Tämä sivu on vasta rakenteilla - siksi tiedot ovat vielä puutteellisia

Suomi-Ruotsi filateelinen sanakirja - Finsk-Svensk filatelistisk ordbok

Välj initialen / valitse sanan alkukirjain:
A B D E F G H I J K L M N O P G R S T U V Y Z Ä Ö
aaltomainen           vågformig
aaltoviiva           våglinje, -n, -r
aaltoviivaläviste        serpentintandning,-en,-ar
aateliskirje          adligt brev
ahdas              smal, trång
aidonvärinen          färgäkta
aidosti kulkenut        äktgången
aidosti leimattu        äktstämplat
aihe              motiv,-et; tema,-t,-n
aihe (syy)           skäl
aihe (vaikutin)         motiv,-et
aihekokoelma          motivsamling,-en,-ar
aika              tid,-en,-er
aito              äkta
aitoleimainen          äktstämplat
aitous             äkthet,-en,-er
aitoustodistus         prövningsattest, -en, -er
aitoutettu           prövad
aitouttaja (asiantuntija)    expert, -en, -er
aitoutus            expertis
aitoutusleima          expertsignatur
aitoutusleima          äkthetsstämp³el, -eln, -lar
aitoutusmaksu          attestkostnad,-en,-er
aitoutusmerkintä        expertsignatur
ajanjakso            tidsperiod, tidsskede, era, ära
ajanmerkintä          tidsangivelse,-n,-r,-rna
ajomieskirje          formansbrev, -et
ajurikirje           formansbrev, -et
ala-              nedtillvarande
alalaji             underart,-en,-er
alaspäin            nedåt
alatyyppi            undertyp, -en, -er
alennuspostimerkkivihko     rabattfrimärkshäfte
alhaalla            under
alhaallaoleva          nedtillvarande
alkuperä            ursprung,-et
alkuperäinen          ursprunglig, original
alkuperäisliimoite       originalgummering, -en, -ar
alkuperä            ursprung,-et
alkuperämaa           ursprungsland,-et
allekirjoittaa         underskriva, underteckna; signera
allekirjoitus          underskrift,-en,-er; signatur
alue (ala)           område, -t, -n; region, -en, -er
> kaupungin alueella       på stadens område
alue (piiri)          distrikt,-et,-
aniliininruso          anilinrosa
ankkuri             ankare, -t, -n
antiikva            antikva
arka              ömtålig
arka väri            löslig färg
arkeittain           arkvis; per ark
arkinkehyskoriste        arkrandornament
arkinkehyskoriste        arkrandutsmyckning,-en,-ar
arkinkehyskoriste        marginalutsmyckning,-en,-ar
arkinkulma           arkhörn,-et,-
arkinreuna           arkrand,-en,-erŸ
arkinreunahammaste       arktandning,-en,-ar
arkinreunamerkinnät       arkrandmärke,-t,-n
arkinreunamerkinnät       randtryck,-et,-
arkinreunamerkintä       arkrandnotering,-en,-ar
arkinreunavesileima       arkrandvattenmärke,-t,-n
arkinvierus           arkrand,-en,-erŸ
arkisto             arkiv, -et, -
arkki (paperi)         ark,-et,-
arkkien järjestys        arkordning,-en,-ar
arkkihammaste          arktandning,-en,-ar
arkkikoko            arkformat,-et; arkstorlek,-en,-ar
arkkileimaus          arkstämpling,-en,-ar
arkkitarttuma          arkspegeltryck,-et,-
arkkivesileima         arkvattenmärke,-t,-n
arviohinta           värderingspris,-et,-,-er
arviointi            värdering,-en,-ar
arvo              värde,-t,-n
arvoaste            grad,-en,-er; rang,-en
arvoinen            värd, av (ngt) värde
arvokas             värdefull
arvolisäpainama         värdeövertryck,-et,-
arvolähetys           värdesändning,-en,-ar
arvonumero           siffra
arvopaperi           värdepapper,-et,-
arvostus            värdering,-en,-ar
arvoton näyte          prov utan värde
asemointi            montering,-en,-ar
asettelu            montering,-en,-ar
asetus             förordning,-en,-ar
asia              sak,-en,-er; ärende
asiakirja            dokument,-et
asiantuntijalausunto      expertutlåtande
asiantuntija          specialist,sakkunnig;expert,-en,-er
atulat             pincett, -en, -er
automaatio           automation
automaattimerkki        automatmärke,-t,-n
automaattihammaste       automattandning,-en,-ar
autopakettimerkki        busspaketmärke,-t,-n
autotypiarasteri        boktryckraster
avajaiset            öppnande
avaruusfilatelia        astrofilateli
avaus              öppning; öppnande
avo-              öppen
avonainen            öppen
avustus             understöd,-et, medhjälp,-en
avustus             bistånd,-et
[ till början/Alkuun ]

bensiininarka          känslig mot bensin
Bishop-leima          Bishop-stämp³el,-eln,-lar
dandy-rulla           vattenstämpelvals
Dederon-kangas         Dederontyg
dekstriini           dextrin
desinfioitu posti        desinficerad post
Dickinson paperi        silkestrådpapper,-et,-
duplex-leima          dubbelstämp³el, -eln, -lar
edelle             framför
edellinen            föregående
edelläkävijä          föregångare, förelöpare
edeltäjä            företrädare
eduskunta            riksdag, -en, -ar
edustajakamari         riksdag, -en, -ar
ehdote             förslag, -et, -
ehdote (luonnos)        utkast, -et, -
ehiö              helsak, -en, -er
ehiökortti           helsakskort, -et, -
ehiökuori            helsakskuvert,-et,-
ehiöleikelmä          helsaksklipp,-et,-
ehiöluettelo          helsakskatalog, -en, -er
ei käypä            ogiltig
ei noudettu           ej avhämtat
ei sallittu           ej tillåten, otillåten
elektrotypia          ?
eloisa             livfull
elokuu             augusti
elonleikkaajatar        skörderska
emaloitu paperi         emaljerat papper, -et
en, et, ei, emme,ette,eivät   icke, inte, ej, (vast) nej
ennakkomitätöinti        förhandavstämpling,-en,-ar
ensi kerran           första gången
ensi kädessä          i första handen
ensi lento           första flyg
ensi tilassa          med det snaraste; per omgående
ensijulkaisu          första utgåv³a,-an,-or
ensilento            första flyg
ensiliimake           första fals
ensimmäinen käypyyspäivä    första kurseringsdag
Ensimmäinen maailmansota    Första världskriget
ensimmäinen myyntipäivä     första försäljningsdag
ensin              först, främst
ensipainos           förstatryck,-et,-
ensipäivä            första dag
ensipäivän kirje        första dags brev,-et,-
epäkeskeinen          ocentrerad
epäkeskeinen hamamste      förskjuten tandning,-en,-ar
epäselvä            oklar,otydlig,dunkel
epäsiisti            osnygg,ostädad
epäsuhde            missförhållande
epäsuora            indirekt
epäsuotava           icke-önskvärd, mindre önskvärd
epäsuotava julkaisu       oönskad utgåv³a,-an,-or
epäsäännöllinen         oregelbunden
epäsäännöllinen hammaste    oregelbunden tandning,-en,-ar
epätarkka            inexakt
epätasainen           ojämn
epätavallinen          ovanlig, sällsynt
epäterävä            oskarp
epätäydellinen         ofullständig
epävirallinen          icke officiell
erehdys             misstag,-et,-
erehdys (virhe)         fel,-et,-
erheleimaus           felaktig avstämpling,-en,-ar
erhepostite           felaktig frankatur
erikoinen            speciell, särskild, special-, sär-
erikoishammaste         specialtandning,-en,-ar
erikoisjakelumerkki       lördagsmärke,-t,-n
erikoisjulkaisu         specialutgåv³a,-an,-or
erikoiskokoelma         specialsamling,-en,-ar,-arna
erikoisleimaus         specialstämpling,-en,-ar,-arna
erikoisluettelo         specialkatalog,-en,-er
erikoismaksumerkki       portomärke,-t,-n
erikoismerkki          specialmärke,-t,-n
erikoispainanta         specialtryck,-et
erikoispainos          specialtryck,-et
erikoispostileima        specialstämp³el, -eln, -lar
erikoispostimerkki       specialmärke, -t, -n
erikoissaapumisleima      specialankomststämp³el,-eln,-lar
erikoistilaisuus        specialtillställning,-en,-ar
erikoistoimenpide        specialåtgärd,-en,-er
erikoistunnusleima       specialmottagningsstämp³el,-eln,-lar
erinomainen           synnerlig
erinomainen (oivallinen)    förträfflig
erinomainen (poikkeuksell)   utomordentlig
erityinen            speciell
erityisala           specialområde,-t,-n
eroavaisuus           olikhet, avvikelse,-n,-r,-rna
erota              skilja sig
erottaa             skilja, avskilja
esifilateelinen         förfilatelistisk
esikuva             förebild; föredöme,-t,-n
esimerkki            exemp³el,-let,-el
esittelyarkki          förlagsark,-et,-
esittelykappale         förlaga
esittelyvedos          avdrag av förlaga, förlaga
esitys(tapa)          design
etusivu             framsida
etäisyys            avstånd, -et, -
Euroopan Neuvosto        Europarådet
[ till början/Alkuun ]

fantasiajulkaisu        fantasimärke, -t, -n
filatelian reuna-alueet     randområde,-t,-n
filatelisti           filatelist
filatelistinen         filatelistisk
filatelistipostite       filatelistisk frankatur
fosforijuovat          fosforränder
fosforoiva paperi        fosforescerande papper,-et,-
fotolitografia         fotolitografi
fototypia            fototypi,-(e)n
fraktuurakirjasinlaji      frakturstil

galvanoplastiikka        galvanoplastik
goottilainen          gotisk
grafiittijuovalisäpainamat   grafitpåtryck,-et,-
groteski (kirjasintyyli)    grotesk
[ till början/Alkuun ]

hailakanlila          bleklila
hailakanruso          blekrosa
haitallinen julkaisu      oönskad utgåva, skadlig utgåv³a,-an,
hakanen             litet hack
hakaristi            hakkors,-et,-
hakea (etsiä)          söka, leta
hakea (noutaa)         avhämta
hallava             blek
hallintopiiri          förvaltningsområde,-t,-n
hallitus            styrelse,-n,-r,-rna
hallitus (maan)         regering,-en,-ar
halvin             billigast
hammasratasleima        kugghjulsstämp³el,-eln,-lar
hammastamaton          otandad
hammaste            tandning,-en,-ar
hammasteluku          antal tänder
hammastemittari         tandningsmätare
hammastettu           tandad
hammasteväärenne        eftertandad
hammastuskone          tandningsmaskin,-en,-er
hammastuspiste         tandningspunkt
hammastusreikä         tandningshål
hammastusvirhe         tandningsfel
hamppupaperi          hamppapper,-et,-
hankautuma           förtunning,-en,-ar
hankinta (kaupall)       leverans,-en,-er
hankkia             leverera
hapettuma            oxidering,-en,-ar
harmaa             grå
harmaansininen         gråblå
harmahtava           gråaktig, blek
harmahtavanpunainen       gråaktigt röd
harmahtavansininen       gråaktigt blå
harmahtavanultramariini     gråaktigt ultramarin
harva hammaste         gles tandning
harvinainen           sällsynt
harvinaisuus          sällsynthet,ovanlighet; raritet
harvinaisuusaste        sällsynthetsgrad,-en,-er
haukka             falk
hehkuleima           strålstämp³el, -eln, -lar
heinäkuu            juli
helakanpunainen         högröd
helakka             livfull
helikopteriposti        helikopterpost,-en,-er
helmenharmaa          pärlgrå
helmi              pärla
helmikuu            februari
helmirengas           pärling,-en,-ar
henkivakuutusvirkamerkki    livförsäkringstjänstemärke,-t,-n
heraldinen           heraldisk
herkkä             ömtålig
hevosenkenkäleima        hästskostämp³el,-eln,-lar
hieno hammaste         fin tandning
hieno painanta         fint tryck,-et,-
hiertymä            förtunning,-en,-ar
hiirenharmaa          musgrå
himmeä             matt
himmeänkarmiininpunainen    matt karminröd
himmeänoranssinkeltainen    matt orangegul
himmeänpunainen         mattröd
himmeänsininen         mattblå
hinta              pris,-et,-,er
hirsipuukirje          galgbrev,-et,-
hotelliposti          hotellpost
huhtikuu            april
huijausjulkaisu         svindelutgåv³a,-an,-or,-orna
huijausvalmiste         svindelutgåv³a,-an,-or
huippu             spets
huippuarvo           toppvalör, nyckelvalör
humpuukimerkki         fantasimärke,-t,-n
hunajakenno           bikaka
huntu              slöja
huokein             billigast
huokoinen paperi        poröst papper,-et,-
huolellinen           noggrann
huolenpito           försorg,omsorg,-en
huolto (henkilön)        vård,-en
huolto (kunnossapito)      underhåll,-et
huomautus            anmärkning,-en,-ar
huomiota herättävä       utmärkande
huutokauppa           auktion
huutokauppaluettelo       auktionskatalog
hylkyarkki           tryckavfall, makulatur
hylkypaperi           makulatur
hyvin lähekkäin         nära tillsammans
hyvä              praktexemplar
hyväksi             till godo
hyväksyntä           tillstånd
hyväntekeväisyysjulkaisu    välgörenhetsutgåv³a,-an,-or
hyväntekeväisyysmerkki     välgörenhetsmärke,-t,-n
häiväreuna           lupprand,-en,-erŸ
hämärä             otydlig
hämärä             dunkel
hätäjulkaisu          nödutgåv³a,-an,-or
hätärahamerkki         nödmyntsmärke,-t,-n
höyhenkirje           fjäderbrev,-et,-
höyrylaiva           ångbåt
[ till början/Alkuun ]

iirispainanta          iristryck,-et,-
ikkunakuori           fönsterkuvert
ilmalaivaposti         luftskeppspost
ilmapalloposti         ballonpost
ilmaposti            luftpost
ilmoitus            anmälan
impregnoitu paperi       impregnerat papper,-et,-
internoitujen posti       interneringspost
irrallinen           lös
irroitustapa          delningssätt
irrottaa            lossa
irrotustapa           delningssätt
irrotusviiva          delningslinje
irto-              lös
isokokoinen           storformat
[ till början/Alkuun ]

jaettu pohjapainanta      uppdelat bottentryck
jakamaton            odelad
jako              klassifisering,-en,-ar
japaninpaperi          japanpapper,-et,-
jarruarvo            spärrvalör
joulu              jul, -en, -ar
joulukuu            december
joulumerkki (kirjeensuljin)   julmärke,-t,-n
jouluposti           julpost, -en
joulupostimerkki        julfrimärke, -t, -n
juhla              fest,-en,-er; jubile³um,-et,-er
juhlajulkaisu          jubileumsutgåv³a,-an,-or
julkaisematon          outgiven
julkaisu            utgåv³a,-an,-or
julkaisupäivä          utgivningsdag, utgivningsdatum
julkaisuvuosi          utgivningsår
juova              linje
jyvärasteri           kornraster
jäljennös            kopi³a,-an,-or
jäljennös (kirjoit.)      reproduktion
jäljennös            avdrag
jäljitelmä           förfalskning,-en,-ar
jälkeenpäin maalattu      eftermålad
jälkikaiverrettu        eftergraverad
jälkikäteen leimattu      efterstämplad
jälkiliimoite          eftergummerad
jälkiliimoite          gummeringsförfalskning,-en,-ar
jälkipainos           eftertryck,-et,-
jättiläispostite        taktegelfrankatur
jättiläispostite        jättefrankatur
jäähyväisjulkaisu        avskedsutgåv³a,-an,-or
jäännöserä           restlager
jäännösvarasto         restlager
[ till början/Alkuun ]

kaareva             bågig,böjd,buktad,buktig
kaariläviste          bågformig tandning
kadmiuminkeltainen       kadmiumgul
kahdeksan            åtta
kahdeksankulmainen       åttkantig
kahdeksansäteinen        åttastrålig
kaikinpuolinen         allsidig
kaistale            strip
kaiverre            gravyr
kaiverrus            gravyr
kaiverrussyväpaino       djupgravyrtyck
kaivertaa            gravera
kaivertajan nimimerkki     gravörtecken
kaksi              två
kaksikielinen          tvåspråkig
kaksinkertainen         dubbelt
kaksinkertainen paperi     dubbelt papper,-et,-
kaksinumeroinen         tvåsiffrig
kaksirenkainen         dubbelringade
kaksinverroin          dubbelt
kaksipuolinen          dubbelsidig
kaksipuolinen painanta     tryckt på båda sidor
kaksipuolinen painanta     dubbelsidigt tryck,-et,-
kaksitaso            biplan
kaksivärinen          tväfärgad
kaksoisarvoleima        dubbeltryck,-et,-
kaksoishammaste         dubbeltandning,-en,-ar
kaksoiskappale         dubblett,-en,-er, överexemplar
kaksoiskotka          dubbelörn
kaksoiskuori          dubbelkuvert
kaksoislisäpainama       dubbelt påtryck,-et,-
kaksoismerkki          dubbelmärke,-t,-n
kaksoispainanta         dubbeltryck,-et,-
kaksoispostikortti       dubbelpostkort
kaksoispostileima        dubbelstämp³el,-eln,-lar
kaksoisristihammaste      dubbelkorstandning,-en,-ar
kalpea             ljus
kaltainen            lik, beskaffad
kalteva             sned
kampahammaste          kammtandning,-en,-ar
kanelinruskea          kanelbrun
Kansainliitto          Folkförbund
kansainvälinen vastauskup.   internationell svarskupong
kansalliskokous         nationalförsamling,-en,-ar
kansanedustajamerkki      riksdagsledamotsmärke,-t,-n
kansi (vihon)          omslag
kansileima           ombordstämp³el,-eln,-lar
kansiolehti           albumblad,-et,-
kansiposti           båtpost
kansipostileima         båtpoststämp³el,-eln,-lar
kantonimerkki          kantonmärke,-t,-n
kapea              smal, trång
kappale             stycke,-t,-n; exempl³ar,-et,-
kapteeniposti          kaptenpost
karkea hammaste         vid tandning
karkea hammaste         grov tandning
karkeapiirteinen painanta    grovt tryck,-et,-
karmiini            karmin
karmiininpunainen        karminröd
karmiininruskea         karminbrun
kartonkipaperi         kartongpapper,-et,-
karttapaperi          kartpapper,-et,-
katapulttiposti         katapultpost
katkennut            avbruten
katkennut            bruten
katkonainen           avbruten
kaukomaat            fjärran länder
kaunisteltu           försköning,-en,-ar
kauppa-arvo           handelspris,-et,-,-er
kauppa-arvo           handelsvärde
kauppakamari          handelskammare
kauppakamarimerkki       handelskammarmärke,-t,-n
kauppiaan puumerkki       köpmanbomärke,-t,-n
kauppiasposti          köpmanspost
kaupunki            stad,-en,-erŸ
kaupunkikuva          stadsbild
kaupunkiposti          stadspost
kaupunkipostimerkki       stadspostfrimärke,-t,-n
kehilö             tryckform
kehilö             format
kehilönumero          ramnummer
kehilönumero          arknummer
kehys              ram; kant; bärd
kehystetty           inramad
kehystetty leima        ramstämp³el,-eln,-lar
kehysviiva           ramlinje
keinotekoinen          konstgjord
keinottelujulkaisu       spekulationsutgåv³a,-an,-or
keinottelumerkki        spekulationsutgåv³a,-an,-or
keisari             kejsare
keisarillinen          kejserlig
Keisarillisen Senaatin paino  Kejserliga Senatens tryckeri
kelirikkolentoposti       menföresflygpost
kellahtava           gulaktig
kellanoranssi          gulorange
kellanvaalea          blek
kellertävä           gulskiftande, gulaktig
kelloleima           klockstämp³el,-eln,-lar
kellonaikaleima         klockstämp³el,-eln,-lar
kellonratasleima        klockhjulsstämp³el,-eln,-lar
kelmeä             ljus
kelpaamaton           ogiltig
kelpaava            giltig
keltainen            gul
kenttälennätinmerkki      fälttelegrafmärke,-t,-n
kenttälentoposti        luftfältpost
kenttälentoposti        fältpostflyg
kenttäposti           fältpost
kenttäpostikonttori       fältpostkontor
kenttäpostileima        fältpoststämp³el,-eln,-lar
kenttäpostimerkki        fältpostmärke,-t,-n
kenttäpostin oikeutusmerkki   fältposttillståndsmärke,-t,-n
kenttätyyppi          arkfälttyp
kermanvärinen          krämfärgad
kerrottu vesileima       flerfaldigt vattenmärke,-t,-n
kertomus            beskrivning,-en,-ar
keräilijäkirje         samlarbrev,-et,-
keräilijän huippuhinta     liebhaberpris,-et,-,-er
keräilijänsuoja         samlarskydd
keräilytarkoituksiin      för samlingsändamål
keskikokoinen          medelstor
keskilaatuinen         normalkvalitet
keskipaksu paperi        medeltjockt papper
keskistys            centrering
keskittynyt           centrerad
keskitysleiriposti       koncentrationslägerpost
keskuskappale          mittenstycke
keskuskuvio (merkin)      mittstycke
kesäkuu             juni
ketjuleima           maskinstämp³el,-eln,-lar
ketjuleima           kedjestämp³el,-eln,-lar
kieltäytynyt (selite)      vägrat
kiemurakirje          snörkelbrev,-et,-
kiila              kil
kiillotettu           glättat
kiillotettu paperi       glättat papper,-et,-
kiiltopaperi          glanspapper,-et,-
kiiltävä            glänsande
kilotavara           kilovara
kilpi              sköld
kirjaamisleima         rekommstämp³el,-eln,-lar
kirjaamislipuke         mottagningsetikett
kirjaamislipuke         rekom. etikett
kirjaamislipuke         rekommendationsetikett
kirjain             bokstav
kirjainleima          bokstavsstämp³el,-eln,-lar
kirjainmuoto          skrifttyp
kirjakeladonta         stilsats
kirjakesarja          stilsats
kirjapaino           boktryck,-et,-
kirjapainojulkaisu       boktrycksutgåva,-n
kirjapainoleimaus        boktrycksstämpling,-en,-ar
kirjasinlaji          skriftstil
kirjasintyyli          skrifttyp
kirjattu kirje         rekommenderat brev,-et,-
kirjatun kirjeen merkki     rekommendationsmärke,-t,-n
kirje              brev,-et,-
kirjeellä            på helbrev,-et,-
kirjeen etusivu         brevframsida
kirjeenkantaja         brevbärare
kirjekuori           kuvert
kirjekyyhkynen         brevduva
kirjelaatikko          brevlåda
kirjelähetys          brevförsändelse,-n,-r,-rna
kirjetaksa           brevtaxa
kirjoitus            skrift
kirjoitusnauha         textband
kirkkaanpunainen        klarröd
kivipaino            stentryck,-et,-
koe-              prov
koepainos            provtryck,-et,-
koevedos            provtryck,-et,-
kohdistunut           centrerad
kohdistus            riktning, passning
kohdistusmerkki         riktmärke, riktpunkt
kohdistuspiste         riktpunkt
koho-              inpressat
kohojuovainen paperi      ribbat papper,-et,-, räfflat papper
kohtuullinen hinta       moderat (skäligt,rimligt) pris
koiravaljakkoposti       hundslädepost
kokeilu             experimenterande (med ngt)
kokeilu (koe)          experiment, -et
kokeilu- (yhdys.)        experimental-, försöks-, prov-
koko (suuruus)         storlek,-en,-ar; format,-et
kokoelma            samling,-en,-ar
kokoelmakappale         praktexemplar
kollodiumkalvo         guldsmedshud
kollodiumkalvo         kollodium hinna
kolmas             den tredje
kolme              tre
kolmekymmentä          trettio
kolmio             triangel
kolmio             triangel,-eln,-lar
kolmirivilö           trestrip,-et
kolmirivinen          treradig
kolmisivuinen          tresidig
kolmiulotteinen merkki     tredimensionellt märke,-t,-n
komissariaatti         komissarie
konekirjoitusteksti       skrifmaskintext
koneleima            maskinstämp³el,-eln,-lar
konepaperi           maskinpapper,-et,-
konevedos            maskinprovtryck,-et,-
koodaus             kodifiering,-en,-ar
koodiviivat           kodsträck
koriste             utsmyckning,-en,-ar
koristeellinen pohja      ornamenterad grund
koristelista          ramornament
koristereunus          ramornament
koristus            utsmyckning,-en,-ar
korjattu            reparerad, rättad
korjattu kuvake         eftergraverad platta
korjaus             korrektur, retusch
korjausvedos          korrekturavdrag
korkeus             höjd
korkkileima           korkstämpel
korkopainanta          relieftryck,-et,-
korkopuristus          relieftryck,-et,-
korkopuristusleima       sigillstämp³el,-eln,-lar
korrehtuuri           korrektur
korttikirje           brevkort
korttikirje           kortbrev,-et,-
korttikirjemerkki        kortbrevmärke,-t,-n
korukirje            smyckesbrev,-et,-
kostutettu           fuktat
kotelomerkki          inkapslat märke,-t,-n
kotiinkanto           hemsändning,-en,-ar
kotimaa             hemland,-et
kotimaankirje          inrikes brev
kotimainen           inhemsk
kotimainen vakuutettu lähetys  inhemsk assurerad försändelse
kotiseutukeräily        hemortssamlandet
kotiseutukokoelma        hembygdssamling,-en,-ar
kotka              örn
kotkankuva (merkki)       örntyp
kruunu             krona
kuiva painanta         torrtryckning,-en,-ar
kukkaköynösleima        dörramsstämp³el,-eln,-lar
kukkaköynösleima        bildramstämp³el,-eln,-lar
kukkaropostite         börspost
kuljetus            transport
kulkutautiposti         kolerapost
kulkutautiposti         desinficerad post
kulma (arkin)          hörn,-et,-
kulmahammas           hörntand
kulmakappale          hörnexemplar
kulmakappale          hörnstycke
kulmakirjain          hörnbokstav
kulmakoriste          hörnornament
kulmaleima           hörnstämp³el,-eln,-lar
kulta              guld
kultainen            gyllene
kultainen postimerkki      guldfrimärke,-t,-n
kultasepänkalvo         guldsmedshud
kulunut             sliten
kulunut levy          sliten platta
kumikirjasinleima        gummistämp³el,-eln,-lar
kumileima(sin)         gummistämp³el,-eln,-lar
kummallinen           underlig, märkvärdig
kummallinen (omituinen)     egendomlig, besynnerlig
kummallinen (outo)       sällsam, märklig, kuriös
kummallisuus          underlighet, kuriosa, ...
kuningas            konung,-en,-ar; kung,-en,-ar
kuningaskunta          kungarike,-t,-n
kunniamaininta         erkännande
kunto              kondition,-en
kunto sekalaatuinen       blandad kvalitet
kuollut keräilyalue       avslutat samlarområde
kuorella            på helbrev (,-et)
kuorileikelmä          brevklipp, kuvertklipp, -et, -
kuorileikelmä          brevstycke
kuorileikelmällä        på brevstycke
kuparipaino           koppartryck,-et,-
kuparipaino           djuptryck,-et,-
kuparisyväpaino         koppartryck,-et,-
kuparivalopaino         fotogravyr
kuriiriposti          kurirpost
kuriositeetti          kuriosa
kursiivi            kursiv
kurssi             kurs,-en,-er
kutojatar            väverska
kuukausi            månad,-en,-er
kuulutus            kungörelse,-n,-r,-rna
kuulutus            meddelande
kuusi (puu)           gran, -en, -ar
kuusi (luku)          sex
kuusikulmainen         sexhörnig
kuusilo             sexblock, -et
kuva              bild, -en, -er
kuva (muoto-)          porträtt,-et
kuva (jäljennös)        avbild, -en, -er
kuva-aihe            bildmotiv,-et
kuva-aih. muk. aihekokoelma   bildmotivsamling,-en,-ar
kuva-aihetoimikunta       konstnämnd
kuvake             klisch‚, -(e)n, -er
kuvaketunn. paikann. ruud.   avartsökare
kuvakevirhe           plåtfel, -et,
kuvakoko            bildstorlek
kuvakortti (ei ehiö)      vykort
kuvallinen ehiöpostikortti   bildpostkort
kuvallinen esitys        bildmotiv,-et
kuvamerkkisarja         bildserie,-n,-r
kuvankoko            bildstorlek
kuvapuoli            framsida
kuvapuoli            bildsida
kuvaus             beskrivning,-en,-ar
kuvioleima           figurstämp³el,-eln,-lar
kyllästetty paperi       impregnerat papper,-et,-
kylväjä             såningsman
kymmenen            tio
kymmenkertaispostite      tiofaldig frankatur
kynämitätöinti         pennmakulering,-en,-ar
kynämitätöinti         penstrecksmakulering,-en,-ar
kynäviiva            penstreck
kyrilliset aakkoset       kyrillisk skrift
kyyhkynen            duva
kärki              spets
käsileimasin          handstämp³el, -eln,-lar
käsinkirjoitettu otsake     handskriven rubrik
käsintehty           handgjord
käsipaperi           handgjort papper,-et,-
käsipuristin          handpress
käsite             bild
käsitelaleima          rullstämp³el,-eln,-lar
käsitys             utseende
käteinen            kontant
käteismaksu           kontant
käteismaksu           kontantbetalning,-en,-ar
käteismaksuleima        fristämp³el,-eln,-lar
käypyys             giltighet
käypyysaika           kurseringstid
käypä (postim)         gällande, kurserande, giltig
käyrä              buktig
käytetty            använd, stämplad
käyttösarja           bruksserie,-n,-r
käytöstä poistettu       indragen
kääntöpuoli           baksida
[ till början/Alkuun ]


laaja              vidsträckt
laaja (avara)          vid
laaja (kuv,laajalti käsitt)   omfattande
laaja (levinnyt)        utbredd
laajentua            vidga
laajuus             vidd,-en,-er; omfång,-et
laakapaino           litografi, plantryck,-et,-
laakapainomenetelmä       litografiskt förfarande
laakerinlehvä          lagerkvist
laatikkoleima          lådstämpel, ramstämp³el,-eln,-lar
laatta (levy)          plåt,-en,-ar
laattakuviomalli        golvstensmönster
laatuluokka           kvalitet
ladelma             sats, -en, -er
ladelmapainanta         satstryck,-et,-
laita (sivu)          sida
laita (syrjä)          kant, -en, -er
laita (ylä-)          rand, randen, ränder
laite (tuote)          produkt,-en,-er; fabrikat,-et,-
laite (koje)          apparat,-en,-er
laiton             olaglig
laitos             anstalt,-en,-er; institution
laiva              fartyg,-et,-;båt,-en,-ar;skepp,-et,-
laivankansileima        ombordstämp³el,-eln,-lar
laivaposti           skeppspost, båtpost
laivapostileima         båtpoststämp³el,-eln,-lar
laivapostimerkki        skeppspostmärke,-t,-n
laivaston ilmalaivaposti    marinflygpost
lakkakalvo           lacköverdrag
lakkasuoja           lackskydd
lapamatosarja          bandmaskserie,-n,-r
laskentamerkki         kontrollmärke,-t,-n
laskentavirkamerkki       kontrolltjänstemärke,-t,-n
laskos             pappersveck, veck
lastenapu            barnhjälp,-en
latinalainen kirjoitus     latininskrift
lautta             färja
laveeraus            lavering,-en,-ar
lehti              blad, -et,-
lehti (puun)          löv, -et, -
lehti (sanoma-)         tidning; blad,-et
lehtipainoleimaus        tidningstrycksstämpling,-en,-ar
leikattu            nära klippt
leikattu reunaa koskettaen   berörd
leikelmä            klipp,-et
leikkauslinja          snittlinje
leikkausviiva          snittlinje
leima              stämp³el, -eln, -lar
leima (sinetti)         sigill,-et,-
leimaamaton           ostämplad
leimakirje           stämpelbrev, förfilatelistisk brev
leimakirje           frimärkslöst brev,-et,-
leimaleikelmä          stämpelurklipp
leimamerkki           stämpelmärke,-t,-n
leimasin            stämp³el,-eln,-lar
leimata             stämpla
leimata (kuvata)        prägla
leimattu            stämplad
leimaus             stämpling,-en,-ar
leimauspyyntö          stämpelbegäran
leimaväärenne          stämpelförfalskning,-en,-ar
leipäkorttipaperi        bröstkortspapper,-et,-
leiriposti           lägerpost,-en
lennätin            telegraf, -en, -er
lennätinleima          telegrafstämp³el,-eln,-lar
lennätinmerkki         telegrafmärke,-t,-n
lennätinmitätöinti       telegrafmakulering,-en,-ar
lento-virkamerkki        flygtjänstemärke,-t,-n
lentoposti           flygpost, luftpost
lentopostikirje         flygpostbrev,-et,-
lentopostikirje         luftpostbrev,-et,-
lentopostikokoelma       luftpostsamling,-en,-ar
lentopostileima         luftpoststämp³el,-eln,-lar
lentopostilipuke        luftpostetikett
lentopostimerkki        flygpostmärke,-t,-n
lentopostimerkki        luftpostmärke,-t,-n
lentopostimerkki        luftpostmärke,-t,-n
lentopostin lisämaksu      luftposttillägg, -et, -
lentopostin ohjausleima     flygruttstämp³el,-eln,-lar
lentoteitse           flygledes
lentäen             flygledes
leveä              bred
leveä (laaja)          vid
leveäreunainen         bredrandig
levitä             vidga
levy              plåt, -en, -ar
levyn numero          plåtnummer
levytys             plåtning,-en,-ar
levyvirhe            plåtfel
lihanvärinen          köttfärgad
liian              alltför
liikakappale          överexemplar
liikapostite          överfrankering,-en,-ar
liikkuva postitoimipaikka    rörlig postanstalt
liima              lim, -met; gummi, -t, -n
liimake             fastsättare, fals
liimakkeenjälki         fastsättarspår,-et
liimakkeeton          postfrisk
liimamurtuma          limbrott
liimavirhe           gummeringsfel
liimaväärenne          eftergummerad
liimaväärenne          gummeringsförfalskning,-en,-ar
liimoite            gummering, -en, -ar; gummi, -t
liimoitevirhe          gummeringsfel
liimoittaa           gummera
liimoittamaton         utan gummering,-en,-ar
liimoitus            gummering,-en,-ar
liittoutuneiden hallitus    allierades förvaltning
liittää             bifoga
liitujuovite          krittryck,-et,-
liitupaperi           kritpapper,-et,-
liityntälento          anslutningsflyg
limipostite           taktegelfrankatur
limipostite           överlappad frankering
linja              linje
linja-autopostitoimisto     ambulerande postanstalt
linna              slott,-et,-; (hist.) borg,-en,-ar
linnake             fort,-et,-; (hist) kastell,-et,-
linnoitus            befästning, (linna) fästning,-en,-ar
liottaa irti          lossa
lippu (liehuva)         flagg³a,-an,-or
lippu (matka-)         biljett
lippuleima           flaggstämp³el,-eln,-lar
lipuke             etikett,-en,-er
lisäleima            tilläggsstämpel, sidostämp³el,-eln,-
lisälipuke           tab
lisälunastusmerkki       tilläggslösenmärke,-t,-n
lisämaksu            tilläggsavgift
lisämaksumerkki         tilläggsmärke,-t,-n
lisäpainama           påtryck, övertryck,-et,-
lisäpainamajulkaisu       övertryck,-et,-
lisäpainamamuunnos       övertrycksavart,-en,-er
lisäpainaman väri        övertrycksfärg
lisäpainamatyyppi        övertryckstyp
lisäpainamaväärenne       förfalskning av övertryck,-et,-
liukeneva väri         löslig färg
liuskeenharmaa         skiffergrå
lohenpunainen          laxröd
lohenvärinen          laxfärgad
lohkoleima           segmentstämp³el,-eln,-lar
loistokappale          lyxexemplar
loistoleima           lyxstämpel
lokakuu             oktober
loppuunmyyty          slutsålt
lopullinen           slutlig
luettelo            katalog
luetteloarvo          katalogvärde,-t,-n
luettelohinta          katalogpris,-et,-,-er
luettelonumero         katalognummer
lukkariposti          klockarpost
lukumäärä            antal,-et,-
lumppupaperi          lumppapper,-et,-
lunastus            lösenporto
lunastusleima          lösenstämpel, portostämp³el,-eln,-la
lunastusmaksu          lösenkostnad, lösenporto
lunastusmerkki         lösenmärke, portomärke,-t,-n
luokitus            klassificering,-en,-ar
luokka (laatu-, ryhmä)     klass,-en,-er
luonnos             utkast, -et
luonnos (suunnitelma)      plan, -en, -er
luovutettu           lämnad
lupa              tillstånd, -et
lupa (oikeus)          rätt, -en
luukku             postlucka
luuliima            benlim
luuliimoite           benlim
lyhde              kärve, -en, -ar
lyhenne             förkortning,-en,-ar
lyhennetty           förkortad
lyhyt              kort
lähekkäin            nära tillsammans
lähetti             bud
lähettileima          budstämp³el,-eln,-lar
lähettiposti          budpost
lähettäjä            avsändare
lähetys             transport
lähetyskilotavara        missionskilovara
lähtö (matkalle)        avfärd,-en
lähtö (postin, kuljetuksen)   avgång,-en
lähtö (urh.)          start,-en,-er
lähtöleima           avgångsstämp³el,-eln,-lar
läpikuultava          genomskinlig
läpikuultava paperi       genomskinligt papper,-et,-
läpilyönti (painanta)      genomskinligt tryck,-et,-
läpimitta            diameter
läpinäkyvä           genomskinlig
läpivärjätty paperi       genomfärgat papper,-et,-
läviste             tandning, genomstick
lävistetty           genomstucken, hålad, tandad
[ till början/Alkuun ]

maa (valtio)          land,-et
maailma             värld, -en, -ar
Maailmanpostiliitto       Världspostföreningen
maakokoelma           landssamling,-en,-ar
maalaiskirjeenkantaja      lantbrevbärare
maalaiskirjeenkantajan leima  lantbrevbärarstämp³el,-eln,-lar
maalaisposti          landpost,-en
maaliskuu            mars
maan nimi            landnamn,-et,-
maanpuolustusmerkki       landstormsmärke,-t,-n
maaseutuposti          landområdets post
maidonsinen           mjölkblå
maihinnousu           landstigning,-en,-ar
mainio (erinomainen)      utmärkt
mainio (oivallinen)       förträfflig,ypperlig
mainio (valittu joukosta)    utsökt
mainos             reklam,-en,-er; annons,-en,-er
mainosleima           propagandastämp³el,-eln,-lar
mainosleima           reklamstämp³el,-eln,-lar
mainosmerkki          reklammärke, reklamfrimärke,-t,-n
mainosvastaus          reklamsvar
maitse             landvägen
makkaraleima          korvstämp³el,-eln,-lar
maksaa             betala (jstk för ngt)
maksaja             betalare
maksimikortti          maximumkort,-et,-
maksu              betalning (jstk för något)
maksu (määrä-)         avgift,-en,-er
maksu (lunastus-)        lösen
maksu (hinta)          pris,-et,-
maksu (posti)          porto,-t,-n
maksutodistus          betalningsbevis
maksutodistus          reversal
makulatuuri           makulatur
malli              modell,-en,-er
malli (tyyppi)         typ,-en-er
maltanristileima        malteserkors,-et,-
manillapaperi          manillapaper
marginaali           arkrand,-en,-erŸ
marraskuu            november
massatavara           massvara
matka ja lento         färd och flyg
matka-aika           restid,-en-er
matkoilla            avrest
matkustanut           avrest
matriisi            matris
merikapteeninposti       sjökaptenspost
merkin järjestysnumero     märkesposition
merkin järjestysnumero arkissa nr i arket
merkin kehys          ram
merkin keskuskuva        mittfält
merkin koko           frimärksstorlek
merkin kuva           märkesbild
merkin paikka arkissa      plats i arket
merkin reuna          märkesrand,-en,-erŸ
merkintä (kirjaan)       anteckning,-en,-ar
merkintä (kirjeellä)      påteckning,-en,-ar
merkintä (luettelointi)     uppteckning,-en,-ar
merkitetty lähetys       frankerad försändelse
merkityksetön          betydelselös
merkitä (panna/kirj muist.)   anteckna, annotera
merkki             märke,-t,-n; teck³en,-net,-
merkkien järjestys arkissa   arkordning,-en,-ar
merkkien järjestys arkissa   arkplåning,-en,-ar
merkkilaji           frimärkssort,-en,-er
merkkiväli           mellanrum
Merkuriuksen pää        mercurhuvud
messuleima           mässtämp³el,-eln,-lar
metallileimasin         metallstämp³el,-eln,-lar
miehitys            ockupation, besättande
miehitysalue          ockupationsområde,-t,-n
miehitysalue          ockuperat område
miljardi            milliard, miljard,-en,-er
miljoona            million, miljon,-en,-er
mitali             medalj,-en,-er
mitätöinti           avstämpling,-en,-ar; makulering
mitätöity            stämplad, makulerad
mitätön             betydelselös
moitteeton           oklanderlig, felfri
molemminpuolinen        dubbelsidig
monikulmioleima         månghörnsstämp³el,-eln,-lar
monimerkkipostite        flermärksfrankatur
moninkertainen         flerfaldig
monivärinen           flerfärgad
moniväripainanta        flerfärgstryck,-et,-
muisto             minne
muistojulkaisu         minnesutgåv³a,-an,-or
muistopienoisarkki       minnesblock
muistopienoisarkki (ei postill) minnesark,-et,-
muistopostimerkki        minnesfrimärke, minnesmärke,-t,-n
munanmuotoinen         oval
muotokuva            porträtt
murtuma             brott
murtuma             spricka
murtunut            bruten
murtuva liimoite        krakellerad gummering
musta              svart,-en,-er
mustanruskea          svartbrun
mustanvihreä          svartgrön, mörkgrön
mustanvioletinsininen      svartviolettaktigt blå
mustapainama          svarttryck,-et,-
mustemitätöinti         bläckmakulering,-en,-ar
mutka              inbuktning,-en,-ar
muunnettu            ombildad
muunnos             avart,-en,-er
muurikruunu           murkörn
muurinharja           murkörn
muutettu            ändrad, ombildad
muutos             ändring,-en,-ar
muuttaa             ändra
muuttanut            ändrad
muuttanut osoit. ilmoittamatta flyttat, adress okänd
myllynratasleima        väderkvarnsstämp³el,-eln,-lar
myrtin vihreä          rysskt grön
myymättä jäänet kohteet     osålda objekt
myynti             försäljning,-en,-ar
myyntiarkki           försäljningsark,-et,-
myyntihinta           försäljningspris,-et,-,-er
myyntipalkkio          komission
myöhästymisleima        förseningsstämp³el,-eln,-lar
myöhästymismerkki        förseningsmärke,-t,-n
myötäkuljetus          medlöparpost
määräys             bestämmelse,-n,-r,-rna
[ till början/Alkuun ]

naarmu             skråma
naistenkirje          dambrev,-et,-
napaseutuposti         polarpost
nauha              band, -et
nauhaleima           bandeaustämp³el,-eln,-lar
nauhamerkki           bandmärke, automatmärke
nelikulmainen          fyrkantig, kvadrat
nelikulmio           fyrkant
nelilö             fyrblock
nelirivilö           fyrstrip
neliöleikelmä          fyrkantsklipp
neljä              fyra
neulanreikä           nålstick
neuvosto            råd
nimellisarvo          nominalvärde
nipputavara           buntvar³a,-an,-or
niukka             knapp
norsunluu            elfenben
noteraus            värdering,-en,-ar
numero             num³mer,-ret,-mer,-ren,-merna
numeroaihe           nummertyp
numeroleima           nummerstämp³el,-eln,-lar
numeropiirros          nummertyp
nuoliristileima         pilkorsstämp³el,-eln,-lar
nurkkakirjain          hörnbokstav
näkemys             synpunkt,-en,-er;uppfattning,-en,-ar
nälkäapu            hungerhjälp,-en
näyte              prov,-et,-
näytelähetys          urvalsförsändelse,-n,-r,-rna
näyttely            utställning,-en,-ar
näyttelyleima          mässtämp³el,-eln,-lar
[ till början/Alkuun ]

offset             offset,-en
offsetpainanta         offsettryck,-et,-
offsetpainokone         offsetpress, offsetmaskin
offsetpaperi          offsetpapper
oheisleima           tilläggsstämpel, sidostämp³el,-eln,-
ohentuma            förtunning, tunt ställe
ohjausleima           ledstämp³el,-eln,-lar
ohjauslipuke          styretikett
ohjausmerkintä         styrmärke,-t,-n
ohjausviiva           riktlinje, styrlinje
ohjesääntö           föreskrift
ohut              tunn (tunt, tunna)
ohut paperi           tunt papper
oikaistu            rättad
oikaisuvedos          korrektur
oikealla            till höger
oikeudenvastainen        olaglig
oikeusasiakirjamerkki      rättssaksbrevmärke,-t,-n
oikeusveromerkki        rättskattemärke,-t,-n
oikeutusmerkki         inträdesmärke,-t,-n
oliivinharmaa          olivgrå
olkain             axel
olla              vara (jag är, du är, de var)
omena              äpple,-t,-n
onnettomuuslähetys       katastrofförsändelse,-n,-r,-rna
oranssi             orange
osa               del,-en,-ar
osapainos            delupplaga
osapostite           delfrankatur
osavaltion hallitus       delstatsregering,-en,-ar
osaväärenne           delförfalskning,-en,-ar
ositettava merkki        delbart märke,-t,-n
osoite             adress
osoitekortti          adresskort
otsikko             rubrik, överskrift, skrift
ovenkehysleima         dörramsstämp³el,-eln,-lar
ovenkehysleima         bildramstämp³el,-eln,-lar
[ till början/Alkuun ]

pahan taittuman jälki      spår av veck
paikallinen           lokal
paikallisjulkaisu        lokalutgåv³a,-an,-or
paikalliskirje         lokalbrev,-et,-
paikallisleima         ortsstämp³el,-eln,-lar
paikallislisäpainama      lokalpåtryck,-et,-
paikallispainanta        lokaltryck,-et,-
paikallisposti         lokalpost,-en,-er
paikallispostimerkki      lokalmärke,-t,-n
paikattu            reparerad
paikattu (takaa)        lappad
paikattu ohentuma        reparerad baksida
painamo             tryckeri
painanta            tryck,-et,-
painantalaji          tryckart,-en,-er
painantatilapäisyys       trycktillfällighet,-en,-er
painettu            intryckt
painettu hammaste        tryckt tandning,-en,-ar
painettu hammaste        falsktandning,-en,-ar
paino              tryck,-et,-
painoalalaji          tryckavart,-en,-er
painoarkin numero        ramnum³mer,-ret,-mer,-ren,-merna
painoarkin numero        arknummer
painoarkki           tryckark,-et,-
painokehilö           tryckform
painolevy            tryckplatta, plåt
painolevymuunnos        tryckplatteavart,-en,-er
painolevyn numero        plåtnummer
painomenetelmä         tryckmetod
painopäivä           tryckdatum
painos             upplaga
painosylinterin numero     cylindernummer
painotalo            tryckeri
painotuote           trycksak
painotuotekortti        trycksakskort
painotuotepikamerkki      trycksakexpressmärke,-t,-n
painotuotepostimerkki      trycksaksmärke,-t,-n
painovirhe           tryckfel
painoväri            tryckfärg
paketin osoitekortti      paketkort
paketin saatekirje       paketföljebrev,-et,-
paketti             paket,-et,-
pakettien vastaanotto      paketinlämning,-en,-ar
pakettikortti          paketkort
pakettikortti          paketkort,-et,-
pakettimerkki          paketmärke,-t,-n
pakkolisämaksulunastusmerkki  tvångstilläggsportomärke,-t,-n
pakkolisämaksumerkki      tvångstilläggsmärke,-t,-n
paksu              tjock
paksu paperi          tjockt papper
paksu painanta         grovt tryck,-et,-
paksuus             tjocklek
palautusleima          returstämp³el,-eln,-lar
palautuslipuke         returetikett
palautusmerkki         returmärke,-t,-n
palkki             balk
paloarkku-vakuutusmerkki    branpostförsäkringsmärke,-t,-n
paloarkkumerkki         brandpostmärke,-t,-n
paluukortti           returkort
paluukuitti           returkvitto
paluuleima (lähtöpaikan)    återankomststämp³el,-eln,-lar
paluulento           returflygning, återfart
paperi             papper,-et,-
- faserpaperi          trådigt papper
- fosforoiva paperi       fosforescerande papper
- harvajuovainen paperi     bredrandigt papper
- kohojuovainen paperi      räfflat papper
- ohut paperi          tunt papper
- silkkipaperi          silkespapper
- tiheäjuovainen paperi     smalrandigt papper
- paksu paperi          tjockt papper
paperijatkos          pappersskarv
paperilaskos          pappersveck, veck
paperimassa           pappersmassa
paperin ohentuma        tunnt ställe, förtunning
paranneltu           förbättrad
pari              par
parru              balk
parruleima           balkstämp³el,-eln,-lar
patriarkanristi         patriarkkors,-et,-
patriisi            patris
pehmeä painanta         mjukt tryck,-et,-
pehmiteaineeton         utan mjukgörare
pehmitteetön          utan mjukgörare
peilikirjoitus         spegelskrift
peite (tiikelikoneen)      täcke
peltikanisteriposti       tennkannepost
peltirasiaposti         plåtkanisterpost, tennkannepost
pergamentti           pergament
pergamenttipaperi        pergamentpapper,-et,-
pergamiinipaperi        pergaminpapper,-et,-
perillesaamaton lähetys     obeställbar postförsändelse
perilletoimitusmerkki      frambefodringsmärke,-t,-n
peruskuvake           ursprungskliche
perusmerkki           ursprungsmärke,-t,-n
perustuslaki          grundlag
perustuslaki          statsförfattning,-en,-ar
pieni koukku          litet hack
pieni repeämä          litet riss
pienoisarkki          block
pienoismyyntiarkki       miniatyrark,-et,-
pihdit             pinsett
piiri              distrikt
piirikunta           distrikt
piirikuntaposti         landområdets post
piirretty merkki        tecken
piirustus            teckning,-en,-ar
piispansauva          biskopsstav
piispansauva          kräkla
pika-              express-, il-, snabb-, snäll-
pikajakelu           expressutdelning,-en,-ar
pikajakeluleima         expressbrevstämp³el,-eln,-lar
pikajakeluleima         expressutdelningsstämp³el,-eln,-lar
pikajakelulipuke        expressmärke,-t,-n
pikakirje            expressbrev,-et,-
pikakorttikirje         expresskortbrev,-et,-
pikakuljetus          ilbefordan, expressbefordran
pikalähetys           expressförsändelse,-n,-r,-rna
pikamerkki           expressfrimärke,-t,-n
pikapostimerkki         expressfrimärke,-t,-n
pikkupaketti          småpaket
pilkullinen           punkterad
pinsetit            pinsett
piste              punkt
pistein merkitty        punkterad
pisteleima           punktstämp³el,-eln,-lar
pohja              grund
pohjapainanta          bakgrund,-en,-er; bottentryck,-et,-
poiketa             avvika
poikittainen          diagonal
poikkeama            avvikelse,-n,-r,-rna
poikkipalkki          tvärbalk
poikkiviiva           tvärbalk, tvärsträck
poistaa käytöstä        ta ur kursering
polttoleima           strålstämp³el,-eln,-lar
polvekeviiva          sick-sacklinje
porraspostite          överlappad frankering
postaali            postal
poste restante         poste restante
posti              post,-en,-er
postialus            postfartyg
postiarvoke           frankotecken, frimärke,-t,-n
postiasema           poststation
postiasialähetys        postsak
postiauto            postbil, postbuss
postiautolinja         postbusslinje
postibussi           postbuss
postiennakko          postförskott
postiennakko-osoitekortti    postförskottsadresskort
postiennakkokirje        postförskottsbrev
postiennakkolipuke       postförskottsetikett
postiennakkolähetys       postförskottsförsändelse
postiennakkomaksu        postförskottsavgift
postihallitus          poststyrelsen
postikonttori          postkontor,-et
postikortti           postkort
postikorttiehiö         korrespondenskort
postilaatikko          brevlåda
postilaatikkoleima       brevlådestämp³el,-eln,-lar
postilaatikosta         ur brevlåda
postilaitos           postväsen; postverk(et)
postilaiva           postfartyg
postilakkomerkki        poststrejkmärke,-t,-n
postilauttamerkki        postfärjemärke,-t,-n
postileima           poststämp³el,-eln,-lar
postileimakirje         stämpelbrev,-et,-
postilento           postflyg
postilentokone         postflygmaskin
postillinen           postal
postilokero           postbox, postfack
postilokero-osoite       postboxadress, postfackadress
postiluukku           postlucka
postilähetys          postförsändelse,-n,-r,-rna
postimaksu           postporto, postavgift
postimaksu maksettu       frankerad
postimaksu maksettu -leima   frankostämp³el,-eln,-lar
postimaksu maksettu -leima   porto betalt-stämp³el,-eln,-lar
postimaksu maksettu -lipuke   porto betalt etikett
postimaksu maksettu -painanta  posttaxa betald-intryck,-et,-
postimaksuarvo         frankeringsvärde
postimaksuautomaattilipuke   automatfrimärke,-t,-n
postimaksukone         frankeringsmaskin
postimaksukoneleima       firmastämp³el,-eln,-lar
postimaksukoneleima       frankeringsstämp³el,-eln,-lar
postimaksutta          kostnadsfritt
postimaksuvapausleima      portofrihetsstämp³el,-eln,-lar
postimaksuvapausmerkki     portofrihetsmärke,-t,-n
postimerkkeilijä        filatelist, frimärkssamlare
postimerkki           frimärke,-t,-n
postimerkkiautomaatti      frimärksautomat
postimerkkihuutokauppa     frimärksauktion
postimerkkijulkaisu       frimärksutgåv³a,-an,-or
postimerkkikansio        frimärksalbum
postimerkkikauppias       frimärkshandlare
postimerkkilaji         frimärkssort
postimerkkinauha        frimärksrulle
postimerkkinäyttely       frimärksutställning,-en,-ar
postimerkkiraha         frimärksmynt
postimerkkivihko        frimärkshäfte
postimestarihammaste      postmästartandning,-en,-ar
postimestarimerkki, -julkaisu  postmästarutgåv³a,-an,-or
postimonopoli          postregale
postimuseo           postmuseum
postin luovutus lennon päätt.  avgång (... ?)
postin nosto ilmalaivaan    upptagning,-en,-ar
postinkantaja          brevbärare
postinkanto           postutbärning
postinkäsittelymerkintä     postal notering
postinumero           postnummer
postinvaihto keskeytetty    postutväxlingen avbruten
postiosoite           postadress
postiosoituksen tark. merkki  postanvisningskontrollmärke,-t,-n
postiosoitus          postanvisning,-en,-ar
postiosoituskuori        postanvisningsbrev,-et,-
postiosoitusmaksu        postanvisningsavgift
postiosoitusmerkki       postanvisningsmärke,-t,-n
postipaketin saantitod.kort.  paketmottagningskort
postipaketti          postpaket,-et,-
postipakettimerkki       postpaketmärke,-t,-n
postipalvelu lakkautettu    postverksamheten inställd
postipankki           postbank,-en
postipiiri           postdistrikt, postområde,-t,-n
postipiirilisäpainama      distriktspåtryck,-et,-
postipiirin nimi        distriktsnamn
postipikapalvelu        postexpresstjänst
postipysäkki          posthållplats, poststation
postishekki           postcheck
postisiirtokortti        postgirokort
postisoitusvirkakirjekuori   postanvisningstjänstebrev,-et,-
postisota            postkrig
postista noudettava       poste restante
postisääntö           poststadga
postisäästömerkki        postsparmärke,-t,-n
postisäästöpankki        postsparbank
postitaksa           posttaxa
postitalo            posthus,-et
postite             frankatur
postitevaihto          frankaturbyte
postitilaus           postabonnemang, postprenumeration
postitoimipaikka        postanstalt,-en,-er
postitoimisto          postexpedition
postitorvi           posthorn
postitse            per post, postledes
postituore           postfrisk
postituskuitti         inlämningskvitto
postivaunu (junan)       postkup‚
postivene            postbåt
postivirkamies         posttjänsteman
postiväärenne          postförfalskning,-en,-ar
postiyhteys           postförbindelse
potkuri             propeller
Preussin sininen        preussisk blå
propagandaleima         reklamstämp³el,-eln,-lar
propagandaleima         propagandastämp³el,-eln,-lar
propagandamerkki        reklammärke,-t,-n
propagandapostimerkki      reklamfrimärke,-t,-n
propagandaväärenne       propagandaförfalskning,-en,-ar
pudotettu kortti        kort nedkastat från flyg
pudotus (postin)        nedkastning av post
pudotusposti          post nedkastat från flyg
puhdistettu levy        renad platta
pulajulkaisu          nödutgåv³a,-an,-or
pulamerkki           tillfälligt märke,-t,-n
punainen            rö³d,-tt,-dare
Punainen Risti         Röda Korset
punaisenharmaa         rödgrå
punaisenoranssi         rödorange
punaisenruskea         rödbrun
punaoranssi           rödorange
punertava            rödaktig, rödskiftande
punertavanoranssi        rödaktigt orange
puolikuu            halvmåne
puolitettu           halverad
- poikittain puolitettu      halverat diagonalt
puolitus            halvering,-en,-ar
puolivirallinen julkaisu    halvofficiell utgåv³a,-an,-or
puristeruudukko         voffeltryck,-et,-
puristettu           inpressat
puristussylinteri        tryckcylinder
puristustela          tryckcylinder
putkiposti           rörpost
putkipostiehiö         rörposthelsak
putkipostimerkki        rörpostmärke,-t,-n
puukuiduton paperi       träfritt papper,-et,-
puuleimasin           trästämp³el,-eln,-lar
puunleikkaus          träsnitt
puupiirros           träsnitt
puuteluettelo          mancolista
puuteluettelovaihto       byte efter mancolista
puutteellinen          ofullständig
puutteellinen painanta     tryckbortfall
puuttuva            saknas
puuttuva painanta        tryckbortfall
pysty(suora)          vertikal
pysty-             stående
pystysuora           lodrät, stående
pyöreä             rund
pyöristetty           avrundad
pyöristynyt           avrundad
pyöröleima           ringstämp³el,-eln,-lar
päikkö             tete-beche
päivä              dag,-en,-ar
päivällä            på dagen
päivämäärä           datum, datumet, datum
päivämääräleima         datumstämp³el,-eln,-lar
päiväys             tidsangivelse,-n,-r,-rna
päiväysnurkka          arkhörn med datumnotering
päiväyssilta          datumbro, -n, -ar
päiväysväärenne         datumförfalskning,-en,-ar
pätemätön            ogiltig
pääkallo            dödskalle
päälajikokoelma         huvudtypsamling,-en,-ar
pääleima            huvudstämp³el,-eln,-lar
pääleima            inlämningsstämp³el,-eln,-lar
päällekirjoitus         rubrik, överskrift
päällepainama          påtryck
päällystetty paperi       överdraget papper,-et,-
pääpostikonttori        huvudpostkontor
päästömerkki          inträdesmärke,-t,-n
päättynyt            avslutat samlarområde
päätyyppi            huvudtyp,-en,-er
[ till början/Alkuun ]

R-lipuke            rekommendationsetikett
raakapaperi           råpapper,-et,-
radeeraus            radering,-en,-ar
rahakanta            valut³a,-an,-or
rahakirjekuori(ehiö)      penningumslag
rahakirjemerkki         penningbrevmärke,-t,-n
rahalajin merkintä       myntsort,-en,-er
rahansaantitodistusmerkki    mottagningsmärke för värdebrev
rahapostimerkki         frimärksmynt,-et,-
raidallinen           randig
raitapaperi           randigt papper
raja              gräns,-en,-er
raja (kaup.)          limit,-en,-er
rajahinta            limitpris,-et,-,-er
rajanylitysleima        gränsövergångsstämp³el,-eln,-lar
rajoitettu           begränsad
rakeinen liimoite        kornig gummering,-en,-ar
rakettiposti          raketpost
rasteri             raster
rasterisyväpaino        rasterdjuptryck,-et
rasvapaperi           oljigt papper,-et,-
rautatieaseman postileima    järnvägstations stämp³el,-eln,-lar
rautatiekirje          järnvägsbrev,-et,-
rautatieleima          järnvägsstämp³el,-eln,-lar
rautatiemerkki         järnvägsmärke,-t,-n
rautatiepakettimerkki      järnvägspaketmärke,-t,-n
rautatiepostileima       järnvägspoststämp³el,-eln,-lar
rautatievirkamerkki       järnvägstjänstemärke,-t,-n
reijitetty           hålad
reijitetty           hålslagen
reijitys            hålslagning,-en,-ar
reijitys            tandning,-en,-ar
reikämitätöinti         hålmakulering,-en,-ar
rengas             ring,-en,-ar
rengasmerkit          ringmärken
renkaaton            ringlös
repeämä             riss, spricka
retussi             retusch,-en,-er
reuna-alueet          randområde,-t,-n
reunakappale          randstycke
reunakirjoitus         randinskrift
reunavesileima         arkrandvattenmärke,-t,-n
reunavesileima         randvattenmärke,-t,-n
reunus             kant
reunus             bärd
riippumattomuus         självständighet,-en,-er
rikinkeltainen         svavelgul
rikkinäinen           skadad
rinnakkaiskäyttömerkki     medlöpare
rintakilpi           bröstsköld
rintakuva            bröstbild
risti              kors,-et,-
risti (vino)          kryss,-et,-
ristikkokuvio          grilltryck,-et,-
ristikkoleima          grillstämp³el,-eln,-lar
ristikkäin           korslagd
ristikkäinen          korsad
ristikkäisviivat        korsade linjer
ristin kehysviiva        korsinfattning,-en,-ar
ristiside            korsband
rivi              rad
rivileimasin          radstämp³el,-eln,-lar
rivilö             strip
rivisummanumero         radprisnummer
rosohammaste          rufftandning, trasig tandning,-en,-a
ruhtinas            furste
ruhtinaskirje          furstebrev,-et,-
ruosteenruskea         rostbrun
ruotsalainen          svensk
Ruotsi             Sverige
ruskea             brun
ruskeanoranssi         brunorange
ruskehtavan harmaa       brunaktigt grå
ruskehtavan keltainen      brunaktigt gul
ruskehtavan oranssi       brunaktigt orange
ruudutettu           rutad
ruutuvesileimapaperi      rutvattenstämpelpapper,-et,-
ryhmitys            klassifisering,-en,-ar
ryhmä              block
ryssän vihreä          rysskt grön
[ till början/Alkuun ]

saaja              adressat, mottagare
saantitodistus         åtkomstintyg
saantitodistusmerkki      åtkomstmärke,-t,-n
saapumisleima          ankomststämp³el,-eln,-lar
saapumispäivämäärä       ankomstdatum
saapuva posti          ankommande post
saariposti           öpost
safframinkeltainen       safframsgul
sahamainen           såglik
sahanteräläviste        sågtandstandning,-en,-ar
saksalainen           tysk
salama             blixt
samanaikainen          samtida
samanarvoinen          likvärdig
samea              matt
sanomalehtileima        tidningsstämp³el,-eln,-lar
sanomalehtileimamerkki     tidningsstämpelmärke,-t,-n
sanomalehtimerkki        tidningsmärke,-t,-n
sarja              sats, serie, rad
sarjan hinta          pris per serie
sateenkaaripainama       iristryck,-et,-
sattuma             händelse,-n,-r,-rna
savukepaperi          silkespapper, sigarettpapper,-et,-
seepianruskea          sepiabrun
seepianvärinen         sepiafärgad
seisova             stående
seitsemän            sju
seka-              blandad
sekahammaste          blandad tandning
sekalainen           blandad
sekapainanta          blandat tryck
sekapainomerkki         blandtrycksfrimärke,-t,-n
sekapostite           blandfrankatur, blandfrankering
sekasarja (o ja *)       blandad serie
sekaväri            flerfärg
selitys             förklaring,-en,-ar
selostus            beskrivning,-en,-ar
selvitys            förklaring,-en,-ar
selvä painanta         fint tryck,-et,-
semstvoposti          semstwopost
Senaatin paino         Senatens tryckeri
sensuuri            censur,-en
sensuurisuljin         censurremsa
sepianruskea          sepiabrun
sepianvärinen          sepiafärgad
seteli             sed³el,-eln,-lar
setelipaperi          sedelpapper,-et,-
side              band,-et,-
siipipyörä           bevingat hjul
siirtomaalisäpainama      kolonipåtryck,-et,-
siirtomaamerkki         kolonimärke,-t,-n
siirtynyt            förskjutet
siirtynyt painanta       förskjutet tryck,-et,-
sijainti            läge,-et,-n (asema); plats (paikka)
siksakviiva           sick-sacklinje
sileä              glatt
sileä paperi          glanspapper, glättat (slätt) papper
silkkilanka           silkestråd
silkkilankapaperi        silkestrådpapper,-et,-
silkkipaperi          silkespapper,-et,-
silmiinpistävä         utmärkande
silmukka            ögla
silopaperi           slätt papper
siltaleima           brostämp³el,-eln,-lar
sinertävänpunainen       blåaktigt röd
sinertävänvihreä        blåaktigt grön
sinetti             sigill, -et
sinettileima          negativstämpel, signeststämp³el,-eln
sinettileimasin         sigillstämp³el,-eln,-lar
sinettilipuke          sigill, sigilletikett
sinettimerkki          sigill, sigilletikett
siniharmaa           blågrå
sininen             blå
sinipunainen          blåröd
sinisenkeltainen        blågul
sinivalkoinen          blåvit
sinivihreä           blågrön
sinkkipalloposti        zinkkugelpost
sinoperinpunainen        cinnober
sisällyttää johonkin      bifoga
sisämaa             inland,-et
sisäpuoli            inre sida, insida, innersida
sisäsivu            insida
sisäänjättökuitti        inlämningskvitto
sisäänpainuma          inbuktning,-en,-ar
sitruunankeltainen       citrongul
siviiliväestö          civilbefolkning,-en,-ar
sivuaihe            sidomotiv,-et
smaragdinvihreä         smaragdgrön
sodanajan painanta       krigstryck,-et,-
soihtu             fackla
soikea             oval
soikiokehys           oval inramning
soikioleima           ovalstämp³el,-eln,-lar
sokkohammaste          blindtandning,-en,-ar
sokkopainanta          blindtryck,-et,-
sopimusvaltioiden posti     fördragsstatspost
sormustinleima         fingerborgsstämp³el,-eln,-lar
sota-ajan zeppeliiniposti    krigs-zeppelinpost
sotalaiva            krigsfartyg
sotaleski            krigsänka
sotaorpo            krigsvärnlös
sotapostimerkki         krigsmärke,-t,-n
sotasensuuri          krigscensur
sotatalousvirkamerkki      krigsindustritjänstemärke,-t,-n
sotavammainen          sårad soldat
sotavanki            krigsfånge
sotavankileiri         krigsfångeläger
sotavankileiriposti       lägerpost
sotavankiposti         krigsfångepost
sotaveromerkki         krigskattemärke,-t,-n
sotilasasia           militärsak
sotilasposti          militärpost
sotilaspostimerkki       militärpostmärke,-t,-n
sotilaspostimerkki       soldatbrevmärke,-t,-n
stereotypia           stereotyp
suikale             strip
sukkanauha           strumpeband
sukkulaliikenne         pendeltrafik
suljettu            stängd
sulkakirje           fjäderbrev,-et,-
sulkuarvo            spärrvalör
sunnuntaijakelumerkki      söndagsutdelningsmärke,-t,-n
suojalisäpainama        skyddspåtryck,-et,-
suojaliuska           skyddsstrip (?)
suojaläviste          skyddsperforering
suojapohjapainanta       skyddsundertryck,-et,-
suojatasku           klämmficka
suorakaideleima         rektangulär stämpel,lådstämp³el,-eln
suorakulmio           rektangel, vinkelrätfyrhörning
suosioleimattu         orderstämplad
suositeltava          rekommendabel
surumerkki           sorgemärke,-t,-n
suunnitelma           plan, utkast
suurennuslasi          lupp
suurin ryhmä          största enhet
suurpostite           massfrankatur
suurpostite           jättefrankatur
sylinteripaino         cylindertryck,-et,-
syvänmusta           djupsvart
syvänsininen          djupblå
syväpaino            djuptryck,-et,-
syväpainorasteri        djuptryckraster
syyskuu             september
syöttöposti           matarpost
sädeleima            strålstämp³el,-eln,-lar
sähke              telegram,-met
sähkösanoma           telegram, -met
säiliökirja           insticksbok
sävy              ton
sävypainanta          skiftning,-en,-ar
sävytetty            tonat
säämiskänvärinen        semsk
säännöllinen          reguljär,-t,-are
säästöliimoite         spargummering,-en,-ar
säätiö             stiftelse,-n,-r,-rna
[ till början/Alkuun ]


taannehtiva päiväys       daterat retroaktivt
taidepainopaperi        konsttryckpapper,-et,-
taittuma            brott
taivaansininen         himmelsblå
taivas             him³mel,-len,-lar
takaisinvaltaus         återerövring,-en,-ar
takasivu            baksida
takuuleima           äkthetsstämp³el,-eln,-lar
takuuleima           garantistämp³el,-eln,-lar
takuumerkki           garantistämp³el,-eln,-lar
taloushallinnollinen      fiskalisk
tammikuu            januari
tarjota             bjuda
tarjouksen tekijä        budgivare
tarjous             anbud
tarkastuslisäpainama      kontrollpåtryck,-et,-
tarkastusmerkintä        kontrollremsa
tarkastusmerkki         kontrollmärke
tarkastusnumero         kontrollsiffra
tarkastusreuna         kontrollkant, kontrollremsa
tarkistuskirjain        kontrollbokstav
tarkka             fint tryck,-et,-
tarkkailumenetelmät       kontrollförfarande
tarkkailumerkki         kontrollmärke,-t,-n
tarkkailunumero         kontrollsiffra
tarttuma            spegelstryck,-et,-
tarvekirje           bruksbrev,-et,-
tarvelähetys          bruksförsändelse,-n,-r,-rna
tasainen            glatt
tasalaatuinen          lika, likformig
tasavalta            republik,-en,-er
tasopainanta          nivåtryck,-et,-
taulukko            tabell, lista
tausta             grund, bakgrund,-en,-er
tausta             ornamenterad grund
tavallinen           vanlig
tavallinen (säännöllinen)    normal
tavallinen (yleinen)      allmän
tavallinen (yksinkertainen)   enkel
tavallinen julkaisu       reguljär utgåv³a,-an,-or
tavallinen julkaisu       bruksutgåv³a,-an,-or
tavallinen kappale       genomsnittsexemplar
tavallinen laadultaan      exemplar av normalkvalitet
tavallinen paperi        vanligt papper,-et,-
tavallinen paperi        glanspapper, glättat papper,-et,-
tavallisin laji         vanligaste sort
tavallisin (väri)vivahde    vanligaste nyans
tavara             var³a,-an,-or
tavaranäyte           varuprov,-et,-
tehtaan vesileima        fabriks vattenmärke,-t,-n
tekele             gjord
teko-              konstgjord
tekstaus isoin kirjaimin    blockskrift
teksti             text,-en,-er
tekstinauha           textband,-et,-
telaleima            rullstämp³el,-eln,-lar
teräspiirros          stålstick
terävä hammaste         spetsig tandning,-en,-ar
terävä painanta         skarpt tryck,-et,-
tiedonanto           meddelande
tiedonanto           anmälan, information
tiedonanto           kungörelse,-n,-r,-rna
tiedot (tietous)        kännedom
tiedot (uutinen)        notis
tiedot (opillinen)       kunskap
tieto (tietäminen)       vetande; vetenskap,-en
tiheä              trång, smal
tiheä hammaste         tät tandning
tiheäsilmukkainen        tätmaskig
tiheäsilmäinen         tätmaskig
tiilenpunainen         tegelröd
tilaavievä paketti       skrymmande paket
tilapäisjulkaisu        provisorisk utgåv³a,-an,-or
tilapäisjulkaisu        tillfällighetsutgåv³a,-an,-or
tilapäisleima          tillfällighetsstämp³el,-eln,-lar
tilapäismerkki         tillfällighetsmärke,-t,-n
tilapäismitätöinti       tillfällighetsmakulering,-en,-ar
tilauslomake          beställningslista
tilausnumero          beställningsnummer
tilileima            räkenskapsstämp³el,-eln,-lar
tilileima            fiskalisk stämpling,-en,-ar
tilimerkki           räkenskapsmärke,-t,-n
tilitys             redovisning
timanttihammaste        diamanttandning,-en,-ar
tiukka             smal, trång
todistus            belägg
todistusleima          fastställelsestämp³el,-eln,-lar
toimisto (toim. varten)     expedition
toimittaa            leverera
toimitus            leverans
toinen             den (det, de) andra
toinen (muu)          en annan, ett annat, andra
Toinen maailmasota       Andra världskriget
toisen värinen         av annan färg
toispuolinen          ensidig
torni              torn
toukokuu            maj
tuholiimake           fastsättare
tuhruinen painanta       suddigt tryck,-et,-
tulipunainen          eldröd
tullaus             förtullning
tullileima           tullstämp³el,-eln,-lar
tuloleima            ankomststämp³el,-eln,-lar
tulva              högvatten
tumma              mörk
tummanharmaa          mörkgrå
tummankellanvihreä       mörkt gulgrön
tummankeltainen         mörkgul
tummanoliivinharmaa       mörkt olivgrå
tummanpunainen         mörkröd
tummansininen          mörkt blå
tummanultramariini       mörkt ultramarin
tummanvihreä          mörkgrön
tunnus             kännetecken
tunnuskirjainleima       känneteckenstämp³el,-eln,-lar
tunnustus            erkännande
tuntematon           okän³d,-t
tuntomerkit           kännetecken
tuomioistuin          domstol
tuote              produkt
tutkimuskokoelma        forskningssamling,-en,-ar
tyhjä väliö           tomfält
tyhjös             tomfält
tylppä             trubbig
tyyppi             typ
tähkäkimppu           kärve
tärkkelyskumiliima       dextrin
täydellinen           fullständig
täydennusarvo          kompletteringsvalör
täysi sarja           komplett serie
täysireunainen         fullrandig
[ till början/Alkuun ]

ulkomaa(t)           utlandet
ulkomaanpostitoimisto      utlandspostkontor
ulkomaille           till utlandet, utomlands
ulkonäkö            utseende
ulkonäöltään          till utseendet
ultramariini          ultramarin
ultramariininsininen      ultramarinblå
uraliimoite           refflad gummering
uritettu            räfflad
uudelleenkaiverre        nygravering,-en,-ar
uudelleenkaiverrus       nygravering,-en,-ar
uusi kuva-aihe         ny design
uusi malli           ny modell
uusi painos           nyupplaga
uusi piirros          ny design
uusintapainos          nytryck,-et,-
uutuus             nyhet,-en,-er
[ till början/Alkuun ]

vaahteranlehti         lönnlöv
vaaja              kil
vaakamuoto           vågrät
vaakasoikio           vågrät oval
vaakasuora           vågrät
vaakuna             vapen
vaakuna-            heraldisk
vaakunakehys          vapenram (?)
vaakunakilpi          vapensköld
vaakunamalli          vapentyp
vaalea             ljus
vaalea (kalpea)         blek
vaaleanharmaa          ljusgrå
vaaleanoliivinharmaa      ljust olivgrå
vaaleanoliivinruskea      ljust olivbrun
vaaleanpunainen         ljusröd
vaaleanpunertavanoranssi    blekorange
vaaleansinertävänvihreä     ljust blåakt grön
vaaleansininen         ljusblå, blekblå
vaaleanvihreä          ljusgrön
vaeltajaleima          vandrande stämp³el,-eln,-lar
vahingoittunut         skadad
vahingollinen julkaisu     skadlig utgåv³a,-an,-or
vahvistusleima         fastställelsestämp³el,-eln,-lar
vaihto             byte,-t,-n, ombyte, utbyte
vajaareunainen (hiukan)     inklippt
vako-              refflad
vakoliimoite          refflad gummering
vakuuttaa            försäkra, assurera (post)
vakuuttaa (postiläh.)      assurera
vakuutus            försäkring,-en,-ar
vakuutus (postiläh.)      assurans, -en, -er (post)
vakuutusarvo (posti)      assuransvärde
vakuutusmaksu          assuransavgift
vakuutussumma          assuransbelopp
valehammaste          tryckt tandning,-en,-ar
valehammaste          falsktandning,-en,-ar
valintavihko          urvalshäfte, -t, -n
valio-             utsökt
valiokappale          mycket fint exemplar
valiokappale          utsökt exemplar
valkoinen            vit, vitt, vita
valkoinen paperi        vitt papper,-et,-
vallankumousmerkki       revolutionsmärke, -t, -n
valmistus            framställning,-en,-ar
valoisa             ljus
valopaino            ljustryck, kollotypi
valtakunnanomena        riksäpple
valtiollinen, valtion      statlig
valtiosääntö          statsförfattning, grundlag
valuutta            valuta, -n, valutor
vanha              gammal
vanhempi            äldre
vanhin             äldst
vapaa              fri
vapaa (esteetön,joutilas)    ledig
vapaa (riippumaton)       självständig, oberoende, obunden
vapaakirje           fribrev,-et,-
vapaudenjumalatar        frihetsgudinna,-n
vapaussota           frihetskrig
vapautus            befrielse,-n,-r,-rna
vapautusmerkki         befrielsemärke,-t,-n
varasto             förråd, -et, -
varasto (tavara-)        lager, -ret, -
varastointiläiskä        fläck
varhain             tidigt
varhain (ennen aikojaan)    i förtid
varhaisfilatelia        förfilateli
varhaiskirje          frimärkslöst brev,-et,-
varhaiskirje          förfilatelistisk brev,-et,-
varjostettu           skuggad
varjostus            skuggning,-en,-ar
varmuuspaperi          säkerhetspapper,-et,-
varustus            fort, fästning
vasaraleimasin         hammarstämp³el,-eln,-lar
vasemmalla           vänster
vasempaan            vänster
vastaanottaja          mottagare
vastaanottaja (kirjeen)     adressat, -en, -er
vastaanottotodistus       mottagningsbevis
vastalause           protest
vastauskuponki         svarskupong, -en, -er
vastauspostikortti       svarspostkort
vastauspostimerkki       svarsporto, svarsfrimärke
vastaväite           gensaga, motpåstående, replik
vastaväite (protesti)      protest, -en, -er
vedos (kirjap.)         avdrag, -et, -
vedos (jäljennös)        kopia
verkko             nät, -et
verkkomainen pohjapainanta   nätbottentryck,-et,-
verkkopainanta         nätverk
veromerkki           skattemärke,-t,-n
veromerkki           skattemärke, -t, -n
vertauskuva           symbol
vesileima            vattenmärke,-t,-n
vesileima-asento        vattenmärkesposition
vesileimamuunnos        vattenmärkesvariant
vesileimanetsin         vattenmärkessökare
vesileimapaperi         vattenmärkespapper,-et,-
vesileimatela          vattenstämpelvals
vesileimavirhe         vattenmärkesfel
vesiväri            vattenfärg
vetinen             vattig
viallinen            felaktig
viestinviejä          bud
viestipostileima        signalpoststämp³el,-eln,-lar
vihertävä            grönaktig
vihertävänsininen        grönaktigt blå
vihkiminen           invigning,-en,-ar
vihko              häfte,-t,-n
vihkoarkki           häftesark,-et,-
vihkoautomaatti         häftesautomat
vihkomerkki           häftesmärke,-t,-n
vihkonlehti           häftesblad
vihkonlehtiarkki        frimärkshäftesark,-et,-
vihreä             grön
viirileima           flaggstämp³el,-eln,-lar
viisi              fem
viisto             sned
viiva              linje, streck
viivahammaste          linjetandning,-en,-ar
viivakehys           linjeram
viivasyövytys          radering,-en,-ar
viivoitettu           linjerad
vika              fel
vino              sned
vinokaide            romb
vinokirjoitus          kursiv
vinoneliö            ruta, romb
vinoristi            kryss,-et,-
vipuleimasin          handstämp³el,-eln,-lar
virallinen           officiell
virallinen julkaisu       officiell utgåv³a,-an,-or
virallinen uusintapainama    officiellt nytryck,-et,-
viranomaiset          domstol
virastoposti          tjänstepost
virhe              fel
virheellinen hammaste      felaktig tandning
virheetön            felfri
virhepainama          feltryck,-et,-
virkapakettimerkki       tjänstepaketmärke,-t,-n
virkaposti           tjänstepost
virkapostiehiö         tjänstehelsak
virkapostikortti        tjänstepostkort
virkapostimerkki        tjänstemärke,-t,-n
virkapostipakettimerkki     paketmärke för tjänstepost
virkasinetti          tjänstesigill
viuhkaleima           solfjäderstämp³el,-eln,-lar
vivahde             nyans
vohveli             voffel
voimakkuus           kraft;mäktighet;styrka;intensitet
voimassa oleva         kurserande
voitonmerkki          segermärke,-t,-n
vuosi              år,-et,-
vuosikirja           årsbok
vuosilajitelma         årssats
vuosiluku            årtal
vähäinen ohentuma        förtunning,-en,-ar
väli (aukko)          mellanrum
väli (etäisyys)         avstånd,-et,-; distans,-en,-er
väli (matem.)          intervall,-en,-er
väliaikainen merkki       tillfälligt märke,-t,-n
väliaikaisjulkaisu       provisorium
välilö             mellansteg, 'gutterpar'
välimatka            avstånd,-et,-; distans,-en,-er
väliraha            komission
väliö              mellansteg
väri              färg, -en,-er
väriaine            färgämne,-t,-n
väriasteikko          färgskala
värikoevedos          färgprov
värikuitupaperi         faserpapper,-et,-
värillinen           färgad
värillinen läviste       färgad perforering
värimuunnos           färgavart,-en,-er
värin sävy           färgton,-en
värin voimakkuus        färgton
värinanto            färggivning,-en,-ar
värinpito            färggivning,-en,-ar
värinpitävä           färgäkta
värinvaihdos          färgändring,-en,-ar
väriopas            färgguide
väripaino            flerfärgstryck,-et,-
väritön             färglös
väritön painanta        blindtryck,-et,-
värivirhe            färgfel
värivirhepainama        färgfeltryck,-et,-
värivivahde           färgnyans
väriväärenne          färgförfalskning,-en,-ar
väärenne            förfalskning,-en,-ar
väärennetty           förfalskat
väärentäjä           förfalskare,-n
väärä              falsk
väärä leima           falsk stämp³el,-eln,-lar
väärä väri           felaktig färg
[ till början/Alkuun ]


yhdeksän            nio
yhden merkin postite      singelfrankatur
yhdenmukainen          lika, likformig
yhdessäoleva          sammanhängande
yhdistelmähammaste       sammansatt tandning
yhdistelmäpainanta       sammantryck,-et,-
yhdistetty painanta       blandat tryck,-et,-
yhdysviiva           bindesträck
yhteenkuuluva          sammanhängande
yhteenliitetyt tyypit      förenade typer
yhtenäinen pohjapainanta    helt bottentryck
yhtenäistaksa          enhetsporto
ykkönen             ett³a,-an,-or
yksi              en, ett
yksikkö             enhet,-en,-er
yksinkertainen         enkel
yksipuolinen          ensidig
yksirenkainen leima       enringsstämp³el,-eln,-lar
yksittäinen           enstaka
yksitoista           elva
yksityinen           privat
yksityis-            privat
yksityispostimerkki       privatpostmärke,-t,-n
yksivärinen           enfärgad
yleinen             vanlig; allmän
yleinen posti          allmän post
yleiskokoelma          generalsamling,-en,-ar
yleismerkki           frimärke,-t,-n
yleismerkkijulkaisu       ordinarie utgåv³a,-an,-or
yleismerkkijulkaisu       bruksutgåv³a,-an,-or
yleismerkkisarja        ordinarie utgåv³a,-an,-or
ylhäällä            uppe
ylifrankeerattu         överfrankerad
ylimenokausi          övergångsperiod
ylimääräinen          extra
ylimääräinen posti       extra post
ylipyyhitty           överstruken
ylösalainen           omvänd, upp och ned
ylösalainen painanta      omvänt tryck,-et,-
ylöspäin            uppåt
ympyrä             ring,-en,-ar; cirkel
ympärileikattu         rundklippt
ympäröity            inramad

zemstvoposti          landområdets post
zeppeliiniposti         zeppelinpost
[ till början/Alkuun ]

äänestys            val
ääriviiva            kontur,-en,-er
ääriviivapainanta        konturtryck,-et,-

öljypaperi           oljigt papper,-et,-
[ Till början/Alkuun ]

Viimeksi muokattu: 27.11.1998 mpk