9/11
Nutteloos en naďef
Een afschuwelijk beeld van God
Openbaring 18
Volwassen Geloof                                                                                     Hoofdstuk 17

        


9/11

Ik kreeg een tijdje na 11 September 2001 een brief van mijn oude vader. Hij was erg bezorgd over de vreselijke toestanden in de wereld, en zag de ‘tekenen des tijds’ letterlijk uitkomen. Toen ik het las voelde ik mijn bloed koken (ik ben, zij het van verre, verwant aan Paulus). Zo worden miljoenen en miljoenen en nog eens miljoenen mensen al tweeduizend jaar en ik mijn gehele leven verteld dat het einde van de wereld met zijn Grote Verdrukking en Benauwdheid en Armageddon nabij is en Christus spoedig komt om te oordelen! Het schijnt een basisbehoefte te zijn van de primitieve mensheid. Daarom zijn het merendeel van de Hollywoodfilms ook gewelddadig en full of action met een happy end; een mens wil het onweer en de vulkaanuitbarsting zien en horen en het overleven. Een dier vlucht er weg van, maar een mens wordt erdoor gefascineerd. Zo raakte ikzelf er ook in verstrikt toen ik 16 was.


En als je het met deze religieuze denkbeelden niet eens bent, ben je weer eens ketter en staat het oordeel weer voor de deur, je zult een handlanger van de komende antichrist zijn, het merkteken van het beest op je voorhoofd geschreven krijgen. Ik kan er niet meer tegen. Ik klom meteen in m’n pen en schreef mijn eigen gedachten, de waarheid voor zover een rationeel volwassen mens volgens mij moet denken. En toch heb ik de brief nooit verzonden, want toen het af was dacht ik: Zo moet een zoon zijn vader niet de les lezen. En nu moet ik glimlachen om mezelf, want voor mijn aardse vader heb ik dit grote respect, maar voor God, onze hemelse Vader, heb ik dit niet! Een heel boek schrijf ik om Hem aan te klagen! Maar ik begrijp het best. Voor mijn vader heb ik respect, omdat hij een goed mens is. Hij heeft dingen goed en fout gedaan, net zoals ik die doe en mijn eigen zoon het na mij zal doen. Maar van God kan ik zo niet denken. Ik kan niet anders dan mijn eerlijke gedachten Hem in zijn gezicht te gooien, en te zeggen dat ik geen hemel behoef, als Hij er ook een hel op na houdt! En dat ik geen God kan dienen die uitspreekt meedogenloos te kunnen handelen. En dat ik niet begrijp hoe Hij ons ervan beschuldigt een hel op aarde te maken, terwijl wij dat toch vaak gedaan hebben door ons aan Zijn regels te houden. En dat ik niet begrijp dat Zijn Woord net zo verward is als ons eigen innerlijk.
October 2001,


Ik voel me niet erg gelukkig wanneer sommige christenen de recente gruwelijke terroristenakties interpreteren als ‘tekenen van de eindtijd’ of deze gebeurtenissen zien als ‘Gods straf tegen het decadente Westen’. Beide reakties heb ik verscheidene malen gelezen of gehoord; schokkende gebeurtenissen zijn zo al eeuwenlang door welwillende mensen op deze wijze geinterpreteerd.

Ik neem aan dat deze mensen als motief voor hun uitlatingen andere mensen tot bezinning en berouw willen doen aansporen en hun tot God willen doen wenden. Deze mensen schijnen zich er echter niet van bewust te zijn dat hun gedachtenwereld nogal wat twijfelachtige konsekwenties heeft.


Allereerst kan er natuurlijk op gewezen worden dat mensen die het over ‘de eindtijd’ hebben er altijd naast zitten. Vanaf Jezus zelf (Mt. 24:34) en Paulus (die dacht de spoedige wederkomst van Christus nog mee te maken), alle eeuwen door, via de late middeleeuwen waarin de hysterie zo hoog opliep dat de paus in 1516 een verbod op ‘eindtijdprediken’ uitvaardigde, en via oa Luther, die het verbod aan z’n laars lapte en de Paus als de antichrist zag, en via tallozen na hem die zich verzamelden in Jeruzalem of hun huis en haard verkochten enz. tot aan mijn eigen generatie toe, een generatie die in het doemdenken van de koude oorlog grootgebracht is en waarvan velen gretig de boodschap van Hal Lindsey aannamen om zo enig troost te verkrijgen bij het aanzien van het leed in de wereld.


Deze gedachtengang had ook vat op mij. Hoe zou een 16-jarige tiener aan wiens leeftijd zwart-wit denken nu eenmaal inherent is het toen anders hebben kunnen zien?

Maar nu ik 44 ben zeg ik tegen iedereen die het over de wederkomst van Christus heeft: Lees Mattheüs 16: 27-28. Lees de woorden met alle eerlijkheid die je in jezelf kunt vinden! En lees daarna Hebreeën 10:37 en vraag je af waarom dat ene woordje er wel twee keer staat. Wees daarna een hele poos stil en vraag je af of je ooit in je leven eerlijk hebt durven zijn, want de uitspraken laten niets aan duidelijkheid over. En doe een tijd niets anders dan over deze uitspraken denken:


‘Want de Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.’


‘Want nog een korte, korte tijd, en Hij die komt, zal er zijn en niet op zich laten wachten.’


Zo is er in een paar schriftwoorden al genoeg wat me aan het denken heeft gezet om eindelijk tot gezond denken te komen, te meer omdat ik ook de pathetische uitleggingen van vrome gelovigen over deze verzen gelezen heb. Het woord van God over valse voorzeggingen (Dt. 13: 1-11, 18:22) laat daarentegen geen enkele onduidelijkheid hierover bestaan! Maar als dit niet genoeg is het volgende:

Nutteloos en naďef

‘Eindtijd-gelovigen’ weten de wereldgebeurtenissen tot in details te interpreteren, halen allerlei verzen aan uit openbaringen en kleine profeten. Maar hun gedachten worden vaak na enkele tientallen jaren al achterhaald. Zo vond ik toen ik theologie studeerde een engels boekje over de eindtijd geschreven in de dertiger jaren. Je kan wel raden wat er in stond. Achteraf gezien zag de schrijver dus heel juist dat er zich vreselijk donkere wolken opstapelden en verspreidden over de wereld, maar de eindtijd was het niet. Zo stelde Hal Lindsey wat later voor dat de Sovjet Unie de grote macht uit het Noorden was die eens Israel zal aanvallen. De Sovjet-Unie is inmiddels verdwenen, en het lijkt er eerder op dat Rusland in de toekomst bondgenoot van het Westen zal worden. De ‘opname’ zou plaatsvinden zeven jaar voordat ‘de generatie die getuige was van Israels oprichting’ voorbij was; een generatie schatte hij op ongeveer 40 jaar. Het einde van de wereld zou al in 1988 gebeurd moeten zijn en de opname dus in 1981. Ik herinner me nog hoe mijn oudste broer en schoonzus hun 12˝-jarige huwelijk uitbundig vierden; er werd bij gezegd dat ze nu maar het grote feest houden omdat de 25 er waarschijnlijk niet zal komen vanwege de komst van Christus voor die tijd...


De wereld verandert tegenwoordig in haastig tempo. De EU heeft ook al meer dan (‘de bijbelse’)10 lidstaten en de grenzen van de EU zijn al tot ver over de grenzen van het oude Romeinse Rijk verlegd. Helaas moeten de betreffende bijbelgedeeltes alweer anders uitgelegd worden. Of eigenlijk is het helemaal niet ‘helaas’; Hal Lindsey copiëert het beste van zijn oude boeken, vult het aan met nieuwe gegevens die hij van de Heilige Geest ingegeven krijgt, verzwijgt al zijn oudere uitspraken en verslaat weer opnieuw zijn miljoenen (lees: verdient weer opnieuw zijn miljoenen dollars). Zo zijn er door de eeuwen heen letterlijk honderden, zo niet duizenden boeken geschreven over de eindtijd, die allemaal achterhaald zijn.


Maar er is een nog veel groter bezwaar tegen dit eindtijddenken dan deze nutteloze en naďeve bijbeluitleg: eindtijdgelovigen scheppen voor zichzelf een wereld die benauwend is, een wereld die voor het merendeel bestaat uit een grote beklemmende zwarte antichristelijke massa, een kolkende zee van duistere krachten, waartegen een heel klein groepje van ‘ware gelovigen’ het moet opnemen en waarin dat kleine groepje hun licht maar moet laten schijnen. Niets is zo erg geweest in mijn leven dan als tiener dit pathologische wereldbeeld opgedrongen te krijgen. Het wereldbeeld van eindtijd-gelovigen is door en door triest en negatief. De wereld staat alleen ‘Grote Verdrukking’ te wachten, Godsoordelen, Antichristelijke vervolgingen, Natuurrampen enz. enz. Miljoenen zullen omkomen, wat zeg ik, Miljarden!


Nooit zal voor deze gelovigen de zon schijnen. Nooit zien ze in wat voor mooie wereld ze leven. Nooit zien ze tekenen van enige vooruitgang, van toenemende liefde, van grotere menselijke bewogenheid. En die tekenen zijn er ook volop in de wereld: nooit eerder hebben we in een Europa geleefd waar de doodstraf is afgeschaft, waar gevangenen menswaardig behandeld worden, waar staten vriendschappelijk met elkaar omgaan. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid keurt men het systeem van slavenhandel wereldwijd af, voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid wordt de vrouw als evenwaardig gezien aan de man, nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid heeft men ingezien dat mensen recht op scholing hebben, recht op inkomen, op medische behandeling, en vrijheid van gedachten hebben. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis vergaart de mens een stroom aan wetenschappelijke kennis en ontsluiert hij geleidelijk aan de geheimen van de natuur.

Maar voor eindtijd christenen is er niets anders dan droefheid in het vooruitzicht. Zwarte wolken zoals die in de gehele geschiedenis van de mensheid nog nooit gezien zijn. Immorele mensheid op het niveau waar alleen de uitgeroeide Kanaänieten aan kunnen tippen. Omdat deze benauwenis bijna overweldigend is hebben deze hysterische verdraaiers van het evangelie een nieuw dogma uitgevonden, nl. dat er een zogenaamde ‘opname’ (eng. 'rapture') van christenen plaatsvindt, zeven jaar voor de wederkomst van christus, zodat christenen dus niet de grootste ellende hoeven mee te maken (anders zou de lol van het eindtijddenken er af zijn...). Negentien eeuwen hebben christenen hun bijbel gelezen en zijn ze nooit op zulke theorieën gekomen, maar een kleine honderd jaar geleden heeft deze theorie opgang gedaan (ontstaan in de Vergadering der gelovigen, en wereldwijd verspreid mbv. de zog Scofield Reference Bible, een bijbel met kanttekens), en nu verslindt deze nieuwe cultus miljoenen die allemaal denken ‘bijbelgetrouwe christenen’ te zijn. Om de talloze dwalingen van eindtijdchristenen te kunnen begrijpen kan men urenlang informatie opdoen op talloze internetsites, bijvoorbeeld de site The Man behind the myth.


Eindtijdchristenen leven in een gedachtenwereld die gebaseerd is op Angst. In hun innerlijk staan Straf, Benardheid en Oordeel centraal, en ook het veroordelen van alles wat niet precies overeenkomstig hun geloof is (ook zog. naamchristenen zullen achterblijven bij de opname).

Een afschuwelijk beeld van God

Maar nog zijn we niet beland op de grootste consequentie van dit eindtijddenken.


Het doemdenken geeft een afschuwelijk beeld van God. De God die de mensheid in Jezus Christus zijn ware aard heeft laten zien, waarin Liefde, Barmhartigheid, Vergeving van zonden en Geweldloosheid centraal staan, verwordt tot de God van de primitieve mensheid, de God die Sodom en Gomorra straft, die oproept hele volkeren van Kanaän uit te roeien, die mensen neerslaat omdat ze per ongeluk de ark aanraakten, met melaatsheid straft vanwege een opstandige gedachte of een leugentje enz.

Ja, het staat allemaal in het Heilige Boek, en misschien heeft de barbaarse mensheid in een grijs verleden erdoor geleerd wat het betekent dat God Heilig is. Maar deze Joodse en Islamitische God is een karikatuur van de Ware God. Ik kan dit met grote stelligheid zeggen omdat Jezus op dezelfde manier omging met de heilige schrift: Hij leerde ons dat een wrekend mens (oog om oog) een karikatuur is van de ware mens, hoewel God zelf deze wetten instelde.


Ik heb bijna dertig jaren over God en godsdienst nagedacht. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de kern van het Joodse, Christelijke en Islamitische geloof, zoals het in de praktijk geleefd wordt, gebaseerd is op een Godsbeeld dat afgeleid is van onze eigen menselijke ervaringen. Wij mensen voeden kinderen op door te zeggen dat we ze lief hebben maar tezelfdertijd hun altijd te laten voelen dat ze wel aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Als we boos worden geven we gewoon een klap om het onze kinderen duidelijk te maken. Zo hebben we ook God gemaakt tot een God die weliswaar redt en beloont en liefheeft, maar waaromheen een realiteit van Angst en Straf heerst. Dit leven gebaseerd op Angst overheerst de ervaring van Liefde. In feite schept de Angst de vorm van Liefde die wij kunnen geven. We hebben lief, op voorwaarde dat ....geeft ons een benauwd gevoel, omdat we weten dat Echte Liefde geen voorwaarden stelt, nooit klappen uitdeelt. En toch kunnen we niet anders. Een liefde die totaal geen voorwaarden stelt, die allesdoordringend is, die geen enkele reden tot straffen heeft, kunnen we ons jammergenoeg niet voorstellen. We zijn allemaal opgegroeid met oeroude ideeën dat God boos op de mensheid is, dat we allemaal in erfzonde geboren worden, het allemaal fout doen en de dood verdienen. Wat een zielige levensovertuiging! Lees deze buitengewoon belangrijke site: Lloyd deMause


Ik heb in m’n leven de ervaring opgedaan dat de Ware God juist die Volkomen Liefde heeft. Dit is de grootste ontdekking van mijn leven.


God wreekt zich niet. Alleen een geschonden mens die pijn en gekrenktheid voelt kan zo handelen. Zich wreken is heel menselijk. Dat is de manier waarop de wereld zich nu verzet tegen terrorisme. Maar God doet aan dit mensengedrag niet mee. Wat een rare gedachte: God schept alles perfect, maar toch gaat er vanaf het begin van alles mis; God doet daarna z’n best om te redden wat er te redden valt, maar voor het merendeel is Hij boos op het resultaat, en dreigt alles in vuur te doen opgaan. Dit beeld van God kan niet op waarheid berusten maar is ontstaan door gedachten van mensen die in een benauwende wereld leven.


God straft niet. Alleen een mens denkt dat op deze manier Recht verschaft wordt. Zo zijn alle eeuwen door mensen voor de meest uiteenlopende overtredingen op afschrikwekkende manieren gestraft, in de christelijke wereld op dezelfde gruwelijke manieren als elders. God doet hier ook niet aan mee.


God stuurt mensen niet naar een hel omdat ze niet op de juiste manier geloven of handelen. Alleen een mens die helemaal geen weet heeft van de Liefde van God kan zoiets geloven. Alleen een mens kan zo onmenselijk, ja goddeloos over God denken. Zelfs al zou God tot de conclusie komen dat iemand de hemel niet verdient, waarom zou Hij iemands mislukken tot in het oneindige willen wreken en straffen? Hij zou wel heel eenvoudig van iemand af kunnen komen. Denkt U, o kleinzielig mens, dat God zo wraakzuchtig is als zelfs een mens niet kan wezen?

Nee, de enige hel die bestaat is die de mens voor zichzelf of anderen maakt. God doet hier beslist niet aan mee.


God gebruikt geen barbaren om zijn eigen plannen in de wereld te volvoeren. Dat God terroristen gebruikt om een bepaalde maatschappij te straffen wegens bepaalde zonden kan alleen door een zeer onwetend mens over God gedacht worden. Zo dacht Abraham ook dat hij zijn eigen zoon op moest offeren. Maar God is Almachtig en Goed. Hij liet toen al zien dat Hij niet meedoet aan zulk gedachtenbarbarisme.


Zo belanden we dan eindelijk op de 11e september 2001. Er wordt een bladzijde omgedraaid in de geschiedenis van de mens. We zien voor het eerst in de geschiedenis met miljarden mensenogen tegelijk hoever religieuze haat van de mens kan gaan. En de moderne wereld geeft hem zelfs de macht om tenslotte alles in blinde haat en woede te vernietigen, in een hel te veranderen.

De Dalai Lama zei onlangs dat dit een gouden gelegenheid voor de mensheid is om te besluiten waar de mensheid naartoe op weg gaat, om de boodschap van Liefde te prediken.

Waar zijn de geestelijke leiders van alle godsdiensten van de aarde? Waarom hebben ze niet voor de ogen van de gehele wereld de handen ineen geslagen en met eensluidende stem gesproken: ‘God wil geen geweld, hoe groot onze grieven ook zijn? God wil geen vergelding, hoe groot ons lijden ook is. Wij geloven in geweldloosheid en Liefde.’

Het antwoord is duidelijk. De christelijke en moslimgodsdienst heeft nog steeds niet ontdekt wat het betekent dat God liefde is. De eerste christenen waren dienstweigeraars, maar de enige geweldloze christenen van latere eeuwen waren de anabaptisten (mennonieten) die overal door andere christenen vervolgd werden en nu als Amish ergens op het amerikaanse platteland als levende historische fossielen wegkwijnen en dienen als toeristenattractie.

In alle tijden vergelden christenen op dezelfde manier als niet-christenen. Er zijn altijd hele reeksen van schriftplaatsen voor vinden om het goed te praten...En zo we er tegenwoordig niet aan mee doen, dan is ons vrome antwoord een stilzwijgend gadeslaan van alles. En dan zeggen we ‘zei ik het niet, het staat allemaal voorspeld in de bijbel, en het zal allemaal op nog veel gruwelijkers uitlopen’. Dat is de houding van de evangelische christenen. Een apathische houding waar men zich voor zou moeten schamen. In plaats van in liefdevolle actie te komen gaan, ipv oproepen tot geweldloosheid, ipv te gaan bouwen aan een betere wereld, ipv muren van godsdienstige tegenstellingen te slechten, gaan we weer op zoek naar de eindtijdteksten. Zo zal het beslist geen evangelisch christen zijn die uiteindelijk een vaccin tegen Aids uitvindt. De evangelischen verdoen hun tijd met de wereld erop te wijzen hoezeer God wetteloosheid en ontucht haat en met Aids straft.

Openbaring 18

Vandaag de dag werd ik verwezen naar Openbaring 18. Het hoofdstuk is volgens sommigen actueel. Ik heb het gelezen. Opnieuw en opnieuw.


Ik heb met tranen in mijn ogen de afschrikwekkende beelden gezien van zelfmoordmisdaden die 19 mannen tegen de gehele wereld begingen. Tranen komen erbij in je ogen, juist omdat het zo moeilijk is te geloven dat mensen zo onmenselijk kunnen zijn, zo vol van haat en terreur. En dat mensen dan nog het woordje god in de mond nemen.

Telkens weer in mijn leven heb ik gehoopt en gevraagd of God zijn geest in mij wil doen laten werken. Telkens weer heb ik ernaar gehunkerd een duidelijk teken van zijn almacht in deze geschonden wereld te zien.

En moet ik het nu zien in de gebeurtenissen van 11 september? Moet ik nu uitgerekend hieruit zien dat God werkt in de wereld, dat zijn woord bewaarheid wordt?


Verre van mij te geloven in een God die zegt: ‘Vergeldt hem al wat hij gedaan heeft; wreekt zijn daden dubbel’ (Openb. 18: 6). Schandalige zielige mensenwoorden zijn dit!


Verre van mij te geloven dat wat er in New York gebeurde handelingen van God en zulke gruwelijke misdadigers instrumenten in Gods handen waren: ‘Ik de Here heb hem veroordeeld’. (Openb. 18:8)


Verre van mij te geloven dat de Verenigde Staten Babylon is, het centrum van verontreinigde geesten en ten hemel schreiende zonden, alsof je 285 miljoen mensen maar even kan karakteriseren met zo'n beschrijving. (Openb 18: 2, 3, 5, 24).


Verre van mij ooit feest te vieren omdat God oordeel geveld heeft (Openb. 18:20). Er was niets weerzinwekkenders dan op de televisie te zien hoe sommige Palestijnen en Marokkanen feest vierden vanwege dit gebeuren.


Het valt voor mij niet mee zo over de bijbel te spreken, maar zo heeft Jezus het ook gedaan: ‘Er is u gezegd dat de bijbel zus en zo leert, maar Ik zeg u....’ .

Zo zeg ik nu ook: Er is u geleerd dat God een ‘naijverig’ God is, een God die straft, oordeelt en naar de hel stuurt, maar ik zeg u: alleen vanwege de hardheid van mensenharten is dit geschreven. Maar God is geheel anders:


Er is geen andere God dan de God van Liefde, Goedertierenheid, Medelijden, Genade en Bescherming.


God slaat zijn armen om kleine, broze mensen heen, hoewel het er soms niet op lijkt in deze wereld waar zoveel onschuldig bloed wordt vergoten. Hij doet voortdurend Liefde en Hoop in mijn hart opborrelen, hoewel ik liefde in mezelf tekort voel komen. Hij neemt alle angst uit mijn leven weg, hoewel ik de bijbelse wraak-, oordeel- en strafteksten door en door ken en mijn denken en onze cultuur door de primitieve gedachten uit de bijbel gehersenspoeld is. Wij mensen maken van God, onze godsdienst en het leven een nachtmerrie. Maar het is nu voor mij genoeg geweest. Ik maak er nu voorgoed een eind aan en zal mijzelf en God en het leven niet meer laten vuil maken. Ik zal me met leeuwenkracht vrijvechten uit de bedroevende leringen van de bijbel en er torenhoog boven gaan staan.


Het is de God van de liefde die mij in de wereld doet doorleven, die mij elke dag doet glimlachen en er mij attent op maakt hoe wonderschoon de wolkenlucht eruit kan zien, hoe wonderzacht en teer een roos ruikt, hoe zalig de wind een mens kan strelen, hoe bewonderenswaardig een sneeuwkristal eruit ziet, hoe ongelooflijk bijzonder het leven van een vlinder is, welk een heerlijk genot het is speels te stoeien met een energieke jonge hond. Het is deze God die mij een onwrikbaar geloof in het Leven, het Goede, dus in God Hemzelf schenkt.

Dit is de enige God waarin ik geloof. De enige God die ik aanbid en eer. De enige God waarvan een mens moet getuigen. De enige God die een mens zelf moet zijn.

Ik wil God alleen eer geven die Hij verdient: God is Liefde. En alle godsdienstige teksten die hier niet mee overeenstemmen, of dit basisbegrip in het leven verdraaien, zal ik van nu af aan aanklagen als schandvlekken van onze menselijke cultuur.


Ik zal me er in mijn leven niet toe verlagen de vuilnis die Hal Lindsey in meer dan 40 miljoen boeken de aarde over heeft gegooid in details te bestrijden. Deze man, die iemand treffend tot "de moeder van alle christelijke eindtijdhorror" heeft uitgeroepen, die mij door het uitstorten van zwarte roet vanaf mijn tienertijd in een zwarte wereld rond deed wandelen waarin de Satan regeert en elke vorm van Gods glorie ontbrak, is dit niet waard. (Gelukkig zijn er velen die dit werk grondig ondernomen hebben, zie ook deze engelstalige site ).


Ik volsta met kortweg te zeggen dat de wereldgeschiedenis niet culmineert in het volk Israel op het eind der dagen. Want als het zo was dan zou God en godsdienst synoniem zijn voor de meest primitieve gedachte die de mens in de loop van de geschiedenis maar heeft kunnen produceren, namelijk de gedachte van het uitverkoren zijn (een gedachte waaraan onnoemlijk veel verwerpelijke begrippen kleven, zoals nationalisme, egoďsme, fanatisme, onverdraagzaamheid en arrogantie). Ook Ezechiëls voorspelde derde tempel zou dan gebouwd moeten worden en de gebruiken van de bloedige zondoffers volgens het oude gebod weer hervat moeten worden. Zoiets zou voorwaar geen culminatie zijn maar een fatale regressie van godsdienst. God in een huis, tevreden gesteld met bloed! Indien het ooit gebeurt bewijst de mensheid ermee dat er geen hoop op vooruitgang is, dat duizenden jaren van ontwikkeling tevergeefs zijn geweest, dat geen enkele investering in de mens de moeite waard is, dat de mens zich niet wezenlijk onderscheidt van het redeloze dier. Een varken dat zich baadt in modder doet nog wat nuttigs voor zijn huid, maar de mens die zich eeuwig blijft baden in bloed om zijn god tevreden te stellen is het afzichtelijkste tafereel onder de zon.

De problematiek van Israël is eerder het gelui van de doodsklok van alle abrahamitische godsdiensten. Hoe langer de wereld in beslag wordt genomen door dit gekibbel om een zielig stukje grond, droevige tegenstellingen vanwege elkaar tegensprekende heilige boeken, en eindeloze stroom van haat en onbegrip voor elkaar, des te duidelijker wordt het failliet van alle openbaringsgodsdiensten aangekondigd.

De wereldgeschiedenis culmineert op ieder moment wanneer iemand zich volkomen overgeeft aan de liefde en het ontwikkelen van de Bovenmens:‘Zaterdag 15 Juli 1944: Mijn dromen lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mensen geloof. Het is me ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op de basis van dood, ellende en verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt, ik hoor steeds harder de aanrollende donder die ook ons zal doden, ik voel het leed van miljoenen mensen mee, en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat dit alles zich weer ten goede zal wenden, dat ook deze wreedheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen.

Intussen moet ik m'n denkbeelden hoog en droog houden; in de tijden die komen zijn ze misschien toch nog uit te voeren! Je Anne M. Frank.’
Díe tekst is de openbaring van God in de wereld. Deze tekst is het allerdiepste menszijn, de allerhoogste godsdienst die in ons allen leeft. Een teken aan de wand dat een meisje van 13 op het moment dat alles haar tegensprak, opkwam voor de goedheid van de mens.
Naschrift:


Bovenstaande brief die ik schreef waren de eerste gedachten die 11 september 2001 bij mij naar boven brachten. De schok die ik ervoer dat godsdienst in staat is tot de meest gruwelijke vorm van menszijn, zette mij aan het denken en heeft geleidelijk mijn wereldbeeld volkomen omvergegooid. Als theoloog besefte ik meteen dat het moslimgeloof dezelfde basis heeft als de bijbel, en dat dáár de wortel van het religieuze kwaad te vinden is. Ik werd door het gebeuren gedwongen de bijbel opnieuw te bekijken. En ditmaal zo eerlijk als mogelijk. Ik had er toen nog geen idee van hoever het mij uiteindelijk zou brengen in mijn denken. Er ging een kraan open die nu na vijf jaar nog steeds niet leeggelopen is, en op deze site volledig te belezen is. Steeds meer komt los, steeds dieper besef ik hoe mijn oude godsdienst een slaaf van mensen maakt en hoogwaardig denken in de wereld op de meest slinkse en tragische manier belet. Wij westerse mensen die nog enigszins aan het christelijk geloof zijn blijven hangen, hebben de zoete rozijnen uit ons geloof gehaald en zitten ons gehele leven gezapig hierop te kauwen. We zijn volkomen blind geworden voor het taaie deeg, doen net alsof de keerzijde van het geloof niet bestaat. Uiteindelijk zijn het de moslimfundamentalisten die ons ertoe dwingen de waarheid onder ogen te zien over ons eigen heilige boek. In een wereld die klein geworden is worden we ertoe gedwongen de bijbel opnieuw te lezen en op te merken wat er werkelijk staat. Slechts een enkele christen verdiept zich in alle bijbelteksten, en in de gruwelen van het verleden die op grond van allerlei heilige teksten zijn geschied. Bijna geen gelovige beseft het bloed dat aan zijn godsdienst kleeft, de psychische benauwdheid die de godsdienst eeuwenlang gekweekt heeft, slechts een enkeling is hier beschaamd over. Geen gelovige heeft slapeloze nachten omdat zijn geloof eeuwige onverzoenlijke verdeeldheid en onverdraagzaamheid in de wereld brengt. Voor iemand die deze dingen inziet is het een volstrekt ondenkbare gedachte hier nog toe te willen behoren, een absolute onmogelijkheid dat Jezus iets met zijn kerk of de christelijke godsdienst van alle eeuwen te maken zou willen hebben, dat boekgodsdiensten überhaupt iets met God te maken hebben, dat theologie en 'studie van Gods woord' iets van waarde aan een mensenleven of aan een samenleving kan schenken.

Nu zeg ik: het is een leugen te stellen dat godsdienstig geweld niets met 'de werkelijke islam' te maken heeft. Op dezelfde manier is het een grove leugen dat het ware christelijke geloof slechts goeddoen, geweldloosheid en voorbeeldig leven betekent. De bijbel en de koran staan vol haat en nijd, vol zielige wraakgedachten, vol vervloeking, vol oplegging van dwang, vol haarkloverijen, vol benauwende en absurde leringen, vol godslastering. Zij prediken de enige unieke boodschap waaraan gehoorzaamd dient te worden, en spreken de goddelijke veroordeling en eeuwige verdoemenis over iedereen uit, die het waagt ze tegen te spreken. De openbaringsgodsdiensten zijn de grootste gesels waar de mensheid onder gebukt gaat.
Psalmen van Volwassen GeloofHet evangelie van de 21ste eeuw


             
[V1]1 Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. 2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. 6 Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; 7 geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. 8 Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. 9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, 10 van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. 11 En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, 12 lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, 13 kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; (lading) van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen. 14 En het ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u weggegaan en al wat kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden worden. 15 De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend, 16 en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest! 17 En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, 18 en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! 19 En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest! 20 Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht. 21 En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. 22 En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden. 23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.