnassa n 30 sekunnin kuluessa kertoo kumman puolen superiorisessa kanavassa otokonioita voi olla.

Liike voi olla melko vähäinen, kuten edellä on mainittu, mutta silti sen vaikutus tasapainoon huomattava. Rahkon testiä arvioitaessa, se tehdään ensin 2-3 kertaa ensiksi, eikä välitetä horjahtamis- tai heilumissuunnista. Sen jälkeen voidaan katsoa, että aiempien kaarikäytävien vektorivaikutuksen purku superioriseen kaarikäytävään on tapahtunut. Tämän jälkeen tehdään testi tavalliseen tapaan, sen dominoiva suunta kertoo superiorisen kaarikäytävän löydöksen puolen.

       Löydös näyttää usein vähäiseltä, mutta sen merkitys lopputulokselle on merkittävä. Tässä yhteydessä voi kuvitella, että joka askeleella tulisi vähäinen sivuheilahdus, jonka joutuisi tahdonalaisesti kompensoimaan. Kävelystä tulee tällöin kankeaa ja tahdonalainen tai reflektorisesti muodostettu lihasjännitys näkyy näiden henkilöiden liikkeissä.  Hoito on Rahkon asentohoito: Kallistuskulmaksi riittää 25-30 astetta alaspäin . On oltava hyvin varovainen kaularangan suhteen ja vältettävä ehdottomasti taivuttamasta päätä, niin että se voisi olla haitallista.

Rahkon manööverissa maataan terveellä kyljelläpää sängyn reunan yli tuettuna n 30 astetta roikkuen 30 sek, sitten vaakasuoraan tuettuna 30 sek ja lopuksi  ylöspäin tuettuna n 30 astetta. Sitten noustaan ylös ja odotellaan, kunnes maailma kirkastuu ja selvenee.

      Myöskin superiorisen kaarikäytävän hoidon jälkeen potilaan on syytä istua samalla tavoin tukevaselkäisessä ja käsinojallisessa tuolissa muutama minuutti. Lämpö havaitaan etenevän ensin reisien alueella ja sitten pohkeissa nilkkoihin asti. Varpaat eivät yleensä lämpene. Syynä on vasodilatatio. Jos verenpaine laskee, niin että potilasta heikottaa, käytetään pohje ja  reisilihasten jännittämista n 6-10 kertaa, jolloin paine nousee.

 

The methods of testing and treatment are presented in english in the papers 11-14 and 1-3.

The sensitivity of the Rahko WRW test of the horizontal canal  is much better performed with closed eyes. Especially when testing young people with dyslexia, dyscalculia or learning difficulties. or coordination problems , speech development delay etc  it must be performed with closed eyes.

In the treatment of the superior or anterior canal the sufficient angle to tilt downwards is 30 degrees and one must be extremely careful not to use force and stress the neck. The age and state of the neck regulates the angle used. The warming phenomenon , that follows because of the vasodilatation after the relief of compensatory muscle relaxation naturally decreases the blood pressure. The author does not use and recommend the treatment to patients with low blood pressure. If  orthostatic blood pressure decrease is seen anyhow, pumping with lower extremities muscle contractions and going to horizontal position helps.In cases where there is relapse of the symptoms , there may be a bilateral situation and the other side treatment is needed, see chapter dyslexia.

Potilailla voi tulla voimakkaitakin lihaskipuja ja päänsärkyä ad 4 päivää. Mekanismi näissä on penikkataudin mekanismi ja vaiva menee ohi .