Robert Ingersoll: Enige vergissingen van Mozes
Hoofdstuk 8
Woensdag: God schept planten zonder zon

Wij vernemen vervolgens van onze scheppingshistoricus dat God, nadat Hij het gewelf gemaakt had en de wateren onder van de wateren boven het gewelf gescheiden had, erin slaagde het volgende staaltje scheppingswerk voor elkaar te krijgen:


God zei: 'Het water onder de hemel moet naar n plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.' En zo gebeurde het.


De schrijver die dit opschreef heeft weinig benul gehad van de werkelijke stand van zaken op aarde. Van de aantrekking der zwaartekracht schijnt hij niets te hebben geweten. Hij schijnt de aarde voor een plat vlak te hebben gehouden, en hij meende dat een buitengewone krachtsinspanning en uitzonderlijk machtsvertoon nodig was om het water in beweging te doen komen, de bergen te verlaten en in de valleien bijeen te brengen. Want niet eerder dan dat het water gedwongen werd langs de heuvels naar beneden te stromen, werd het droge land zichtbaar, begon het gras te groeien en bedekten mantels van groen de heuvels, en verheugden de bomen zich over knop en bloesem en werden takken met vruchten beladen. En dit alles gebeurt terwijl er nog geen enkel straaltje zonlicht op de aarde was nedergedaald.


Ik heb altijd gedacht dat zonder de zon geen gras en bomen kunnen groeien, noch zaad en vrucht kunnen worden voortgebracht. Maar toch gebeurde dit alles volgens het verhaal op de derde scheppingsdag. Ter verklaring voeren christenen aan dat Mozes met het woord dag niet een tijdsbestek van 24 uur, maar een zeer lange, bijna oneindige tijdsperiode bedoelde. Maar aangezien God de dieren pas op de vijfde dag maakte, dus overeenkomstig deze zienswijze enige miljoenen jaren later, is mijn vraag waarom de planten al die jaren vrucht droegen.

Mozes vertelt dat God op de derde dag zei:


Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten, en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.


Om al deze vruchten te eten bestond niemand, zelfs geen enkel insekt was er met gekleurde vleugels zoekende naar honing uit bloemen, geen enkel levend, ademend wezen bestond nog op aarde. Het is thans bekend dat de evolutie verschillende ontwikkelingsfasen had. Hoezeer begrijpelijker zijn die dan dat de aarde bedekt was met al het gras en kruiden en bomen, beladen met vruchten, gedurende miljoenen jaren, vrdat nog enig dierlijk wezen bestond.

In de natuur is het aantal planten en dierlijke levens altijd in volmaakt evenwicht. In haar bewonderenswaardige huishouding vormt zij en voedt zij overvloedig haar plantaardige onderdelen met het afval van dieren. Dit volmaakte evenwicht tussen planten en dieren blijft gehandhaafd door de kringloop. Door duizenden porin van elk blad van de plant wordt de koolzuur, die de atmosfeer voor het dierlijk leven ongeschikt zou maken, opgezogen en omgezet in plantenvezel, die onder sterke druk weer in steenkool kan veranderen. De koolstof heeft in de natuur een grote rol gespeeld, en heeft ook een grote inbreng in het dierlijk leven, van het eerste organisme tot de mens. Men kan met zekerheid aannemen dat bepaalde plant- en diersoorten altijd tegelijk aanwezig waren, en dat zodra het karakter van vegetatie veranderde, een gelijksoortige verandering in de dierenwereld plaatsgreep. Het kan natuurlijk zijn dat ik tot deze conclusie gekomen ben vanwege de totale verdorvenheid van de mens, of dat mij de nodige nederigheid van geest ontbreekt om Haeckel voldoende met Mozes in overeenstemming te brengen, of dat ik, door verwaandheid aangegrepen, door teveel gebruik van het verstand verblind, mij heb overgegeven aan verstoktheid van hart, en dat ik mijn verdoemenis daarom tegemoet ga. Maar zelfs in al die gevallen kan ik toch nooit geloven dat de aarde in volle bloei stond, met bomen en vruchten en al, alvorens de schitterende zon een einde aan de duisternis had gemaakt.