Ändrad/Muutettu 26.03.1999

Ruotsi-Suomi filateelinen sanakirja - Svensk-Finsk filatelistisk ordbok

Välj initialen / valitse sanan alkukirjain:
A B D E F G H I J K L M N O P G R S T U V Y Z Ä Ö
abonnemang,-et         ennakkotilaus, tilaus
abonnemangspris,-et       ennakkotilaushinta
abonnera            tilata ennakolta
acceptab³el,-elt        hyväksyttävä, kelvollinen
aderton             kahdeksantoista
adertonhundratal        1800-luku (1800-talet)
adligt brev           aateliskirje
adress,-en,-er         osoite
adressanstalt          osoitetoimipaikka
adressat,-en,-er        vastaanottaja, saaja
adressera            varustaa osoitteella (förse med adress)
adressetikett          osoitelappu
adressförteckning        osoiteluettelo, osoitteisto
adressförändring        osoitteenmuutos
adressort            osoitepaikka, määräpaikka
adresspostanstalt        osoitepostitoimisto
aerogram, -met         ilmakirje, aerogrammi
affär,-en,-er          liike (butik), asia (angelägenhet)
affärshandling,-en,-ar     liikeasiakirja
agentur,-en,-er         edustus, asiointi, asioimisto
aktiv,-t            toimiva (verksam), aktiivinen
album,-et            kansio, albumi
albumblad,-et,-         kansiolehti
alfabet,-et           kirjaimisto, aakkoset
all,-t,-a            kaikki (hel,full; varje; allting; samtliga)
allierades förvaltning     liittoutuneiden hallitus
allsidig            kaikinpuolinen
allmän,-t,-nare         yleinen, tavallinen (vanlig), julkinen
allmänt (adv)          yleisesti
ambulerande           kiertävä, kulkeva
ambulerande postanstalt     linja-autopostitoimisto
amerikansk,-t          amerikkalainen
analog             yhdenmukainen
analys,-en,-er         analyysi
anbud,-et            tarjous, huutokauppatarjous
anbudsförfarande        tarjouskilpailu
andra              toinen, kakkos-
Andra världskriget       Toinen maailmansota
angående            jnkn suhteen, jhk nähden
anilinblå            aniliininsininen
anilinröd            aniliininpunainen
ankare,-t,-n          ankkuri
ankommande post         saapuva posti
ankomst, -en          saapuminen, tulo
ankomstanmälan         tulo-, saapumisilmoitus
ankomstdatum          saapumispäivämäärä
ankomststämp³el,-eln,-lar    tuloleima, saapumisleima
anledning,-en,-ar        aihe,syy; peruste
anmäl³an,-an,-ningar      ilmoitus,tieto,tiedonanto
anmärkning,-en,-ar       huomautus
anna³n,-t, andra        toinen, muu
annons,-en,-er         ilmoitus
annulera            tehdä mitättömäksi, mitätöidä
anonym,-t            nimetön
ansluta             liittyä, yhdistyä
anslutningsflyg,-et       liityntälento
anstalt,-en,-er         hanke, toimenpide; laitos
ansvar,-et           vastuu
ansökningsblankett       hakemus-, anomuslomake
antal,-et,-           lukumäärä
antal tänder          hammasteluku
anteckna            merkitä muistiin
anteckning,-en,-ar       merkintä (kirjaan)
antikva             antiikva
antikvariat,-et         antikvariaatti
antikvastil           antiikvatyyli
antikvatyp           antiikvakirjasin
anträffa            tavata; tavoittaa
anvisning            osoitus;(föreskrift) ohje;(råd) neuvo
anvisning            määräys (bestämmelse);tieto (upplysn.)
använd             käytetty
använda             käyttää, (förbruka) kuluttaa
använda             (tillämpa) soveltaa, (ägna) omistaa
användningssyfte        käyttötarkoitus
användningstid         käyttöaika, -ikä
apelsingul           appelsiininkeltainen
april              huhtikuu
arbeta             tehdä työtä, työskennellä, toimia
argument,-et          todiste (bevis), peruste (grund)
ark,-et,-            arkki (paperi-)
arkformat            arkin koko
arkfälttyp           kenttätyyppi
arkhörn,-et,-          arkinkulma
arkhörn med datumnotering    päiväysnurkka
arkiv,-et            arkisto
arkivera            arkistoida
arkivstudier (pl)        arkistotutkimukset
arknum³mer,-ret,-mer      painoarkin numero, kehilönumero
arkordning,-en,-ar       arkkien järjestys, merkkien järj. arkissa
arkplåning,-en,-ar       merkkien järjestys arkissa
arkrand,-en,-erŸ        arkinreuna, arkinvierus, marginaali
arkrandmärke,-t,-n       arkinreunamerkinnät
arkrandnotering,-en,-ar     arkinreunamerkintä
arkrandornament,-et,-      arkinkehyskoriste
arkrandutsmyckning,-en,-ar   arkinkehyskoriste
arkrandvattenmärke,-t,-n    reunavesileima, arkinreunavesileima
arkspegeltryck,-et,-      arkkitarttuma
arkstämpling,-en,-ar      arkkileimaus
arktals             arkeittain
arktandning,-en,-ar       arkkihammaste, arkinreunahammaste
arktisk,-t           arktinen, pohjoisnapa-
arkvattenmärke,-t,-n      arkkivesileima
arrangera            järjestää (anordna),sovittaa (bilägga)
art,-en,-er           luonne (nat.kynne),laatu(beskaffenhet)
art,-en,-er           laji (slag,sort)
artificiell,-t         keinotekoinen, teko-; teennäinen
artik³el,-eln,-lar       kirjoitus(tidn.),kauppatavara(handels)
ask,-en,-ar           rasia,aski; saarni
assignant,-en,-er        maksuosoituksen antaja; assignaatti
assignation,-en,-er       maksuosoitus, osoitus
assortera³d,-t         hyvin varustettu
assurans,-en,-er        vakuutus
assuransavgift,-en,-er     vakuutusmaksu
assuransbelopp         vakuutussumma
assurera            vakuuttaa (postilähetys)
astrofilateli          avaruusfilatelia
atlas,-en,-er          kartasto
attest,-en,-er         todistus, attesti
attestkostnad          aitoutusmaksu
augusti             elokuu
auktion,-en,-er         huutokauppa
autograf,-en,-er        omakätinen nimikirjoitus
automat,-en,-er         automaatti
automatfrimärke,-t,-n      postimaksuautomaattilipuke
automathäfte          automaattivihko
automation           automaatio
automatisk,-t          automaattinen, koneellinen
automatmärke,-t,-n       automaattimerkki, nauhamerkki
automattandning,-en,-ar     automaattihammaste
autotypiskt djuptryck      rasterisyväpaino
av annan färg          toisen värinen
avancer³ad,-at         pitkälle edistynyt (kehittynyt)
avartsökare           kuvaketunnusten paikannusruuudukko
avart              muunnos (variant), rinnakkaismuoto (biform)
avbruten            katkennut, katkonainen
avdrag             jäljennös, vedos
avdrag av förlaga        esittelyvedos
avgift,-en,-er         (määrä)maksu
avgång,-en           lähtö (kuljetuksen, postin)
avgångsstämp³el,-eln,-lar    lähtöleima
aviseringsavgift        tilitysmaksu
avrest             matkoilla, matkustanut
avrundad            pyöristetty, pyöristynyt
avräkningsmärke för tidningsf. lehtilähetyksen tilimerkki
avtrubbad            tylppä, tylsä
avskedsutgåva          jäähyväisjulkaisu
avskriva            jäljentää,kopioida; jättää silleen
avsluta             lopettaa, päättää (fullborda)
avsluta             päättyä,loppua (sluta,ändas)
avsluta             tehdä sopimus (avtala om)
avslutat sanlarområde      päättynyt, kuollut keräilyalue
avstånd,-et           etäisyys, välimatka
avstämpla            leimata
avstämpling,-en,-ar       leima, mitätöinti
avsända             lähettää
avsändar³,-e,-en        lähettäjä; lähetin
avsändning,-en,-ar       lähettäminen, lähetys
avsändningsort         lähetyspaikka,-kunta
avstäng³d,-t          suljettu, aidattu, eristetty
avtal              sopimus, välipuhe
avteckna            piirtää jnk kuva (avrita)
avteckna            erottua, kuvastua (framträda)
avtryck             jälki,jäljennös; uusi painos
avvika             poiketa
avvikelse            poikkeama, eroavuus
axel              olkain
azurblå             asuurinsininen, taivaansininen
[ till början/Alkuun ]


bakgrund,-en          tausta, taka-ala, pohjapainanta
baksida             takasivu, kääntöpuoli
balans,-en,-er         tasapaino; tase
balk,-en,-ar          palkki, parru
balkstämp³el,-eln,-lar     parruleima
ballonpost,-en,-er       ilmapalloposti
band,-et            nauha, side
bandeaustämp³el,-eln,-lar    nauhaleima
banderoll,-en,-er        banderolli, leimaside
bandmaskserie          lapamatosarja
bank,-en,-er          pankki
bankett,-en,-er         juhla-ateria
barn,-et            lapsi
barnhjälp            lastenapu, lastenavustus
basera             perustaa (grunda)
basera sig           perustua, pohjautua, nojautua
basis              perusta,pohja
beaktansvärd          huomionarvoinen, merkittävä
bearbeta            muokata, muovata; käsitellä
begygga             rakentaa; asuttaa
bedrägeri,-et,-er        petos, petkutus
bedöma             arvioida, arvostella
bedömning            arvioiminen, arviointi, harkitseminen
bedömningsgrund         arvoinitiperuste
befodra             lähettää,toimittaa (sända, föra)
befodra             edistää (främja), edesauttaa
befodra varor med posten    lähettää tavaroita postitse
befodringsavgift        kuljetusmaksu, postimaksu
befrielse,-n,-r         vapautus
befrielsekrieg         vapaussota
befrielsemärke,-t,-n      vapautusmerkki
begräns³ad,-at         rajoitettu
belopp,-et           rahamäärä,-summa
belägg,-et           todistus (bevis); esimerkki (exempel)
benlim             luuliima, luuliimoite
beriktigad           oikaistu, korjattu
beroende            riippuva(inen)
berörd             leikattu reunaa koskettaen
beskaffad            kaltainen
beskrivning,-en,-ar       kertomus, selostus, kuvaus
beställning,-en,-ar       tilaus
beställningslista        tilauslista, tilauslomake
beställningsnum³mer,-ret,-mer  tilausnumero
bestämmelse,-n,-r        määräys; käsky (order), säännös (stadgande)
betala             maksaa, suorittaa
betalningsbevis         maksutodistus, -kuitti
beteckning,-en,-ar       merkki,tunnus,vertauskuva
betydelselös          merkityksetön, mitätön
bevingat hjul          siipipyörä
bi-lingual           kaksikielinen
bicolored            kaksivärinen
bifoga             liittää, sisällyttää johonkin
bikaka             hunajakenno
bil,-en,-ar           auto
bild,-en,-er          kuva, ulkonäkö, käsite
bildmotiv            kuva-aihe, kuvallinen esitys
bildmotivsamling,-en,-ar    kuva-aiheen mukainen aihekokoelma
bildpostkort          kuvallinen ehiöpostikortti
bildramstämp³el,-eln,-lar    kukkaköynösleima, ovenkehysleima
bildserie            kuvamerkkisarja
bildsida            kuvapuoli
bildstorlek           kuvakoko, kuvankoko
bildstämp³el,-eln,-lar     kuvaleima
billig             kohtuullinen (rimlig), halpa; helppo (lätt)
billigast            halvin, huokein
bindesträck           yhdysviiva
biplan             kaksitaso
Bishop-stämp³el,-eln,-lar    Bishop-leima
biskopsstav           piispansauva
bistånd,-et           auttaminen, avustaminen, apu
bjuda              tarjota
blad,-et,-           lehti
blandad             seka-, sekalainen
blandad kvalitet        kunto sekalaatuinen
blandad serie          sekasarja (leimattu ja leimaamaton)
blandad tandning,-en,-ar    sekahammaste
blandat tryck,-et,-       sekapainanta, yhdistetty painanta
blandfrankatur         sekapostite
blandtrycksfrimärke,-t,-n    sekapainomerkki
blankett,-en,-er        lomake
blek              hallava, kellanvaalea, harmahtava
bleklila            hailakanlila
blekorange           vaalean punertavan oranssi
blekrosa            hailakanruso
blin³d,-t            sokea, sokko
blindmaterial          sokeisto (kirjap.)
blindtandning,-en,-ar      sokkohammaste
blindtryck,-et,-        sokkopainanta, väritön painanta
blixt,-e,-ar          salama
block,-et            pienoisarkki, ryhmä (filat.)
blockskrift           tekstaus isoin kirjaimin
blå               sininen
blåaktigt grön         sinertävän vihreä
blågrå             siniharmaa
blågrön             sinivihreä
blågul             sinikeltainen
bläckmakulering,-en,-ar     mustemitätöinti
bok³stav,-staven,-stäver    kirjain, aakkonen
bokstavsstämp³el,-eln,-lar   kirjainleima
boktryck,-et,-         kirjapaino
boktryckraster         autotypiarasteri
boktrycksstämpling,-en,-ar   kirjapainoleimaus
boktrycksutgåva,-n       kirjapainojulkaisu
borg,-en,-ar          linna (slott,fäste)
bottentryck,-et,-        pohjapainanta
box               lokero, postilokero (fack);laatikko (ask)
bra               hyvä, kelpo (duktig), kunnossa (frisk)
brandpostförsäkringsmärke,-t,-n paloarkku-vakuutusmerkki
brandpostmärke,-t,-n      paloarkkumerkki
bred, brett           leveä,laaja (vid),laaja-alainen(omfattande)
bredd,-en,-er          leveys
bredrandig           leveäreunainen
bredrandigt papper       harvajuovainen paperi
bredstripat papper       harvajuovainen paperi
brev,-et            kirje
brevark,-et           kirjearkki
brevbärare           postinkantaja, kirjeenkantaja
brevcensur           kirjesensuuri
brevduva            kirjekyyhkynen
brevformat           kirjeen koko
brevframsida          kirjeen etusivu
brevförsändelse         kirjelähetys
brevklipp            kuorileikelmä
brevkort            korttikirje
brevkuvert           kirjekuori
brevledes            kirjeitse, kirjeellisesti
brevlåda            kirjelaatikko, postilaatikko
brevlådestämp³el,-eln,-lar   postilaatikkoleima
brevlådesvar          kirjelaatikkovastaus
brevmottagare          kirjeensaaja, kirjeen vastaanottaja
brevorder            kirjemääräys
brevporto            kirjemaksu
brevpost            kirjeposti
brevsamling           kirjekokoelma
brevslutarmärke         kirjeensulkijamerkki
brevstycke           kuorileikelmä
brevtaxa            kirjetaksa
brevväska            postilaukku, kirjelaukku
brevväxla            olla kirjeenvaihdossa
brist,-en,-er          puute (knapphet), virhe (fel)
bristfällig,-t         puutteellinen, epätäydellinen
bro,-n,-ar           silta
brons,-en,-er          pronssi
brostämp³el,-eln,-lar      siltaleima
brott              taittuma, murtuma
bruk,-et            käyttö,käytäntö; tapa (vana)
bruk,-et            viljely (odling), tehdas (fabrik)
bruksbrev,-et          tarvekirje
bruksförsändelse        tarvelähetys
bruksutgåva           yleismerkkijulkaisu,tavallinen julkaisu
brun,-t,-are          ruskea
brunaktig            ruskehtava
brunaktigt grå         ruskehtavan harmaa
brunaktigt gul         ruskehtavan keltainen
brungrå             ruskeanharmaa
brungul             ruskeankeltainen
brunorange           ruskeanoranssi
brunröd             ruskeanpunainen
bruten             katkennut, murtunut
bruttovärde           bruttoarvo, kokonaisarvo
bryta              katkaista,keskeyttää,murtaa,rikkoa
brådska,-n           kiire,kiireisyys
brådskande           kiireellinen
bräck³a,-n,-or         halkeama (spricka),töyry (brink)
bräcka             murtaa,katkaista,rikkoa
bräckt             katkennut
bröstbild            rintakuva
bröstkortspapper        leipäkorttipaperi
bröstsköld           rintakilpi
bud,-et             käsky (befallning), tarjous (bud)
bud,-et             sanoma (budskap); lähetti,viestinviejä
budgivare            tarjouksen tekijä
budpost,-en,-er         lähettiposti
budstämp³el,-eln,-lar      lähettileima
buktig             kaareva, käyrä
buntvar³a,-an,-or        nipputavara
busspaketmärke,-t,-n      autopakettimerkki
by,-n,-ar            kylä; tuulenpuuska
bygga              rakentaa, pystyttää; perustaa (grunda)
byta frimärken         vaihtaa postimerkkejä
byte,-t,-n           vaihto, vaihtaminen
byte efter mancolista      puuteluettelovaihto
bytesannons           vaihtoilmoitus
bytesförbindelse        vaihtoyhteys, -suhde
bytesvärde           vaihtoarvo
båda              molemmat, kumpikin
både ... och          sekä ... että
bågformig            kaareva
bågformig tandning,-en,-ar   kaariläviste
bågstämp³el,-en,-ar       rengasleima (Ruotsin 1. päiväysleima)
båtpost,-en,-er         laivaposti, kansiposti
båtpoststämp³el,-eln,-lar    laivapostileima, kansipostileima
bälte,-t,-n           vyö (livrem);vyöhyke (zon);nauha(band)
bärd,-en,-er          reunus (päärme)
bäst (sup)           paras, parhain
bättre (komp)          parempi
börspost,-en,-er        kukkaropostite
[ till början/Alkuun ]


censor,-n,-er          sensori
censur,-en           sensuuri,painotarkastus
censurera            sensuroida
censurremsa           sensuurisuljin
central             keskeinen,keskus-;pää-
centrerad            keskittynyt, kohdistunut
cinnober            sinooperi
cinnoberröd           sinooperinpunainen
cirka              noin, suunnilleen
cirkapris,-et          likimääräinen hinta, ohje-,arviohinta
cirk³el,-eln,-lar        ympyrä
cirkelstämp³el,-eln,-lar    pyöröleima
cirkulär            kiertokirje
citrongul            sitruunankeltainen
civilbefolkning,-en,-ar     siviiliväestö
corner             kulma, nurkka
cylindernum³mer,-ret,-mer    painosylinterin numero
cylinderpress          sylinteripainokone
cylindertryck,-et,-       sylinteripaino
[ till början/Alkuun ]


dag,-en,-ar           päivä
dagligen            joka päivä, päivittäin
dambrev,-et           naistenkirje
Danmark             Tanska
dansk,-en,-ar          tanskalainen (subst)
dansk,-t            tanskalainen (adj)
datera             päivätä
daterat retroaktivt       taannehtiva päiväys
datum,-et            päivämäärä
> tidigaste kända datum     varhaisin tunnettu päiväys
datumbro            päiväyssilta
datumförfalskning,-en,-ar    päiväysväärenne
datumstämp³el,-eln,-lar     päivämääräleima
december            joulukuu
Dederontyg           Dederon-kangas
defekt,-en,-er         puute, puutteellisuus; vika
definitiv            lopullinen, ratkaiseva
del               osa,osuus
dela              jakaa, osittaa
delad              jaettu
delbar             jaollinen
delbart märke,-t,-n       ositettava merkki
delfrankatur          osapostite
delförfalskning,-en,-ar     osaväärenne
delning,-en,-ar         jako,jakaminen
delningslinje          irrotusviiva
delningssätt          irrotustapa
delstatsregering,-en,-ar    osavaltion hallitus
deltaga             osallistua, ottaa osaa
deltagande           osanotto,osallistuminen
deltagare            osanottaja, osallistuja
delupplaga           osapainos
design,-en           muotoilu (formgivning); muoto (form)
design,-en           malli (mönster), design
desinficerad post        desinfioitu posti, kulkutautiposti
detalj,-en,-er         yksityiskohta; pikkuosa
dextrin             dekstriini, tärkkelyskumiliima
diagonal            poikittainen,vino
diamantperforering,-en,-ar   timanttihammaste
diamanttandning,-en,-ar     timanttihammaste
diamet³er,-ern,-rar       läpimitta, halkaisija
differens,-en,-er        ero, eroavuus, erotus
direkt             suoraan; välittömästi
direktiv,-et          yleisohje
distans,-en,-er         etäisyys, väli, matka
distrikt,-et          piiri, piirikunta, postipiiri
distriktsnamn          postipiirin nimi
distriktspåtryck,-et,-     postipiirilisäpainama
diverse             kaikenlainen, sekalainen
djup              syvä
djupblå             syvänsininen
djupgravyrtryck         kaiverrussyväpaino
djupröd             syvänpunainen
djupsvart            syvänmusta
djuptryck,-et,-         syväpaino, kuparipaino
djuptryckraster         syväpainorasteri
dokument,-et          asiakirja, asiapaperi,todiste
dominerande           hallitseva, vallitseva
domstol             tuomioistuin, oikeusistuin
dubb³el,-elt          kaksinkertainen, kaksois-
dubbelkorstandning,-en,-ar   kaksoisristihammaste
dubbelkuvert          kaksoiskuori
dubbelmärke,-t,-n        kaksoismerkki
dubbelperforering,-en,-ar    kaksoishammaste
dubbelpostkort         kaksoispostikortti
dubbelsidig           kaksipuolinen, molemminpuolinen
dubbelsidigt tryck,-et,-    kaksipuolinen painanta
dubbelstämp³el,-eln,-lar    kaksoispostileima, duplexleima
dubbelt             kaksinkertainen
dubbelt papper         kaksinkertainen paperi
dubbelt porto          kaksinkertainen postimaksu
dubbelt postkort        kaksoiskortti
dubbelt påtryck,-et,-      kaksoislisäpainama
dubbeltandning,-en,-ar     kaksoishammaste
dubbeltryck,-et,-        kaksoisarvoleima, kaksoispainanta
dubbelörn            kaksoiskotka
dubblett,-en,-er        kaksoiskappale, liikakappale; kaksio
dubblettexemplar        kaksoiskappale, liikakappale
dunkel (skum,halvmörk)     hämärä,himmeä
dunkel (oklar,oviss)      epäselvä, epävarma
dunkel (töcknig)        usvainen, utuinen
duplikat,-et          kaksoiskappale; jäljennös,moniste
duva              kyyhkynen
dödskalle            pääkallo
dörramsstämp³el,-eln,-lar    ovenkehysleima,kukkaköynnösleima
[ till början/Alkuun ]


edition,-en,-er         painos, laitos, editio
efter varandra         peräkkäin, jäljetysten
efterapning,-en,-ar       jäljitteleminen, matkinta; jäljitelmä
efterbildning,-en,-ar      jäljitteleminen, mukailu, matkinta
eftergraverad          jälkikaiverrettu
eftergraverad platta      korjattu kuvake
eftergummerad          jälkiliimoite, liimaväärenne
eftermålad           jälkeenpäin maalattu
efterstämplad          jälkikäteen leimattu
eftersända           jälkeenlähettää
eftertandad           hammasteväärenne
eftertryck,-et,-        jälkipainos, jälkipainama (avtryck)
eftertryck,-et         voima (kraft); paino, painokkuus (tonvikt)
ej avhämtat           ei noudettu
ej tillåten           ei sallittu
eldfärgad            tulipunainen
eldgul             tulenkeltainen
eldröd             tulipunainen
elementär,-t          alkeis-, alku-, perus-
elfenben,-et          norsunluu
eller              tai, taikka
elva              yksitoista
emaljerat papper        emaloitu paperi
emblem,-et           tunnus, merkki
emission,-en,-er        liikkeelle lasku, osakeanti, julkaisu
en, ett             yksi (1); joku (någon)
ena               yhdistää (förena);sovittaa (göra enig)
enda              ainoa, ainut
endast             ainoastaan
enfärgad            yksivärinen
enfärgstryck          yksiväripainatus
engelsk             englantilainen
England             Englanti
enhet              yksikkö
enhetsporto           yhtenäispostimaksu
enkel,-t,-are          yksinkertainen; helppo (lätt)
enligt             mukaan, mukaisesti
enradig stämpel         yksirivinen leima
enringsstämp³el,-eln,-lar    yksirenkainen leima
ensidig             toispuolinen, yksipuolinen
enskil³d,-t (privat)      yksityinen, yksityis-
enskil³d,-t (enstaka, särskild) yksinäinen, erillinen
enstaka (ensamstående)     yksinäinen, yksittäinen
enstaka (strödd)        hajanainen
erbjuda (bjuda,tillbjuda)    tarjota
erbjuda (bereda,skänka)     antaa, suoda
erbjuda (medföra)        tuottaa, aiheuttaa
erbjudan            tarjous
erkännande,-t,-n        tunnustus, kunniamaininta
ersätta             korvata;hyvittää (gottgöra),palkita(belöna)
estnisk             virolainen, esstiläinen
estniska,-n           viron kieli, eestin kieli
etikett,e-n,-er         nimilappu, etiketti, lipuke
ett³a,-an,-or          ykkönen
Europarådet           Euroopan Neuvosto
europeisk,-t          eurooppalainen
exakt              tarkka, täsmällinen
exceptionell,-t         poikkeuksellinen; tavaton (ovanlig)
exemp³el,-let          esimerkki
exemplar,-et          kappale, yksilö
exemplar av normalkvalitet   tavallinen laadultaan
expedition,-en,-er       lähettäminen, lähetys, toimitus
expedition,-en,-er (kontor)   toimisto
expedition,-en,-er (forsknings-)tutkimusretkikunta
expert,-en,-er         aitouttaja, asiantuntija, erikoistuntija
expertis            aitoutus
expertsignatur         aitoutusleima, aitoutusmerkintä
expertutlåtande         asiantuntijalausunto
expo,-n,-r           näyttely
exposition,-en,-er       näyttely; selonteko, esittely
expressavgift          pikalähetysmaksu
expressbrev,-et         pikakirje
expressbrevstämp³el,-eln,-lar  pikajakeluleima
expressetikett,-en,-er     pikajakelulipuke
expressfrimärke,-t,-n      pikamerkki, pikapostimerkki
expressförsändelse       pikalähetys
expresskortbrev,-et       pikakorttikirje
expressmärke,-t,-n       pikajakelulipuke
expressutdelning,-en,-ar    pikajakelu
expressutdelningsstämp³el,-eln,-pikajakeluleima
extra (ovanligt)        erikoisen, erittäin
extra (extra ordinarie)     ylimääräinen
extra post           ylimääräinen postivuoro (
extraordinär          poikkeuksellinen, harvinainen
[ till början/Alkuun ]


fabrikat,-et          tehdastuote, valmiste
fabriks vattenmärke,-t,-n    tehtaan vesileima
fack,-et            lokero, tasku ('gömma'); ala (område)
fackl³a,-an,-or         soihtu
facklitteratur         ammattikirjallisuus
faksimile,-t,-n         näköispainos, jäljennös
falk,-en,-ar          jalohaukka
falla              pudota,putoilla
falla (störta)         suistua
falla (bli billigare)      halvventua
falsk              väärä
falsk stämp³el,-eln,-lar    väärä leima
falsktandning,-en,-ar      valehammaste, painettu hammaste
fantasi,-n,-er         mielikuvitus; kuvitelma
fantasimärke,-t,-n       fantasiajulkaisu, humpuukimerkki
fara              mennä, kulkea, ajaa; rientää
farlig,-t,-are         vaarallinen, pelottava
faserpapper           värikuitupaperi
fastställa (bestämma)      määrätä
fastställa (stadga,föreskriva) säätää
fastställelsestämp³el,-eln,-lar vahvistusleima, todistusleima
fastsättare           liimake
fastsättarspår,-et       liimakkeenjälki
februari            helmikuu
fel,-et             vika, virhe, erehdys
felaktig            viallinen, virheellinen
felaktig avstämpling,-en,-ar  erheleimaus
felaktig frankatur       erhepostite
felaktig färg          väärä väri
felaktig tandning,-en,-ar    virheellinen hammaste
felbestämning          virheellinen määritys
felfri             virheetön, moitteeton
feltryck,-et,-         virhepainama, virhepainos
fem               viisi (5)
femhundra            viisisataa (500)
femhörnig            viisikulmainen
femm³a,-an,-or         viitonen
femte              viidesa (5.)
femtio             viisikymmentä (50)
femton             viisitoista (15)
fet,-t,-are           lihava, pyylevä (trind), paksu (tjock)
fiber,-n            kuitu, säie,syy
fick³a,-an,-or         tasku
fickformat           taskukoko
figur,-en,-er          muoto, vartalo, hahmo
figurstämp³el,-eln,-lar     kuvioleima
filateli,-n           postimerkkeily, filatelia
filatelist,-en,-er       postimerkkeilijä, filatelisti
filatelistisk,-t        filateelinen
filatelistisk frankatur     filatelistipostite
film,-en,-er          filmi, kalvo, kelmu, elokuva
fin,-t,-are           hieno, ohut (tunn), terävä (vass)
fin,-t,-are           heikko (svag),herkkä (känslig)
fin,-t,-are           tarkka (skarp),siisti(snygg),hyvä(god)
fin tandning          hieno hammaste
fingerborgsstämp³el,-eln,-lar  sormustinleima
finmaskig            tiheäsilmäinen
finsk,-t            suomalainen, suomalais-
finska,-n            suomen kieli
finstripat papper        tiheäjuovainen paperi
fint tryck,-et,-        tarkka, selvä painanta, hieno painanta
firmastämp³el,-eln,-lar     postimaksukoneleima
fiskalisk            taloushallinnollinen
fiskalisk stämpling       tilileima
fjorton             neljätoista (14)
fjäderbrev,-et         höyhenkirje, sulkakirje
fjärran länder         kaukomaat
flaggstämp³el,-eln,-lar     lippuleima, viirileima
flerfaldig           moninkertainen
flerfaldigt vattenmärke     kerrottu vesileima
flerfärg            sekaväri
flerfärgad           monivärinen
flerfärgstryck,-et,-      moniväripainanta, väripaino
flermärksfrankatur       monimerkkipostite
flyg,-et (-plan)        lentokone
flyg,-et (-väsende)       ilmailu
flygavgift           lentomaksu
flygbefordran av brev      kirjeiden lentokuljetus
flygbrev,-et          lentopostikirje
flygledes            lentoteitse, lentäen
flyglinje            lentolinja, lentoreitti
flygpaketmärke,-t,-n      lentopakettimerkki
flygporto            lentopostimaksu
flygpost,-en,-er        lentoposti
flygpostbrev,-et        lentopostikirje
flygpostmärke,-t,-n       lentopostimerkki
flygpostpapper         lentopostipaperi
flygruttstämp³el,-eln,-lar   lentopostin ohjausleima
flygskepp            ilmalaiva
flygtillägg           lentolisä
flygtjänstemärke,-t,-n     lento-virkamerkki
flykting,-en,-ar        pakolainen
flyttat             muuttanut
fläck,-en,-ar          varastointiläiskä
Folkförbund           Kansainliitto
formansbrev,-et         ajurikirje, ajomieskirje
format,-et           koko, kehilö
forskningssamling,-en,-ar    tutkimuskokoelma
fort,-et            linnake, varustus
fosforescens,-en        fosforenssi, fosforihohde
fosforescerande papper     fosforoiva paperi
fosforränder          fosforijuovat
fotograf            valokuvaaja
fotogravyr           valopiirros, kuparivalopaino
fotolitografi          fotolitografia
fotostatkopia          fotostaattijäljennös
frakt,-en,-er          rahtaaminen, tavarankuljetus, rahti
frakturstil           fraktuurakirjasinlaji
frambefodringsmärke,-t,-n    perilletoimitusmerkki
framsida            etusivu, kuvapuoli
framställning,-en,-ar      valmistus
frankatur            postite
frankaturbyte          postitevaihto
frankera (förse med frimärke)  merkittää, frankeerata
frankera (förse med frankost.) varustaa postimaksuleimalla
frankerad            postimaksu maksettu
frankerad försändelse      merkitetty lähetys
frankeringsgiltig        postimaksuksi kelpaava
frankeringsmaskin        postimaksukone
frankeringsstämp³el,-eln,-lar  postimaksukoneleima
franko (portofritt)       postimaksutta
franko             postimaksu, franko
frankostämp³el,-eln,-lar    postituskoneleima
frankotecken          postiarvoke
fransk,-t            ranskalainen, ranskalais-
franska             ranskan kieli
fribrev,-et           vapaakirje
frihetsgudinna,-n        vapaudenjumalatar
frihetskrig           vapaussota
frimärke,-t,-n         postiarvoke, postimerkki, yleismerkki
Frimärkets Dag         Postimerkinpäivä
frimärksalbum          postimerkkikansio
frimärksauktion,-en,-er     postimerkkihuutokauppa
frimärksautomat         postimerkkiautomaatti
frimärkshandlare        postimerkkikauppias
frimärkshäfte          postimerkkivihko
frimärkshäftesark        vihkonlehtiarkki
frimärkslöst brev        leimakirje, varhaiskirje
frimärksmynt          postimerkkiraha, rahapostimerkki
frimärksrulle          postimerkkinauha
frimärkssort          merkkilaji, postimerkkilaji
frimärksstorlek         merkin koko
frimärksutgåva         postimerkkijulkaisu
frimärksutställning,-en,-ar   postimerkkinäyttely
fristämp³el,-eln,-lar      käteismaksuleima
frivilligpost          vapaaehtois(ten)posti
fuktat             kostutettu
fullrandig           täysireunainen
fullständig           täydellinen
furste             ruhtinas
furstebrev,-et         ruhtinaskirje
fyra              neljä (4)
fyrblock            nelilö
fyrkant             nelikulmio
fyrkantig            nelikulmainen
fyrkantsklipp          neliöleikelmä
fyrkantstämp³el,-eln,-lar    suorakaideleima, laatikkoleima
fyrstrip            nelirivilö
fyrtio             neljäkymmentä (40)
fältpost,-en,-er        kenttäposti
fältpostflyg,-et        kenttälentoposti
fältpostkontor         kenttäpostikonttori
fältpostmärke,-t,-n       kenttäpostimerkki
fältpostordning,-en       kenttäpostiasetus
fältpostorganisation      kenttäposti-organisaatio
fältpoststämp³el,-eln,-lar   kenttäpostileima
fältposttillståndsmärke,-t,-n  kenttäpostin oikeutusmerkki
fälttelegrafmärke,-t,-n     kenttälennätinmerkki
färd och flyg          matka ja lento
färg, -en, -er         väri
färgad             värillinen
färgad perforering       värillinen läviste
färgavart            värimuunnos
färgfel             värivirhe
färgfeltryck,-et,-       värivirhepainama
färgförfalskning,-en,-ar    väriväärenne
färggivning,-en,-ar       värinanto, värinpito
färgguide            väriopas
färglös             väritön
färgnyans            värivivahde
färgprov            värikoevedos
färgton             värin voimakkuus, värin sävy
färgtryckfel,-et        värivirhe, väripainovirhe
färgäkta            aidonvärinen, värinpitävä
färgändring,-en,-ar       värinvaihdos
färja              lautta
fästning,-en,-ar        linnake, varustus
födelsedag           syntymäpäivä
fönsterkuvert          ikkunakuori
för samlingsändamål       keräilytarkoituksiin
förbättrad           paranneltu
fördragsstatspost,-en,-er    sopimusvaltioiden posti
föregångare           edelläkävijä, edeltäjä
förelöpare           edelläkävijä, edeltäjä
föreskrift           ohjesääntö
företrädare           edeltäjä
förfalskat           väärennetty
förfalskning,-en,-ar      jäljitelmä, väärenne
förfalskning av övertryck,-et,- lisäpainamaväärenne
förfilateli,-n         varhaisfilatelia
förfilatelistisk brev      leimakirje, varhaiskirje
förhandavstämpling,-en,-ar   ennakkomitätöinti
förklaring,-en,-ar       selitys, selvitys
förkortad            lyhennetty
förkortning,-en,-ar       lyhenne
förlaga             esittelykappale, esittelyvedos
förlagsark           esittelyarkki
förordning,-en,-ar       asetus
förseningsmärke,-t,-n      myöhästymismerkki
förseningsstämp³el,-eln,-lar  myöhästymisleima
förskjuten tandning       epäkeskeinen hamamste
förskjutet           siirtynyt
förskjutet tryck,-et,-     siirtynyt painanta
försköning,-en,-ar       kaunisteltu
förslag             ehdote
försorg             huolenpito, huolto, avustus
första dag,-en,-ar       ensipäivä
första dags brev        ensipäivän kirje
första fals           ensiliimake
första fastsättare       ensi liimake
första flyg,-et         ensilento
första försäljningsdag,-en,-ar ensimmäinen myyntipäivä
första kurseringsdag,-en,-ar  ensimmäinen käypyyspäivä
första utgåva          ensijulkaisu
Första världskriget       Toinen maailmasota
förstatryck,-et,-        ensipainos
försäljning,-en,-ar       myynti
försäljningsark         myyntiarkki
försäjningspris         myyntihinta
förtunning,-en,-ar       hiertymä, hankautuma, vähäinen ohentum
förvaltningsområde       hallintopiiri
[ till början/Alkuun ]


galgbrev,-et          hirsipuukirje
galvanoplastik         galvanoplastiikka
gammal             vanha
garantistämp³el,-eln,-lar    takuuleima, takuumerkki
generalsamling,-en,-ar     yleiskokoelma
genomfärgat papper       läpivärjaätty paperi
genomskinlig          läpikuultava, läpinäkyvä
genomskinligt papper      läpikuultava paperi
genomskinligt tryck,-et,-    läpilyönti (painanta)
genomsnittsexemplar       tavallinen kappale
genomstick           läviste
genomstucken          lävistetty
giltig             käypä, kelpaava
gjord              tekele
glanspapper           kiiltopaperi, sileä paperi, tavall. pa
glatt              sileä, tasainen
gles tandning          harva hammaste
glänsande            kiiltävä
glättat             kiillotettu
glättat papper         kiillotettu paperi, sileä paperi
glättat papper         tavallinen paperi
golvstensmönster        laattakuviomalli
gotisk             goottilainen
grad              arvoaste
grafitpåtryck,-et,-       grafiittijuovalisäpainamat
gratis             ilmainen
graveringsmetod         kaiverrusmenetelmä
gravyr             kaiverre, kaiverrus
gravyrtryck,-et,-        kaiverruspaino
gravör             kaivertaja
gravörtecken          kaivertajan nimimerkki
grillstämp³el,-eln,-lar     ristikkoleima
grilltryck,-et,-        ristikkokuvio
grotesk             groteski (kirjasintyyli)
grov tandning          karkea hammaste
grovt tryck,-et,-        karkeapiirteinen painanta, paksu paina
grund              pohja, tausta
grundlag            perustuslaki, valtiosääntö
grå               harmaa
gråaktig            harmahtava
gråaktigt röd          harmahtavanpunainen
gråaktigt ultramarin      harmahtavan ultramariini
gråblå             harmaansininen
gråbrun             harmaanruskea
grågrön             harmaanvihreä
gråultramarin          harmaanultramariini
gränsövergångsstämp³el,-eln   rajanylitysleima
grön              vihreä
grönaktigt blå         vihertävänsininen
grönblå             vihreänsininen
gul               keltainen
gulaktigt grön         kellertävän vihreä
gulaktigt röd          kellertävänpunainen
guld              kulta
guldfrimärke,-t,-n       kultainen postimerkki
guldsmedshud          kultasepänkalvo, kollodiumkalvo
gulgrön             kellanvihreä
gulorange            kellanoranssi
gummering,-en,-ar        liimoite, liimoitus
gummeringsfel          liimavirhe, liimoitevirhe
gummeringsförfalskning,-en,-ar liimaväärenne, jälkiliimoite
gummi              liima, liimoite
gummistämp³el,-eln,-lar     kumileima(sin), kumikirjasinleima
gyllene             kultainen
[ till början/Alkuun ]hakkors             hakaristi
halv              puoli, puolinainen, puolet
halvannan, halvtannat      puolitoista
halverad            puolitettu
halvering,-en,-ar        puolitus, puolittaminen, kahtiajako
halvfärdig           puolivalmis, keskentekoinen
halvmatt            puolihimmeä
halvmåne            puolikuu
halvofficiell utgåva      puolivirallinen julkaisu
hammarstämp³el,-eln,-lar    vasaraleimasin
hamppapper           hamppupaperi
handel,-n            kauppa, kaupankäynti, liiketoiminta
handelskammare         kauppakamari
handelskammarmärke,-t,-n    kauppakamarimerkki
handelspris           kauppa-arvo
handelsvärde          kauppa-arvo
handgjort papper        käsipaperi
handpenning           käsiraha, huutoraha
handpress            käsipuristin
handsktiven rubrik       käsinkirjoitettu otsake
handstämp³el,-eln,-lar     käsileimasin, vipuleimasin
helikopterpost,-en,-er     helikopteriposti
helsak             ehiö
helsakskatalog         ehiöluettelo
helsaksklipp          ehiöleikelmä
hembygdsfilateli        kotiseutufilatelia
hembygdssamling,-en,-ar     kotiseutukokoelma
hemland             kotimaa
hemortssamlandet        kotiseutukeräily
hemsändning,-en,-ar       kotiinkanto
heraldisk            heraldinen, vaakuna-
him³mel,-n,-lar         taivas
himmelsblå           taivaansininen
honung,-en           hunaja
horisontal,-t          vaakasuora, horisontaalinen
hotellpost,-en,-er       hotelliposti
hundra             sata (100)
hundratal            sataluku (mat); satakunta (ca hundra)
hundratal            100-luku (100-talet)
hundraårig           satavuotinen
hundraårsjubileum        satavuotisjuhla
hundslädepost,-en,-er      koiravaljakkoposti
hungerhjälp           nälkäapu, nälkäavustus
hungersnödshjälp        nälänhätäapu, -avustus
huvud,-et            pää
huvudplåt            päälevy
huvudpostkontor         pääpostikonttori
huvudstämp³el,-eln,-lar     pääleima
huvudtyp            päätyyppi
huvudtypsamling,-en,-ar     päälajikokoelma
hålad              reijitetty, lävistetty
hålmakulering,-en,-ar      reikämitätöinti
hålslagen            reijitetty
hålslagning,-en,-ar       reijitys
hår³d,-t,-dare         kova, voimakas
häfte,-t,-n           vihko
häftesark            vihkoarkki
häftesautomat          vihkoautomaatti
häftesblad,-et,-        vihkonlehti
häftesmärke,-t,-n        vihkomerkki
händelse            sattuma
hästskostämp³el,-eln,-lar    hevosenkenkäleima
högvatten            tulva
högröd             helakanpunainen
höjd              korkeus
hörn,-et,-           kulma (arkin)
hörnbokstav           kulmakirjain, nurkkakirjain
hörnexemplar          kulmakappale
hörnornament,-et,-       kulmakoriste
hörnstycke           kulmakappale
hörnstämp³el,-eln,-lar     kulmaleima
hörntand            kulmahammas
[ till början/Alkuun ]


icke officiell         epävirallinen
ilbefordran           pikakuljetus
impregnerat papper       kyllästetty paperi, impregnoitu paperi
inbuktning,-en,-ar       mutka, sisäänpainuma
indirekt gravyrtryck,-et,-   epäsuora kaiverruspaino
indragen            käytöstä poistettu
information           tieto, tiedonanto
inkapslat märke,-t,-n      kotelomerkki
inklippt            vajaareunainen (hiukan)
inland             sisämaa
inlämningskvitto        postituskuitti, sisäänjättökuitti
inlämningsstämp³el,-eln,-lar  pääleima
inpressat            puristettu, koho-
inramad             ympäröity, kehystetty
inrikes brev          kotimaankirje
insida             sisäpuoli, sisäsivu
insticksbok           säiliökirja
internationell svarskupong   kansainvälinen vastauskuponki
interneringspost,-en,-er    internoitujen posti
intryckt            painettu
inträdesmärke,-t,-n       oikeutusmerkki, päästömerkki
invigning,-en,-ar        vihkiminen
iristryck,-et,-         iirispainanta, sateenkaaripainama
[ till början/Alkuun ]


japanpapper           japaninpaperi
jubileumsutgåva         juhlajulkaisu
julmärke,-t,-n         joulumerkki (kirjeensuljin)
järnvägsbrev,-et        rautatiekirje
järnvägsmärke,-t,-n       rautatiemerkki
järnvägspaketmärke,-t,-n    rautatiepakettimerkki
järnvägspoststämp³el,-eln,-lar rautatiepostileima
järnvägsstämp³el,-eln,-lar   rautatieleima
järnvägstations stämp³el,-eln,-lrautatieaseman postileima
järnvägstjänstemärke,-t,-n   rautatievirkamerkki
jättefrankatur         suurpostite, jättiläispostite
[ till början/Alkuun ]


kamtandning, -en        kampahammaste
kanelbrun            kanelinruskea
kant              reunus, kehys
kantonmärke,-t,-n        kantonimerkki
kaptenpost,-en,-er       kapteeniposti
karmin             karmiini
karminbrun           karmiininruskea
karminröd            karmiininpunainen
kartongpapper          kartonkipaperi
kartpapper           karttapaperi
katalog             luettelo
katalognum³mer,-ret,-mer    luettelonumero
katalogpris           luettelohinta
katapultpost,-en,-er      katapulttiposti
katastrofförsändelse      onnettomuuslähetys
kedjestämp³el,-eln,-lar     ketjuleima
kejsare             keisari
kejserlig            keisarillinen
Kejserliga Senaten       Keisarillinen Senaatti
kil               kiila, vaaja
kilovara            kilotavara
klarröd             kirkkaanpunainen
klassifisering,-en,-ar     jako, ryhmitys, luokitus
klich‚, -n, -er         kuvake
klipp              leikelmä
klockarpost,-en,-er       lukkariposti
klockhjulsstämp³el,-eln,-lar  kellonratasleima
klockstämp³el,-eln,-lar     kelloleima, kellonaikaleima
klämmficka           suojatasku
knapp              niukka
kodifiering,-en,-ar       koodaus
kodsträck            koodiviivat
kolerapost,-en,-er       kulkutautiposti
kollodium hinna         kollodiumkalvo
kolonimärke,-t,-n        siirtomaamerkki
kolonipåtryck,-et,-       siirtomaalisäpainama
komissarie           komissariaatti
komission            myyntipalkkio, väliraha
komplett serie         täysi sarja
kompletteringsvalör       täydennusarvo
koncentrationslägerpost,-en,-er keskitysleiriposti
kondition            kunto
konstgjord           keinotekoinen, teko-
konstnämnd           kuva-aihetoimikunta
konsttryckpapper        taidepainopaperi
kontant             käteinen, käteismaksu
kontantbetalning,-en,-ar    käteismaksu
kontrollbokstav         tarkistuskirjain
kontrollförfarande       tarkkailumenetelmät
kontrollist           tarkastusreuna, tarkastusmerkintä
kontrollkant          tarkastusreuna
kontrollmärke,-t,-n       laskentamerkki, tarkkailumerkki
kontrollpåtryck,-et,-      tarkastuslisäpainama
kontrollremsa          tarkastusreuna, tarkastusmerkintä
kontrollsiffra         tarkkailunumero
kontrolltjänstemärke,-t,-n   laskentavirkamerkki
kontur,-en,-er         ääriviiva
konturtryck,-et,-        ääriviivapainanta
konung,-en,-ar         kuningas
kopia              vedos, jäljennös
kopparröd            kuparinpunainen, vaskenpunainen
kopparstick           kuparipiirros, kuparikaiverrus
koppartryck,-et,-        kuparipaino, kuparisyväpaino
kornig gummering,-en,-ar    rakeinen liimoite
kornraster           jyvärasteri
korrektion,-en,-er       korjaus, oikaisu, korrektio
korrektur,-et          korjaus, oikaisuvedos, korrehtuuri
korrespondenskort        postikorttiehiö
kors,-et            risti
korsad             ristikkäinen
korsade linjer         ristikkäisviivat
korsband            ristiside
korsinfattning,-en,-ar     ristin kehysviiva
korslagd            ristikkäin
kort,-et            kortti
kort,-,-are           lyhyt
kort nedkast från flyg     pudotettu kortti
kortbrev,-et          korttikirje
kortbrevmärke,-t,-n       korttikirjemerkki
korvstämp³el,-eln,-lar     makkaraleima
kostnadsfritt          postimaksutta
krakellerad gummering      murtuva liimoite
krig,-et            sota
krigs-zeppelinpost,-en,-er   sota-ajan zeppeliiniposti
krigsfartyg           sotalaiva
krigsfånge           sotavanki
krigsfångeläger         sotavankileiri
krigsfångepost,-en,-er     sotavankiposti
krigsindustritjänstemärke,-t,-n sotatalousvirkamerkki
krigsmärke,-t,-n        sotapostimerkki
krigskattemärke,-t,-n      sotaveromerkki
krigstid            sota-aika
krigstryck,-et,-        sodanajan painanta
krigsvärnlös          sotaorpo
krigsänka            sotaleski
kritik,-en           arvostelu, tarkastelu
kritpapper           liitupaperi
krittryck,-et,-         liitujuovite
kron³a,-an,-or         kruunu
kronologisk,-t         kronologinen
kronopost            kruunuposti
kryss,-et            vinoristi, risti (kors); luovi (kryssning)
kräkl³a,-an,-or         piispansauva
krämfärgad           kermanvärinen, kellertävä
kröning,-en,-ar         kruunaaminen
kugghjulsstämp³el,-eln,-lar   hammasratasleima
kund,-en,-er          asiakas; vieras (gäst)
kungarike            kuningaskunta
kunglig,-t           kuninkaalinen
kungörelse,-n,-r        kuulutus, tiedonanto
kunna              osata, taitaa, kyetä
kunskap,-en,-er         tieto, tietämys; tuntemus (kännedom)
kuriosa             kummalisuus, kuriositeetti
kuriositet,-en,-er       merkillisyys, erikoisuus, harvinaisuus
kurirpost,-en,-er        kuriiriposti
kurserande           käypä, voimassa oleva
kurseringstid          käypyysaika
kursiv             kursiivi, vinokirjoitus
kuvert,-et           kirjekuori
kuvertklipp           kuorileikelmä
kvadrat,-en,-er         nelikulmainen
kvalitet,-en,-er        laatu (beskaffenhet), ominaisuus (egenskap)
kvalitetklassifikation     laatuluokitus
kvitto,-t,-n          kuitti (på ngt jstak)
kyrillisk skrift        kyrilliset aakkoset
kännetecken           tunnus, tuntomerkit
känneteckenstämp³el,-eln,-lar  tunnuskirjainleima
känslig mot bensin       bensiininarka
kärve              lyhde, tähkäkimppu
köpa              ostaa
Köpenhamnstryck, -et      Kööpenhaminan painos
köpmanbomärke,-t,-n       kauppiaan puumerkki
köpmanspost,-en,-er       kauppiasposti
köttfärgad           lihanvärinen
[ till början/Alkuun ]


lackskydd            lakkasuoja
lacköverdrag          lakkakalvo
lag³er,-ret           varasto
lagerkvist           laakerinlehvä
land,-et            maa
landnamn            maan nimi
landområdets post,-en,-er    piirikuntaposti, maaseutuposti, zemstv
landpost,-en,-er        maalaisposti
landskapet Åland        Ahvenanmaan maakunta
landssamling,-en,-ar      maakokoelma
landstigning,-en,-ar      maihinnousu
landstormsmärke,-t,-n      maanpuolustusmerkki
lantbrevbärare         maalaiskirjeenkantaja
lantbrevbärarstämp³el,-eln,-lar maalaiskirjeenkantajan leima
lantpost            maaseutuposti
lappad             paikattu (takaa)
lappat mittfält
latininskrift          latinalainen kirjoitus
lavering,-en,-ar        laveeraus
laxfärgad            lohenvärinen
laxröd             lohenvärinen
ledstämp³el,-eln,-lar      ohjausleima
lejon,-et            leijona
lejontyp            leijonamalli
leverans            hankinta, toimitus
leverera            hankkia, toimittaa
liebhaberpris          keräilijän huippuhinta
liggande lejon         makaava leijona
lik               kaltainen
lika              tasalaatuinen, yhdenmukainen
likformig            tasalaatuinen, yhdenmukainen
likvärdig            samanarvoinen
lila              liila
lim               liima, liimoite
limbrott            liimamurtuma
linje,-n,-r           linja, viiva; rivi (rad),juova (drag)
linjegenomstick         viivaläviste
linjerad            viivoitettu
linjeram            viivakehys
linjetandning,-en,-ar      viivahammaste
list³a,-an,-or         luettelo
liten, litet, lilla       pieni, pikkuinen
litet hack           hakanen, pieni koukku
litet riss           pieni repeämä
litograftryck,-et,-       laakapaino
litteratur,-en,-er       kirjallisuus
livfull             eloisa, helakka
livförsäkringstjänstemärke,-t,-nhenkivakuutusvirkamerkki
livlig,-t,-are         vilkas, eloisa, elävä
ljus,-et (-sken)        valo, valaistus
ljus,-t,-are          valoisa,kirkas (klar),vaalea (ljuslagd)
ljusblå             vaaleansininen
ljusbrun            vaaleanruskea
ljusgrå             vaaleanharmaa
ljusgrön            vaaleanvihreä
ljuskarmin           vaaleankarmiini
ljusrosa            vaaleanruso
ljusröd             vaaleanpunainen
ljust blåakt grön        vaaleansinertävän vihreä
ljust grönblå          vaaleanvihreänsininen
ljust olivbrun         vaaleanoliivinruskea
ljustryck,-et,-         valopaino
lod,-et             luoti
lodrät             pystysuora
lodrätt 4-strip         pysty 4-rivilö
lokal,-t            paikallinen, paikallis-
lokalemission,-en,-er      paikallisjulkaisu
lokalmärke,-t,-n        paikallispostimerkki
lokalpost,-en,-er        paikallisposti
lokalpostfrimärke,-t,-n     paikallispostimerkki
lokalpåtryck,-et,-       paikallislisäpainama
lokaltryck,-et,-        paikallispainanta
lokalutgåva           paikallisjulkaisu
lossa              irrottaa, liottaa irti
luft,-en            ilma
luftfältpost,-en,-er      kenttälentoposti
luftpost,-en,-er        ilmaposti, lentoposti
luftpostbrev,-et        lentopostikirje
luftpostetikett         lentopostilipuke
luftpostmärke,-t,-n       lentopostimerkki
luftpostsamling,-en,-ar     lentopostikokoelma
luftpoststämp³el,-eln,-lar   lentopostileima
luftposttillägg         lentopostin lisämaksu
luftskeppspost,-en,-er     ilmalaivaposti
lumppapper           lumppupaperi
lupp              suurennuslasi
lupprand,-en,-erŸ        häiväreuna
lyxexemplar           loistokappale
lyxstämpel           loistoleima
lådstämp³el,-eln,-lar      laatikkoleima, suorakaideleima
lång,-t             pitkä
lägerpost,-en,-er        leiriposti, sotavankileiriposti
lämnad             luovutettu
längd,-en,-er          pituus
länge              kauan, kauemmin
lönnlöv             vaahteranlehti
lördagsmärke,-t,-n       erikoisjakelumerkki
lös               irrallinen, irto-
lösbladsystem,-et        irtolehtijärjestelmä
lösen              lunastus(maksu); lunnaat
lösenavgift           lunastusmaksu
lösenfrimärke,-t,-n       lunastuspostimerkki
lösenkostnad          lunastusmaksu
lösenmärke,-t,-n        lunastusmerkki
lösenporto           lunastus, lunastusmaksu
lösenstämp³el,-eln,-lar     lunastusleima
löslig,-t,-are         liukeneva
löslig färg           arka väri, liukeneva väri
[ till början/Alkuun ]


makulatur            hylkyarkki, hylkypaperi, makulatuuri
makulera            makuloida, mitätöidä
makulering medels bläckstreck  mustekynämitätöinti
malteserkors,-et        maltanristileima
mancolista           puuteluettelo
manillapaper          manillapaperi
manipulerad           manipuloitu, käsitelty
marginalvattenmärke,-t,-n    reunavesileima
marginalutsmyckning,-en,-ar   arkinkehyskoriste
marinflygpost,-en,-er      laivaston ilmalaivaposti
maskig             silmukka-, silmukkainen
maskin,-en,-er         kone
maskinpapper          konepaperi
maskinprovtryck,-et,-      konevedos
maskinstämp³el,-eln,-lar    ketjuleima, koneleima
massvara            massatavara
massfrankatur          suurpostite
matarpost,-en,-er        syöttöposti
material,-et (råämne)      raaka-aine
material,-et (tillbehör)    tarvikkeet
material,-et (stoff)      aineisto; materiaali
matris,-en,-er         matriisi
matt,-,-are (tröt)       väsynyt, uupunut
matt,-,are (icke klar)     himmeä, sameahimmeä, kiilloton, matta
mattblå             himmeänsininen
mattorange           himmeänoranssi
mattröd             himmeänpunainen
maximumkort           maksimikortti
meddelande           tiedonanto, kuulutus
medeltjockt papper       keskipaksu paperi
medlöpare            rinnakkaiskäyttömerkki
medlöparpost,-en,-er      myötäkuljetus
mellanrum            merkkiväli
mellansteg           väliö
menföresflygpost,-en,-er    kelirikkolentoposti
mercurhuvud           Merkuriuksen pää
metallstämp³el,-eln,-lar    metallileimasin
militär tjänstepost       sotilasvirkaposti
militärpost,-en,-er       sotilasposti
militärpostmärke,-t,-n     sotilaspostimerkki
militärsak           sotilasasia
miljard,-en,-er         miljaardi
miljon,-en,-er         miljoona
milliard,-en,-er        miljardi
million             niljoona
miniatyrark           pienoismyyntiarkki
minne              muisto
minnesark            muistopienoisarkki (ei postill.)
minnesblock           muistopienoisarkki
minnesfrimärke,-t,-n      muistopostimerkki
minnesmärke,-t,-n        muistopostimerkki
minnespoststämp³el,-eln,-lar  muistopostileima
minnesutgåva          muistojulkaisu
missionskilovara        lähetyskilotavara
misstank³e,-en,-ar       epäluulo, epäilys
mittenstycke          keskuskappale
mittfält            merkin keskuskuva
mittstycke           keskuskuvio (merkin)
mjölkblå            maidonsinen
mjukt tryck,-et,-        pehmeä painanta
modell,-en, (mönster,-bild;typ) malli, mallikappale
modern,-t,-are(nymodig;populär) muodikas, muodissa oleva
modern,-t,-are (nutida)     nykyaikainen, moderni
modifiera            muunnella, muovailla
modifikation,-en,-er      muuntelu, muunnos (variant)
montage,-t           kokoonpano, kokoaminen, montaasi
montering,-en,-ar        kokoaminen, asentaminen, asettelu
mossgrön            sammalenvihreä
motivsamling,-en,-ar      aihekokoelma
mottaga             ottaa vastaan; saada (få)
mottagare,-n          vastaanottaja, saaja
mottagningsbevis        vastaanottotodistus
mottagningsetikett       kirjaamislipuke
mottagningskvitto        vastaanottotodistus
mottagningsmärke för värdebr.  rahansaantitodistusmerkki
murkörn             muurinharja, muurikruunu
muse³um,-et,-er         museo
mycket fint exemplar      valiokappale
myntkonvention         rahasopimus, rahaliitto
myntsort (myntslag)       rahalajin merkintä
månad,-en,-er          kuukausi
mångfaldig           moninkertainen, moninainen
mångfärgad           monivärinen; kirjava (brokig)
månghörnsstämp³el,-eln,-lar   monikulmioleima
mängd,-en,-er          joukko (antal), määrä (kvantitet)
märke,-t,-n           merkki, postimerkki
märkesbild           merkin kuva
märkeshöjd           merkin korkeus
märkesposition         merkin järjestysnumero
märkesrand,-en,-erŸ       merkin reuna
mässtämp³el,-eln,-lar      messuleima, näyttelyleima
mönst³er,-ret          malli (modell), esikuva (förebild)
mörkbrun            tummanruskea
mörkgrå             tummanharmaa
mörkgrön            tummanvihreä
mörkt blåaktigt grön      tummansinivihreä
mörkt grönblå          tummanvihreänsininen
mörkt gulgrön          tummankellanvihreä
mörkt ultramarin        tummanultramariini
[ till början/Alkuun ]


namn,-et            nimi; nimitys (benämning)
nation,-en,-er         kansa,kansakunta(folk);osakunta (stud)
nationalförsamling,-en,-ar   kansalliskokous
nederdel            alaosa
Nederländerna          Alankomaat
nedkastning av post       pudotus (postin)
nedtillvarande         alhaallaoleva, ala-
nedåt              alaspäin
negativstämp³el,-eln,-lar    sinettileima
nio               yhdeksän (9)
nittio             yhdeksänkymmentä (90)
nitton             yhdeksäntoista (19)
nittonhundratal         1900-luku
nivåtryck,-et,-         tasopainanta
noggrann            tarkka; huolellinen (omsorgsfull)
noll              nolla (taipum. lukusana)
noll³a,-an,-or         nolla
nominalvärde          nimellisarvo
nord,-en            pohjoinen
Nordamerika           Pohjois-Amerikka
Norden             Pohjola, Pohjoismaat
norden (ett) norden)      pohjola
Norge              Norja
normal,-t            tavallinen (vanlig), normaali-
normalformat          normaalikoko
normalkvalitet         keskilaatuinen, tavallinen
Norra Karelen          Pohjois_Karjala
norsk              norjalainen
notation,-en,-er        merkintätapa, notaatio
notera (anteckna)        merkitä muistiin
notera (beakta)         ottaa huomioon
nr i arket           merkin järjestysnumero arkissa
num³mer,-ret,-mer        numero
nummerstämp³el,-eln,-lar    numeroleima
nummertyp            numeropiirros, numeroaihe
numrering,-en,-ar        numerointi, numeroiminen
numreringsstämpel        numerointileima
ny,-tt,-are           uusi
ny design            uusi kuva-aihe, uusi piirros
ny modell            uusi malli
nyans,-en,-er          vivahde, sävy, nyanssi
nyckelvalör           huippuarvo
nygravering,-en,-ar       uudelleenkaiverrus, uudelleenkaiverre
nyhet,-en,-er (ngt nytt)    uutuus
nyhet (meddelande om ngt nytt) uutinen
nytryck,-et,-          uusintapainos
nytta,-n            hyöty, etu (förmån), apu (hjälp)
nyupplaga            uusi painos
nålstick            neulanreikä
nära klippt           leikattu
nära tillsammans        lähekkäin, hyvin lähekkäin
nät               verkko
nätbottentryck,-et,-      verkkomainen pohjapainanta
nätverk             verkko-, verkkopainanta
nöd,-en             hätä, pula (brist), tarve (behov)
nödhjälp            hätäapu
nödmyntsmärke,-t,-n       hätärahamerkki
nödutgåva            hätäjulkaisu, pulajulkaisu
[ till början/Alkuun ]


oadresserad           osoitteeton
oanvänd, oanvänt        käyttämätön
oanvändbar           käyttökelvoton
obekant             tuntematon
obekant (främmande)       vieras, outo
obetydlig (liten)        vähäinen, vähäpätöinen
obetydlig (ringa)        mitätön, joutava
obeställbar postförsändelse   perillesaamaton lähetys
objekt,-et           kohde, objekti; esine (föremål)
objektiv,-t,-are        puolueeton, tasapuolinen,objektiivinen
obligatorisk,-t         pakollinen, sitova, velvoittava
obrukbar            käyttökelvoton
observation,-en,-er       havainto, huomio, havainnointi
ocentrerad           epäkeskeinen
och               ja
ockragul            okrankeltainen
också              myös
ockupation           miehitys
ockupationsområde,-t,-n     miehitysalue
ockupationszon         miehitysalue
ockuperat område        miehitysalue
odelad             jakamaton
offentlig,-t          julkinen; yleinen (allmän)
offentlig auktion        julkinen huutokauppa
officiell,-t          virallinen
officiell utgåva        virallinen julkaisu
officiellt nytryck,-et,-    virallinen uusintapainama
offsettryck,-et,-        offsetpainanta
ofta              usein
ofullborda³d,-t         keskeneräinen; päättymätön
ofullständig          epätäydellinen, puutteellinen
ofullständig adressering    epätäydellinen osoite
ogiltig (som ej gäller)     pätemätön, mitätön
ogiltig (som ej duger)     kelpaamaton, pätemätön
oklanderlig           moitteeton
oklar              epäselvä;samea (grumlig),sumea(dimmig)
olaglig             laiton, oikeudenvastainen
olik              erilainen; toisenlainen (annorlunda)
olika              eri(annan,skild),erilainen(skiljaktig)
olivbrun            oliivinruskea
olivgrå             oliivinharmaa
olivgrön            oliivinvihreä
oljigt papper          rasvapaperi, öljypaperi
olympiska spelen        olympiakisat
ombildad            muutettu, muunnettu
ombord             laivassa, aluksessa, veneessä
ombordstämp³el,-eln,-lar    kansileima, laivankansileima
ombud,-et            asiamies, edustaja (representant)
ombudsman            asiamies
ombygga             rakentaa uudestaan; uudistaa (förnya)
omfång,-et (omfattning)     laajuus, mittavuus
omfång,-et (storlek)      koko
omgivning,-en,-ar        ympäristö, lähistö (grannskap)
omkarteringskontor       uudelleen karttaan merkisemiskonttori?
område,-t,-n          alue; ala (bransch), haara (gren)
omslag,-et           kansi
omvänd             kääntynyt; päinvastainen (motsatt)
omvänt tryck,-et,-       ylösalainen painanta
orange             oranssi
orangegul            oranssinkeltainen
orangeröd            oranssinpunainen
ord,-et             sana; puheenvuoro (tur att tala)
orden (-samfund)        ritarikunta
orden (-tecken)         kunniamerkki, ansiomerkki
order,-n (befallning)      käsky, määräys
order,-n (beställning)     tilaus
orderstämplad          suosiomitätöinti
ordinarie (fast anställd)    vakinainen
ordinarie (regelbunden)     varsinainen
ordinarie (vanlig)       säännönmukainen, vakio-
ordinarie utgåva        yleismerkkisarja, yleismerkkijulkaisu
oregelbunden          epäsäännöllinen
oregelbunden tandning      epäsäännöllinen hammaste
original,-et          alkuperäiskappale, originaali
original,-t,-are        alkuperäinen, alkuperäis-
originalgummering,-en,-ar    alkuperäisliimoite
ornamenterad grund       koristeellinen pohja, tausta
ort,-en,-er (plats)       paikkakunta, paikka
ort,-en,-er (bygd)       seutu-, kulmakunta
ortsstämp³el,-eln,-lar     paikallisleima
oskarp             epätarkka
oskugga³d,-t          varjostamaton
Ostafrika            Itä-Afrikka
ostämpla³d,-t          leimaamaton
osäker             epävarma, epätietoinen (tvehågsen)
otandad             hammastamaton
otillåten            ei sallittu
otydlig             epäselvä, hämärä
outgiven            julkaisematon
oval              soikea, munanmuotoinen
oval inramning         soikiokehys
ovalstämp³el,-eln,-lar     soikioleima
ovalstämplade kuvert      soikioarvoleimaiset ehiökuoret
ovanför             yläpuolella, yllä
ovanlig             epätavallinen
ovanlig (sällsynt)       harvinainen
ovanlig (egendomlig)      erikoinen
oxidering,-en,-ar        hapettuma
oönskad utgåva         epäsuotava julkaisu, haitallinen julka
[ till början/Alkuun ]


paketmottagningskort      postipaketin saantitodistuskortti
paketfrimärke          paketti(posti)merkki
paketföljebrev,-et       paketin saatekirje
paketförsändelse        pakettilähetys
paketkort            paketin osoitekortti, pakettikortti
paketmärke,-t,-n        pakettimerkki
paketmärke för tjänstepost   virkapostipakettimerkki
paketpost            pakettiposti
papp³er,-ret          paperi
> tunt papper           ohut paperi
> tjockt papper          paksu paperi
pappersmassa          paperimassa
pappersskarv          paperijatkos
papperstyp           paperilaji, paperityyppi
pappersveck           laskos, paperilaskos
par,-et             pari
parti,-et,-er (del,stycke)   osa, kohta, paikka
parti,-et,-er (i handel)    tavaraerä, tavaramäärä, tukku
passning,-en,-ar        kohdistus
patriarkkors          patriarkanristi
patris,-en,-er         patriisi
pendeltrafik          sukkulaliikenne
peng,-en,-ar          raha, lantti, kolikko
pengar (pl)           raha, rahat
penning,-en, pengar       raha,kolikko (mynt);rahamäärä(-summa)
penningbrev,-et         rahakirje
penningbrevmärke,-t,-n     rahakirjemerkki
penningumslag          rahakirjekuori(ehiö)
pennmakulering,-en,-ar     kynämitätöinti
penstreck            kynäviiva
penstrecksmakulering,-en,-ar  kynämitätöinti
perforation,-en,-er       lävistäminen, lävistys, reijitys
perforering,-en,-ar       lävistäminen,reijittäminen,hammastus
pergament,-et          pergamentti
pergamentpapper         pergamenttipaperi
pergaminpapper         pergamiinipaperi
period,-en,-er (tid,tidrymd)  aika, aikakkausi, ajanjakso
pilkorsstämp³el,-eln,-lar    nuoliristileima
pinsett             atulat, pihdit, pinsetit
plan,-et (jämn yta)       taso, pinta
plan,-et (flyg-)        lentokone
plan,-en,-er (fält)       kenttä
plan,-en,-er (grundritning)   pohjapiirros
plan,-en,-er (schema,skiss)   kaava, luonnos
plan,-en,-er (förslag)     suunnitelma
plan,-t,-are (jämn)       tasainen, tasa-
plan,-t,-are (slät)       sileä
plantryck,-et,-         laakapaino
plastfolie           muovikelmu, muovikalvo
plats,-en,-er          paikka, kohta
plats i arket          merkin paikka arkissa
platt³a,-an,-or         laatta, levy
platt-tryck           laattapaino
plåt,-en,-ar (platta)      laatta, levy, painolevy
plåtfel             levyvirhe, kuvakevirhe
plåtkanisterpost,-en,-er    peltirasiaposti
plåtning,-en,-ar        levytys
plåtnum³mer,-ret,-mer      levyn numero, painolevyn numero
pneumatisk           paineilmakäyttöinen
pol,-en,-er           napa
polarexpedition         naparetkikunta
polarpost,-en,-er        napaseutuposti
Polen              Puola
polsk,-t            puolalainen
polska             puolan kieli
populär,-t,-are         suosittu, kansanomainen (folklig)
porto,-t,-n           postimaksu
porto betalt etikett      postimaksu maksettu -lipuke
porto betalt-stämpel      postimaksu maksettu -leima
portofri            postimaksuton, postimaksusta vapaa
portofrihet           postimaksuvapaus
portofrihetsmärke,-t,-n     postimaksuvapausmerkki
portofrihetsstämpel       postimaksuvapausleima
portohöjning          postimaksunkorotus
portomärke,-t,-n        lunastusmerkki, erikoismaksumerkki
portostämpel          lunastusleima
portotaxa, -taxor        postitaksa
porträtt,-et          muotokuva
poröst papper          huokoinen paperi
position,-en,-er (ställning)  asento
position (förläggningsplats)  asema, asemapaikka
position,-en,-er (läge)     sijainti, sijaintipaikka
post,-en,-er          posti
> sortera posten         lajitella posti
> svara med omgående post    vastata paluupostissa
> lägga ett brev på posten    postittaa kirje
post nedkastat från flyg    pudotusposti
postabonnemang         postitilaus
postadress           postiosoite
postal,-t            postaali, postillinen, posti-
postal notering,-en,-ar     postinkäsittelymerkintä
postanvisning,-en,-ar      postiosoitus
postanvisningsbrev,-et     postiosoituskuori
postanvisningskontrollmärke,-t,-postiosoituksen tarkkailumerkki
postanvisningsmärke,-t,-n    postiosoitusmerkki
postanvisningstjänstebrev,-et  postisoitusvirkakirjekuori
postbank,-en          postipankki
postbefordran          postinkuljetus
postbil             postiauto
postcensur           postisensuuri
postcheck            postishekki
postdiligens (hist)       postivaunut
postdistrikt          postipiiri
poste restante         postista noudettava, noutoposti
postexpresstjänst        postipikapalvelu
postfack            postilokero
postfackadress,-en,-er     postilokero-osoite
postflyg            postilento
postfrisk            postituore, liimakkeeton
postfärjemärke,-t,-n      postilauttamerkki
postförare           postinkuljettaja
postförbindelse         postiyhteys
postfördrag           postisopimus
postförfalskning,-en,-ar    postiväärenne
postförfattning         postiasetus
postförskott          postiennakko
postförskottsadresskort     postiennakko-osoitekortti
postförskottsanvisning     postiennakko-osoitus
postförskottsavgift,-en,-er   postiennakkomaksu
postförskottsetikett      postiennakkolipuke
postförskottsförsändelse    postiennakkolähetys
postförsändelse         postilähetys
postförtullning         postitullaus
postförvaltning         postihallinto
postgirokort          postisiirtokortti
postgång,-en          postinkulku
posthaltpunkt          postipysäkki
posthemlighet          postisalaisuus
posthorn            postitorvi
posthus,-et           postitalo
posthållplats          postipysäkki
postiljon,-en,-er        postinkantaja
postkarta            postikartta, postiluettelo
postkongress          postikongressi
postkontor           postikonttori
postkonvention         postisopimus
postkort            postikortti
postkrig            postisota
postkup‚            postivaunu (junan)
postkup‚expedition       postivaunutoimisto
postkvitto           postikuitti
postlucka            luukku, postiluukku
postläda            postilaatikko
postlägenhet          postivuoro
postmuseum           postimuseo
postmästartandning,-en,-ar   postimestarihammaste
postmästarutgåva        postimestarimerkki, -julkaisu
postnum³mer,-ret,-mer      postinumero
postombud            postiasiamies
postområde           postipiiri
postorder            tilata postimyynnissä
postpaket            postipaketti
postpaketmärke,-t,-n      postipakettimerkki
postporto            postimaksu
postsak             postiasialähetys
postsamfärdsel         postiliikenne
postsortering          postinlajittelu
postsparbank          postisäästöpankki
postsparmärke,-t,-n       postisäästömerkki
poststadga           postisääntö
poststation           postipysäkki
poststrejkmärke,-t,-n      postilakkomerkki
poststyrelsen          postihaliitus
poststämpel           postileima
postsäck            postisäkki
posttaxa            postitaksa
posttaxa betald-intryck,-et,-  postimaksu maksettu -painanta
posttjänsteman         postivirkamies
posttransport          postinkuljetus
postunion            postiliitto
postutbärning          postinkanto
postutdelare          postinkantaja
postutväxlingen avbruten    postinvaihto keskeytetty
postvagn            postivaunu
postverk            postilaitos
postverksamheten inställd    postipalvelu lakkautettu
poäng,-en            piste, pinna
poängbedömning         pistearvostelu
praktexemplar          kokoelmakappale, hyvä
press,-en            sanomalehdet, lehdistö
Preussisk blå          Preussin sininen
pris,-et            hinta
pris per serie         sarjan hinta
prislista            hinnasto
privat             yksityinen, yksityis-
privatpostmärke,-t,-n      yksityispostimerkki
produkt,-en,-er         tuote, valmiste
produkt,-en,-er (resultat)   tulos, tulo
produktion,-en (framställning) tuotanto
produktion,-en (tillverkning)  valmistus
profil,-en,-er (sidobild)    sivukuva
profil,-en,-er (genomskärning) läpileikkaus
profit,-en,-er         voitto (vinst), tuotto (avkastning)
propagandaförfalskning,-en,-ar propagandaväärenne
propagandamärke         propagandamerkki
propagandastämpel        propagandaleima, mainosleima
propell³er,-ern,-rar      potkuri
protest,-en,-er         vastalause, vastaväite
prov,-et            koe-, kokeilu-, näyte
provisorisk utgåva       tilapäisjulkaisu
provisorium           väliaikaisjulkaisu
provtryck,-et,-         koepainos, koevedos
prägeltryck,-et,-        korkopaino
prövad             aitoutettu
prövningsattest         aitoustodistus
pund,-et            punta
punkt,-en,-er          piste
punkterad            pilkullinen, pistein merkitty
punktstämpel          pisteleima
purpurblå            purppuransininen
purpurbrun           purppuranruskea
purpurröd            purppuranpunainen
på brevstycke          kuorileikelmällä
på helbrev,-et         kirjeellä, kuorella
påteckning,-en,-ar       merkintä (kirjeellä)
påtryck,-et,-          lisäpainama
pärl³a,-an,-or         helmi
pärlgrå             helmenharmaa
pärling,-en,-ar         helmirengas
[ till början/Alkuun ]


rabatt             alennus
rabattfrimärkshäfte       alennuspostimerkkivihko
rad,-en,-er           rivi, jono; sarja (serie), joukko (skara)
radering,-en,-ar        radeeraus, viivasyövytys
radprisnum³mer,-ret,-mer    rivisummanumero
radstämpel           rivileimasin
raketpost,-en,-er        rakettiposti
ram,-en,-ar           kehys, merkin kehys
ramlinje            kehysviiva
ramnum³mer,-ret,-mer      kehilönumero, painoarkin numero
ramornament,-et,-        koristereunus, -lista
ramstämpel           kehystetty leima, laatikkoleima
rand,-en,-erŸ          reuna, laita
randanteckning         reunamerkintä,-huomautus
randinskrift          reunakirjoitus
randområde           reuna-alueet, filatelian reuna-alueet
randstycke           reunakappale
randtryck,-et,-         arkinreunamerkinnät
randvattenmärke,-t,-n      reunavesileima
rang,-en (grad,värdighet)    arvo, arvoaste
rang,-en (-ställning,-ordning) arvoasema, arvosija; sijaluku
raritet,-en,-er         harvinaisuus, kalleus (dyrbarhet)
rast³er,-ret          rasteri, rasterilevy
rasterdjuptryck,-et,-      rasterisyväpaino
redovisning,-en,-ar       tilitys
refflad             uritettu, vako-
refflad gummering,-en,-ar    uraliimoite, vakoliimoite
regering,-en,-ar        hallitus
region,-en,-er         alue (område),seutu (trakt),piiri(zon)
regional,-t           alueellinen, alue-
regist³er,-ret         luettelo(förteckning),hakemisto(index)
registrera           merkitä rekisteriin, rekisteröidä
registering,-en,-ar       rekisteriin merkintä, kirjaaminen
registeringsavgift       kirjaamismaksu, rekisteröimismaksu
reglera             järjestää (ordna), säätää (normera)
reguljär,-t,-are        säännöllinen
reguljär utgåva         tavallinen julkaisu
reklam,-en,-er         mainonta
reklamfrimärke,-t,-n      mainosmerkki, propagandapostimerkki
reklammärke,-t,-n        mainosmerkki, propagandamerkki
reklamstämpel          mainosleima, propagandaleima
reklamsvar,-et         mainosvastaus
rekom. etikett         kirjaamislipuke, R-lipuke
rekom. stämpel         kirjaamisleima
rekommendabel          suositeltava
rekommendation,-en,-er     suositus, puoltolause (förord)
rekommendation,-en (post.)   kirjaaminen
rekommendationsavgift      kirjaamismaksu
rekommendationsetikett     kirjaamislipuke, R-lipuke
rekommendationsmärke,-t,-n   kirjatun kirjeen merkki
rekommendationsstämpel     kirjaamisleima
rekommenderat brev,-et     kirjattu kirje
rekommstämpel          kirjaamisleima
rektangulär stämpel       suorakaideleima
relieftryck,-et,-        korkopainanta, korkopuristus
renad platta          puhdistettu levy
reparation,-en,-er       korjaaminen, korjaus, kunnostus
reparerad            korjattu, paikattu
reparerad baksida        paikattu ohentuma
reproduktion          jäljennös
rest,-en,-er          jäännös (lämning); jäänne (rudiment)
rest,-en,-er          tähde (kvarbliven), loppu (återstod)
restid             matka-aika
restlager            jäännöserä, jäännösvarasto
restupplag³a,-an,-or      jäännöserä, jäännöspainos
resultat,-et          tulos
retur,-en,-er (återresa)    paluu, paluumatka
retur,-en,-er (återsändning)  palautus
returetikett          palautuslipuke
returflygning,-en,-ar      paluulento
returkort            paluukortti
returkvitto           paluukuitti
returmärke,-t,-n        palautusmerkki
returstämpel          palautusleima
retusch,-en,-er         kopion korjaaminen, parantelu
reversal            maksutodistus
revolutionsmärke,-t,-n     vallankumousmerkki
ribbat papper          vesiraitainen paperi, kohojuovainen paperi
riksdag,-en,-ar         eduskunta, edustajakamari
riksdagsledamotsmärke,-t,-n   kansanedustajamerkki
riksäpple            valtakunnanomena
riktlinje            ohjausviiva
riktmärke,-t,-n         kohdistusmerkki
riktning,-en,-ar        kohdistus
riktpunkt            kohdistusmerkki, kohdistuspiste
ring,-en,-ar          rengas, ympyrä (cirkel), sormus (finger-)
ringstämpel           pyöröleima
riss              repeämä
romb,-en,-er          vinosuorakaide, vinoneliö
rosa              ruusunpunainen, roosa
rosenröd            ruusunpunainen
rostbrun            ruosteenruskea
rostfärgad           ruosteenvärinen
rubrik             otsikko, päällekirjoitus
rufftandad           rosohammasteinen
rufftandning          rosohammaste
rullstämpel           telaleima, käsitelaleima
rund,-t,-a           pyöreä
rundklippt           pyöreäksileikattu, ympärileikattu
rut³a,-an,-or (romb)      vinoneliö
rutad              ruudutettu
rutvattenstämpelpapper     ruutuvesileimapaperi
rymd,-en,-er          avaruus
rysskt grön           myrtin vihreä, ryssän vihreä
råd,-et (anvisning)       neuvo, ohje
råd,-et (rådsförsamling)    neuvosto
råpapper            raakapaperi
råvara             raaka-aine
räfflat papper         kohojuovainen paperi
räkenskapsmärke,-t,-n      tilimerkki
räkenskapsstämpel        tilileima
rättad             korjattu, oikaistu
rättskattemärke,-t,-n      oikeusveromerkki
rättssaksbrevmärke,-t,-n    oikeusasiakirjamerkki
röd, rött            punainen
Röda Korset           Punainen Risti
rödaktig            punertava
rödaktigt karmin        punertavankarmiini
rödaktigt orange        punertavan oranssi
rödblå             punasininen
rödbrun             punaisenruskea
rödgrå             punaisenharmaa
rödgrön             punavihreä
rödgul             punakeltainen
rödlila             punertavanlila
rödorange            punaoranssi
rödviolett           punavioletti
rörlig postanstalt       liikkuva postitoimipaikka
rörpost,-en,-er         putkiposti
rörposthelsak          putkipostiehiö
rörpostmärke,-t,-n       putkipostimerkki
[ till början/Alkuun ]saffransgul           safframinkeltainen
sak,-en,-er (föremål)      esine
sak,-en (ärende,omständighet)  asia, seikka
sakkunnig            asiantunteva
sakna              puuttua
saknas             puuttuva
samla              kerätä
samlarbrev,-et         keräilijäkirje
samlare             keräilijä
samlarskydd           keräilijänsuoja
samling,-en,-ar (insamlande)  kerääminen, keräys, keruu
samling,-en,-ar (samlad mängd) kokoelma
sammanhängande         yhdessäoleva, yhteenkuuluva
sammansatt tandning,-en,-ar   yhdistelmähammaste
sammantryck,-et,-        yhdistelmäpainanta
samtida             samanaikainen
sats,-en (omgång,uppsättning)  sarja, erä
satstryck,-et,-         ladelmapainanta
sedelpapper           setelipaperi
segermärke,-t,-n        voitonmerkki
segmentstämpel         lohkoleima
semsk              säämiskänvärinen
semstwopost,-en,-er       semstvoposti
serie,-n,-r           sarja
serpentintandning,-en,-ar    aaltoviivaläviste
sex (6)             kuusi
sexblock            kuusilo
sextio (60)           kuusikymmentä
sexton (16)           kuusitoista
sick-sacklinje         polvekeviiva, siksakviiva
sid³a,-an,-or          sivu, puoli, kylki
sidomotiv            sivuaihe
sidostämpel           lisäleima, oheisleima
siffr³a,-an,-or         numero, määrä
sigarettpapper         savukepaperi
sigill             sinetti, sinettilipuke, sinettimerkki
sigilletikett          sinettilipuke, sinettimerkki
sigillstämpel          sinettileimasin, korkopuristusleima
signalpoststämpel        viestipostileima
signeststämpel         sinettileima
silkespapper          silkkipaperi, savukepaperi
silkestråd           silkkilanka
silkestrådpapper        silkkilankapaperi, Dickinson paperi
singelfrankatur         yhden merkin postite
självständighet         riippumattomuus
sjökaptenspost,-en,-er     merikapteeninposti
skadad             vahingoittunut, rikkinäinen
skadlig utgåva         haitallinen julkaisu, vahingollinen ju
skarpt tryck,-et,-       terävä painanta
skattemärke,-t,-n        veromerkki
skeppspostmärke,-t,-n      laivapostimerkki
skiffergrå           liuskeenharmaa
skiftning,-en,-ar        sävypainanta
skrift             kirjoitus, otsikko
skriftstil           kirjasinlaji
skrifttyp            kirjasintyyli, kirjainmuoto
skrifmaskintext         konekirjoitusteksti
skrymmande paket        tilaavievä paketti
skråma             naarmu
skuggad             varjostettu
skuggning,-en,-ar        varjostus
skydds             suojaliuska
skyddsperforerad        suojalävistetty
skyddspåtryck,-et,-       suojalisäpainama
skyddsundertryck,-et,-     suojapohjapainanta
sköld              kilpi
skörderska           elonleikkaajatar
sliten             kulunut
sliten platta          kulunut levy
slitna ramlinjer        puutteelliset ääriviivat
slutlig             lopullinen
slutsålt            loppuunmyyty
slätt papper          silopaperi
slöja              huntu
smal              kapea, ahdas, tiukka, tiheä
smalrandigt papper       tiheäjuovainen paperi
smaragdgrön           smaragdinvihreä
smyckesbrev,-et         korukirje
småpaket            pikkupaketti
sned              kalteva, vino, viisto
snittlinje           leikkauslinja, leikkausviiva
snörkelbrev,-et         kiemurakirje
soldatbrevmärke,-t,-n      sotilaspostimerkki
solfjäderstämpel        viuhkaleima
sorgemärke,-t,-n        surumerkki
spargummering,-en,-ar      säästöliimoite
specialankomststämpel      erikoissaapumisleima
specialkatalog         erikoisluettelo
specialmottagningsstämpel    erikoistunnusleima
specialmärke,-t,-n       erikoismerkki, erikoispostimerkki
specialområde          erityisala
specialsamling,-en,-ar     erikoiskokoelma
specialstämpel         erikoispostileima
specialstämpling,-en,-ar    erikoisleimaus
specialtandning,-en,-ar     erikoishammaste
specialtillställning,-en,-ar  erikoistoimenpide, erikoistilaisuus
specialtryck,-et,-       erikoispainanta, erikoispainos
specialutgåva          erikoisjulkaisu
speciell            erikoinen, erityinen
spegelskrift          peilikirjoitus
spegelstryck,-et,-       tarttuma
spekulationsutgåva       keinottelumerkki, keinottelujulkaisu
spets              huippu, kärki
spetsig tandning,-en,-ar    terävä hammaste
spricka             murtuma, repeämä
spår av veck          pahan taittuman (murtuman) jälki
spärrvalör           jarruarvo, sulkuarvo
stadsbild            kaupunkikuva
stadspost,-en,-er        kaupunkiposti
stadspostfrimärke,-t,-n     kaupunkipostimerkki
statlig             valtiollinen, valtion
statsförfattning,-en,-ar    perustuslaki, valtiosääntö
stentryck,-et,-         kivipaino
stereotyp            stereotypia
stiftelse            säätiö
stilsats            kirjakeladonta, kirjakesarja
storformat           isokokoinen
Storfurstendömet Finland    Suomen Suuriruhtinaskunta
streck             viiva
strip              rivilö, kaistale, suikale
strumpeband           sukkanauha
strålstämpel          hehkuleima, polttoleima, sädeleima
stumma stämplar         mykät leimat
stycke             kappale
styretikett           ohjauslipuke
styrlinje            ohjausviiva
styrmärke,-t,-n         ohjausmerkintä
stående             seisova; pysty-, pystysuora
stålgravyrtryck,-et,-      teräskaiverruspaino
stålstick            teräspiirros
stämpel             leima, leimasin
stämpelbegäran         leimauspyyntö
stämpelbrev,-et         leimakirje, postileimakirje
stämpelförfalskning,-en,-ar   leimaväärenne
stämpelhandbok         leimakäsikirja
stämpelmärke,-t,-n       leimamerkki
stämpeltyp,-en,-er       leimatyyppi
stämpelurklipp         leimaleikelmä
stämplad            mitätöity, käytetty, leimattu
stämpling            leimaus
> stämpling som lämnar motivet synligt merkin kuv.vap.jätt.leim.
stängd             suljettu
största antalet         suurin osa
suddigt tryck,-et,-       tuhruinen painanta
svarskupong           vastauskuponki
svarsmärke,-t,-n        vastausmerkki
svarspostkort          vastauspostikortti
svartgrön            mustanvihreä
svarttryck,-et,-        mustapainama
svartviolettaktigt blå     mustan violetinsininen
svindelutgåva          huijausvalmiste, huijausjulkaisu
symbol             vertauskuva
såglik             sahamainen
sågtandstandning,-en,-ar    sahanteräläviste
såningsman           kylväjä
sårad soldat          sotavammainen
säkerhetspapper         varmuuspaperi
sällsynt            harvinainen
sällsynthetsgrad        harvinaisuusaste
sämskgul            säämiskänkeltainen
söndagsutdelningsmärke,-t,-n  sunnuntaijakelumerkki
[ till början/Alkuun ]


ta ur kursering         poistaa käytöstä
tab               lisälipuke
tabell             taulukko
taktegelfrankatur        limipostite, jättiläispostite
tandad             hammastettu, lävistetty
tandning,-en,-ar        hammaste, läviste, reijitys
tandningsfel,-et        hammastusvirhe
tandningshål          hammastusreikä
tandningsmaskin         hammastuskone
tandningsmätare         hammastemittari
tandningspunkt         hammastuspiste
taxa              maksu, postimaksu
tecken             merkki, piirretty merkki
tecknare            piirtäjä, suunnittelija
teckning,-en,-ar        piirustus
tegelröd            tiilenpunainen
telegrafmakulering,-en,-ar   lennätinmitätöinti
telegrafmärke,-t,-n       lennätinmerkki
telegrafstämpel         lennätinleima
tennkannepost,-en,-er      peltikanisteriposti, peltirasiaposti
tete-beche           päikkö
textband            kirjoitusnauha, tekstinauha
tidningsmärke,-t,-n       sanomalehtimerkki
tidningsstämpel         sanomalehtileima
tidningsstämpelmärke,-t,-n   sanomalehtileimamerkki
tidningstrycksstämpling,-en,-ar lehtipainoleimaus
tidsangivelse          ajanmerkintä, päiväys
tillfälligt märke,-t,-n     pulamerkki, väliaikainen merkki
till godo            hyväksi
till höger           oikealla
till utlandet          ulkomaille
tillfällighetsmakulering,-en,-artilapäismitätöinti
tillfällighetsmärke,-t,-n    tilapäismerkki
tillfällighetsstämpel      tilapäisleima
tillfällighetsutgåva      tilapäisjulkaisu
tillstånd            hyväksyntä, lupa
tilläggslösenmärke,-t,-n    lisälunastusmerkki
tilläggsmärke,-t,-n       lisämaksumerkki
tilläggsstämpel         lisäleima, oheisleima
tiofaldig frankatur       kymmenkertaispostite
tjock              paksu
tjockt papper          paksu paperi
tjänstebrev,-et         virkakirje
tjänstehelsak          virkapostiehiö
tjänstemärke,-t,-n       virkapostimerkki
tjänstepaketmärke,-t,-n     virkapakettimerkki
tjänstepost,-en,-er       virkaposti, virastoposti
tjänstepostkort         virkapostikortti
tjänstesigill          virkasinetti
tolv              kaksitoista
tomfält             tyhjä väliö, tyhjös
ton               sävy, värin voimakkuus
tonat              sävytetty
toppvalör            huippuarvo
torn              torni
torrtryckning,-en,-ar      kuiva painanta
transport            kuljetus, lähetys
trasig tandning         rosohammaste
tre               kolme
tredimensionellt märke     kolmiulotteinen merkki
treradig            kolmirivinen
tresidig            kolmisivuinen
trestrip,-et          kolmirivilö
trettio             kolmekymmentä
tretton             kolmetoista
triangel            kolmio
trubbig             tylppä
tryck,-et,-           paino, painanta
tryckark,-et          painoarkki
tryckart,-en,-er        painantalaji
tryckavart,-en,-er       painoalalaji
tryckavfall,-et         hylkyarkki
tryckbortfall,-et        puutteellinen painanta, puuttuva paina
tryckcylinder          puristussylinteri, puristustela
tryckdatum           painopäivä
tryckeri            painamo, painotalo
tryckfel            painovirhe
tryckform            kehilö, painokehilö
tryckfärg            painoväri
tryckmetod           painomenetelmä
tryckplatta           painolevy
tryckplatteavart        painolevymuunnos
trycksak            painotuote
trycksakexpressmärke,-t,-n   painotuotepikamerkki
trycksakskort          painotuotekortti
trycksaksmärke,-t,-n      painotuotepostimerkki
trycksaksporto         painotuotetaksa
tryckt på båda sidor      kaksipuolinen painanta
tryckt tandning         painettu hammaste, valehammaste
trycktillfällighet       painantatilapäisyys
trådigt papper         värikuitupaperi, faserpaperi
trång              ahdas, kapea, tiukka, tiheä
träfritt papper         puukuiduton paperi
träsnitt            puunleikkaus
trästämpel           puuleimasin
tullstämpel           tullileima
tunn              ohut
tunnt papper          ohut paperi
tunnt ställe          paperin ohentuma, valoisa, vaalea
tur,-en,-er           vuoro
två               kaksi
tvåfärgad            kaksivärinen
tvångstilläggsmärke,-t,-n    pakkolisämaksumerkki
tvångstilläggsportomärke,-t,-n pakkolisämaksulunastusmerkki
tvåringad stämpel        kaksirenkainen leima
tvåspråkig           kaksikielinen
tvärbalk            poikkipalkki, poikkiviiva
tvärsträck           poikkiviiva
typ               tyyppi, malli
typolikhet           tyyppieroavaisuus
tysk              saksalainen
Tyskland            Saksa
täcke              peite (tiikelikoneen)
tät tandning          tiheä hammaste
tätmaskig            tiheäsilmukkainen, tiheäsilmäinen
[ till början/Alkuun ]


ultramarin           ultramariini
ultramarinblå          ultramariininsininen
under              alhaalla
underart            alalaji
undertyp            alatyyppi
upp och ned           ylösalainen
uppe              ylhäällä
upplaga             painos
upptagning,-en,-ar       postin nosto ilmalaivaan
uppteckning,-en,-ar       merkintä (luettelointi)
uppåt              ylöspäin
ur brevlåda           postilaatikosta
ursprungskliche         peruskuvake
ursprung,-et          alkuperä
ursprungsland,-et        alkuperämaa
ursprungsmärke,-t,-n      perusmerkki
urval              valikoima
urvalsförsändelse        näytelähetys
urvalshäfte           valintavihko
utan gummering         liimoittamaton
utan mjukgörare         pehmitteetön, pehmiteaineeton
utan valörbeteckning      ilman arvomerkintää
utgivningsdag,-en,-ar      julkaisupäivä
utgivningsdatum         julkaisupäivä
utgivningsår          julkaisuvuosi
utgåva             julkaisu
utkast             luonnos, suunnitelma
utland             ulkomaa(t)
utlandspostkontor        ulkomaanpostitoimisto
utländsk, -t          ulkomainen, ulkomaan, ulkomaiden
utmärkande           silmiinpistävä, huomiota herättävä
utom              paitsi
utrikes             ulkomainen, ulkomaan, ulko-
> utrikes posttrafik       ulkomainen postiliikenne
utrop              huuto (huutokaupassa); huudahdus
utseende            kuva, ulkonäkö, käsitys, näkemys
utsmyckning,-en,-ar       koriste, koristus
utställning,-en,-ar       näyttely
utsökt             erinomainen, valio-, mainio
utsökt exemplar         valiokappale
[ till början/Alkuun ]


vacker,-t            kaunis
> ett synnerligen vackert exemplar erityisen kaunis kappale
val               äänestys
valuta             valuutta, rahakanta
vandrande stämpel        vaeltajaleima
vanlig             yleinen
vanligt papper         tavallinen paperi
vapen              vaakuna
vapensköld           vaakunakilpi
varuprov            tavaranäyte
vattenfärg           vesiväri
vattenmärke,-t,-n        vesileima
vattenmärke hakkors       hakaristivesileima
vattenmärkesfel         vesileimavirhe
vattenmärkespapper       vesileimapaperi
vattenmärkesposition      vesileima-asento
vattenmärkessökare       vesileimanetsin
vattenmärkesvariant       vesileimamuunnos
vattenstämpelvals        vesileimatela, dandy-rulla
vattig             vetinen
veck              laskos, paperilaskos
vertikal            pysty(suora)
vid               laaja, leveä
vid tandning          karkea hammaste
vidarebefordra         lähettää edelleen
vidga              laajentua, levitä
vinkelrätfyrhörning,-en,-ar   suorakulmio
voffel             vohveli
voffeltryck,-et,-        puristeruudukko
vykort             kuvakortti (ei ehiö)
vågformat genomstick      aaltoviivaläviste
vågformig            aaltomainen
våglinje            aaltoviiva
vågrät             vaakamuoto, vaakasuora
vågrät oval           vaakasoikio
väderkvarnsstämpel       myllynratasleima
vägrat             kieltäytynyt (selite)
väl               hyvin
välcentrerad          hyvin keskittynyt
välgörenhetsmärke,-t,-n     hyväntekeväisyysmerkki
välgörenhetsutgåva       hyväntekeväisyysjulkaisu
vänster             vasemmalla, vasempaan
värde              arvomerkintä
värdefull            arvokas
värdering,-en,-ar        arviointi, arvostus, noteraus
värderingspris         arviohinta
värdesändning,-en,-ar      arvolähetys
värdeövertryck,-et,-      arvolisäpainama
värld, -en, -ar         maailma
Världspostföreningen      Maailmanpostiliitto
världsutställning,-en,-ar    maailmannäyttely
väverska            kutojatar
[ till början/Alkuun ]


ytterlig,-t,-are        äärimmäinen,ääretön,tavaton
ytterst             uloimpana; äärimmäisen
yttre              ulko-, ulkonainen; ulkomuoto


zensurremsa           sensuurisuljin
zeppelinpost,-en,-er      zeppeliiniposti
zinkkugelpost,-en,-er      sinkkipalloposti
[ till början/Alkuun ]


ångbot             höyrylaiva
år,-et             vuosi
årsbok             vuosikirja
årssats             vuosilajitelma
årtal              vuosiluku
återankomststämpel       paluuleima (lähtöpaikan)
återerövring,-en,-ar      takaisinvaltaus
återfart            paluulento
åtkomstintyg          saantitodistus
åtkomstmärke,-t,-n       saantitodistusmerkki
åttastrålig           kahdeksansäteinen
åttkantig            kahdeksankulmainen
[ till början/Alkuun ]


äkta              aito
äktgången            aidosti kulkenut
äkthet             aitous
äkthetsstämpel         takuuleima, aitoutusleima
äktstämplat           aidosti leimattu, aitoleimainen
ändra              muuttaa
ändrad             muutettu, muuttanut
ändring,-en,-ar         muutos
äppel              omena
[ till början/Alkuun ]


ögla              silmukka
öka               lisätä, laajentaa, kartuttaa
ömtålig             arka, herkkä
önska              haluta, tahtoa
önskan             toivomus, toive, toivotus
öpost,-en,-er          saariposti
öppen              avonainen, avo-
öppna              avata, aukaista
> öppna sig           avautua, aueta
öppnande            avaus, avajaiset
öre,-t,-n            äyri
örlogspost           laivastoposti
örn               kotka
örntyp             kotkankuva (merkki)
öst,-en             itä
> öst,-en            suoraan idässä
> Fjärran Östern         Kaukoitä
> Österbotten          Pohjanmaa
över              yläpuolella,-lle; päällä,päälle,yli
överblivk            yleissilmäys, yleiskatsaus
överdraget papper        päällystetty paperi
överexemplar          kaksoiskappale, liikakappale
överfrankering,-en,-ar     liikapostite
överlappad frankering      limipostite, porraspostite
överskrift           otsikko, päällekirjoitus
överstruken           ylipyyhitty
övertryck,-et,-         lisäpainama
[ Till början/Alkuun ]

Viimeksi muokattu: 26.03.1999