Esperantoseura Antaýen ry

  Historiaa kuvina   ooooooo   Historieto per bildoj, finnlingva.

  Historiikki suomeksi                                                                 Esperantosocieto Antaýen

Esperantoseura Antaýen ry on Tampereella toimiva esperantoyhdistys joka tekee kansainvälistä kieltä tunnetuksi Pirkanmaalla. Jäseniä yhdistyksessämme on 45 . Tietoja toiminnastamme antavat hallituksemme jäsenet. Toimintakertomuksesta   saat tietoa mitä teimme edellisenä vuotena.
    Jäsenille on kerhoillat syys- ja talvikaudella kerran kuussa joissa on vaihtelevaa ohjelmaa esperantoksi ja suomeksi, keväisin on usein tehty retki. Kesällä kokoonnumme maanantaisin pääkirjasto METSOn kahvilassa klo 17.00.
    Yhdistyksellä on oma kerhohuone osoitteessa Satakunnankatu 30 C 6, 33210 Tampere. Maanantaisin siellä on
päivystys klo 16-17 koko vuoden, kuka tahansa voi tulla kyselemään tietoa esperantosta ja sen järjestöitä.

Esperanton Keskussivulle --- La centra Esperanto paøo
Pääsivulle --- La æefa paøo

Esperantosocieto Antaýen
Historieto de Esperantosocieto Antaýen

Esperanto-societo Antaýen estas societo kiu laboras por internacia lingvo esperanto en Tampere kaj en la tuta regiono kiu nomiøas Pirkanmaa.  
    Membrojn nia societo havas æ. 40
. Sciojn pri nia agado donas Estraro de Antaǔen
Dum somero ni kunvenas
lunde je la 17a, en kafejo de la æefa biblioteko METSO.

En la jaro 1997 ni aæetis apartamenton, klubejon
NESTO por helpi nian agadon.
Adreso estas Satakunnakatu 30 C 6, FIN-33210 Tampere.
    Æiujn lundojn je la 16-17 ni de¼oras tie kaj esperas ke iu vizitas babili kun ni.
    Ni havas klubvesperon æiumonate dum aýtuno kaj vintro, kie nia programo okazas esperante kaj finne.

Takaisin pääsivulle Al la æefa paøo ----- Takaisin alkuun Reveno al komenco
Esperanton Keskussivulle --- La centra paøo de Esperanto