Valitustahot ja valituksen tekeminen

Jotta valitus tulee virallisesti vireille ja että sitä yleensä jotenkin käsitellään, tulee se tehdä aina kirjallisesti. Sitä kenelle tai mille taholle teet valituksen, ei ole määrätty missään laissa. Sinulla itselläsi on aina oikeus ja valta päättää, mihin sen teet. Jo ensimmäisenkin valituksen voi tehdä vaikka suoraan johtavalle lääkärille tai vaikka kanteluna lääninhallitukseen. Esittelen seuraavassa lyhyesti mahdollisia valituspaikkoja.

VINKKI: Pidä päiväkirjaa sairautesi alusta alkaen kaikista toimenpiteistä, puheluista, lääkkeistä, lääkäreistä yms. yms. Päiväkirjan tiedot ovat kullan arvoisia varsinkin silloin, kun sairaus kestää vuosia ja operaatioita tehdään paljon. Kukaan ei voi muistaa tarkasti tapahtumia ilman muistiinpanoja ja valitukset tehdään usein vasta jälkijunassa! Esim. tiettyjä potilasvahinkoja ei voi tehdä vasta kuin vuosi on kulunut vahingosta!

Ensimmäinen askel valitusta, muistutusta, moitetta tai tyytymättömyyden ilmaisemista on keskustella asiasta suoraan kyseisen lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa kasvotusten. Mikäli asia ei ole kovin vakava ja olet tyytyväinen käytyyn keskustelutulokseen, suoraan anteeksipyyntöön tai muuten haluat jättää asian tähän, niin ok.

Toinen askel on viedä asia kyseisen henkilön esimiehelle, yleensä yksiköstä vastaavalle lääkärille eli osastonlääkärille. Tässä vaiheessa kannattaa usein jo tarttua kynään ja tehdä valitus kirjallisesti.

Kolmas askel on viedä asia yksikön/osaston ylilääkärille, kirjallisesti.

Neljäs askel on tehdä muistutus, valitus hoitolaitoksen johtavalle lääkärille. Tämä on syytä tehdä aina kirjallisesti.

VINKKI: Muista aika ajoin tarkistaa sairaalan potilaskansioosi merkityt tiedot ja sanelut. Niissä voi olla virheitä! Asia on tärkeä mm. valitusten kannalta koska potilaskansiosi tietoja käytetään valituksia ratkaistaessa ja jos et ole huomannut korjata virheitä, ne menevät läpi sellaisenaan. Potilailla on nykyään sekä oikeus että velvollisuus tarkastaa omat tiedot.

Mikäli olet ollut hoidossa yksityisessä hoitolaitoksessa tai praktiikassa, voit riitatilanteessa kääntyä kuluttajaviranomaistenkin puoleen. Kuluttajansuojalakihan on voimassa yksityisen henkilön tehdessä sopimusta yrityksen kanssa, myös terveydenhoitoalalla. Mutta mikäli olet ollut hoidossa yksityisellä puolella kunnan ostopalvelujen kautta, tällöin ei kuluttajansuojalaki ole voimassa koska molemmat sopimuksen osapuolet ovat yrityksiä.

Valituksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
- valittajan nimi, osoite, puh.nro, sotu
- osoita valitus jollekin, nimi ja osoite
- otsikoksi esim. valitus, muistutus, huomautus, kantelu asiasi mukaan
- mistä asiasta ja/tai kenestä valitetaan, yksilöi tapahtuma ja mahdollinen ajankohta tai ajanjakso
- hoitolaitoksen nimi ja osoite
- kerro yksityiskohtaisesti tapahtuma niin kuin se sinun mielestäsi on tapahtunut asialliseen tyyliin mieluiten kronologisessa eli aikajärjestyksessä. Muista, että valitusta lukeva, ei ole asian kanssa ollut missään tekemisissä ja hän saa kaiken tiedon vain tämän kirjoituksen perusteella, joten kirjoita niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista, aivan kuin puhuisit asian jollekin. Käytä tähän aikaa ja nuku kirjoittamisen jälkeen yön yli ja katsele asiaa vielä uudestaan.
- paikka, päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Valituksen nimi muuttuu kanteluksi, kun se tehdään oman läänisi lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolle. Kanteluun tulee samat tiedot kuin edellä kerroin. Tapahtuman kertomiseen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa, että kaikki tiedot tulevat mainituiksi. Muista, että kantelu ratkaistaan vain papereiden perusteella. Toisiltakin osapuolilta tullaan pyytämään kirjallinen selvitys tapahtumista ja todennäköisesti saat niistä myöhemmin kopiot vastaselvitystäsi varten. Ja niihin kannattaa paneutua huolella. Ole tarkkana!

Suoraan sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen (TEO) ei pidä lähettää kuin todella vakavat tapaukset esim. kuolemantapaukset ym. Toisinaan lääninhallitukseen tehdyt kantelut siirtyvät heidän toimestaan suoraan TEO:een, tapausten vaativuuden, vakavuuden tai ammattitaitoepäilyjen takia. Oikeusturvakeskus valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa, menettelytapoja ja käyttäytymistä!

Pidä huoli, että saat kohtuullisessa ajassa vastaukset tekemiisi valituksiin! Kannattaa myös muistaa tarkistaa hoitolaitoksissa olevat potilasasiakirjat aika ajoin, että tiedot ovat niissä oikein. Tämä on nykyään potilaan sekä oikeus että myös velvollisuus. Tietojen oikeellisuus on valitusten kannalta erittäin tärkeää, koska hoitolaitos lähettää juuri näitä kyseisiä asiakirjoja valituskäsittelyyn.

POTILASVAHINGOT

En tässä sen tarkemmin selvitä mitkä kaikki tapahtumat voivat olla potilasvahinkoja tai miten niitä korvataan koska Potilasvakuutuskeskuksen omilta sivuilta saat kaiken mahdollisen tiedon näistä asioista, kannattaa tutustua! Sivuilla on myös tarkat ohjeet vahinkoilmoituksen teosta ja korvauksien maksuista. Vahinkoilmoitus tehdään määrämuotoisella hakemuksella. Hakemuksia saa mm. vakuutuslaitoksista.

Kokemuksesta voin kertoa, että vahinkoilmoituksen tekoon kannattaa paneutua ja käyttää aikaa ja muistiinpanoja. Asiat on kerrottava niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista ja tarkasti. Mieluummin liian paljon tekstiä kuin liian vähän. Mieti jokaista lausettasi! Potilasvahingot ratkaistaan täysin papereiden perusteella ja yksikin väärä sana tai lause väärässä yhteydessä voi kaataa muuten korvattavalta tuntuvan vahingon!
VINKKI: Käytä kirjakieltä, älä murretta!

Älä myöskään lannistu, jos ensimmäinen päätös on kielteinen. Kielteinen päätös voi täysin johtua esim. vastapuolen "vääränlaisesta" selvityksestä, asiavirheistä, väärästä tulkinnasta, inhimillisestä erehdyksestä vahinkokäsittelyssä tms. Lue aina ajatuksella korvauspäätös ja jos olet kielteisestä päätöksestä eri mieltä, tee päätöksestä oikaisupyyntö uusine selvityksineen ja perusteluineen. Käytä hyväksesi saamaasi päätöstä ja tartu siinä olleisiin mahdollisiin virheisiin, puutteisiin tai muuhun vastaavaan.

Potilasvahinkojen käsittely kestää yleensä pahimmillaan vuosia, joten älä ihmettele, jos käsittely kestää. Potilasvahingot myös käsitellään kahdessa eri osassa. Ensin ratkaistaan onko vahinko potilasvahinko ja jos on niin sitten käsitellään toisessa osassa mitä korvataan ja kuinka paljon. Korvaukset tulevat lain määräämien normien mukaan.

LÄÄKEVAHINGOT

Lääkevahingot korvaa Lääkevahinkovakuutuspooli. Suomessa on 1.7.1984 alkaen ollut voimassa lääkevahinkovakuutus, joka korvaa Suomessa myydyistä tai luovutetuista lääkkeistä aiheutuneita vahinkoja. Vakuutus koskee lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä, ei kuitenkaan homeopaattisia tai antroposofisia valmisteita. Lääkkeeksi luetaan myös verensiirroissa käytettävä veri sekä sairauden tai vamman hoitamiseen tarkoitetut verivalmisteet.

Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka lääke on aiheuttanut.

Vahinkoilmoitus on toimitettava poolille kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt sai tietää vahingosta. Vahinkoilmoituslomakkeita saa
Lääkevahinkovakuutuspoolista. Tarkemmat tiedot poolin omilta sivuilta.

AUTTAVAT TAHOT

Hoitolaitoksissa on oltava nykyään potilasasiamies, jonka puoleen voi kääntyä jos tuntee, ettei itse kykene tekemään valitusta ja jos ei tiedä kenelle sen osoittaisi. Myös sosiaalihoitajilta saa neuvoja mutta eivät yleensä varsinaista valitusta tee. Muista kuitenkin pitää aina oma pääsi omassa asiassasi, ettei joku saa sinua perumaan aikeitasi vähättelemällä asiaasi tai uskottelemalla sinulle, että asiasi ei ole valituksen arvoinen! Kannattaa pitää mielessä myös se, että potilasasiamies ja sosiaalihoitaja ovat yleensä aina työsuhteessa juuri siihen työnantajaan, josta olet aikeissa valittaa.

Kunnissa on oltava myös sosiaaliasiamies, joka avustaa sinua, jos sukset menevät ristiin sosiaaliapujen yms. kanssa! Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Hän avustaa muistutusten tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutenkin oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa asiakkaiden oikeuksien kehitystä kunnassa. Sosiaaliasiamies ei saa olla asiakastyössä päätöksiä tekemässä puolueettomuuden ja riippumattomuuden turvaamiseksi.

Puolueettomimman avun saat ehkä täysin ulkopuolisesta tahosta, syöpäyhdistykseltä tai muilta tuntemiltasi henkilöiltä.

Paluu ed.sivulle
INFO-alkusivu
EDUT Kelan edut Kunnan edut Muut edut
VALITUSTAHOT Potilaan oikeudet Valituksen tekeminen
Syöpähoidot Tutkimuksia Happihoito Syöpäsanastoa Miten selviytyä?

Copyright 2001. All rights reserved.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikkien sivujen tekstien ja kuvien kopiointi, lainaaminen tai muu käyttö on kielletty ilman tekijän kirjallista lupaa.