Een Bijbel van Volwassen Geloof

een uitleg van
Nietzsches Aldus sprak Zarathoestra

Albert Vollbehr (2005-2007)Voorwoord Inleiding tot het derde deel
Inleiding tot het eerste deel III.1   De voetreiziger
Zarathoestra's voorrede III.2   Van visioen en raadsel
I.1    Van de drie gedaanteverwisselingen III.3   Van de zaligheid tegen wil en dank
I.2    Van de kansels der deugd III.4   Voor zonsopgang
I.3    Van de hiernamaalsgangers III.5   Van de kleinmakende deugd
I.4    Van de verachters van het lichaam III.6   Op de olijfberg
I.5    Van verheugingen en hartstochten III.7   Van het voorbijgaan
I.6    Van de bleke misdadiger III.8   Van de afvalligen
I.7    Van lezen en schrijven III.9   De thuiskomst
I.8    Van de boom tegen de berg III.10  Van de drie kwaden
I.9    Van de predikers des doods III.11  Van de Geest der Zwaarte
I.10  Van krijg en krijgsvolk III.12  Van oude en nieuwe tafelen
I.11  Van de nieuwe afgod III.13  De genezende
I.12  Van de vliegen der markt III.14  Van het grote verlangen
I.13  Van de kuisheid III.15  Het andere danslied
I.14  Van de vriend III.16  De zeven zegelen (Of: Het lied van Ja-en-Amen)
I.15  Van duizend-en-één-doel Inleiding tot het vierde deel
I.16  Van de naastenliefde IV.1   Het honingoffer
I.17  Van de weg des scheppers IV.2   De noodkreet
I.18  Van oude en jonge vrouwtjes IV.3   Gesprek met de koningen
I.19  Van de beet der adder IV.4   De bloedzuiger
I.20  Van kind en huwelijk IV.5   De tovenaar
I.21  Van de zelfgekozen dood IV.6   In ruste
I.22  Van de schenkende deugd IV.7   De afstotendste mens
Inleiding tot het tweede deel IV.8   De bedelaar uit vrije wil
II.1   Het kind met de spiegel IV.9   De schaduw
II.2   Op de gelukzalige eilanden IV.10  Middag
II.3   Van de meedogenden IV.11  De begroeting
II.4   Van de priesters IV.12  Het avondmaal
II.5   Van de deugdzamen IV.13  Van de hogere mens
II.6   Van het gespuis IV.14  Het lied der zwaarmoedigheid
II.7   Van de tarantula's IV.15  Van de wetenschap
II.8   Van de beroemde wijzen IV.16  Onder dochters der woestijn
II.9   Het nachtlied IV.17  De opwekking
II.10  Het danslied IV.18  Het ezelsfeest
II.11  Het graflied IV.19  Het nachtwandelaarslied
II.12  Van de zelfoverwinning IV.20  Het teken
II.13  Van de verhevenen Nawoord
II.14  Van het land der beschaving
II.15  Van de onbevlekte kennis
II.16  Van de geleerden
II.17  Van de dichters
II.18  Van grote gebeurtenissen
II.19  De waarzegger
II.20  Van de verlossing
II.21  Van de mensenwijsheid
II.22  De stilste stonde