Rikosrekisteriote

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

Vuoden 2003 alusta tuli voimaan uusi laki menettelystä, jolla lasten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa voidaan tietyin edellytyksin selvittää.

Lain tarkoituksena on suojella alaikäisten eli alle 18-vuotiaiden henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan.
Lain tavoitteena on vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houkutelluksi huumausaineiden käyttöön.

Lain mukaan lasten kanssa tehtävää työtä on työ, johon pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa.

Lisäksi menettely koskee siviilipalvelusvelvollisen työpalvelua, työvoimapoliittisessa toimenpiteessä olevien henkilöiden tekemää työtä eli työelämäpalvelussa, työharjoittelussa tai työkokeilussa olevan henkilön työtä sekä yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia.
Myös oppisopimussuhde on lain piiriin kuuluva työsuhde. Sen sijaan menettely ei koske opiskelijoiden työharjoittelua ja muuta opiskelua käytännön työtehtävien yhteydessä.

Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan rikosrekisteriote

Kunnalla on velvoite pyytää ote nähtäväksi niissä tilanteissa, joissa palvelun tuottajaa koskee ilmoitusvelvollisuus kuntaan nähden. Ote pyydetään nähtäväksi myös ennen kuin muu kuin lupahakemuksessa tai ilmoituksessa määritelty henkilö otetaan laissa mainittuihin tehtäviin.
Palvelun tuottajan on ilmoitettava asiasta päivähoitopalveluihin eli perhepäivähoidon ohjaajalle.

Rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Otteen hankkiminen on henkilön itsensä tehtävä. Rikosrekisteriotteen nähtäväksi esittäneen henkilön henkilötietoihin saadaan tehdä ainoastaan merkinnät rikosrekisteriotteen esittämisestä ja otteen tunnistetiedoista.
Otteesta ei saa ottaa jäljennöstä ja se on palautettava välittömästi otteen esittäneelle henkilölle.

Vaitiolovelvollisuus

Rikosrekisteriotteesta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä tehdessään päätöstä siitä, annetaanko henkilölle lain piiriin kuuluva tehtävä tai lupa toimia yksityisenä sosiaalipalvelun tuottajana.

Rikosrekisteriotteen vaikutus

Otteesta ilmenevien seikkojen seurauksena työantaja, päättäessään olla ottamatta henkilöä tehtävään, toteaa että valintaa ei vahvisteta/nimitys raukeaa/työsopimusta ei tehdä.

Rikosrekisteriotteen tilaaminen

Rikosrekisteriotteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttää oheista lomakepohjaa. Hakemuksen voi toimittaa postitse, telekopiona tai sähköpostilla.
Puhelimitse pyydettyjä hakemuksia ei käsitellä.

RIKOSREKISTERIOTTEEN TARVITSEVAT KAIKKI VUODEN 2003 ALUSTA ALOITTAVAT UUDET PERHEPÄIVÄHOITAJAT.

ENNEN VUOTTA 2003 ALOITTANEIDEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN EI TARVITSE RIKOSREKISTERIOTETTA ESITTÄÄ.

Postitse lähetettävä hakemus
tästä 

Oikeusrekisterikeskukselle on nyt mahdollista lähettää hakemuksia myös sähköisesti

Lomakkeet löytyvät Asiointi ja lomakkeet –osiosta osoitteesta
http://www.suomi.fi/asiointi/ork